(2502) ÍGY TÖRTÉNT HOLNAPUTÁN

Dajtás vendégposztja

” Az első bejegyzés a A teremtés Üzenete (Kisfaludy György) Így történt holnapután – Bevezetés az idő fizikájába fejezetének kivonata.
Magáról a könyvről és a további bejegyzésekről néhány szó.
Érdemes megjegyezni, hogy maga a könyv 1991-ben született, immár 27 éve!
Az akkor taglalt elméletek és fogalmak a maguk idejében úttörőek voltak, bizonyos tekintetben paratudománynak számítottak, számítanak ma is.
Azonban az idő bebizonyította, hogy ezt a radikális filozófiai-tudományos szemléletet egyre több kutatás megerősíti.
Többek közt a gravitációs hullámokról már akkor úgy beszélt a szerző, mint alapvető természeti jelenségről, miközben ezt csak  pár éve „fedezték fel”.
Több olyan megállapítás szerepel a könyvben, ami sokak számára megbotránkoztató lesz, sőt egyenesen „eretnek” elméletnek fogják titulálni,
ezért kérem az összes olvasót, hogy tegyék félre az előítéleteiket, és csak a logikára hagyatkozzanak.
Az időfizika világkép múltban, és jelenleg is folyamatos változásban van, nem tükrözik a tudomány mai állását!
Itt minden a holnapról és a távolról szól.
Jó olvasást, és gondolkodást mindenkinek!

A részletekben közölt könyv az író beleegyezésével történik

 

Bevezetés az idő fizikájába

 1. A mindenség felé

Teremtsük meg a mindenséget! Nem éppen szerény vállalkozás, de az egyedül lehetséges.

Az emberiség régóta vágyik megismerni a mindenség rendszerét megteremtő törvényeket, megismerni azokat a szabályokat, melyek egységes logika alapján kínálnak magyarázatot a mikro- és makro-világ valamennyi tapasztalt és kiszámított jelenségére.

A jelenleg elfogadott és tanított tézisek azonban a legkevésbé sem felelnek meg ennek a kritériumnak. Eszellemi közforgalomban keringő törvények valójában nem általános érvényűek, nem alkalmazhatók a tudomány és az élet egészére, noha a tapasztalat mind gyakrabban, és egyre erőteljesebb jelekkel figyelmeztet az egyetemes szemlélet égető fontosságára.

Haladéktalanul ki kell dolgoznunk az egységes, logikus, általánosan érvényes világképet, ami kivezető utat nyithat a halmozódó válságjelenségekből.

Mindenekelőtt ez a célkitűzés vezérelt, mikor úgy döntöttünk, hogy közreadjuk nézeteinket és kutatásaink egyes eredményeit, a közérthetőség kedvéért egyszerűsített, de értelmében csorbítatlan formában.

2. Az idő filozófiája

Ebben a formájában könyvünk elsősorban filozófiának tekinthető, mint egységes, a világ jelenségeitalapvetően, azokat átfogóan tárgyaló logikai építmény. Az időfizikai elmélet tudományosnak nevezhető leírása matematikai úton, és a kísérletek részletes lejegyzésével történik – egy másik, a szakmai körök számára készült publikációban.

Esetünkben a „filozófia” minősítés nem egy tetszőlegesen választható felfogást jelent a sok közül, világképenem pusztán a megnevezések másféleségében nyilvánul meg, nem egyszerűen a korábban alkalmazottaktól eltérő szemléletmódból következik világképe.

De; biztos alapra lelve a leírt törvényszerűségek és folyamatok messzemenően áthatják életünket, megismerésük és birtokba vételük pedig a tényleges lehetőségek végtelenségét tárják ki az ember előtt – aszemélyes lehetőségek végtelenségét is!

Leírásunk nem tartalmaz matematikai levezetéseket, a szükségesnél több szakkifejezést, vagy a nagyközönségszámára átláthatatlan részleteket. Arra törekedtünk, hogy a hipotézisrendszer – amely tudományosan csak bonyolult és szokatlan matematikai apparátussal jeleníthető meg – a lehető legáltalánosabban felhasználható formában kerüljön az olvasók elé.

A bőség zavarával küszködtünk; ez annál jobban érezhető, minél összetettebb szerveződési formák leírásáravállalkoztunk. Ennek az a felismerés az oka, hogy munkahipotézisünk minden gyakorlati kísérlet, alkalmazott jelenségmagyarázat esetén nyilvánvaló, és más megokolással helyettesíthetetlen megoldást kínált, újabb és újabb

utakat nyitva kutatásaink előtt.

Olyan logikai feltárásba fogtunk, amelynek el kellett vezetnie az anyag mibenlétének megértéséhez. Egyfajtaalaphoz, ami lehetővé teszi egy valóban új és egységesen érvényes felépítmény kialakítását. Arra törekedtünk, hogy olyan általános érvényű megoldást találjunk, amely nem igényel külön-külön törvényeket az elemi részecskék, a mechanika, a biológia és ismét mást az „égi mechanika” jellemzésére.

3. A csőd civilizációja

Mindenekelőtt szögezzük le: civilizációban élünk. Ez lesújtó tény!

Különböztessük meg jól: Nem kultúra – civilizáció!

Minden korban minden kultúra a teljességgel igyekszik kapcsolatot teremteni; a civilizáció önmagát tekinti ateljességnek. Azt a civilizációt, az európai típusú amerikanizált civilizációt, melyben élünk, egyetlen jelzővel is kimerítően jellemezhetjük: terjeszkedő.

Az expanzív jelleg ennek a civilizációnak az egyetlen mozgatórugója, és végső célja. Ez az, amivel mindent pótolni vél, ami a mindenségben rajta kívül áll, és amit elpusztítani képtelen (bár kétségkívül leleményesen pusztít).

A terjeszkedés azonban nem jelent kiutat, nem kínál megoldást a halmozódó válságra, amit maga idézett elő.A mezőgazdaságban, az iparban és napi életünkben használt vegyszerek tömege, az ipari, vegyi úton előállított, uniformizált egészségromboló élelmiszerek, a veszélyes, és a természetben elbomlani képtelen hulladékok, afelelőtlenül megépített, és mindenképpen sugárzó hulladékot termelő atomreaktorok, a kőolajszármazékokégéstermékei, a rák, az AIDS, a beszűkült életek, melyek során az ember csak mint termelő és fogyasztó szerepel – mindez nem megoldható a „még többet, még gyorsabban!”szemlélettel.

Csak a csőd lesz még több és még gyorsabb!

Ez a civilizáció világunk ellenére, és nem vele együttműködve, csak rombolva és nem igazodva, csak terjeszkedve és nem önmagával és a mindenséggel egyensúlyba kerülve képes létezni.

Az időfizika új lehetőséget kínál a világ használatba vételére. Azzal, hogy magyarázatot ad az elemi parány,az élet és a mindenség mibenlétére, megnyitja az utat más, de itt és most ténylegesen ható szférák felé.

 4. A csőd fizikája

Megvizsgáltuk a fizika korunkban alkalmazott megoldásait, és arra a meggyőződésre jutottunk, hogy fizikaivilágképünk kórosan megmerevedett, elveszítette egészséges rugalmasságát. A régi vágású intuitív filozófia merészen szárnyaló, bár időnként alázuhanó, máskor viszont az egeket súroló egyéniségei mára totyogó öregurakká lettek.

Korunk tudományát sújtó tendencia az is, hogy hiányzik belőle az egységes filozófia összetartó ereje;bizonyosság híján nem is lehet másként. Úgy tapasztaltuk, hogy az anyagelvűség múlt századi, helyenként akár kétezer éves – és alapvetően téves – gondolatai mindmáig élőként, érvényesnek elfogadottként uralkodnak.

Civilizációnknak a világról alkotott képe már az alaptézisek felállításában is elhibázott, ezért nem tudérdemben előbbre jutni az Univerzum valódi alapkérdéseinek megválaszolása terén. Az elemi részecskék világa még mindig elérhetetlen, annak ellenére, hogy már ismerjük duális, hullám-korpuszkula természetüket.

Egyes fizikusok szerint pontosan ez a kettősség az oka a „megtudhatatlannak”, ezért kell a megismerhetetlenségtartományában maradnia.

A gravitációt időről-időre részecskék áradatával igyekeznek megmagyarázni. Csakhogyebben az esetben a fekete lyukat – amely szorosan egymás mellé kényszerült neutronokból álló, iszonyúan nagy tömegű, magába roskadt égitest – el sem hagyhatná a tömegjelensége!

Olvashattunk már ezeknek a szupercsillagoknak a belsejében uralkodó irtózatos forróságrólis – ám ha a fény és a hő elektromágneses hullám, akkor hogyan is keletkezhet ilyesmi efféle „szuperpakolt” környezetben, ahol nincs és nem is lehet semmiféle elektronpálya? A fekete lyuknak belül abszolút hidegnek kellene lennie!

A gravitációt egy homokszem, vagy akár egy elektron is kelti (hiszen tömege van), hogyangondolhat hát bárki igen lassú rezgésű hullámokra, és kilométeres lézeres detektorokra, amik ezt majd érzékelni fogják? (Mennyi is lehet egy proton vagy egy elektron sajátfrekvenciája ha gondolatban megcsengetjük? Hi!)

Az teljesen bizonyos, hogy a részecskék által keltett tömeghullámok (ha vannak ilyenek)csakis nagyon magas rezgésszámúak lehetnek, és mivel minden anyag ilyenekből épül fel, logikátlan következtetés lassú rezgéseket feltételezni (mint például Weber tette). A gravitációshullámok évtizedek óta izgatják a fizikusok és az érdeklődő kívülállók fantáziáját. Ugyanez a helyzet az éter létével vagy nemlétével is.A tudományok menthetetlenül elszakadtak egymástól, és ezen az sem segít, hogy ha már túlzottan mély egyegyszakadék a tudományágak között, akkor köztes tudományok jönnek létre, afféle barkácsolt hídként. Az információ erdeje olyan járhatatlan őserdővé vált, amiben még a legjobb szakemberek számára sem adatott meg a tisztánlátás képessége.

Nem a „sok az eszkimó és kevés a fóka” állapot állt elő a tudományos életben, hanem a „nem látja az eszkimóaz eszkimótól a fókát” állapot. Korunkban a tudományt nem az igazsága, a módszere, a tárgya teszi tudománnyá – hanem egy elvonatkoztatott, elsősorban társadalmi elvárások és pozíciók diktálta kritériumrendszer kielégítése.

 5. Miért az idő?

Ebből a könyvből kiviláglik, hogy az eddigi részecske-centrikus gondolatmenetek helyett mi egy hullámcentrikusmegoldást tartunk járható útnak, melyben az anyag továbbra is megőrzi duális természetét, ám az eddigi transzverzális – lásd: de Broglie – elgondolások helyett egy terjedő, spirálisan csavarodott elemi terekből állótérrendszerre kell áttérni. Innen aztán töretlenül lehet továbblépni az Univerzum kezdeteinek, és mindent átható törvényeinek megértése felé.

A fizikusokat már régóta foglalkoztatja a negyedik dimenzió és a negyedik térdimenzió.

Nyilvánvaló, hogy a tér és az idő elválaszthatatlanok, hiszen semmiféle mozgást, fizikai vagy kémiaifolyamatot, magát a létezést sem lehet tér vagy idő nélkül elképzelni a valóságban; már egyetlen atom is értelmezhetetlenné válik, ha megállítjuk mozgását a térben vagy az időben.

De ha meg is tudnánk állítani a térben, létezése az időben akkor is leírhatatlanul bonyolult sokaság maradna.

A négy dimenziós téridő nem volt elegendő a proton leírásához, ezért – például – 24 dimenziósrendszerterekben is igyekezték meghatározni a proton viselkedésterét. Ez csak többé, de inkább kevésbé volt jellemző egy valódi proton viselkedésterére.

A három dimenzió vagy a Minkowski-tér x,y,z,ct (három térkiterjedés, valamint a rendszer origójábólfolyamatosan, fénysebességgel, gömbhéjszerűen táguló idődimenzió) dimenziórendszere tehát egyetlen proton leírásához is kevés, és kétségtelen a további dimenziók szükségessége. Az ilyen tér nem eléggé manipulatív, ennélfogva nem lehet benne leírni és megbízhatóan értelmezni a gyakorlatban tapasztalt és mért jelenségeket.

A Minkowski-tér szférikus időtere mégis helyes alapelgondolás. Mi is felhasználjuk kiindulási tézisként, ésebből építjük fel a Minkowski-térnél sokkal bonyolultabb félspinű teret, az energiát és az anyagot.

A hagyományos térdimenziók kevésnek bizonyultak a tapasztalt és mért események matematikaijellemzéséhez is. Vegyük tehát szemügyre a térhez hasonló, vagy a tér három dimenziójához elválaszthatatlanul kapcsolódó negyediket, az idő dimenzióját!

Az idő hol túlságosan magától értetődőnek látszott, hol még a térnél is misztikusabbnak tűnt; mint ilyent,mostohagyermekként is kezelte a fizika.

Ezen az állapoton csak a téridő fogalmának bevezetése enyhített némileg, de egyúttal elszakította azemberiség túlnyomó többségét a fizika megértésének a lehetőségétől is, úgyhogy az egy szűk szakmai kör kiváltsága lett.

Egy átlagos honpolgár számára az egyes tudományágakban elburjánzott megnevezőterminológiák is nyomasztó és áthághatatlan falként tornyosulnak, de ezek összefüggési rendszerének felfogása és követése még egy átlagtudós számára is egész bizonyosan lehetetlen.

Az idővel foglalkozó klasszikus teóriák némelyikében fel lehet fedezni logikus gondolatmenetet, de mintönálló világkép – vagy mint annak alaptézisei – ezek sem feleltek meg az általánosság követelményének. Ennek ellenére kell lennie logikai kiútnak, hiszen a Világegyetem minden kétséget kizáróan itt működik, kering, örvénylik bennünk és körülöttünk.

A modern fizika „húr”-elméleténekszuperstringjei kitörési irányt sejtettek az idő értelmezésének zsákutcájából és felcsillantották az időfizika reményét; ám ezzel a megközelítéssel sem lehetett megnyugtató módon feltárni az idő valódi szerkezetét. A lenyűgözően szellemes matematikai levezetések csak eszközök lehetnek, és nem pótolják minden kutatás egyetlen lehetséges alapját: hogy tudjuk, mi az, amit keresünk. Az időnek ezen a módon való elképzelése is egy, a valós világhoz szervesen nem köthető kuriózum, a tudósok „magánügye” maradt.

Kétségtelen, hogy időfizikánk sok eleme megtalálható a modern fizika feltevései és kutatási eredményeiközött; mindezidáig azonban nem került sor egységes rendszerbe illesztésükre.

Charon francia fizikus már a hetvenes évek elején rájött arra, hogy a proton belsejébenfurcsa, a múlt felé tendáló, ciklikusan önismétlő, iszonyúan magas fordulatszámon keringő (1024hertz!) téridő-struktúra található; azaz leginkább transzcendensként felfogható elemekből épül fel.

Azt is feltételezte, hogy a fotonok közvetítésével a Világegyetem minden információja a részecskékbelsejében kavarog.

Más kutatók igen rövid – a proton méreteivel összemérhető – hullámhosszú rezgésekkelvizsgálták a proton térbeli elrendeződését, és sikerült is téridő mikrostruktúrákat kimutatniuk a proton belsejében (és semmi mást). Ebben a jelenségben a kvarkok létének a bizonyítékát vélték felfedezni (és már osztottak is érte fizikai Nobel-díjat).

Ez az út azonban zsákutca. Kísérletileg ugyan bizonyított a mikrostruktúra létezése, de az iskezd világossá válni, hogy az anyagi részecskékben nincs semmiféle még kisebb, tovább osztható, megfogható objektum. A korpuszkula nem holmi golyócska, ami még kisebb golyócskákból épül fel…

 

 • Miből is épül fel az anyag, és vajon keletkezhet-e, vagy mindig is létezett?
 • Mi az, ami mindezt koordinálhatja?
 • Mi lehet á kiindulási princípium?
 • Egyáltalán, lehet-e olyan törvényeket megalkotni, amelyek nyitottak, és olyan általánosigazságokat takarnak, amelyek egyaránt érvényesek az atomi világban, a biológiában ésamelyeknek engedelmeskednek a galaxisok is?
 • Hogyan és milyen hatásra osztódik a sejt?
 • Mi is az élet oka és koordinátora?
 • Van-e éter?
 • Mi is a változó vegyérték?
 • Mi az energia, hol van, és hogyan működik?
 • Hogyan működik az agyunk, és milyen módon képes korlátlan mennyiségű információt tárolni?

 

Megannyi megválaszolandó alapkérdés! Nem túl sok – a technika és a tudomány diadalútjának korában?

6. Üzenet az évezredek mélyéről

Munkánk során meghökkenve találkoztunk olyan jelekkel, melyek arra utalnak, hogy évezredekkel ezelőttmár ismert volt a világ lényege, kész a matematikája, alkalmazott az elve – az általunk önállóan kidogozott időfizikai rendszer az évezredek mélyéről köszönt ránk!

Eleinte – természetesen – véletlennek tekintettük az egyezéseket: hogy a közérthetőség igényével, keservesenmegalkotott jelenségmagyarázatunkat az anyag születéséről szinte szó szerint olvashattuk később a titkos védikus tanítások, az upanisádok szövegében; hogy egy alapfüggvény betáplálásakor a számítógép a közismert jin-jangszimbólumot rajzolta a monitorra… És a „véletlenek” sorra követték egymást. Hogy csak néhányat említsünk ezek

közül:

Az emberiség első írásos emlékeinek egyike, a 3500 éves kínai jóskönyv, „A VáltozásKönyve”. Sokan könnyedén maszlagnak minősítik egy kézlegyintéssel; csakhogy nem lehetett nem észrevennünk néhány igencsak elgondolkoztató tényezőt ebben a magyarul is megjelent könyvben! Nevezetesen a kettes számrendszert, ennek is a nyolcas számrendszerbeli interpretációját. Ajint (női lényegűt) jelentő megszakított, és jangot (férfi lényegűt) jelentő folyamatos vonalakból állótrigramok – számok! (Azzal a kis tévedéssel is találkoztunk itt, hogy az eredeti számok egy kívülálló kezében 0-7 helyett 1-8-ra változtak, de csak a 2. ábrán.)

Ez már önmagában is meglepő; a kettes számrendszer a számítógép nyelve! A csak 0-ból és1-ből álló hosszú számsorok alkalmazása nem az emberi gondolkozásmód és memória eszköze.

De ugyanitt még különösebb jelzésre is bukkantunk!

A könyv egykori szerzője jelöli a paritást is („odd-even”). Azzal a különbséggel, hogy apafivér(hímnemű), anya-nővér (nőnemű) terminológiákat használ paritásbit gyanánt!

A számítástechnikában járatosak már értik, a járatlanoknak elmondjuk: a paritásvizsgálatkifejezetten a számítástechnika szülötte. Használata csakis akkor szükséges, ha kettes számrendszerű adatokat továbbítunk, és ellenőrizni akarjuk a célállomásra érkezett adatok hibátlanságát. (Ha netán mégis számolunk kettes számrendszerben – papíron, ceruzával – soha nem vizsgálunk paritást. Ez kizárólag a számítógépes adatvédelem módszere.)

És máris itt az újabb rejtélyes mozzanat: az égtájak oktális – nyolcas számrendszerű –elnevezése és átírása kettes számrendszerbe. Ki adhatott három és félezer évvel ezelőtt olyan utasítást egy lovas futárnak, hogy menjen 010-nek, vagy 001-nek?! Ilyen kódot legfeljebb egy számítógéppel vezérelt repülőszerkezet érthetett volna meg. Az elindulhat a kijelölt irányba légvonalban; míg egy gyalogosnak, lovasnak, vagy szekeresnek az a leghasznavehetőbb tanács,hogy induljon északnak a sanghaji úton.

Az 1. és a 2. ábrákon mutatjuk be a szóban forgó oldalakat (lásd a következő lapot)

1. ábra: Az oktális számrendszer 2. ábra: Paritásvizsgálat

 

Egy izraeli egyetem kutatói a TÓRA analízisénél észrevették, hogy minden 49. betűösszeolvasása egy ciklikusan ismétlődő szót eredményez: JAHVE JAHVEJAHVE…

Ez is számítógépes adatvédelemre valló megoldás.

A héber írás betűi számértékkel is rendelkeznek, és a sorok végén lévő karakter mindig egyeredmény. Ez az adatvédelmi eljárás „check-summa” néven ismeretes manapság.

Ezek után igazán már meg sem lepődtünk azon, hogy nagyon sok, kétezer évesnél is régebbiábrázoláson, faragványon, barlangrajzon(!) láttuk viszont féltve őrzött, matematikai függvényekből számítógéppel előállított időfizikai ábráinkat. Ezek az ősi képek meghökkentő pontossággal őrizték az időfizika alapvető törvényszerűségeit!

A kelták előszeretettel ábrázoltak egy kettős arkhimédészi spirált, melynek a jelentéstartalmais ránk maradt. Úgy tartották, hogy centruma az energia, a végtelenbe vesző vége pedig maga az Univerzum.

3. ábra: A kelta energiajel – Félspinű tér

 

Ugyanezt a motívumot Mexikóban is megtaláljuk, a maják és az aztékot megelőző toltékkultúra emlékei között. A hatalmas templom-együttest méteres cementréteg alól ásták elő. A neve: Az idő temploma.

 

 

 

4. ábra: A tolték energiajel az Idő Templomából 5. ábra: A szöuli olimpia jele

 

A szöuli olimpia szimbólumának választott ősi jel egy hármas spirálist ábrázol. A koreaiakszerint az anyag születését örökíti meg.

Az időfizikai számításainkhoz használt számítógép szerint is helytállóak mindezenértelmezések!

Később, már tudatosabb – bár korántsem módszeresen átfogó – vallástörténeti és historikus kutatásaink soránegy tíz-tizenháromezer évvel ezelőtt létezett, hihetetlenül magas fokú kultúra képe sejlett fel.

Számos emlék utal erre a magasabb rendű kultúrára és a miénktől alapvetően eltérő technikájára. Ezeknek azemlékeknek a valóságos jelentőségét azonban már azok a civilizációk sem értették, amelyeknek a közvetítésével eljutott hozzánk.

Rá kellett döbbennünk, egy fizikakönyv – A FIZIKA – tudásanyagát formálták versbe és képbe a történelemelőtti korok tudósai. (Talán egy nem földi civilizáció küldöttei? Esetleg jövőnk időutazói?)

Váratlanul új tartalmat, értelmet nyertek, a fizikai valóság lehetőségét csillantották meg a materializmus általlekezelően irracionálisnak bélyegzett fogalmak, mint: „transzcendens”, „Isten”, „lélek”, „teremtő”, „mindenható”, „mindentudó”, „Brahma”, „reinkarnáció”, „nirvána”. És racionalitásában sem veszett el irracionalitás fogalmi világának jelentősége – ellenkezőleg, még súlyosabb jelentéstartalomra tett szert!

Ha az üzenetek feladóinak az volt a célja, hogy az információ sértetlenül átvészelje az évezredek viharait, nemrögzíthették azt mágneslemezre; nem nyomtathatták papírra; nem véshették kőtáblára – mindez múlandó.

A megfelelő tömegpszichológiai matematika birtokában, mely a legszélsőségesebb szövegtorzulás esetére isbiztosította az adatvédelmet, az egyetlen lehetőséget ragadták meg. A tudásanyagot egy egész faj: az emberi faj tudatában helyezték el, ahol szentként tisztelt szövegekként, szakrális szimbólumokként, féltőn őrizve, újra és újra reprodukálva a mai napig fenn is maradt.

Szent szövegeiket szó szerint tanulják meg a hindu brahminok is; sokan hátulról előre,hangról-hangra visszafelé is emlékezetből tudják a könyvtárnyi szöveget. A módszer ismerős: természetesen ugyancsak a számítástechnikából. Véletlenen – és az emberi memoriter-módszereken – túlmutató az egyezés az adatazonosságot ellenőrző, „zéró-check”-nek nevezett eljárással, azaz a kiszámított számsor és komplementerben kiszámított számsor egymással való összeadásával. Sérülésmentes kalkuláció esetén az eredménynek nullának kell lennie, így az „értelmetlen” és az értelmes szöveg fedésbe hozásával annak legkisebb változása is azonnal szembeötlik.

A későbbiek során bemutatunk még néhányat a régmúlt üzenetei közül; rendszerbe foglalt feldolgozásukazonban egy önálló könyv témája lehet.

Vélhetően nemcsak az időfizikai hatásmechanizmusok leírására bukkanhatunk így rá, hanem – hasonlóképprejtjelezett formában – felhasználásuk módjára is; ha például a megfelelő kód segítségével újraértelmezzük a mágikus művészetek hagyományait…

Nem utolsósorban vitaindítónak is szántuk ezt a könyvet. Igyekeztünk nem megkerülni semmi lényegest, éselkerülni a ködös szakkifejezések használatát. Minthogy azonban megszokott képzeteinkkel és fogalmainkkal nem mindig leírható világba léptünk, meg kellett alkotnunk az időfizika alapterminológiáját is.

A logikai rendszer folyamatos követhetőségének érdekében ezeket a kifejezéseket összegyűjtöttük ésmagyarázattal láttuk el a könyv végén található betűrendes Időfizikai szótárban is.

Szokatlan úton indultunk el, és ez az út nyilvánvalóan logikus megoldásokhoz vezet. Egyáltalán: vezetvalahová!

Ne legyünk méltatlanabbak az elődöknél; fogjunk bele a teremtés mágiájába!

Ahogy az már megtörtént a világ tegnapelőttjében is. Vagy holnapután?

6. ábra: A neutron mikrostruktúrája az ókorból

___________________________________________________________________________

A vendégposzt tartalma nem feltétlenül tükrözi a bloggazda nézetét. A kéziratot nem szerkesztettük, a fogalmazásért, és a szavak krónikus egybeírásaiért, esetleges helyesírási hibákért   nem vállalunk felelősséget. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

51 gondolat erről: „(2502) ÍGY TÖRTÉNT HOLNAPUTÁN

 1. „Az időfizika világkép múltban, és jelenleg is folyamatos változásban van, nem tükrözik a tudomány mai állását!
  Itt minden a holnapról és a távolról szól.
  Jó olvasást, és gondolkodást mindenkinek”

 2. Nagy ígéretek konkrétumok nélkül. Az idő fizikáját már felfedezni vélted, de kérlek a helyesírás ellenőrzőt fedezd fel előbb, mert ez így szörnyű, rengeteg helyen hiányzik a szóköz.
  De nézzünk rá arra, amit a sok bullshit közül akár magunk is tudunk ellenőrizni:
  „Egy izraeli egyetem kutatói a TÓRA analízisénél észrevették, hogy minden 49. betűösszeolvasása egy ciklikusan ismétlődő szót eredményez: JAHVE JAHVEJAHVE…”
  Mese mese mátka, hidd el úgy van. Forráshivatkozás? Vagy kutassuk fel mi magunknak ezt a kutatást? Ja, felesleges, mert a neten prímán találunk héber nyelvű bibliát, nosza rendezzük úgy, hogy minden 49. karakternél legyen sortörés… hát nem jön ki a sorvégekre a JHVH.
  De esetleg kérjük meg balintot, hogy számolgassa meg ő is a betűket…

 3. Re:Avatar
  Tördelés miatt reklamálj a blogomotor fejlesztőjénél, mert én Tibor bá-nak wordben küldtem, ezért néz ki ilyen tréé módon.

  Ez az első rész, ami csak egy bevezető. Következő részben már érdemi tartalom lesz, és azt is érdemes megemlíteni, hogy a könyv 1991-ben jelent meg, megelőzve jócskán a maga korát.

 4. 02 – dajtás:
  Én úgy tudom, hogy a héber szövegben nincsenek magánhangzók. Rosszul tudnám?

 5. A régi, bibliakorabeli héber szövegben nincsenek magánhangzók, kizárólag mássalhangzókat jelöltek. Mivel azon a tájon túl sok magánhangzót nem használnak, ez egy hatékony rögzítési forma volt. A későbbiek során alkalmazták a punktálást, ahol a mássalhangzó alapú írást, különböző helyeken elhelyezett pontokkal kiegészítve, a magánhangzókat jelölik. A punktált szövegek megjelenése nem jelenti azt, hogy a Biblia átírható! Azt csakis az eredeti formájában volt szabad másolni! Ha hibát találtak a másolatban, akkor azt nem javították, hanem elégették. Hibás tekercs nem maradhatott fenn.

 6. Re:Tibor bá’

  Óhéberben nincs magánhangzó, azonban ha azt írja le a szerző, hogy JHV, abból az átlag olvasónak nem esik le, hogy valójában JAHVE-ről van szó…
  Adott a szerző némi mankót, és kiindulási pontot, amit le lehet ellenőrizni.
  Érdemes lenne egy rabbit ez ügyben megkérdezni, kíváncsi lennék egy független véleményre…

 7. Ez a poszt méltatlan a blog alcíméhez. Áltudományos marhaság, egy adag ezotériával megspékelve.

 8. 07 – Ir:
  Pontosan úgy van, ahogy írod. De….. állandóan az a vád ér, hogy csak azt tűröm el, amivel egyetértek. Amivel nem, azt kegyetlenül kiirtom. Most látható, hogy a legnagyobb marhaságnak, egy beteg elme szüleményének is adok helyet.

 9. 06 – dajtás:
  Nem kell ide rabbi. Ezelőtt 70 évvel, amikor még volt „hittan” a középiskolákban, a zsidó istent Jehová-nak nevezték, bár az izraelitáknak nem volt szabad kiejteni a nevét. Ez a 49. betű úgy hülyeség, ahogy van. Hacsak Bálint nem vétózik. 😀

  Mellesleg, már 13 évesen tudtam, hogy az EM hullámok spektruma hogyan tart a rádió hullámok-tól az infravörös, látható fény, ultraibolya, röntgen, gamma sugártól a kozmikus hullámokig.

 10. Ahogy egy idős mérnök ismerősöm mondja: tanácstalanság ellen legjobb a mérés. Ezért egy elméleti fizikus által felállított teória akkor lesz elfogadható, ha méréssel is tudjuk bizonyítani annak helyességét. Kisfaludy az elmúlt majdnem harminc évben tudott bármit is méréssel bizonyítani? Tudott eddig megmagyarázhatatlan jelenségeket megmagyarázni? Tudott eddig ismeretlen jelenségeket bemutatni? (A kérdés költői, pontosan tudom a választ.) A munkásságában csak hinni lehet, mert valós eredménye nincs, de így egy kalap alá kerül a harmadnapi feltámadással, vagy a szent előbőrrel.

  Jó lenne, ha a fizika önjelölt reformerei legalább a világegyetem alapvető jelenségeivel (nem működésével, csak a jelenségeivel) tisztában lennének és onnan kiindulva próbálnának magyarázatokat keresni! Neutronokból álló fekete lyuk, oszthatatlan részecskék, tér és idődimenziók keverése… jaj.

 11. Re:Tibor bá’
  Összeméregethetjük hogy kinek van nagyobb fasza, mert én 14 évesen kézzel! rajzoltam és terveztem meg egy SMD áramkört, majd be is ültettem, ami méretben egy 9V-os elemnél is kisebb volt(erről ment), de értelmetlen, mert ez nem vezet máshoz, mint anyázáshoz.

  Itt értelmes emberek vitatkoznak egymással 🙂 , még ha a világról alkotott képük gyökeresen nagyon más. Ezt a sok „zöldséget” nem kell kritikátlanul bekajolni, el kell rajta gondolkodni, és meg kell találni benne a hibát.

  Hozzáteszem az általam várt reakciók mértani pontossággal bejöttek.
  Ez jó… 🙂

 12. Re:10
  Tessék elmenni hozzá, és verd az asztalt a mérésekért.
  Vannak mérések, meg is fogja mutatni…
  Egyik régi mérésének publikációját megmutattam egy ELTE-s fizikusnak.
  Jobbnál jobb kifogások voltak arra, hogy miért nem lehetett mérni azt amit mért a mérés, végül feladta, mert mindenre volt cáfolat, hogy miért igen. Végül ott záródott a beszélgetés, hogy ha a reprodukált mérést én megcsinálom, akkor ő is hajlandó lesz beszállni az újabb publikációba. Persze kaparjam ki a gesztenyét, és akkor beszáll a tutiba, nyilván…

 13. 12. dajtás
  Huszonegynéhány évvel ezelőtt egy előadásán személyesen is kértem tőle néhány mérési eredményt. Mint akadékoskodót majdnem kizavart a teremből. Úgy látom túl sok gyakorlati eredmény azóta sem született. Mindenesetre tényekkel meggyőzhető vagyok, úgyhogy ha valaki tud ilyenekkel szolgálni, azt örömmel fogadnám.

 14. 11. dajtás
  „az általam várt reakciók mértani pontossággal bejöttek”
  Minden szektában ezzel kezdik az új tagok okítását: a világ ellenetek lesz, senki sem fog megérteni titeket, csak ránk számíthattok. Innentől kezdve a tag mindent ilyen szemüvegen keresztül néz.

 15. 07 Ir
  Aki lehülyézi a másikat az azonnal elveszti a vitát.
  A világ az emberhez képest végtelenül nagy. Ebbe a nagy világba belefér az is, hogy dajtásnak igaza legyen.
  Nem állítom, hogy igaza van, nem foglalok most állást, de a marhaságnak nevezni az írást, nem érv.

  Ami biztos(nak látszik), agytornának jó.

  11 dajtás
  Én 14 évesen térhajtású készüléket építettem. 🙂

 16. Re:gabiiii
  Van egy nyers stílusa, sokaknak egyenesen bicskanyitogató, de én pl jól el tudok vele vitatkozni. Hozzáteszem én sem értek vele egyet mindenben, sőt, de ad egy olyan irányt, ami előbbre tud vinni. Dobj egy levelet, és átdobom az egyik publikációját, nem árulok zsábamacskát…

  Mindenki valamilyen szemüvegen keresztül nézi a világot, vagy ha úgy tetszik, mindenkinek van egy perszonális egyszemélyes szektája. 🙂
  Én nem vagyok senki ellen, nem várom el hogy kövessenek, nem kell elhinni nekem semmit sem, sőt én azt várom el, hogy ne higgyenek nekem!
  Nem hinni kell a világban, hanem megtapasztalni…

 17. Re:15
  Klasszikus retorikai hiba az, ha valaki a vitapartnerét lehülyézi, mert általában a hülyézőnek nincs igaza. Nem egyszer lettem lehülyézve, és nem egyszer sült fel a vitapartner, ahogy én is besültem már többször is… 🙂

  Milyen elvű volt? Az én definíciómban az összes c alatti meghajtási mód téri hajtómű…
  Egyetemen egyszer mozgó alkatrész nélküli repülővel borzoltam a laborvezető tanáraim agyát, el tudod képzelni milyen képet vágtak, mikor repülni látták…
  Pedig a mai fizikával teljesen jól leírható a működése, csak szokatlan a koncepció.

 18. 17 dajtás
  „Milyen elvű volt?”
  Elektromágneses hajtású.
  Detektoros rádió.
  A térből nyert energia mozgatta a hangszórót. 🙂

 19. 11 – dajtás:
  „Összeméregethetjük hogy kinek van nagyobb fasza, ” Faszt emlegetni tőled meglehetősen szokatlan, ami világosan jelzi, hogy vita képtelenné váltál. Ez éppen olyan, mint, amikor valakit lemarháznak.

  15 – n/a:
  Ir nem hülyézett le senkit, vagyis csúsztattál, és így szokott elszaródni egy vita. Ir a post témáját jelentő elmélet-csokrot tartja hülyeségnek. Mellesleg én is. Hogy miért? Azért mert a tudományos életben minden új felfedezést publikálnak, aminek ezren nekiesnek, és a végén a nagykönyvbe bekerül az igazság. A fizikai törvények és ismeretek a mai napig egy koherens egészet alkotnak. NEM FOGLALKOZOM A POSZT TÉMÁJÁVAL. De amikor az alapvető tények tagadása mellé besorolnak Erich Von Daniken-re jellemző Ó-kori relikviákat, akkor pontosan tudom, hogy apró részigazságok mellé hatalmas hamukáról van szó.

 20. 19 Tibor bá’
  „Ir nem hülyézett le senkit…”
  Így van. De én sem ezt írtam. Ő „marhaság”-nak tartotta.
  A megfogalmazás, a szavak sorrendje fontos, de így is félre lehet érteni.
  Nem szándékom senkit megbántani. Nem azért vagyok itt.

  Talán nem így kellet volna ezt a posztot dajtásnak megírnia.
  Elég lett volna csak a könyvre linkelni
  http://www.napturul.hu/letoltesek/kisfaludy_ateremtesuzenete.pdf
  és ehhez hozzátenni a saját gondolatait.
  Ir tévedett. Ez nem tudományos publikáció, így nem szabad értelmezni.

 21. Re:19
  Hamut szórok a fejemre, bocsánatot kérek, bloggazdával verbálisan nem piszkálódunk! 😉

 22. Re:n/a

  Miért jobb ez így, még ha indulatokat is gerjeszt?
  Mert több részletben át lehet beszélni a könyv tartalmát.
  Mert egyben elvész a sok felmerülő kérdés.
  Mert fokozatosan tudja megemészteni az ember fia a tartalmát.
  És nem utolsó sorban jobban lehet rajta vitatkozni, mint egyben letudni.

  Ez egy intellektuális kocsma, ahol néha röpködnek a söröspoharak, de alapjába véve mindenki ihat, és beszélgethet mindenről. 🙂
  Egy teremtésfilozófiai könyvről nem könnyű beszélgetni, ez látszik a mai napból is, de nem is lehetetlen…
  Holnapi posztban már csak elvétve lesz „Danikenes rizsa”, túlnyomó részt létfilozófia lesz megspékelve egy kis geometriával.

 23. Daniken munkásságát lehet vitatni, de akad bőven olyan anomália a bronzkorban(és előtte is), ami inkább több kérdést vet fel, mint megoldást a klasszikus lineáris fejlődés elmélet szerint: https://www.pinterest.co.uk/horstfale/megalit-stein-mauern/
  Kedvenceim a nútos gránit tömbök, vagy a precíziós furatok, amit természetesen a szorgos indián kezek vésték ki bronzvésővel, vagy pattintották ki több száz év alatt, nyilván… 🙂

 24. Dajtás !
  Én inkább a Terembura lapokat tettem volna fel.
  Idézet az elsőből(engem ez fogott meg) :
  Az egész Univerzumban semmi sincs, ami létezik a térben, de nem létezik az időben. SEMMI! Idő nélküli létezés nincs, és nem is lehet. Mert nincsen folyamat. A semmiből sohasem lehet valami. „De nihilo nihil fit” mondták a rómaiak, vagyis utána kell néznünk annak, hogy mit is eszelhetünk ki; ami nem semmi, létezik, de mégsem anyag vagy energia. Vagyis ki kell gondolnunk együtt, hogy milyen valami lehet a világ dinamizmusát adó valami, milyen is az idő, mert az a „tér + idő” szemlélet – amely ma terjeng a világban – az bizony egy banális melléfogásnak tűnik. Két eltérő tulajdonságú valamit a matematikában sem lehet egymással csak úgy összevonni. Pedig éppen azt tanultuk (minden szinten), hogy a tér vagy az idő fiktív valamik, amit tetszésünk szerint feloszthatunk, elgörbíthetünk és össze is vonhatunk. Ez egy szimpla elhatározástól (szabványosítástól) függ csupán? Elnevezzük, meghatározzuk a dimenzióit és kész? Ez tévedés.

  „Nagy elődeink” a háromdimenziós geometriai térbe igyekeznek belepasszírozni a jellegében is teljesen eltérő paramétert, egy más jellegű és lényegű negyedik valamit: AZ IDŐT. A tér statikus, az idő pedig dinamikus. Itt azt olvasom a fizikakönyvben, hogy az idő „skaláris”, emitt meg egy vektornak van bevezetve. Ez nem lehet igaz! Matematikailag is butaság!!

  Az idő várhatóan valami, de nem a negyedik valami a már meglevő három statikus térdimenzió mellé, hanem olyan, ami semmihez nem hasonlít azok közül a dolgok közül, amit eddig ismertünk. NEM TÁRGYI. Anyagi jellegű részecskéje sem lehet! Annál már komoly és bonyolult struktúrákat kellene feltételeznünk. Az időnek egyszerű, de dinamikus dolognak kell lenni. A kérdés vizsgálatát óhatatlanul az idő kérdésének a vizsgálatával kell elkezdenünk. Ha kimondod azt a szót, hogy TÉR, vagy IDŐ, mágneses tér, elektromos tér, elektromágneses tér; akkor óhatatlanul transzcendens dologról beszélsz. Ezt a malőrt nagyon utálja a tudományunk, mert a materialista felfogásból már száműzni vélte a transzcendenciát, de ez a fránya dolog mégis mindig újra és újra felbukkan. Mint az éter (aether) kérdése is. De amit erről eddig összehordtak, az szintén gyengécske.

  Tehát az idő végtelenül fontos lehet, sokkal-sokkal fontosabb annál, hogy egy szimpla matematikai paraméterként kezeljük a fizikánkban vagy az életünkben. Ha valakit az utcán vagy az egyetemen megkérdezel arról, hogy tulajdonképpen mi is az idő; akkor órákról, folyamatokról, vagy történelemről kezd papolni neked. Ez roppant kevéske az érdemi vizsgálat elkezdéséhez!
  Eddig az idézet.
  Szerintem JHWH-t egyelőre hagyjuk ki ,ő egy későbbi fejlemény…
  Közben a „kisördög” csak előbújt belőlem.
  A kolléganőm szombaton bálban volt,nagyon tetszett neki .
  Akkor ő bál imádó ? Netán Bál-vány imádó ?
  De tényleg maradjunk az Időnél .

 25. 22 – daytás:
  Úgy emlékszem egy hetet kértél a közlések között. Tehát ezért nincs folytatás, de ha akarod akkor felteszem most.

  25:
  Teljesen hátat fordítva annak, amit tanultam, és a tankönyvekben ma is olvasható, én úgy fogalmaznám meg, hogy az idő egy folyamatos és állandó változás. Változás nélkül nincs idő, hiszen az időt magát változással mérjük. Ha megállna az idő, akkor megállna a változás. Minden megállna.
  A téridő nekem se tetszett soha.

 26. Re:Tibor bá’:
  Első és második rész jobb egymás után, ezért arra kérnélek, hogy rakd fel most a másodikat.
  További részeknél a heti közlés már működhet.

 27. Dajtás, Tibor bá, emberek!
  Teljesen laikus, a témához semennyit sem konyitó alak vagyok, éppen ezért bocs, hogy belekotyogok, de megkérdezném:
  Mi az idő?
  Mi a meghatározása, egy ovódás szintjén?
  Az emberen kivül, aki kitalálta, fontosnak tartja és nevet adott neki, mint fogalom, kit, illetve mit érdekel az idő?
  Érdekli az univerzumot? Érdekli a természetet, ahol vannak ugyan folyamatok-az élővilágban- de melyeket a természet inkább ciklusoknak nevez?
  Véleményem szerint az időt csakis az ember tartja fontosnak, csak az ő tudatában létezik, máshol semmi jelentősége nincs.
  Ha tévedtem, csapjatok agyon.

 28. Re:Bálint
  Pont ez az egyetlen dolog ami a legfontosabb, mert idő nélkül nincs létezés.
  Bővebben ki fogom ezt neked fejteni délután.

 29. Átrágtam magam Dajtás vendégposztján.

  Az fogott meg, és azt tartom a legfontosabbnak, „a sok eszkimó a sok eszkimó miatt nem látja a fókát”.

  Lefordítva, manapság a tudományos világban beindult az oktatás tömegtermelése. Rengeteg nagy számban képeznek „tudósokat”. Rengeteg ember végzi el az egyetemet.
  Mint minden területen, a nagy tömegű középszer, elnyomja a legtehetségesebbeket, kialakul a hierachia, ahol már nem az istenáldotta tehetség és szorgalom számít leginkább, hanem a lojalitás a vezetőkhöz, és ki kinek a szekerét tolja.
  Ez lefékezi a tudomány fejlődését, sőt agyament elméletek vígan megélnek a posványban, akár évtizedekig, pláne, ha még anyagi hasznot is lehet húzni belőle.
  Lásd a kezdetektől fogva, agyaglábon álló koleszterin elmélet.
  A cukorbetegség körüli egyhelyben topogás hosszú ideje. Miközben történt olyan kutatás, amelynek eredménye rávilágított a „halott” hasnyálmirigy valóságos állapotára, csak elhallgatják.
  Az ősrobbanás teljesen agyament elképzelése.
  A fekete lyukak téveszméje. (ha lennének, és még a fény sem tudja elhagyni, akkor már mindent magához vonzott volna, végtelen nagy tömegre hízva)
  A publikációk és az idézettségek mennyisége szerinti „tudományos minősítés” rendszere egy kisiklás. Nyilvánvalóan a sztárolt, futtatott személyek által gyakran csak összeollózott publikációk, semmivel sem viszik előre a kutatásokat, a tudomány ügyét.
  A kutatási pénzek pályázatának rendszere is fékező hatású. Jól fekvő személyek „látszat” munkákra sok pénzt felmarkolnak, míg ígéretes munkákra nem futja.
  Emlékszem, sok átütő erejű felfedezés született úgy, hogy az igen tehetségesnek bizonyult tudósnak azt mondta egy-egy óriás cég, itt a labor, kutass a kedved szerint.
  Nem kellett cikkeket írni negyedévente, hogy bizonyítsa a létét, fontosságát. Futkosni támogatók után, seggeket kinyalva.

  A világegyetem titkait kutatva a sötét anyag titkának felfedezése sokat vinne előre, és az intelligencia jobb megismerése , illetve az alkotó gondolkodást segítő mesterséges intelligenciák fejlesztése.

  A régmúlt idők letűnt civilizációinak nyomai fényesen bizonyítják az emberiség története sokkal hosszabb időre nyúlik vissza, mint amit a vallások hirdetnek, vagy a tudósok gondoltak. Miképpen lehetséges, hogy ezek a hatalmas civilizációk nyomai, csak nyomokban maradtak ránk
  Az sincs megfejtve, miképpen lehetséges, hogy az élet a legegyszerűbb formáktól kezdve, minden fejlettségi „lépésben” egyidejűleg jelen van a földön?
  Ugyanúgy az emberiség az őskori állapotban élők szintjétől kezdve, a civilizációs haladás minden szakasza, szintén egyidejűleg jelen van a földön?

 30. Re:bogozy
  Sok dologban egyet értek veled, de a fekete lyuk témával pont nem. Vannak fekete lyukak, sőt a galaktika közepén is trónol egy szuper masszív darab, mérhető, és ami a legfontosabb, hogy folyamatosan van utánpótlás… Teremtés nem egyszeri aktus volt, ebből fakadóan mindig lesz enni valója Kronosznak… 😉

 31. 27. bálint

  „Ha tévedtem, csapjatok agyon.”

  Hogy itt ki téved, azt nehéz megmondani.

  Számomra az idő egyik legjobb definíciója az, hogy az a dolog, ami megakadályozza, hogy minden egyszerre törénjen.

  És nem is csupán jópofa.

  Vegyél a kezedbe egy DVD lemezt. Abban a pillatnaban, és előtte és utána is rajta van az egész film egyszerre, de nem látod.
  A DVD lejátszó tulajdonképpen az „idő” ami szeletekre bontja, és élvezhetővé teszi.

  A másik nyakatekertebb elgondolás, hogy SEMMI nincs, csak idő, ami „görbül”…
  Nem egyszereűen görbül, hanem kis gombócokba kunkorodik…
  Valahogy úgy, ahogy pulóver van kötve… és ahol nagy sűrűségű a gombóc, ott energiának, esetleg anyagnak lehet érzékelni.

 32. Re:Bálint
  Miért a kell ennyire foglalkozni az idővel?
  Mert semmi sem statikus, minden de minden mozog,kavarog, forgolódik a világegyetemben. A mi perspektívából látszólag álló dolgok vannak, de ez csak árverés, és itt jön képbe idő.
  Ha minden mozog, akkor bármilyen leíráshoz az idő kell, mert enélkül nem kapjuk meg a jó megoldást. Pl a villamos munka a villamos teljesítmény idő alatti integrálja, és ez még csak egyszerű fizika…
  Itt van a nagy csapda, mert okozatnak hisszük az időt, miközben ez az okforrás, ráadásul skalár is a drágám, így jól be is vezette dzsungelbe magát a fősodor fizika.

  Itt jön képbe az időfizika, ami ezzel a tárgykörrel foglalkozik, és leás a legmélyebb bugyrok bugyiban, és magával az idő forrásával foglalatoskodik. Az megint más kérdés, hogy a kutatás nagyfokú hasonlóság mutat ősi vallási tanokkal, és több ezer éves tárgyi emlékekkel…

 33. Re:33
  Ebben nem értek egyet veled!
  Ez nem hittan, bár egyszerűbb ebbe a skatujába beletuszakolni.
  Hittan alapon nem lehet műszert építeni, és a hittannak nincs fizikája és matematikája.
  Ha már nagyon kategorizálni akarjuk, akkor egyfajta vallásfilozófiai rendszer, ha ettől valaki borzong, akkor lehet időfizika/matematika, ha ezektől is tartózkodik, akkor egy sajátságos vallási közösség, ami formailag egy egyesület, mert az állam jogtalanul elvette az egyházi státuszát (pert nyert az Alkotmány bíróságon, és Strasbourgban is az állam ellen, és az állam kártérítést is kénytelen volt kifizetni, és mai napig jogellenesen nem adta vissza a státuszát).

  Szerintem bízzuk rá az emberekre hogy mi micsoda…

 34. 34 – dajtás:
  A hittan egy hitnek (vallásnak) a hitvallása. Ennek a vallásnak az alapja fizikai ismeretek. N/a felvetése tökéletesen logikus. Ezt a kotyvaszt el kell hinni.

 35. 31.lehettem volna valaki más

  …”Számomra az idő egyik legjobb definíciója az, hogy az a dolog, ami megakadályozza, hogy minden egyszerre törénjen.”
  Mondasz valamit, mint definició nem is rossz.

 36. 32.dajtás
  Emelem a kalapomat elötted!
  Ha te mindezt a hatalmas anyagot képes voltál magyar nyelven ” megszólaltatni”, akkor el sem merem képzelni hova jutottál volna a témában, ha eredetiben tanulmányozhattad volna a ” Zohár”t, a kabbala fölötti emeletet, és ami ugyancsak hajazik a te meglátásaiddal.
  De az is meglehet, irásaid, beállitottságod alapján, hogy a könyv szerzője, Rabbi Simon Bar Jochai reinkarnációja vagy.
  A baj ott van, hogy miként fenti rabbi uraság is elrejtette könyvét a korabeli közönség megnem érettsége miatt, ugy a te esetedben is, a pórnép nemigen érti mondanivalódat, pont, ahogy nem mindenki értékeli a kaviárt.

 37. Re:35
  Továbbra sem értek ezzel egyet (hozzá teszem nem töltök be semmilyen státuszt a szervezeten belül).
  Klasszikus vallásoknál valóban van hittan, mert annyira ledegradálták a tudásukat, hogy már csak hinni lehet bennük… 🙂
  Itt abban más a történet, hogy nem szabad hinni, sőt, arra buzdítják a „híveket”, hogy járjanak maguk utána a dolgoknak, és győződjenek meg róla.
  Felfogásilag ez inkább egy önművelő szabadegyetem, amiben jól megfér egymás mellett a régi vallások alaplogikája a mai modern anyagelvű fizikával. Ha minden áron hittannak akarjuk nevezni ezt, akkor legyen hittan, de akkor a mai modern fizika is hittan kategóriába esik… 😛 🙂

 38. Re:37
  Először is nem én írtam könyvet, mert a megjelenés időpontjában én még csak a technic legóval játszottam, szerzőt kell dicsérni a munkásságáért… 🙂 Ebbe az egész „katyvaszba” csak pár éve botlottam be, de viszonylag jól beleástam magamat, nem is eredménytelenül…
  Ahogy a szerző szokott fogalmazni, régi csótány a rendszerben, látott már ezt azt 🙂

  Hogy én kinek a reinkarnációja vagyok, azt nem tudom, mert még nem tudhatom. 🙂
  Jelenlegi szellemi szintemen inkább kárt okozna a személyiség konzisztenciámban ez a fajta tudás, mint hasznot. Nem kellően stabil személyiség szó szerint bele tud bolondulni, ha ráömlesztik a múltját, nem egy babazsúrról van szó…
  De ami késik, nem múlik el, ennek is eljön egyszer az ideje… 🙂

  Hozzáteszem a Zohár alapján Rabbi Simon Bar Jochai egy megvilágosodott ember volt. Nem lehetetlen feladat elérni ezt a szintet, avagy mindenki buddha(buda-Buda) lehet az életében, feltéve, ha nem lusta mint egy lajhár, és nem csak a szaporodáson, és zabáláson jár az esze 🙂

 39. 38. dajtás
  Azért a spirálisan mozgó egy dimenziós valamiben hinni kell – illetve csak hinni lehet -, mivel egy dimenzióban definíció szerint nem lehet spirális pálya (ahhoz legalább két dimenzió kell). Ha jól értelmezem, akkor minden erre épül, tehát ez az egész egy jó bonyolultan összerakott hitrendszer. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne tudna bizonyos dolgokat megmagyarázni (mint ahogy a föld középpontú világkép, vagy az isteni beavatkozás is tudott), de azért a mai fizikát nem fogja leváltani.

 40. 40.
  Elolvastad „az első nap”-ot ?
  Idézem :
  ” 11. A semmi sokfélesége

  Vizsgáljuk meg, elegendő lehet-e logikailag a teremtéshez, az anyagi világ létrejöttéhez ez az egyetlen tulajdonságuk, hogy tudniillik szubjektíven szférikus egy dimenziójukban tágulnak!

  Az eddig leírtak alapján látszólag maga a változatlanság tárul elénk. További tulajdonságokat és további törvényeket kell találnunk, amik nem jelentenek újabb szubsztanciát az idő mellett, de kiutat mutatnak – nekünk és a Világegyetemnek – ebből az esetleges zsákutcából!

  Kétségtelen, hogy időtereink önmagukban, és önmagukból vizsgálva valóban mozdulatlanok. De ha továbbra is következetesen alkalmazzuk szemléletmódunkat – az egyetlen lehetséges szemléletmódot! –, rá kell döbbennünk, hogy egymáshoz képest a jelenek bármilyen relatív mozgást végrehajthatnak ebben a tér nélküli „semmiben”.

  (Gondolatmenetünkben itt csupán annyi változás történt, hogy a szubjektív vizsgálatot kiterjesztettük a többi szubjektum felé is; az „önmaga szemszögéből önmagától” az „önmaga szemszögéből a többi”-ig.)

  A látszólagos mozdulatlanság egy csapásra igencsak mozgalmassá válik: szubjektumaink ugyanis egymás hozviszonyítva irányultságot nyernek, mozognak, sőt, foroghatnak is! Ez a mozgás természetesen nem az általunk ismert fizikai térben játszódik le; abból adódik, hogy az időtereknek EGYMÁSHOZ KÉPEST eltérő irányultságuk, sebességük és perdületük lehet. Azaz – a szubjektivitás szükségszerű kiteljesítéseként – ezekkel a tulajdonságokkal lehet leírni, hogy milyennek látszik az egyik időtér egy másik időtér jelencentruma számára.”
  Tehát a semmiről beszél,nem pedig valamiről,hiszen még tér sincsen,nem hogy benne
  valami .
  Amúgy nem tudom hogy nem értitek,pedig már én is értegetem . 🙂

 41. Re:gabiiii
  Igazad lenne, ha téridőn belül állítanád fel ezt az axiómát. 😉
  Téridőn kívül csak időterek vannak, itt értelmezhetetlen a klasszikus geometriai sík, mert nem értelmezhető a távolság, ergo dobhatod ki a matematika bizonyos szabályait…
  Ebben a közegben csak ekvitemporiális hullámfrontok vannak, amiknek a helyzetei csak időben értelmezhetőek.

 42. 41. Kemecse
  A spirálisan mozgó semmiben meg aztán végképp hinni kell! Ez valami olyasmi lehet, mint a vákuum áramlás légüres térben? 🙂

  De komolyra fordítva a szót (mármint a lehetőségek határain belül):
  42. dajtás
  Az egy dimenziós akármi (valami, semmi?) pont azért egy dimenziós, mert minden pontjából pontosan két irány lehetséges és ez kevés a spirálhoz. És ez független attól, hogy azt a valamit térnek, időnek, vagy vásárlói elégedettségnek hívjuk. A matematika van annyira jó hozzánk, hogy bármilyen közegben tudunk távolságot definiálni, még időben is. (Ha jól számolok, akkor a blog egy dimenziós közegében a hozzászólásaink három óra huszonöt percre vannak egymástól, de lehetne byte-ban is kifejezni.) És igazad van: ha a matematika szabályainak egy részét eldobjuk, másokat átdefiniálunk, akkor bármi bizonyítható. Az is, hogy mondá az Úr, legyen világosság. (Mellesleg a múltkori bizonyítás a pokol befagyásáról hibás. Bizonyítható, hogy a pokol melegszik. 🙂 )

 43. Re:gabiiii
  Abban igazad van, hogy ha méterben, hanem időben mérünk, akkor definiálható lesz a távolság, sőt, még idővektorokat is lehet rá szerkeszteni, de ez a nyavalyás időforrás kicsit más, mint a megszokott objektumok. Pl a kezdeti objektum egy pont, ami felfújódik, ami még mindig egy pont, mert egyidejű a felszíne, ami ráadásul még csavarodik is.
  Van egy matekos publikáció a kezdeti okforrásról, olvass bele:
  http://hunok.hu/ablak/ujablak56.html

 44. 44. dajtás

  Elolvastam a linket…
  A dupla lemniszkáta meg „véletlenül” pont olyan, mint a manicheista fénymag.

 45. Minő véletlen, erre csak ezt lehet mondani… 🙂
  Hemzseg az összes vallási jelkép, és népművészeti ábra teremtési szimbólumokkal, nem véletlenül. Pl nézzél meg egy katolikus templomot, megtalálod benne ugyan ezt az ábrát, csak rózsaablak név alatt, de a Szabadság híd hídfői is ezzel a szimbólummal vannak kidekorálva… Ráadásként lyukként rakták be a vasba, utalva rá, hogy transzcendens.
  Milyen érdekes… 😉

  Csak a magyar nyelv logikáját figyeld. Fénymag, amiből a fény kikel, a fény 7db fénymagból áll, avagy ez a 7 fejű sárkány, amit csak úgy lehet megölni, hogy ha mind a 7 fejét levágod (7db tűz elem/fénymag van a fénykvantumban ami kelti, ezért tűzokádó sárkány).
  Minő véletlen, hogy ha egy szuper gyors optikai kapcsolóval elkezdjük darabolni a fénykvantumot, akkor nemhogy megsemmisülne, hanem szaporodni kezd a fénykvantum, avagy a sárkány feje visszanő.
  Csak akkor szűnik meg a fénykvantum, ha az önkeltési idejénél gyorsabban daraboljuk fel.

 46. 46. dajtás

  „Minő véletlen”

  Nem tudom, olvastad-e James Redfield Celestin jövendölések című könyvét…
  Kicsit a nyugati szintre lebutított változatban próbálja elmagyarázni mindezt, és abban van, hogy a „véletlenek” általában jelzések, figyelemfelhívások, hogy valamire figyelni kell…
  Lassan minden tudományos tényről kiderül, hogy „mese” formában már több ezer éve ismerjük…

  Nem emlékszem, hogy te írtad itt valahol, vagy másutt olvastam, hogy a régi „tudást” a nyelvbe kódolták bele elődeink elitjei, és valahogy a magyar nyelv őrizte meg a legtisztábban a kódot… (erre Teller Ede is utalt, hogy amagyar nyelv „fény” természetű, szavai egyszerre anyagi és hullám, energia természetűek, ige, főnév – fog, vár, nő, stb…) Itt van a beépített bináris rendszer, egylábú-féllábú, egyszemű-félszemű egészség… és a kettő már kétség… A három pedig harmonia… Aztán a doppler effektus…

 47. Magyar nyelv eredetébe belemehetnénk, bár ezt csak az utóbbi időben kezdtem kóstolgatni, nem vagyok ebben túl profi… Azonban nem véletlen, hogy az ominózus művet is egy magyar írta, és nem egy francia(nincs velük baj, de ez erre nem alkalmasak). A magyar nyelv ad egy olyan gondolkozási struktúrát, amit más nyelv nem tud reprodukálni, ezért is ilyen dög nehéz a nyelvünk, és ezért is tanulunk meg nehezen más idegen nyelvet, mert a magyar embernek más rugóra jár az agya…
  Bele lehet menni a nyelvészkedéssel a málnásba, nagyon félre tud vinni, de annyi tudás maradt még így a nyelvújítás után, hogy ordítóan sok a véletlen.

  Hogy klasszikusokat idézzek. Mi a magyar szinonimája a dimenziónak? Kiterjedés.
  Statikus állapotot jelent a kiterjedés, vagy dinamikusat? Dinamikusat. Akkor egy dimenzió álló valami, vagy mozgó. Nyilván mozgót, és el is jutottunk oda, hogy a dimenziók nem álló statikus dolgok, hanem dinamikusak, ami által egyből hajunkra is kenhetjük a klasszikus 3D-s leképezést… Arról már nem is beszélve, hogy ha szógyököket megkeressük a ki-ter-jed-és-ben, akkor a kí a térben terjed megfejtést kapjuk.
  Minő véletlen… 😉

  Meglepődnél azon, hogy a magyar nyelv mennyire elterjedt máshol… 🙂

 48. 48. dajtás

  ” hogy ha szógyököket megkeressük a ki-ter-jed-és-ben…”

  Ter…. Teremtés? Ez is csak véletlen…

  „Bele lehet menni a nyelvészkedéssel a málnásba…”

  Bele… de kincseket is lehet találni…
  Szerintem nem volt véletlen az erőszakos latinosítás, és a rovásírások emlékek arnyért való felvásárlása…
  Akkorra sikerült megtörni a magyarság gerincét, mire ezeket véghezvitték.

 49. Dajtás,Atilla !
  Ismeritek-e Born Gergelyt ?
  Ő el is tudja táncolni a teremtést !

  „Akkorra sikerült megtörni a magyarság gerincét”
  Megtörni ,meg lehet ,de kiirtani nem .
  Minden adott ,hogy újra élhessen ,csak …

 50. 50. Kemecse

  „Ismeritek-e Born Gergelyt ?”

  Én ismerem…
  Magasra tette a mércét, és elkedvetlenedett, hogy sokan nem tudták követni…
  De ő is jó helyen keresi az „igazságot”, elég sajátos módon és stílusban.

  Úgy tűnik, hogy a „délibábos” ősmagyarság kutatók olyasmibe tenyereltek bele, amire legelszállottab révületükben sem álmodtak…
  Nyilván kell egy kis idő, mire sikerül szétválogatni az ocsút a búzától, de megéri egy csomó „szeméten” átrágódni, mert a legvadabb elgondolások mögött is megbújik valami igazság-csíra.

  Végre össze kell rakni a magyar nyelvet, „dekódolni” és HASZNÁLNI.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük