(3407) Jézus

Tibor bá’ fordítása online

 

A következő öt történelmi tény azt sugallja, hogy Jézus Krisztus sose létezett

Az ókor kutatók nagy része úgy gondolja, hogy az Új Testamentum evangéliumai „mitológizált történelem”, más szavakkal, a rendelkezésre álló bizonyítékokra támaszkodva, úgy gondolják, hogy az első évszázad kezdetén egy Josua ben Jozef nevű, vitatott zsidó rabbi tanításai adták az alapot, amiből kinőtt a kereszténység. Ezzel egy időben ezek az ókori kutatók elfogadták, hogy több bibliai történet, mint a szeplőtelen fogantatás, különböző csodák, feltámadás, stb. kölcsönvett részletek. A mitológiai témák meg vannak formálva, ami az ókori Közel Keleten bevett szokás volt, nagyjából úgy, ahogy a forgatókönyv írók az új filmeket, régi ismert szóképekre, vagy cselekményekre építik. Ilyen értelemben a „történelmi Jézus” mitológizált lett.

Több mint 200 éven keresztül mindenféle teológus és történész, erre a perspektívára alapozva analizált ősi szövegeket, azok, amelyek bekerültek a Bibliába, és azokat, amelyek nem, annak érdekében, hogy a mitológia mögött álló embert előkaparják. Több bestseller követte ezt a megközelítést, letisztázva a témát a hallgatók számára. Ismert mű: Bart Ehrman – Hogy lett Jézusból Isten.

Szembe helyezkedve, más kutatók úgy gondolják, hogy az evangélium történetei ténylegesen „történelmisített mitológia”. Ilyenformán azok az ősi misztikus sablonok önmaguk adják a lényeget. Fel vannak töltve nevekkel, földrajzi helyekkel és más, valós világból származó részletekkel, mert a Jézust imádó szekták megpróbálták megérteni és megvédeni a megörökölt tradíciókat.

Az elképzelés, hogy Jézus sose létezett, egy kisebbségi pozíció. Természetesen az, állítja David Fitzgerald „a karácsony mítoszok, amik azt mutatják, hogy Jézus sose létezett” című mű szerzője. Fitzgerald rámutat arra, hogy évszázadokon keresztül a komoly kereszténység kutatók, keresztények voltak, és a modern szekuláris iskolák erősen támaszkodtak azokra, akik összegyűjtötték, fenntartották és analizálták, az ősi szövegeket. Még ma is a szekuláris iskolák legnagyobb része vallásos háttérből táplálkozik, korábbi hitük feltételezéseiből.

A komoly kutatók azt gondolhatják, hogy Jézus sose létezett. Kételyüket a következő tények tartják élve:

 • Az első évszázadból nem maradt fönn semmi bizonyíték, ami alátámasztaná, hogy Josua ben Jozef létezett

Bart Ehrman szavaival (aki önmaga hiszi, hogy a történetek történelmi tényekre lettek felépítve):

Jézus idejéből miket jegyezek le pogány szerzők Jézusról? Semmit. Bármennyire furcsa, sehol nincs utalás Jézusra a pogány kortársaktól. Nincs születési feljegyzés, tárgyalási jegyzőkönyv, halotti bizonyítvány, tartozási követelés, rágalmazás, sértés, hivatkozás, semmi és semmi. De, ha a befigyelt időt kiterjesztjük évekkel a halálát követően, de ha akár az egész első évszázadot figyeljük, egyetlen egy hivatkozást nem találunk Jézusra bármilyen nem keresztény, nem zsidó forrásban. Ki kell emelni, hogy ebből az időből nagy mennyiségű dokumentum maradt ránk: költemények, filozófiai munkák, történelmi lejegyzések, tudományos értekezések, és kormányhivatalok iratai. Nem beszélve a rengeteg fennmaradt kéziratról és papiruszra írt jogi dokumentumokról. Ezekből sehol egyetlen egy helyen nem írják le Jézus nevét.

 • Az Újszövetség korai leírói úgy tűnik nem ismerték Jézus életének részleteit, ami későbbi szövegekből kitűnik.

Példának okáért, Pálnak nincs tudomása a szeplőtelen fogantatásról. Nincsenek bölcsek, nincs keleti csillag, nincsenek csodatételek. A történészek nem értik „Pál csendbe maradását” a legtöbb életrajzi adattal és Jézus tanításaival kapcsolatban. Pál nem tesz említést Jézus tekintélyéről. Sőt, sose tesz említést a 12 apostolról, valójában sose említi, hogy Jézusnak lettek volna tanítványai, vagy, hogy követett volna el csodát, vagy lett volna példabeszéde. Valójában nem volt hajlandó közölni semmiféle életrajzi adatot. Pál néhány titkos célzása egyenesen ellentétes a szentírással. A korai jeruzsálemi keresztény mozgalom vezetői, mint Péter és Jakab lényegében Jézus követői, azonban Pál mellőzi őket, mint senkik, és ismételten ellenük emel szót, mert nem igazi keresztények.

Marcus Borg, liberális teológus szerint az emberek az Újtestamentumot kronológiai sorrendben olvassák a korai kereszténység kibontakozását kutatva.

Pál után az evangélium világossá teszi, hogy mint írásos dokumentum, nem a korai kereszténységtől származó forrás, hanem annak a terméke. A szentírás – jó hírek – a korai keresztény közösségek termékei, ami több évtizeddel Jézus történelmi élete után keletkezett, és arról árulkodnak, hogy ezek a közösségek Jézus fontosságát látták történelmi összefüggésben.

 • Az Újtestamentum történetei se állítják, hogy első kézből valók

Ma már tudjuk, hogy a négy evangélium négy apostoltól származik: Máté, Márk, Lukács és János, de nem ők írták. Hogy a dolog még összecsapottabb legyen a név meghatározások valamikor a második évszázadban történt, körülbelül 100 évvel azt követve, hogy a kereszténység állítólag megszületett.

Különböző okokból kifolyólag az álnévalkalmazás abban az időben közhely volt, és számtalan onnan származó dokumentumot híres emberek „írták alá”. Ez igaz az Újtestamentum apostoli levelekre is, kivételt képezve néhány Páltól származó levelet (13-ból 6 esetében), amelyekről állítható, hogy valósak. De még az evangélium történeteinél se írják, hogy „ott voltam”, ehelyett azt állítják, hogy valaki látta. Ezt a jelenséget ismerjük: a nagynéném ismer valakit, aki…..

 • A történelmi Jézusról kizárólag az evangéliumokból tudhatunk, de ezek egymásnak ellentmondanak.

Ha azt hiszed, hogy jól ismered a Jézus történeteket, akkor javasolható, hogy állj meg és ellenőrizd le magad, azzal a 20 kérdéssel, amit az exChrisian net-en találhatsz.

Márk evangéliuma úgy tudjuk, hogy a létező legősibb „Jézus élete”, de a nyelvi analízisek azt sugallják, hogy Lukács, Máté simán csak átdolgozták Márkot, és kiegészítették saját gondolataikkal és új anyaggal. Azonban ellentmondanak egymásnak, és még nagyobb mértékben ellentmondanak a sokkal később keletkezett János evangéliumával, mert más célból íródott, más olvasók számára. Az inkompatibilis húsvéti történetek jó példát adnak arra, milyen mértékben térnek el egymástól a történetek.

 • Azok a modern kutatók, akik azt állítják, hogy megtalálták az igazi történelmi jézust, egy teljesen más személyt írnak le

Találtak egy cinikus filozófust, egy karizmatikus igazhitűt, liberális képmutatót, konzervatív rabbit, fanatikus forradalmárt, és egy pacifistát, hogy csak ennyit idézünk Price sokkal hosszabb listájából. „A történelmi Jézus (ha volt ilyen) könnyen lehetett egy messiás király, vagy egy haladó farizeus, vagy egy Galilei sámán, vagy varázsló, vagy egy hellenisztikus bölcs. De az lehetetlen, hogy valamennyi legyen egy adott időben.” John Dominic a Jézus szemináriumban: „a meglepő sokszínűség, egy akadémiai szégyen.”

David Fitzgeraldot ezek a megállapítások arra a következtetésre juttatták, hogy a megállapítás elkerülhetetlen, ami szerint Jézus az okozat, nem az ok. Pál és a keresztények többi első generációs vezetői kutatták a Septuaginta átírást a héber írásokból, hogy a zsidók részére létrehozzanak egy titokzatos hitet, együtt olyan pogány rituálékkal, mint az utolsó vacsora, levelekben a gnosztikus kifejezések, egy személyes megváltó isten, aki átveszi a szomszédok régen regnáló egyiptomi, perzsa, görög, és római hagyományait.

A hamarosan megjelenő Fitzgerald: Jézus, mitológia a gyakorlatban, tanulmányában úgy érvel, hogy a szekuláris kutatók egymással versengő munkáikban annyi probléma, mint a hívőkében. Íme:

Még ha el is fogadjuk, hogy volt egy valódi Názáreti Jézus, vagy azt, hogy az első évszázadba élt egy Josua ben Jozef, nem sok értelme van keresni a „történelmi Jézust”, mert azt lelkesen kihámozták, majd összerakták szekuláris kutatók, hogy már az, önmagában fikció.

Sohase tudhatjuk meg biztosan, mi a valós keresztény történelem, hacsak az időutazást nem találják fel.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

102 gondolat erről: „(3407) Jézus

 1. Véleményem szerint a Jézus-sztori egy lelki átalakulási folyamat, amit a középkori aranycsinálók próbáltak szimbólikusan megvalósítani.

 2. Egy ici pici probléma van ezzel az okfejtéssel, hogy mivel nem József volt a biológiai apja, ezért nem is az ő nevét vette fel, ergo Josua bin Josef nevű személy valóban nem létezett…
  Karácsony előtt azért ez elég provokatív bejegyzés, ami az olvasók vallásos meggyőződését sérti.

 3. 2 – Hank:
  Nekem meg a értelmi képességemet sérti, hogy egy ókori emberekre szabott mesét nem tárhatok fel tiltakozás nélkül. A szeplőtelen fogantatástól kezdve, a vízenjáráson át a mennybemenetelig terjedő fantazmagória ki kellene, hogy csapja minden ma élő embernél a biztosítékot.

 4. Nehogy má’, Tibor Bá’!
  Márpedig a Beszélő Szamár létezett! Láttam a SHREK-ben.
  Akkor pedig a többi dolog is létezett! Csak azokat nem láttam.

 5. 4 – Reinkarnátorr:
  Isten (Jézus Kerisztus atyja) áldja kristály tiszta logikádat. 😀

 6. Tibr Bá’
  A denevér se lát, mégse fejeli le a villanyoszlopot. Ez bizony, maga a tetten ért kreacionizmus. Zsidó rabbik is léteznek. Nyáron együtt lubickoltunk a Szécsényiben: Hahhh!!! Biológiai érzékszervekkel érzett észlelés! A Sárosseggréti sekrestyében tegnap könnyezni kezdett a harangozó. El ismaradt az Éjféli Mise. Ez kérem, ok-okozatból egyenesági tény. Az Elmaradt Miséről dúlva-fúlva hazafele igyekvő Margit nénénk elcsúszott a libafoson és hanyatt esett. Ez bizony szentigaz, mert Józsi bátyám mesélte okostelefonon, ami 900 mzh-s rádióhullámon kommunikál. Jót röhögtünk a telefonba, bár én nem láttam szömöimmel az esetet. Ergó: Áldott az áldottak kikezdhetetlen logikája.

 7. Léteznék tortenetek amik meg tudják érinteni az emberek lelket.Tokeletesen lényegtelen hogy ezek a valóságban megtörténtek vágy sem.

 8. 2. Hank.
  Sérti, — nem sérti, mikor beszéljünk Jézusról,
  ha nem éppen akkor, amikor pont a „Jézuska”
  hozza a szépen becsomagolt ajándékokat.
  Engem például már 10 éves korom óta sért
  folyamatosan, hogy a keresztény egyház,
  ezen belül a tisztelendő úr, ( apropó= mitől
  „tisztelendő úr” egy tisztelendő úr ??? ) és
  Isten bocsássa meg, = a drága jó anyám az
  egyház képére akar formálni a kitalált meséivel.
  Ami egyelőre csak abban csúcsosodik ki, amikor
  a kezemre ütök, vagy éppen meg akarok dögleni,
  én is az Istent emlegetem csak mindkét esetben
  más más kontextusban. APÁMTÓL TANULTAM !!!
  Szóval vannak esetek amikor kifejezetten jól jön,
  hogy van kit okolni akár mindenért !!!

 9. És akkor pl Iosephus Flavius kiről írt anno amikor név szerint említi Jézust, mint a zsidók nagy tanítóját, királyát, akit keresztre is feszítettek és utána stb stb.

 10. Ez a öt tény nem igazán sugall semmit, sőt, van amelyik inkább azt sugallja, hogy létezett.
  Annyi biztos, hogy egyértelműen nem lehet bizonyítani a történelemi Jézus létezését, de minden kétséget kizáróan cáfolni sem lehet.
  Az idei év során sokat olvastam a témában, de nem jutottam bizonyosságra, viszont az olvasottak alapján valószínűbbnek tűnik, hogy létezett, sőt, még az is elég valószínű, hogy történt valami ami feltámadásnak tűnt az akkori szemtanúk számára.

 11. 11 – Thunder:
  Nem voltál elég figyelmes. A poszt azt állítja, hogy zsidó és keresztény forráson kívül. Flavius (származásilag) zsidó volt.

 12. 12 – Intuitív:
  Engem az zavar, hogy megszületett, aztán 13 évig abszolút semmi, akkor egy napra feltűnik a jeruzsálemi templomban és kioktatja a papokat, majd 17 éven át megint semmi.

 13. 14 Tiborbá: erre is lehet több magyarázat: nem volt releváns vagy a kezdetben szájhagyomány útján átadott infókból ezek a részek lassan kikoptak és amikor sor került a papírra vetésre, akkor már nem sokat tudtak róla. Dédapám gyerek és ifjú koráról én sem tudok 2 mondatnál többet, felnőtt koráról elég sokat.

 14. 13.
  Tudom Tibor bá, pont azért hoztam fel őt mivel élete jó részét az akkori Itáliában töltötte, ami akkor még távol állt az újkeresztény tanoktól. És bár zsidó volt de hülyeséget azért ellenőrizetlenül ott sem irhatott sokáig az ember, pláne hogy írásainak egy része császári megrendelésre készült. Érdekes lett volna ha ilyen körülmények között valótlanságokat írt volna, elég hamar kiderült volna, hogy szélhámos.

 15. 15 -Intuitív:
  Csakhogy ne a dédapádról van szó, hanem isten fiáról. Egyáltalán, ha a mennybe tudott szállni, miért kellett megszületni és 30 évig várni, miért nem szállt le a mennyből??? Nem kellett, volna Mária, szent lélek, szeplőtlen fogantatás, egy balfasz Jószef, stb.

 16. 17 Tiborbá: ezekre a kérdésekre már csak teológiai választ lehetne adni, de én nem vagyok teológus és Te sem szeretnéd hallani azokat a válaszokat 🙂

 17. 7. Tibor Bá’.
  Bocs. 1800. Mhz

  Nem szégyellitek magatokat Igazmagyarok! Ti vagytok Koppány utódai? Fujj! Egy ókori kamurabbi szeltájának fizettek tizedet. Megtagadjátok Táltosaitokat és Hunort, Magort, Fehérlófiát? Istvánt majmojjátok, aki betiltotta a rovásírást és prédául dobta oda népünket az Úniós libsibolsi Merkellovagotnak? Kövér-Csák Máté is megmondta: Aki kirándul a Vata-Gellérthegyre, az egytől egyik hazaáruló!

 18. Teológiai szempontból a történet szépen nyomon követhető, a legkisebb részletekig kidolgozott, készen szerkeszett, bárki által birka módjára visszaböföghető készletekből dolgozik. Semmivel sem jobb, vagy rosszabb, mint pl. Thoth könyve. Olyan ez, mint egy rajongói tábor: Űrszekerek, Űrgammák, Csillagok háborúja, de akár vehetjük alapnak a Barátok Közt című népszerű telenovellát is. A klubtagság minden részletet ismer, késlekedés nélkül rávágja a készen kapott világ mítikus lényeit, a történet szereplőit, személyiségjegyeit, azok viselkedését, s a kapcsolódó történeteket is fújják. Ismerik a konfliktusokat, jókat tudnak vitatkozni a félbeszakított epizódok lehetséges befejezéséről, s nem utolsó sorban gyűjtik a kapcsolódó kultikus tárgyakat. Ez olyan emberi! Miért kellene meglepődni, ha ilyesmit látunk? Képesek arra is, hogy a rajongói táboron kívül esőket ellenségként kezeljék, ill. meggyőzzék őket a bekapcsolódásról… Ha egy ilyen nagyobb közösség erejét az aktuálpolitikához kapcsoljuk, készen áll a vallásháború. Szóval a teológiai részét hagyjuk, mert teljesen felesleges idő- és energiapocsékolás.

  Szögezzük le azt is, hogy a cikk nem Isten tagadásáról szól. Mindig eljutunk oda, hogy mindannyian élvezzük a misztikum, a varázslatosság jótékony hatásait, és készen állunk a hitre, ami az álmokhoz hasonlóan lényünk része is, így lényegében senki sem jelentheti ki, hogy nincs Isten. S legyünk őszinték, ezt valójában nem is szeretnénk, mert, ha esetleg beigazolódna, egy világ dőlne össze bennünk. Nem kell félni ettől, de mindemellett tudomásul kell venni, hogy Isten a működő emberi agyunk nélkül azonnal eltűnik a világból…

  A történelem és a valóság viszonyának megítéslése nagyon is nehézkes, bármelyik történet könnyen relativizálható, s ehhez még nem is kell térben és időben messzire visszamennünk! Ez is egy tény, ami óvatosságra sarkall a cikk felvetéseinek abszolút elfogadásában.

  Azonban a felvetett kérdésben szemernyit sem visz előbbre, mert ugyanoda lyukadunk ki, mint amikor Buddha esetében keressük az eredetet, s esetében a kérdéseket és a nyilvánvaló történelmi tényeket ugyanígy, millió zavartól átszőve tudjuk csak kutatni, értékelése és értelmezése úgy, hogy a teljes igazságot kapjuk meg, lehetetlen! Létezett, nem létezett, így létezett, másként látnánk? A mai embernek teljesen felesleges kérdések, hiszen amit jelentenek ezek a közösségek, azt vesszük alapul, nem lehet szabadulni tőlük, mert bele születtünk.

  A keresztény vallás feltétel nélküli elfogadása meg kell inogjon akkor, amikor egy igaz hitű buddhista templomainkba érkezve értetlenül áll a kereszt és a reá feszített ember láttán. Valahogy úgy, mint ahogyan mi is értetlenül állunk egy buddhista szentély felépítése és bevett rituáléi előtt. Aki nem ismeri a történetet, kimarad abból, hogy rajongó lehessen! Nem számít mi a valóság, napjainkra csak ennyi maradt, amit a kérdéskörből elemezni tudunk.

 19. 11, 13.

  „,Ezért a híresztelés elhallgattatása végett Néró másokat tett meg bűnösnek, és a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta azokat, akiket a sokaság bűneik miatt gyűlölt és Christianusoknak nevezett. Christust, akitől ez a név származik, Tiberius uralkodása alatt Poncius Pilátus helytartó kivégeztette, de az egyelőre elfojtott vészes babonaság újból előtört, nemcsak Júdeában, e métely szülőhazájában, hanem a Városban (Rómában) is” (Ann. XV, 44).”

  Cornelius Tacitus római történetíró, ( Kr. u. 56-120)

 20. Egyébként, mivel minden mítosznak van valamilyen valóságos alapja, így kötve hiszem, hogy épp Jézus története esetében tehetnénk kivételt!
  Azt nem tudjuk meg időgép nélkül, hogy pontosan mikor és hogyan született, ill. miként épült fel rá a mai keresztény egyház hitvilága.
  Ha pedig egy másik megközelítést használok, nemlétének bizonyítéka épp isteni voltát erősíti meg, hiszen az Isten jött közénk személyében, hogyan is lehetne ennek valós, emberi dokumentációja? A szentlélek sem mérhető fizikai paraméterekkel, így miért is tönénk össze épp Karácsony napján a Szentháromságot?!
  BOLDOG KARÁCSONYT!

 21. Ez a poszt karácsony másod napján rendkívül izlestelen volt.
  Nyilvan tudatos az idozites, ezert udvariatlan provokacio.

  Egy ilyen mindenkit megterhelo ev utan, mikor az ismert rendszereink szinte felbomlanak, az eletunk fenekestul fordul fel, sokak egzisztenciaja hajszalon fugg es a lelki nyomas sokszor elviselhetetlen, a karacsonyi idoszak millioknak hozza vissza a regi vilag biztonsagat, bekejet, szeretet – egy kis megnyugvast a vihar kozepen.

  Ha vki hitetlen, atesita, az az o szive joga, de buta es agressziv dolog mindezt pont 25-re tenni. Az okfejtes pedig vagoistvan szinvonal.

  Kizarolag azert vettem a faradtsagot es irtam be a komment rovatba, mert a tobbi poszt nagyon nagy szazalékban erdekes, szinvonalas es igy a kontraszt oriasi volt.

  Mindenkinek feltoltodessel teli, aldott, bekes karacsonyi idoszakot kivanok – es azt, hogy a 2021-es esztendo legyen olyan jo, mint amilyen rossz az idei ev volt! 🙂

 22. 21 – Gyarmathy:
  A szerző nem én vagyok, én csak fordítok, és nem tisztem a szerző véleményének a bizonyítása. Minden esete, ha az idézett rész nem később becsempészett szakasz, akkor erős bizonyíték Jézus létezésére.

  A szerző: https://twitter.com/ValerieTarico

 23. A Biblia dugig van termeszettudomanyosan lehetetlen eseményekkel.
  Ezek számomra hiteltelenítik tokkal vonóval.
  Nyelveszeti és kultúrtörténeti terep.Semmi több.Attol látszik többnek hogy több mint egy milliárdan szent áhítattal övezik.

 24. 3. Tibor bá’ “ A szeplőtelen fogantatástól kezdve, a vízenjáráson át a mennybemenetelig terjedő fantazmagória ki kellene, hogy csapja minden ma élő embernél a biztosítékot.”

 25. érdekes az ilyen könyveket mindig Dávidok írják. meg Ercmannok értekeznek róla. beszédes nevek.
  amúgy ugyanezt az írást megírhattad volna bármelyik világvallásról! hisz melyik nem hemzseg a „meséktől”?!
  de a 2. hozzászóló jól látja,hogy egy kicsit provokálsz itt a szent karácsony alkalmán..

 26. 23 – Nagy Zoltán:
  Valóban az időpont nem véletlen. Szép a karácsonyi hagyomány, én is szeretem és ragaszkodom hozzá, de más az álom és más a valóság. Aki a valóság talaján áll az ezt:

  „Egy ilyen mindenkit megterhelo ev utan, mikor az ismert rendszereink szinte felbomlanak, az eletunk fenekestul fordul fel, sokak egzisztenciaja hajszalon fugg es a lelki nyomas sokszor elviselhetetlen” nem úgy éli át, ahogy te. Az én életem szó szerint attól függ, hogy az ALDI-ban nem tüsszent-e rám valaki, mégse érzem az elviselhetetlen lelki nyomást. Talán mert nincs lelkem és két lábbal járok a földön.

  Tudod, nekem fontosabb, hogy ékezetes klaviatúrám legyen, mint hogy Jézusról ábrándozzak, mert több belőle a haszon.

 27. 26 – vicispan@gmail.com:
  Ez a mondatod:
  Van egy nagy különbség a két tábor között :a hivőket nem zavarják a hitetlenek, de a hitetleneket zavarják a hívők! Érdekes nem? Nem arról tanúskodik, hogy titeket nem zavarnak a hitetlenek. Ugyanis a posztnak nem az ateizmus a témája, te mégis azt élezed ki.

 28. Senki nem tudja hogy az emberek hányadát zavarja mások az övétől eltérő világnézete.Magam is csak feltételezem hogy a mássággal való szembesülés sokakban kelt több kevesebb szorongást.A hozzánk hasonlók között nagyobb biztonságban érezzük magunkat.Az önkéntes kulturált vitának lehet hozadéka
  – bar ezt a reménységet nem becsulnem túl –
  az erőszakoskodó teritok kontraproduktivak.

 29. Aztán ki foglalkozik vele?
  – Egy a lényeg a reményből mindig meg lehetett élni, nem is olyan rosszul és effektíve nem kell vele sokat dolgozni. Más bizniszére irigynek lenni meg csúnya dolog.
  A reményt senkitől sem szabad elvenni, ha hinni akar, csak tegye.

 30. A történelmi Jézus alapvetöen Partusokhoz tartozó Izates Helena Quinn unokaössze. Helena partus királynö irnak is róla éhinség idején mennyit adakozott a sajátjából. Adiabene Kharax Műária nagynénjeként 2 fiát háboruban elvesztve Mária fiát jelöli majdani utódul.
  Heródes erre rág be alpjábanvéve. Partusok ezidöben többizben visszaverik róma terjeszkedését. Rendkivül jó alkalmuk a partus királyi házhoz tartozóból istenséget és állandó keresztre feszitettet gyártani ez maga a fekete mágia! Ettöl még tisztelhetjük mert nevében vagy valóságban sok okos dolgot is „tanitott” Erröl nyugati irók irnak egyrészt másrészt itthon Tacsi István 3 kötetben a természet bibliája cimen. Maga a vallási könyvek viszont a védák-mahabrata-Bahavagatam-
  összeollózása a babiloni agyagtáblákkal egybe.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Helena_of_Adiabene

 31. Én inkább egy másik oldaláról közelíteném meg a történeti Jézus létezésének és a hozzá kapcsolódó eseményeknek a kérdését. 50 éves vagyok, de tisztán emlékszem 30-40 év távlatából az engem érintő fontosabb személyekre és eseményekre tizenéves koromból. (Iskolás évek, tanárok, család, barátok, kirándulások, szerelmek, stb.)

  Az ókori emberek átlagéletkora sem volt sokkal kevesebb, mint manapság. Simán éltek emberek 50-60 évig is. Tehát amikor az állítólagos történeti Jézus keresztre feszítése után eltelt 30 év és megszülettek a páli levelek és Márk evangéliuma, több száz olyan ember élhetett, aki valóságosan láthatta, hallhatta Jézust, esetleg közeli kapcsolatban állhatott vele. Ez nagyon kevés idő ahhoz, hogy egy mítosz vagy legenda kialakulhasson, ez nem életszerű és saját tapasztalatunk is ellentmond ennek. Mindenesetre ekkorra már kialakultak az első őskeresztény gyülekezetek is, hiszen Néró üldözte őket. Teljesen életszerűtlen, hogy Jézus kortársainak a jelenlétében teljesen valótlan dolgokat állítsanak a gyülekezetek és az első írásos források.

 32. 24. Tibor bá, értelek én. Találtál egy írást, melyet érdekesnek (és igaznak) gondoltál és betetted.

  „Tacitus, Suetonius, Josephus, az ifjabb Plinius és még néhány más klasszikus író műveiben számos, Jézusra való hivatkozást találhatunk. A The New Encyclopædia Britannica (1995) ezt mondja ezekről: „Ezek az egymástól független beszámolók azt bizonyítják, hogy az ókori időkben még a krisztusi hit ellenségei sem tagadták soha Jézus történelmiségét; csak a XVIII. század végén, a XIX. század folyamán és a XX. század elején volt ez először vita tárgya, mégpedig nem kielégítő okok alapján.””

  Aztán egy másik a dolog a postodból: „Pál nem tesz említést Jézus tekintélyéről. Sőt, sose tesz említést a 12 apostolról, valójában sose említi, hogy Jézusnak lettek volna tanítványai, vagy, hogy követett volna el csodát…”

  Igaz ez az állítás?

  Nézzünk egy idézetet Pál egyik leveleléből:
  „Mert az egyik első dolog, amit továbbadtam nektek azok közül, amit én is kaptam, az volt, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az Írások szerint, hogy eltemették, hogy feltámadt a harmadik napon az Írások szerint és hogy megjelent Kéfásnak(Péter apostol másik neve), aztán a tizenkettőnek…. Majd megjelent Jakabnak, aztán az összes apostolnak…. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között.” Pál Korintusiakhoz írt 1.levél 15. fejezetéből.

 33. „Péter és Jakab lényegében Jézus követői, azonban Pál mellőzi őket, mint senkik, és ismételten ellenük emel szót, mert nem igazi keresztények.”

  Állítja a posztod.

  Nézzük mit ír Pál egy másik levelében.

  „amikor látták, hogy engem bíztak meg azzal, hogy elvigyem a jó hírt a körülmetéletleneknek, mint ahogy Pétert azzal, hogy a körülmetélteknek vigye el – ugyanis az, aki képessé tette Pétert arra, hogy apostol legyen a körülmetéltek között, engem is képessé tett, hogy a nemzetekből valók apostola legyek és amikor felismerték, hogy Isten ki nem érdemelt kedvességgel bánik velem Jakab Kéfás és János, azok, akiket oszlopnak tartottak, egyetértésük jeleként kezet ráztak velem és Barnabással, hogy mi a nemzetekhez menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez.”
  Pál Galáciaiaknak írott levele 2. fejezetéből.

  Nekem nem úgy tűnik, hogy Pétert, Jakabot Pál mellőzné, senkiknek tekintené stb..

  Azthiszem ennyi elég lesz, hogy kimondhassam, az írás, amit betettél tele van pontatlansággal, tévedéssel (hazugságokkal).

 34. Amire hivatkozol mint írás, az tükrözi a véleményedet, vagy csak bebújtál mögé?
  Ha ez a véleményed, legyél alaposabb, ha csak provokáció akkor íme az én gondolatom ide.
  Ha Jézus nem élt, nem volt Isten fia, nem küldte el a Szent Lelket, nem fog visszajönni, nincs semmi, ami igaz lenne belőle, akkor néhány kérdés felmerül.
  Jézus mondta: az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim megmaradnak örökre.
  Ez mit jelent? Semmit mert nem is létezik?
  Egy ilyen mondatot minek találnának ki emberek a semmiről?
  Ha az ékezetes klaviatúrát nagyobb haszonnak érzed, mint a teremtett világ megismerésének alapjait, akkor ez nem egy ellentmondás, itt az értelmesen gondolkodók vitafórumán? A biblia szerint Jézus van középen, neki adatott minden hatalom mennyen és földön. Rá nézve teremtetett minden, amit ismerünk. Ha ez nem igaz, akkor kell egy másik viszonyrendszer, aminek nem a tagadás az alapja, hanem a létezés. Az hogy azért van így, mert nem lehet másképp, az talán kevés ide. Ha Jézus személyét ki kellene írni a történelemből, akkor nem elég annyi, hogy nincs, vagy nincs bizonyíték! Szavak, melyek tartalmai rá utalnak, a kegyelem, megbocsátás, szeretet, önzetlenség, stb.
  Jézus létezése attól függ, hogy néhány ember leírja pro és kontra mit gondol róla?
  Szegény Jézus, annyira ki van szolgáltatva néhány vélemény alkotónak nemde?
  A megismerés szó azt jelenti, benne vagyunk egy folyamatban, hogy amit nem ismertünk korábban, az elkezdjük ismerni. A megismerés hiánya nem jelent nem létezést, csak ismeretlenséget! Nagyobb alázattal, könnyebben megy a megismerés!
  Egyébként hamarosan visszajön szerintem, így eldől ez a kérdés is!

 35. 36 – Zsolti:
  A történelmi Jézus létezésének kérdését érdekesnek tartom. Témával sose foglalkoztam behatóan. Én nem tudom eldöngeni,hogy létezett-e vagy sem. Ebben a kérdésben nem foglalok állást. Viszont, ami mese körítést illeti, ott már van határozott véleményem. A szeplőtelen fogantatás, a halottaiból feltámadás, és a mennybe menetel ütközik a fizikai és a biológiai törvényekkel. Ezek egyértelműen kitalációk.
  Máskülönben, ahogy ez a Testamentumomból kiderül, nem fogadom el a teremtő isten elképzelést. Szerintem a Lét öröktől fogva van, amiből bármi kifejlődhet.

 36. 31: D7:
  Ez igen! Korrekt hozzáállás, és tényleg ez a helyzet, magam is egyetértek vele!
  Ugye nem lelkészként tevékenykedsz, vagy hasonló? 🙂

  36: Zsolti:
  A nem keresztény vallású közösségeknek a múltban és a jelenben semmit sem jelentenek Krisztus szavai, tanításai, de üres frázisként hallgathatják a tanúságtételt és a csodatevések sorát is. Értetlenül állhatnak mártíromsága előtt, miközben szilárd erkölcsi alapokkal rendelkezhetnek, és akár a keresztény alapelveket megszégyenítő kultúrális és etikai alapelvek mentén fejlődhetnek. Szerintem egy értelmes ember eljut erre a felismerésre, ahogyan arra is, hogy családja, nemzete, saját kultúrális öröksége fontos, és ész nélkül nem dobjuk a kukába akkor sem, ha azokban mára egyértelműen a misztikum világába átsorolt történetek sorakoznak.

  Ragaszkodjunk értékeinkhez és hagyományainkhoz, őrizzük azokat az irányelveket, amelyek az életünket évezredken át segítették, de közben szabaduljunk meg azoktól a dogmáktól, amelyek lehetőségeinket és fejlődésünket egyértelműen visszavetik! Sztem., ha Isten beleszólhatna a vitába, vagy Jézus ma is itt lehetne köztünk, nem emelnének ellenvetést az általam megfogalmazottakra, de elképzelhető, hogy néhány igaz hitűnek kikiáltott képmutatót úgy hajítanának ki, mint tette azt Jézus a Biblia szerint a farizeusokkal.

 37. 31 – 38:
  Lassan a testtel! A reményt, a hitet piszkosul ki lehet használni. Pl. Péter fillérek.

 38. 35-36 -Gyarmathy:
  Ha akarod elküldhetem neked az eredeti cikket, ami kicsit bővebb, mint a fordítás és vannak benne hivatkozások.

 39. A Jézus témakör margójára írható, hogy maga a Biblia Ó és Újszövetségi részei komoly morális mondanivalóval bírnak, egyfajta segédlet, útmutató magához az emberi élethez. Mindegyik egyház igyekezett saját magára formálni azt, kissé elkülönülni a többitől. Természetesen, többé-kevésbé önös érdekből.

 40. 39: Tibor bá! Egyetértek. De minden jel arra utal, hogy a történeti Jézus létezett és megegyezik a bibliai Krisztussal. Egyébként én is úgy gondolom, hogy a Lét öröktől fogva van. De éppen ezért a Tudat is. Mert az időnek nincs szerepe, ezért a Tudatnak minimum egyidősnek kell lennie a Léttel.

 41. Ezek a regék és mondák minden vallásban léteznek. Nemcsak Jézus született csodás körülmények között, de Buddha is, vagy pl. Krishna. Ugyancsak szinte mindenütt ünnepként tisztelik a vallás alapító születesnapját. Lásd a buddhistáknál a vészák ünnepet.
  A hitükhöz ragaszkodó olvasói a blognak nyilván felháborodva olvassák ezt a bejegyzést pláne, hogy pont az ünnepük kellős közepén került ide.
  Nekem nem okozott traumát, sokkal kevésbé, mint a százezerszám kivágott fenyőfa amik hullájának látványa sok-sok éve megkeseríti számomra ezt a hetet. De most komolyan miért kell ezt összekötni a Jézus történettel. Nem jellemző, hogy a volt Judea közelében fenyőfák nőnének. Mégis a karácsony elmaradhatatlan szimbóluma a fenyő.???

 42. 37 Tibor bá
  Nem a csodák megértésével kell kezdeni a Jézus sztorit, mert ez olyan, mintha a magasugrás 3 méteren kezdődne…
  A csodát azért hívjuk csodának, mert nem tudjuk megmagyarázni, de látjuk a történést.
  Van a film, aminek a címe: Az istenek a fejükre estek.
  A kis fekete gyerek nézi, ahogyan elmegy felette egy repülő, majd a kidobott colás üveg lesz a saját tapasztalati megismerésének a tárgya. Nem a repülő, mert az továbbáll. Az neki egy csoda. Pedig ha ismerné a felhajtó erőt, a szárnyak körüli áramlástant, a súlyozás dinamikáját, akkor talán…
  Ha látjuk a „teremtést” és annak finomhangolt részleteit, akkor az a nagyobb csoda, vagy az, ahogyan Jézus körülményeiben történtek csodák?
  A jéghegy látható részével értelmezhetetlen, hogyan marad a felszínen az a több száz
  tonnás jégkúp. De tudjuk, hogy a víz alatti rész is része a láthatónak, így már értjük, hogyan „lebeghet” a víz felszínén. Hát ilyen a megismerés! A ma még ismeretlen az csoda, a már ismert, az a megmagyarázható, de az biztos, hogy amit látunk, érzékelünk, az egy kisebbik rész, és nem értelmezhető a láthatatlan nélkül! A Jézus „csodák” magyarázata, nem elképzelhető a mai tudásunkkal.

 43. 38 Horváth Csongor
  Egyetértek!
  Jézus nem volt keresztény a szó mai értelmében. Tévesen használjuk a keresztény szót!
  A „krisztusi” szó jelentése valóban sokszor a nem „keresztények” között hamarabb értelmet nyer. De ne aggódjunk, a Jelenések könyvében (utolsó bibliai könyv) pont azt ígéri Jézus, hogy „kimozdítom a gyertyatartójukat” tehát megszünteti azt az állapotot, hogy vissza lehessen élni a „krisztusi” jelzővel!
  Ahogyan írtál, az Jézus céljairól tanúskodik. Leleplezni az emberi és isteni közötti markáns különbséget! Lehet pont azért értjük félre a Jézus körüli dolgokat, mert az emberi „kereszténységgel” próbáljuk fémjelezni! Ez meg már a kortárs zsidóknak sem sikerült!

 44. 44 – Zsolti:
  Az észak afrikai melegben a bomlásnak induló, messziről bűzlő Lázár feltámasztását nem sikerült megmagyaráznod.

 45. Re:46 Tibor bá’
  Mai technikai szinten ez valóban lehetetlen, azonban ha Jézus uralni tudta az anyagot, erről tanúskodik a hal és kenyér szaporítás, akkor Lázár biológiai testét is helyre tudta állítani, illetve képes volt visszaparancsolni a halott testbe a fenntartó és működtető rendszert, ami által újra élő személy lett Lázár.
  Erre utaló technikai eszközök már megjelentek a futurológiában, ami szubatomi szinten manipulálja az anyagot, ezáltal tetszőleges anyag előállítható/helyre hozható, amennyiben rendelkezésre áll a definiáló mező/információ.

  Jézus publikus életrajzában amúgy is tátongó ismeretlen lyukak vannak, azonban némi kapargatás után kiderült, hogy több ókori spirituális iskolát kijárt, és levizsgázott, aminek az egyik következménye, hogy magasan képzett mágikus képességgel rendelkezett.

 46. Vannak akik szerint Jézus nem volt más, mint Tyanai Apollónisz vagy legalábbis az ő mintájára alkották meg a bibliai Jézust. Sok a hasonlóság a két karakter között. Mindketten valamikor i.e. 3-4 körül születtek (bár ez mindkettejük esetében bizonytalan). Mindketten az első században éltek. Mindkettejük születését egy angyal jövendölte meg az édesanyának. Mindkettőről azt mondták, hogy isten és egy földi anya gyermeke. Mindketten egy istenben hittek. Mindkettő a szegénységet, aszketikus életformát, az erőszak kerülését hirdette. Mindkettőnek voltak tanítványai. Mindkettő szeplőtelenül fogant, vízen jártak, csodákat tettek, feltámadtak a halálból és a mennybe mentek. Mindkettejüket hevesen támadták a nézeteik és tanaik miatt. Mindkettőt olajjal kenték fel és messiásnak nevezték. Mindkettő járt és tanított Jeruzsálemben. Ráadásul Apollónisz a római időkben híresebb volt, mint maga Jézus. Szóval, szerintem nem ördögtől való dolog azt állítani, hogy a bibliai Jézus karakteréhez jó alapot adott Tyanai Apollónisz, aki valóban élt.

 47. 47: Hank:
  Ti egy nem létező világban éltek! Ez számomra felfoghatatlan.

  Tehát nem arról van szó, hogy elutasítanék fantazmagóriákat, csak egyszerűen fel nem foghatom, hogy ma úgy éltek itt jópáran, mintha ezek a fantazmagóriák rég a valóság részei lennének. Ez a videójátékokon szocializálódott generációk sajátja lenne? Ki kell ábrándítsalak: Itt csak egy életed van!

  A mai ember a technológia bűvöletében legalább olyan hülye lett, mint a középkor embere volt, a technológia elutasítása miatt (mindig és mindenkor tiszt.kiv.!).

  Miért nem vetjük be akkor, hogy Jézus = időutazó, hiszen az a jövőben biztosan elérhetővé válik (minden fantasztikus lehetőséggel együtt), s minden probléma megoldva, csak az Isten nem fér megint bele a képbe, kivéve, ha Ő indította útjára.
  Aki ilyen gondolatmeneteknek simán bedől, el kell gondolkodnia azon, hogy hiába pl. a sok modern vasúti összeköttetés, egy múltba visszavitt mozdonnyal önmagában semmire se mennénk. Ez ugyanúgy igaz pl. egy mobiltelefonra vonatkoztatva is. Szóval a helyzet nem ilyen egyszerű!

  48: Wadder:
  Köszönöm! Számomra ez volt a témában olvasható leghasznosabb hozzászólás.
  Stimmel több szálon is, még a keleti ismertség és a nyugati kultúrális ütközések is értelmet kapnak a feltételezés nyomán. Beleillik a kor szellemiségébe, a pitagoreusok népeket lenyűgöző, de tudományos alapokon nyugvó mutatványaiba is. Mindenképpen figyelemre méltó, érdekes felvetés. Az ábrázolásmód alapján lehetne tovább kutatni a témában, mert azt biztosan tudjuk, hogy a keresztény hitre térő népek, korábbi bálványaik és szellemi vezetőik képére formálták a Krisztust megjelenítő művészi ábrázolásaikat. Így lehet például egyes ókeresztény templomokban Jézusnak -korábbi- Nagy Sándor portré szerinti ábrázolása.

 48. 49 – Horváth Csongor:
  Az emberiség semmit se fejlődött 2000 év alatt. Azt a mesét, amit az ókori, primitív ember bevett, ma is beveszi a fél világ.
  Az emberiség ma csak a gombokat nyomogatja, és fingja sincs a gomb nyomogatás mögött mi van. Nem is érdekli. Ha a videó játékban 9 életed van, akkor egy Lázár feltámasztása smafú. Olvasd vissza, hányan hányféle magyarázatot adtak Lázár feltámasztására. Annyira primitívek, hogy válaszra se méltatom őket.

 49. 50: Tiborbá:
  Ezt aláírom, de hogyan lehetséges, hogy ennyi hülye mégis ilyen hatékonyan felhasználja azt, amit elveiben, s akár működésében is zsigerből elutasít?
  Vagy csak arról lenne szó, hogy milliárdnyi „emberállat” néhány ötletein élősködik? Mert akkor egyszerű a megoldás, csendben kell maradni, s visszajuttathatók az őskorba. Elvégre tényleg csak a szaporodáshoz értenek, amit jelenleg még anyagilag is díjaznak egymás között… 🙂
  Ha nem vágynának az értelmesek amazok tapsviharára, valószínűleg már két külön emberfajt ismerhetnénk. Azt, hogy ebben az esetben melyik pusztultna ki előbb, nem merném megjósolni.
  Simán elképzelhetőnek tartom, hogy a II. világháború, ill. Hitler hatalmának kimaradása esetében, az a bizonyos technológiai forradalom egyszerűen elmaradt volna, s az emberiség boldogan kefélne most a fafűtésű kunyhóiban, tv és internet nélkül, óriási gyermekhalandóság közepette.

 50. Re:49 Csongor
  Figyelve a hozzászólásaidat az látszik, hogy természettudományosan alapos a tudásod, de meggyőződésed okán rendkívül képzetlen vagy az ezoterikus/metafizikai oldalon, ami bár mára erősen felhígult, egyfajta ezolimonádé lett a publikum felé, de közel sem élettelen hókusz-pókusz papírmasé.
  Keress rá orosz/amerikai(CIA) extrasense képzési manualokra, ami csak a felszínt kapargatja, de ez is már bőven túlmutat azon, amit te el tudsz fogadni.
  Maradjunk annyiban, hogy a világ kicsit több annál, mint amit annak vélsz… 😉

 51. 52: Hank:
  Nem titkolom, az „ezobullshittet” egyértelműen elutasítom!
  Ha ki szeretnél oktatni, arra itt igen rossz fórumot választottál.

  Több esetben és több úton is próbáltam már bizonyosságot szerezni az ezoterikába tartozó elméletekkel kapcsolatban. Sajnos azon kívül, hogy néhány mentalista trükkel magam is el tudom kápráztatni az együgyű közönséget, csak odáig jutottam, hogy egyre kifinomultabbak a csalások, amelyeket az egyre képzetlenebb és gyanútlanabb tömegeknek, egyre könnyebb eladni. Közben pedig rendre elsikkadnak azok az apróságok is, amelyek tényleg tudományos figyelmet igényelnének, mert így ezekkel sem foglalkozik senki (lásd korábban D.jtással nem egy esetben közös nevezőre tudtunk jutni).

  Véleményem szerint nem a világnak kell többnek lennie, nekünk, embereknek kellene fejlődnünk, s legalább többnek látszanunk!
  Ha a hivatkozott CIA megoldások működnének, most nem itt tartanánk (a vírussal kapcsolatban sem).
  A világ titkait az ezoteristák sem ismerik, nekem legalább esélyem van arra, hogy egy-két aprósághoz tényleg közelebb juthassak…

 52. 52 Hank

  A metafizika és a pozitivizmus csak ellentétes filozófiai irányzatok és én nem merném egyikről sem azt állítani, hogy az igazság egyedüli forrásai. Ha valaki az egyik híve következésképpen elutasitja a másikat. Ez nem jelenti azt, hogy számára a világ leegyszerűsödik szemben a másikban hivővel. Mindkét rendszer jól felépitett, de nem hibátlan egyik sem.

 53. Re:53 Csongor
  Ezért írtam, hogy nézz körül az extrasense technikáknak, amire közel 50 éve képzési manualok vannak, ami kifejezetten pl a távérzékeléssel, pszchi technikák elsajátításával foglalkozik. Idehaza pl Szintézis pszi labor (is) foglalkozik ezzel a témával tudományosan, de más helyen is lehet valódi tudást szerezni idehaza, ami közel sem ezolimonádé.
  „Ha a hivatkozott CIA megoldások működnének, most nem itt tartanánk (a vírussal kapcsolatban sem).”
  Pontosan azért tart itt, mert használja minden fél. Ha nem használná, akkor az erőegyensúly rég felborult volna, és ez is benne van az elrettentés doktrínában, ahogy a tömegpusztító fegyverek, vagy bármilyen más fegyvernemek is.
  Továbbá van az a helyzet, amikor már nem lehet belenyúlni dolgokban, mert nem hagyják… A mai helyzet kicsit ilyen, a jelenlegi szitut nem lehet hókusz-pókusz technikával negligálni, max csillapítani.

  Ne becsüld le a valódi ezoterikus tudással bíró embereket. Lehet hogy számodra bohócoknak tűnnek, azonban nem mindenki „megélhetési megvilágosodott ezomester”. A profik amúgy sem fényezik magukat, bölcs tanító arról ismerszik meg, hogy sokat hallgat, és csak akkor beszél, ha van rá oka…

  Re:54
  Senkinél sincs a bölcsek köve, de miért is lenne ellentétes a pozitivizmus és a metafizika? Eleve mi is a „pozitivizmus” számodra? Szerintem nincs semmi ellentét, csak egy aspektusa a nem anyagi világ megismerésének.

 54. 46 Tibor bá
  Nem tudom megmagyarázni! De sok minden mást sem tudok megmagyarázni.
  Ha akik ott voltak, átélték, leírták, akkor azért használták a csoda kifejezést, mert ők sem tudták megmagyarázni. Csoda volt akkor, csoda lenne ma is. Hogy lehetetlen-e, azt nem merném mondani! Noé előtt az emberek több száz évet éltek, ma sokkal kevesebbet. Van rá magyarázat? Ez csoda kategória?
  Honnan tudjuk hogy a halál vagy az élet, az csak abban a koordináta rendszerben értékelhető ami 2020-ban elérhető? Innen Noé előtti 800 élet évet sem tudjuk értelmezni nem?

 55. 55 Hank

  Kérdésedre, hogy mi is a pozitivizmus a számomra a válaszom az, hogy ugyan kb három szakaszban lehet meghatározni a pozitivizmus fejlődését mégis alapvető, hogy elveti a metafizikát. Tévedés ne essék ez nem az én értelmezésem csupán hanem általánosan elfogadott . Ellenőrizd, ha akarod a wikipediában.

  Emiatt a következő megállapításoddal, ahol azt állítod, hogy
  „Szerintem nincs semmi ellentét, csak egy aspektusa a nem anyagi világ megismerésének.”
  nagyon nem értek egyet.

 56. 56 – Zsolti:
  Matuzsálem hold években mérte életkorát. Oszd el 12-vel és megkapod a kb. helyes étkort.

 57. Re: Tibor bá’
  Egy holdhónap kb 29,53 nap, egy holdév kb 355 nap.
  Nem egy óriási eltérés a 365 napos évtől.

 58. George Gershwin zseniális Porgy & Bess operájában Sporting Life énekli az It aint necessarily so című áriát ami a bibliában szereplő állitásokkal szembeni kétkedést fogalmazza meg. Abban van egy vicces megjegyzés Matuzsálemről:

  Methuselah lived 900 years
  Methuselah lived 900 years
  Who calls that livin’
  When no gal will give in
  To no man what’s 900 years

  (A Puerto Rico-i néger akcentusra épülő szövegben a gal=girl?)

 59. 58 Tibor bá
  Matuzsálem egy ember volt, vagy mindenki, aki az özönvíz előtt élt?
  Jézus kérdés folytatása. A csodákkal kapcsolatosan, Jézus istenségének kérdése egy sarkalatos pont. Ha Ő Isten, akkor nincs kérdés a csodákkal (számunkra értelmezhetetlen) dolgokkal kapcsolatosan, hisz annyit tudunk felfogni belőle, ahol tartunk, a többit nem.
  Ha nem volt Isten, akkor pl. miért mondta: „senki nem mehet az Atyához, csak énáltalam” Ha ő egy ember volt, akkor ilyen mondatot azért mondott volna, mert manipulálni akarta volna a hallgatóságot, vagy semmi értelme. (csak játék az értelmezéssel, ahogy a „Brian élete” c. filmben van. Jézus! Ki akar a faterodhoz menni? Gondolom aki ácsoltatni akarna, de ahhoz te minek kellesz? Te vagy a területi képviselője? Kötöttél kizárólagos szerződést vele? Lenyúltad az üzletét? ) 🙂
  Szóval a Jézus történetnek ez a sarokpontja: Isten vagy ember?
  Ezt pedig mindenki maga dönti el, függetlenül a pro és kontra marketing zajától!
  Ebben a témában ezért is hasztalan a győzködés, annak ellenére, mennyi felesleges energiát felemészt! Ezt írtad is korábban, úgy emlékszem.

 60. 61: Zsolti:
  Ne feledd, hogy az emberi hiszékenység hihetetlen dolgokra képes.
  Elég ma megnézni Németh Sándort… Ha maga nem hinné el, hogy ő küldött/próféta, nem tudná azt a karizmatikus hatást elérni, amivel emberek százezreit képes egyfajta bűvkörbe csatornázni. De vajon tényleg Isten állította szolgálatába?
  https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9meth_S%C3%A1ndor_(lelk%C3%A9sz)

 61. 62 Horváth Csongor

  A Németh Sándor „jelenség” és a Hit Gyülekezete a mai magyar valóság olyan részei amikkel akár érdemes lenne egy külön posztban foglalkozni.
  (Lehet, hogy volt már téma korábban?)
  Már-már már kezd úgy tűnni, hogy próféta a szekta vezető. Egy biztos, hogy remek üzletember.
  Az, hogy ennyi embert rá tud venni, hogy folyamatosan pénzelje a működést az azért figyelemre méltó. Már majdnem azt írtam, hogy elismerésre méltó, de az elismerést azért nem adományoznám Németh Sándornak pont azért mivel szerintem elsődlegesen a meggazdagodás vágya vezeti és nem a hit.

 62. 63 – Bak Tigris:
  Sok-sok évvel ezelőtt a témával foglalkoztunk. A poszt még most is fenn van, de én nem tudom megkeresni.

 63. 62 H.Cs.
  Jézus kapcsán miért jut eszedbe Németh Sándor és birodalma? Azért amiért másoknak az egyház (bármelyik)?
  Jézus értelmezése meghaladja az ember saját kereteit, míg az egyház értelmezhető. A tömeg jobban szereti az értelmezhetőt, mint saját módján kapcsolódni, utánamenni, kutatni. A tömeg az fogyasztó, így Jézust is fogyasztható formában kívánják megvásárolni, ami ha nem működik az ígért érzéseknek megfelelően, akkor kidobható, ledarálható. Ezzel pont is tehető egy égető kérdés végére. Ideiglenesen, merthogy a kérdések mindig felbukkannak újból!
  A tömeg viselkedésére nincs értelmes magyarázat, mégis úgy viselkedik ahogy.
  Tibor bá sokszor írt erről a Viktoriánusok (Fidesz fan-ok) kapcsán. Lehet ez is egy vallás lett?

 64. 65: Zsolti:
  Ezzel a felvetéseddel nem vitatkozok, mi több, egyetértek vele.
  Viszont úgy gondolom, ha bármi meghaladja az értelmezési képességeimet, akkor nincs értelme foglalkoznom vele.
  Aki Jézusba kapaszkodna, tegye meg, ártani biztosan nem fog (teológiai értelmezésekhez nélkülözhetetlen, a múlt egyértelműen pozitív öröksége)! Viszont a világ működésének megismeréséhez nem ez az egyetlen járható út… Az egyszeri embert egyértelműen félreviszi, s amint az jól látható és érzékelhető, az egyházak köntösébe csomagolva félre is vezeti. Ez pedig már a Biblia szerint is „bűn” kategória. De akkor -értékeléseddel egyetértve felmerül bennem egy kérdés-, hogy valójában ki/k/nek is a bűne?

 65. 61 – Zsolti:
  Mivel én nem fogadom el, hogy lenne egy teremtő isten, így annak nem lehet egy fia. Következésképpen, ha Jézus mint történelmi személy létezett, akkor nem volt isten, és persze nem támadhatott fel, és nem mehetett fel a mennyekbe. A csoda valóban csak istenhez köthető, de én nem fogadom el, hogy történtek tényleges csodák. Ezeket a vallás alapítok helyezték be az Új szövetségbe.

 66. 65 Zsolti
  Abból kell kiindulni, hogy hogyan viszonyulna az ember Jézushoz, ha nem éppen egy olyan kultúrkörben születik, amelyben ismert?
  Miért vannak kizárva ebből a megváltásból azok az emberek, akik más kultúrkörbe születve Buddha, Allah, vagy bármi más igazságában hisznek ugyanolyan mélyen és szenvedélyesen?
  És mi van azokkal, akik Jézus előtt születtek, és élték le életüket?
  Még ha teoretikusan feltételezném is, hogy isten létezik, hol van a kétségbevonhatatlan bizonyíték, mitől bizonyosodhatnák meg abban, hogy ki mutatja hozzá a valós utat, és ki a hamis?
  Aki teljes bizonyossággal hiszi bármelyiket is, az többnyire nem is gondolkodott még el ezen, egyszerűen elfogadja azt, amit szüleitől kapott.
  Kinek Jézus jelenik meg álmában, kinek Buddha, kinek Allah, vagy bármi más…
  Ez már önmagában el kellene hogy bizonytalanítson bármely gondolkodó ember….

 67. 68: hubab:
  Várj, mert a Jézus előtti időkkel kapcsolatban ténylegesen létezik magyarázat.
  Ne feldjük el, hogy az igaz hitűek számára Karácsonykor Krisztus az igazi ajándék, mert rajta keresztül lehetséges a ma emberének a feltámadása!
  „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát (értsd önmaga egy részét) adta érte, hogy aki őbenne hisz, el ne vesszen, örök élete legyen (esély a feltámadásra, újra teremtésre, információk mentésére, gondolja ezt ténylegesen aki, ahogy akarja).”
  A Szentháromság lényege, hogy az Istentől elszakadt világba kényszerült embert Jézus, majd az Ő távozását követően a Szentlélek segíti abban, hogy „haza” találjon.
  Én ebben semmi kivetnivalót nem találok, hiszen szó sincs arról, hogy mindez az életünkben betöltött, fizikailag megtapasztalható világban játszódna (kivéve Jézus életét, és a „szükséges” felismerést, tapasztalati úton történő megerősítés hiányában).

  Ne feledjük, hogy az egész „vallásosdi”, nem az ateizmussal történő szemben állásból, hanem a politeista vs. monoteista vallások életviteléből, kultúrájából és viaskodásából, sőt rivalizálásából adódott! Több Istenben hívő vallási közösségeket mára szinte nem is találunk… Az egyistenhitű közösségek viaskodása már egy másik probléma, történelmi háttere ismert, a (nem kívánatos) vallás és politika összefonódása okán keletkeztek. Fontosnak tartom, hogy amikor vitába szállunk, ezeket a sarokköveket is ismerjük és lefektessük, mert a történet azért koránt sem mindössze arról szól, hogy van, avagy nincs Isten.

  Maradjunk annyiban, hogy sztem. Isten léte a fizikailag ismert univerzum fennállásához és működéséhez nem szükséges.
  Ugyanakkor létezik egy kizárólag emberi léten és tulajdonságon alapuló hitvilág, ami bár a mesék világába kalauzol bennünket fizikai valónkban, az így létrehozott „másik világ” ellenben tökéletesen megfér az univerzumunk rideg és varázslatoktól mentes világában is.
  Mivel egyértelmű választ így nem lehet adni, a hit pedig képes életünket és sorsunkat is meghatározni és irányítani (megj. bármely irányba), el kell fogadnunk annak jelenlétét, de törekednünk kell alkalmazásában annak a valóságot is tisztelő és elfogadó voltára. Ha ugyanis valóban létezik egy világok feletti entitás, ezen kívül mást nem várhatna el tőlünk! Elfogadni az elfogadhatatlant, annak reményében, hogy így egy másik formában tovább létezhetünk.

  Vitatkoztunk már itt azon is, milyen lenne, ha avatarként tovább élhetnénk egy számítógép világában, esetleg átültetnék a tudatunkat egy másik testbe. Ezzel sem kívánt mindenki élni! Ez ráadásul számomra cseppet sem meglepő. Miért akadnék fenn azon, ha valaki az Istenen keresztül szeretne valamit felmutatni az életében?

  A bajok ott kezdődnek, ahogyan Zsolti is rámutatott, amikor sok ember a saját hite mögé bújva szeretné működtetni a valós világot, nem értve sem a valós életének értelmét, sem a hitén keresztüli lehetőségként adódó célokat. Abban a pillantban, amikor a teológia az ateizmusal kezd „harcolni”, ott állunk a pokol kapujában! Ha létezik (itt és most is) Isten, miért is kellene téríteni felé, az ateizmus magától értetődően nem létező opció volna. Ha az embert vizsgáljuk meg, valójában nincs is ateizmus, hiszen ez egy dac, ami épp a bizonyosság hiányából táplálkozva ad talajt ahhoz, hogy a „két tábor”, bukott diák módjára egymásnak eshessen. Az iskolában ilyenkor mondják azt: na ki lesz az okosabb?

 68. 69 Horváth Csongor
  Hát, számomra ez sem túl konzisztens kép…
  Így milyen alapon bírálódna el, hogy valaki érdemes-e az örök életre?
  Ha nem feltétlenül kötelező, hogy az illető már földi életében higgyen a teremtőben, akkor már csak a halál utáni, akár szentlélek által vezérelt utólagos megtérése a mérvadó?
  Lehet olyan megátalkodott istentagadó, aki a másvilágon feleszmélve továbbra sem hisz, és majd ezért lesz pokol felé irányítva? 🙂

 69. 70 – hubab:
  Ettől felmegy a vérnyomásom. Én nem tagadom istent, egyszerűen nem találkoztam vele, nem mutatták be nekem, tehát számomra ismeretlen.

 70. 70: hubab:
  Ezekre a kérdésekre nem tudok választ adni (megj. nem is tartom releváns kérdésnek).
  Fogd fel úgy, hogy a „feltámadás” (szándékosan nem „túlvilágot” írok, mert ilyesmire a Biblia sem ad ígéretet) egy számunkra ismeretlen, de az értelmezhetőség határán található, nem kötelező érvényű lehetőség, amelyre a belépőt csak most lehet megváltani, de annak beváltására nincs semmilyen garancia.

  Számomra nagyon egyszerű képlet, aki nem kíván, nem él vele, aki él vele, tudomásul veszi, hogy nem mindenki akarja. Ennél közelebb sztem. nem lehet értelmi alapon a két álláspontot összehozni…

  Akkor marad a lesajnáló hülyeség, kitaláció, vak ábránd megnevezés és az ezekkel járó minősítések, ami ellen ugyanígy felhozható a szűk látókörűség, a transzcendens hiánya, a semmitérő céltalanság például. Egy gondolkodni próbáló ember megközelítéséből ez a két véglet sztem. probléma nélkül kihagyható, hiszen a bizalom szó jelentését és érvényességét mindenki ismeri és elismeri. „Ember küzdj és bízva bízzál!” /Madách/
  Kinek mire kell a bizalom, és ebben meddig megy el, az már egyéni szocprobléma!

  Egy Isten (teremtő akárki/mi), ha létezik, biztosan csak egy dolgot akarhat velünk kapcsolatban. Nehogy közömbösek legyünk vele szemben! És ebben azért jól áll/unk/, nemde?

 71. 71: Tiborbá:
  Itt a lényeg. Az emberek többsége nincs túl nagy gondolkodói képességgel megáldva, emiatt retteg, fél az ismeretlentől. Azt, hogy mire képes a félelem, vagy annak szintén kóros hiánya, ismerjük.
  Véleményem szerint annyi történik, hogy sokan nem tudják megemészteni, előfordul olyan ember, aki csupán azért, mert valami ismeretlen számára, nem kakálja össze magát, hanem megoldást /magyarázatot/ keres, s képes akár önmagával is szembe nézni. Meggyőződésem, hogy ez Istennek tetsző tulajdonság. Avagy a sok idiótának itt is nagyobb oka lesz tartani a kénköves tóban lelt második és végleges haláltól (a biztos megsemmisüléstől), mint azoknak, akik képesek voltak szembenézni a valósággal, s egyszer talán ténylegesen, a teremtő Istennel magával is.
  Jézus a kapocs annyiban, hogy a félelemből jövő negatív gondolatokat és cselekdeteket csillapítani tudja, így út az együgyűek számára is (boldogok a …). Valahol/valamiben mindannyian ilyen együgyűek vagyunk.
  Természetesen a fenti az én személyes véleményem, nem szentírás!

 72. 72 Horváth Csongor
  Félreértés ne essék, én nem ítélem el a hívő embereket, csak megpróbálom ördög ügyvédjeként beleképzelni magamat a helyükbe, ugyanakkor a saját logikám szerint körbejárni a dolgot.
  Addig rendben van, hogy feltételezem, hogy a teremtő létezik, egy számomra megközelíthetetlen, felfoghatatlan hatalommal rendelkező entitás.
  A gondom onnan kezdődik, hogy minden vallás máshol találja meg a közvetítőt, prófétát, akik ráadásul más értékrend szerinti elvárásokat tesznek felém az üdvözüléshez.
  Ezek után mi másból merítheti az ember feltétlen hitét, mint a saját környezetében élőktől?
  Ez pedig elég gyarló alap a hithez, ha nem szeretnék lemondani a kritikus gondolkodásról, a dolgok mély megvizsgálásától.
  És akkor már ott is vagyunk Jézusnál, akit a világ népességének nagyobbik része nem is ismer de állítólag az ő tanításához való viszonytól függ lelki üdve.
  A keresztények szerint.
  Szóval ehhez igen makacs, elszánt, és mástól elzárkózó hit kell.
  Alapból egy igazságtalan kirekesztő elvnek éreznék egy ilyen megítéltetést, aminek alapja a hit bármilyen prófétában, hívják azt Jézusnak vagy Mohamednek.
  Miért nem az a megítéltetés alapja, hogy valaki hogyan élte le életét, milyen cselekedetei voltak, függetlenül attól, hogy az istenhit melyik formáját gyakorolja, vagy akár hitetlen is volt?
  Ja, azért mert ezzel kikapcsolnák az egyházi szervezeteket az üdvözülés folyamatából, amit azok nem szeretnének, és ennek nagyon is evilági okai vannak…

 73. 65- 70.
  Elég jó hozzászólások. Analitikusan boncoljátok a vallás és a hit alapjait, valamint a felekezetiességet is.

  Jézus nem az Isten része, hanem maga az Isten részként láttatva.
  A teremtés alapvető félreértelmezése, hogy valamikor Isten megteremtette a világot és kész. Kell lennie a rajzlapon benne jónak és rossznak, ördögnek és angyalnak stb., de alapvetően el van tőle választva.

  Az emberek különállónak érzik magukat tőle (nem véletlenül) és így van is mit keresni. Sohasem fogja a részhalmaz az egészt megpillantani, ráadásul mintegy kívülről.

  Várják, hogy bemutatkozzon nekik. Hogy bizonyosságot szerezzenek létéről, lehetőleg olyan érzékelési tartományban amit megszoktak.

  Az egyház szerint az Istent nem ismerők ( csecsemők, természeti népek stb.)nincsenek automatikusan kárhozatra ítélve. A limbusba jutnak. Ami nem a pokol, csak a szenvedés nélküli előszobája(szandekettikai megfontolás) ?
  Ami csak azt mutatja, hogy igen kreatívok voltak a papok ha a mesét szőni kellett tovább.

  És igen bűn(66. Horváth Csongor) amit az egyházak térítés stb. címén művelnek sok esetben, mivel félrevezetés. Enyhítő körülmény, hogy ma már maguk sem igazán értik egyházuk dogmáit. Mit várhatnánk a nép egyszerű fiaitól kik ezen a területen is, -mint oly sok más esetben- szomjúhozzák az irányítást.
  Pl. Mi az, hogy szentlélek? Minden áthat, az életet biztosítja stb.
  Na de mégis mi az? Ma már csak motyognak a papok, de egy- két beavatott tudja.
  A védák szerint a szentlélek maga a téridő, melyben a létezés értelmet nyerhet. Bocsánat a létezés nem értelmes! Egyszerűen következmény, tehát inkább úgy mondom: megjelenhet. Megjelenhet akár mint önálló fizikai entitás is. Persze egy nagyon bonyolult rendszer állomásain keresztül. De van leírása.

  A fizikai világ jól elműködik magától is, de csak jelen van benne a tudat is.
  H. Cs. szerint a tudat és anyag szerveződési szintjei teljesen messze esnek egymástól. Valóban. Az anyag szerveződési szintjeit valamelyest feltérképezték, na de mi a helyzet a tudattal?
  Erről mit tudtok mesélni? Hogyan jöhet létre
  egy sokkal bonyolultabb transzcendens szerveződési szint egy sokkal egyszerűbből, ráadásul fizikai.
  Na itt nem fogtok találni semmit!
  Ugyanis az evolúciókutatók erről semmit nem írnak. Részleteket!
  Részleteket akarok!

  Nem véletlen, hogy sok fizikus pl. Planck is , de sok más is kreacionista hívő lett.( No de nem úgy ahogy a bumburnyákok, kár is nekik vele takarózni.)
  Egy önmagából dolgozó és önmagába visszacsatoló rendszert vizsgáltak, feltételeztek, akárcsak az intelligenciakutatók. Az intelligencia fejleszti saját magát?! Hoppá!
  Kár, hogy Kedves Loránd megunta az itteni ismeretterjesztést (Még jó, hogy hagyott kutatnivaló referenciákat).

  És milyen érdekes ez! Még a Bibliában is vannak erre utaló mondatok. ” Benne,belőle,általa…”

  Szóval nekem tetszik amiket feszegettek! Magam is ugyanilyeneken gondolkodtam és gondolkodom.

  A tanok elferdültek, elhülyültek, az egyházak károsabbak mint hasznosak. Mivel az egyistenhit sulykolása és szűklátókörűen értelmezett tanainak dogmatizálása bezárja a hívőt, gondolkodását behatárolja, más vallásoktól elszeparálja. De ez semmit nem mond Jézusról, csak a hülyeséget mutatja.

 74. 75 – Balázs:
  Messze túl sok értelmetelen rizsa. Ha nem dugulsz el, én foglak eldugítani.

 75. 76. Tibor bá’

  Már megbocsáss! Nem én akarom, hogy Istent bemutassák nekem!

 76. Teljesen elfogadható, hogy a KResztény KRisztus meg KRisna és hasonló többezer-éves „istenek” nem történelmi személyek, ugyanakkor mégis „történelmi alakokká” váltak a több dimenziós valóság szimbolikus leírására. Csak ezek visszafejtéséhez ma már elveszett a kódrendszer kulcsa… (egy-két kivétellel)
  A mai ember számára már inkább emészthető a „dimenziók” érzékeltetésére egy hologram-fizikai megközelítés Dienes István előadásában:

  Ahogy a vírusokra is szimpatikusabb számomra a hullámgenetikai megközelítés, bár pénzért árulható technológia erre még nincs, ahogy a szerelemre se 🙂 de ettől még léteznek…

 77. 74: hubab:
  „Miért nem az a megítéltetés alapja, hogy valaki hogyan élte le életét, milyen cselekedetei voltak, függetlenül attól, hogy az istenhit melyik formáját gyakorolja, vagy akár hitetlen is volt?”
  – Ha próféta lennék, biztosítanálak arról, hogy ez így van!

  így viszont csak megerősíteni tudom gondolatfonaladat, s bár az egyház erre azt válaszolná, hogy csak a nyájjal együtt lehetséges az üdvözülés, a szentírásban azért jócskán találhatóak utalások arra, hogy ez nem igaz. A közösség is fontos, de az, amit a korai keresztények szerettek volna ugyanúgy nem jött el, mint ahogyan Marx Károly és Engels Frigyes tanai sem futottak be sikeres karriert, pedig milyen szép is lett volna. És -véleményem szerint- nem a „sátán”, hanem maga az „ember” volt a gátja ennek. A közösség, a „nyáj” az, ami azt hivatná, hogy együtt, boldogságban éljünk, de ahhoz komoly hardveres fejlesztés is kellene, minimum agyat kellene cserélni az összes emberben… A szoftveres fejlesztés (már elnézést a fura hasonlatért) itt édeskevés.

  Az eme küldetésbe ágyazott kudarc valahogy lényünkben kódolva vagyon. A századik mentőöv is kevés, s ugye nem hiába van a Bibliában is megírva, hogy csak igen kevesek tudnak majd részesülni a második lehetőségben. Én például még a jelenlegi élet lehetőségeihez is rendkívül kevésnek érzem magam, de fel nem adom.

  75: Balázs:
  A tudat boncolgatása egy teljesen más téma!
  A tudat megjelenése és kifejlődése -véleményem szerint- az anyagi világ szerveződésének következménye, pusztán a tudat megjelenéséhez egyáltalán nem szükséges Isten. Ez hamarosan bizonyosságot is nyerhet majd az AI terjedésével, hiszen egyfajta tudatosság ott is megjelenhet (lásd robotautók, érző automaták).

  Másik oldalról megközelítve, ha a tudatossághoz nem az anyag adja az elérési utat, miért volt szükség egyáltalán az anyagi világ megteremtésére/létrejöttére?

  Itt a transzcendens határait feszegetjük, szerettem volna bemutatni, hogy racionális gondolkodással az Istenhez is közelebb lehet kerülni, mint bármilyen halandzsával.
  Amihez nem vagyunk elég magasak, azt nem döntjük le. Talán, ha egyszer felérnénk is „a polc tetejére”, amellett döntenénk, hogy maradjon (akár csak a szép emlékek kedvéért).

  A tudat fejlődésével kapcsolatban továbbiakban nem fogok válaszolni felvetésekre, mert nem szeretném, hogy az „evolúció hívők” 🙂 táborát ekézve, a korábbi posztnál megtapasztalt parttalan vita bontakozzon ki, egy már egyértelműen bizonyítást nyert dolog kapcsán. A hit nem erről szól, már vagy fél évszázada az egyház értelmesebb papjai és lelkészei sem tartják elsődleges céljuknak a tudományba vetett bizalom rombolását (sőt! – lásd Övges József, Kovács Mihály, hogy csak a számomra legkiemelkedőbb neveket említsem). Tessék ezt mindenkinek tudomásul venni!

 78. 78: Vaszil:
  A hasonlat nem jó, mert akármekkora dimenziót nem tudsz létrehozni, csak annak a hologramját, vagyis az információtartalmát! Tehát ténylegesen „a gondolat ereje” csak az információtartalom átadásával, ill. tárolásával bírhat (ez azért annyira nem nagy felfedezés).

  Az anyag az energiával ekvivalens (részecske- és hullámtermészet egyben) és tökéletesen alkalmas információtárolásra, információcserére is.

  Az 5 dimenziós gondolattól halandzsa. Ha ez így működne, nem kínlódnánk a kvantumszámítógépekkel, s már rég működne az anyagok valós teleportálása is.

  Tegyük fel, hogy hülye és kerékkötő vagyok, s mindez tényleg működik. Miért rejtette el mindezt előlünk a természet, s miért nincs felhasználására élő példa?

  Mutidimenziós 6-7.dimenziós kivetülés, értelemmel meg érzelemmel, s mindezt egy olyan előadótól, aki a mobiltelefonját a heréje mellett hordja, és nevet a matematika bölcsességén, amit aztán nevetség tárgyává téve végül saját marhaságainak kivetítésére használ fel. Azon gondolkodtam, amikor rendre felnevet, vajon a hallgatóságon, vagy magán az elmondottakon nevet -e? 🙂

  Tipikus elrettentő példa, hogyan lehet a tudományt lenézve, de a tudományosság látszatát fenntartva, tudatlan közönségnek bármilyen hókusz-pókuszt eladni. Valamikor a templomosok is így kezdhették…

 79. 79.Horváth Csongor

  Teljesen egyetértek. Magam sem kívánok vitázni. Nagyon tisztelem a tudásod, sok témában nem vagyok méltó vitapartner. Ebben a témában is azért kötöm az ebet a karóhoz,mert sajat megtapasztalásaim és az eddigi tanulmányaim során ezekre a következtetésekre jutottam.
  Leginkább az empirikus látásmód miatt.

  A teremtés vs. evolúciót is teljes tévútnak tekintem. A teremtés és evolúció elfér egymás mellett.

  Véleményem szerint is a racionális gondolkodás hoz eredményt. Valljuk be őszintén, az igazi racionalitás kikerülhetetlenül eljuttat minket a transzcendenciáig.

  Vaszil egy remek beavatott tanítóra utalt, bár én őt annyira nem ismerem.
  Dienes István – többek közt, bár nem sokan vannak- egyik úttörője a témának. Nem halandzsa.

  Nem is öt de 16 dimenzió van, ha a 2 hiperteret is számításba vesszük.

  Rendkívül logikus előadásai vannak ennek a fizikus-kutató palinak. Ráadásul óriási koherenciát mutat nemcsak a vallásokkal, hanem a mai fizika legújabb eredményeivel.

  Lényegében levezeti a transzcendenstől az anyagig. Ő elég részletesen tanulmányozta a Védákat is. Azt hiszem az egyszeresen kódolt „szent” szöveg.

  Szépen lassan össze fog állni a kép a tudományos fősodorban is.

 80. Még egy dolog:
  Ha az agy holografikusan aktív, mi a francnak kell hozzá a szem, hogy azt a holografikus információt (hologram képet) egyáltalán érzékelni tudjuk?

  Szeretném megjegyezni, hogy érzéseket, sőt azok elfojtását bizonyos pszichotrop szerekkel is létre lehet hozni, a szerelem érzését is ki lehet váltani hormonok és neurotranszmitterek megfelelő adagolásával, ill. biz. neuroncsoportok ingerlésével. Ez valóban ígéretes terület, mindenféle halandzsa nélkül is.

  A vákuum a fizika mai értelmezése szerint minden, csak nem a csend, és nem a nagy semmi!

  Ez a pali a fizikustól olyan messze van, mint Makó vitéz volt az Adria partján Jeruzsálemtől! Ezt azért lássa mindenki, mielőtt készpénznek veszi minden állítását. Kíváncsi vagyok Tiborbá mit mond rá majd (ha egyáltalán hajlandó foglalkozni vele).

 81. Aha értem! A pali egy kókler, Tibor bá a referenciaszemély!?

 82. 82: Horváth Csongor
  ” a szerelem érzését is ki lehet váltani hormonok és neurotranszmitterek megfelelő adagolásával, ill. biz. neuroncsoportok ingerlésével.”

  No köszönöm szépen, ez az a „dimenzió” amiből végképp nem kérek! Se más emberek szellemi színvonalának taglalásával nem kívánok időt tölteni, mert kontraproduktív. Sorok között olvasni (a „vákumban”!) annál inkább.

  „A vákuum a fizika mai értelmezése szerint minden, csak nem a csend, és nem a nagy semmi!”

  Ebben viszont 100%-ig egyetértek, vagy 10 éve foglalkoztam ezzel egy kicsit részletesebben, hogy mi „zajlik” a vákumban:
  https://www.metaxy.hu/cikkek/nyitooldal/megegyszer-a-holografikus-univerzumrol-.html

  Nekem elég hogy azóta is használhatónak és kongruensnek bizonyult minden területen… Majd ha lesz jobb akkor azt használom.

  Ahogy Wiegner mondá: „Bármilyen irányba is fejlődjenek jövőbeli fogalmaink, a külső világ tanulmányozása ahhoz a következtetéshez vezet, hogy a tudat tartalma a végső valóság.”

 83. Re:80 Csongor
  Dienes István elég nagy botorság ennyiből leírni.
  Ha így reagálsz rá, akkor jól láthatóan nem ismered a munkásságát, mert a pali haladó fizikus, plusz elég jól beleásta magát a védikus irodalomba, és minő véletlen számára a „vallás” és a modern fizika nem kizárja, hanem erősíti egymást.
  Ebben teljes párhuzamot mutat az itt kirúgott dajtással, valamiért akik az nyúlüregének mélyére jutnak, azok logikailag egyforma zöldségeket kezdenek el beszélni… 🙂

  Én csak egy dolgot tudok tanácsolni, nem árt félre tenni az előítéleteinket, mert lehet hogy így taszítjuk el magunktól a továbblépés lehetőségét.

 84. 83: Balázs:
  Bocs, de, ha így vélekedsz, akkor minek jársz ide?

  84: Vaszil:
  Én rendkívül örülök annak, ha saját életedben bármibe kapaszkodva ki tudsz, ill. ki tudtál teljesedni! Ehhez egyébként gratulálok!

  Viszont, mivel nekem az ilyesmi csak csalódást hozott, s ez történetesen egy olyan blog, ahol számomra unikumként még a tudományos tények is számítanak, hadd jegyezzem meg, amikor valaki egy járatlan és fantasztikus útra tér le úgy, mintha az már a való élet tényleges része volna (de nem az).

  Biztosan gyalázatos kis pöcsnek tűnök egy levitálni tudó távoli nagymester számára, de biztos vagyok benne, hogy az emberek többsége hozzám hasonló tapasztalatokkal bír, maximum hajlamosabb összekeverni a valóságot a vágyálmokkal. Ezért sem hibáztathatok senkit, mert a mai életforma erre predesztinál… Ugyanakkor, mivel tanár vagyok, hivatásból is maradok a szerepemnél, és próbálok sok újdonságnak utána járni, de nem engedem, és talán nem is engedhetem, hogy vélt lehetőségek „ártatlan érdeklődőket” elragadjanak, s végül a jövőt egy álomvilágban úszó pöcegödörré alakítsák. Persze, igaz, attól, hogy én ezt borzasztónak tartom, lehet sok embernek ez a kánaán. Igazat kell adnom, nincs jogom ezt eldönteni!

  A vákuumban azért értünk egyet, mert az tudományosan bizonyított tény. Ilyen a Casimir effektus is, amiből lehet energiát kinyerni, de nem úgy és nem olyan mértékben, ahogy az ingyenergia blogokon állítják. Minden áltudományos dologgal ez a problémám, mond valamit, de amit kihámoz belőle, az szintúgy nem a valóság.

  Az általad pedzett téma az agy információtárolásával, ill. magával az információfeldolgozással kapcsolatban fog lenyűgöző eredményekkel szolgálni a közeljövőben. A tudat-dimenziók-teremtés témakörében még sokáig a Biblia marad a leghitelesebb forrás.

 85. 85: Hank:
  Vettem a fáradtságot és végignéztem a videót. Nekem ez az ember fizikából hiteltelen. Ugyanolyan személy, mint Miskolczi a klímaváltozással kapcsolatban.
  Fizikus, mert így tudja igazán a hallgatóságát megvezetni. A lelkész, aki bort iszik és vizet prédikál… Ha korszakalkotó felfedezést tett, mutasson be egy kísérletet, ami bárkit meggyőz. Teremtsünk a gondolat erejével! Addig, amíg csak arra van bizonyosság, hogy ez nem lehetséges, nem értem miért kéne hanyatt vágnom magam?

  A holgramhoz hasonlítani a téridőt és feltételezni, hogy a hologram valós tárgyat teremthet, több, mint tájékozatlanság. A hologram egy tökéletes illúzió, és ezt az alkotója, Gábor Dénes sem rejtette véka alá. Az információtárolásban igazak az elhangzottak, s tény, hogy az emberi agy működésének megértéséhez is közelebb vihetnek (érdekes erről konkretizálva nem igazán esett szó, pedig vannak tudományos tények róla).
  Biztosan a hallgatóságra volt tekintettel, hiszen nekik szenzáció kellett, könnyen feldolgozható köntösben, a részletek úgysem számítanak. Ha ezek lesznek a jövő fizikusai, vége a világnak!
  Mindenesetre dimenziókban nem lesz hiány, filozófiai szempontból sok helyre lehet majd elbújni a világvége elől. 🙂

  Az ember szereti a misztikumot, s tényleg fantasztikus, amikor egy régi mondához végül igaz történetet csatolhatunk. De nem minden esetben történhet így! Ha például a múlt tudományos ismeretei szerint lehetséges lett volna a repülés, nem csak modellek és különleges alakú fülbevalók maradtak volna ránk, rég kellett volna találni egy olyan műtárgyat, esetleg repülőalkatrészt, ami a tudás felhasználását igazolná.

 86. 86. Horváth Csongor

  A tisztelet nem egyenlő a vaksággal. Az anyámat is nagyon szeretem.
  Azonban ebben a témában Dienes számomra hihetőbbnek és hozzáértőbbnek tűnik mint Tibor bátyám vagy akár te.
  Azt hiszem ebben semmi sértő nincs.

  Egyébként azért járok ide, mert Tibor bá’ létrehozott egy oldalt, ahol remekül lehet beszélgetni és mivel rohadt unalmas a munkám vagy a vonaton utazni, ezért gyakran látogatom az oldalt. (Bár ez telefonról rendkívül megerőltető mostanság). Valamint szeretek a nálam okosabbaktól tanulni.
  Kitől ezt, kitől amazt szedek fel.

  Tibor bátyámtól sokat tanultam, akárcsak tőled, ezért köszönet!
  Azt, hogy ezt ilyen játékos évődés formájában tesszük semmit nem von le az értékéből, legalábbis számomra. A sértődést meghagyom a kisgyerekeknek meg a vénlányoknak.

  Ráadásul nagyon szeretem Tibor bá’ írói tehetségét, írásait átható élettapasztalata és finom cinikussága rendkívül szórakoztató és tanulságos.
  Tiszteletlen viszont soha nem voltam!

 87. 88: Balázs:
  „Tiszteletlen viszont soha nem voltam!”
  – A 83-as hsz. élcéből nekem nem ez jött le…

  Köszönöm a kérdésre adott konkrét választ!

 88. Re: 87 Csongor
  „De nem minden esetben történhet így! Ha például a múlt tudományos ismeretei szerint lehetséges lett volna a repülés, nem csak modellek és különleges alakú fülbevalók maradtak volna ránk, rég kellett volna találni egy olyan műtárgyat, esetleg repülőalkatrészt, ami a tudás felhasználását igazolná.”
  Ez így ebben a formában egy finom csúsztatás. 🙂
  Amit te nem létezőnek vélsz, azt OOPART-nak hívják, és nagyon nem teszik ki a kirakatba, mert szembe megy a fősodor állásponttal.
  (Állításokkal szemben nagyon sok az autentikus, és nem hamisított lelet, csak a net kellően el van árasztva dezinformációval)

 89. Horváth Csongor!
  Nehogy azt hidd, hogy az idejárók többsége vallásos, illetve az ezoterika oldalán áll. Azonban nem hajlandók (ahogy és se nagyon) lemenni ebbe a mélységbe. Cáfolni az evolúciót? Ez akkora fokú (hát mit is írjak) botlás, hogy nem érdemes rá időt pocsékolni. A teremtő isten elképzelés mellé állni, ennél kisebb hiba, de ott megakad a dolog, hogy szép-szép, de ő honnan van és mióta? Az már csak hab a tortán, hogy lehetett volna benne annyi tisztesség, hogy számunkra felfedi létét.

  Balázs!
  Maradjunk annyiban, hogy nem tanultál tőlem semmit. Túl későn kezdtél el tanulni. Ebben a korban már csak a fecsegés megy. Én tizennégy évesen már atomfizikát, és kvantummechanikát olvastam, és persze Darwint.

 90. 91: Tiborbá:
  „Azonban nem hajlandók (ahogy én se nagyon) lemenni ebbe a mélységbe.”
  – Ezentúl én is ezt fogom tenni.

  „lehetett volna benne annyi tisztesség, hogy számunkra felfedi létét”
  – Ez egyelőre lehet a mi hibánk is, pl. rosszkor és rossz helyen keressük…

  90: Hank:
  Légyszi, csak egy példát egy (vimana) repcsiszárnyra, vagy bármely alkatrészére (s olyat, amivel az emberek járkáltak)! 🙂

 91. Vaszil

  Köszönöm a metaxy.hu linket.
  Gondolatébresztő.
  Az evolucionalisták, mivel magyarázzák az információ óriási gazdagságát? Az élőlény minden sejtjében benne van az élőlény teljes tervrajza. Viszont a kétnemű szaporodásban csak az ivarsejtekből jön létre az új élőlény. A kétneműség fajon belül óriási változatosságra ad lehetőséget.
  A világűr sem üres. Tele van anyaggal, amellyel nem tudunk kölcsönhatásba lépni. Ezért nem érzékeljük. De ott van.

 92. Dienes István előadását én is végig követtem. Sok okos sőt mondhatnám érdekes dolgot említ, de összességében az egész információ halmaz amivel a hallgatóságot bombázza inkább hasonlít egy büfé asztalra ahol mindenki azt fogyasztja ami neki meg tetszik. Néha ellentmondásokba is keveredik és ezt teszi a mondanivalója lényegével kapcsolatban. Azt mondja egyszer, hogy a tudat teremti a valóságot. Nem sokkal később pedig azt mondja, hogy amit a tudat felfog az csak illúzió. Na kedves hallgató akkor most mi van?
  Persze ezt a paradoxont már az ősi indiai bölcsesség is ismerte a hologram felfedezése nélkül, hogy azt mondja:

  A forma üresség, az üresség forma.

 93. 67 Tibor bá
  3 külön dolgot írtál.
  1. Jézusról leírtad hogyan vélekedsz.
  2. Csoda
  3. Vallás
  Induljunk Tőled, nincs teremtő isten, nincs fia stb.
  Ha Jézus egy egyszerű tanító volt, akkor egy sor dolog nem értelmezhető, ami a bibliában leíródott. Ha vallásalapító, akkor az nem jött be. Ha egyszerű ács fia, akkor a gondolatai messze túl szárnyalták korát, olyan összefüggésekre világított rá, ami akkor értelmezhetetlen volt, hisz tanítványai sem mindig értették. Ha nem Isten, akkor mi? Kellene találnunk valamilyen jelzőt, ami ha megvitatjuk, meg is áll!
  A csodát ez után a kis értelmezési játék után tudjuk definiálni.
  A vallásra nem pazarolnám a biteket itt és most.

 94. 95 – Zsolti:
  Logikus, amit javasolsz, de nem hozhat eredményt. Ugyanis ismereteink forrása a Biblia, amit az évszázadok alatt a főpapok agyon javítgattak a szükségletnek megfelelően. Jézus egy legendává vált, nem lehet bizonyíték semmire se. Lehet, hogy sose járt a vízen, lehet, hogy 13 éves korában nem fingatta meg a főpapokat, ezeket csak az 5. században találták ki, stb.

 95. 97 – Tibor bá:
  Pont a logikát hívnám segítségül.
  Nézd például amit írtál: „a főpapok agyon javítgatták a szükségleteknek megfelelően”
  majd „lehet, hogy 13 éves korában nem fingatta meg a főpapokat”
  Még bibliát sem kell olvasni, hogy ha az első mondat igaz, akkor miért maradt benne egy kompromittáló rész a 13 éves Jézusról?
  A biblia tele van kereszthivatkozásokkal, jelképekkel. Olyan eszközökkel lett kódolva, hogy a hatalom éhes papság, egy jó részét nem is értette! A durva időszakban tilos volt bibliát olvasni, így amikor lefordítódott érthető nyelvekre, mindjárt problémát okozott! Ajánlom a Jelenések könyvének értelmezését, mert ott le van írva a folyamat. Erről ma se nagyon tanítanak, mert pl. az hogy Jézus elutasítja a klérus rendszert, az alapjaiban szedi szét az egyházakat! Persze akkor ez egy másik poszt a bibliáról.
  Visszatérve Jézushoz, meg kell nézni mit mondott, tett, az milyen hatással volt a társadalomra. Pl. János evangéliuma azzal kezdődik Az Ige emberré lett (Jézus).
  Kezdetben volt az Ige, aki Istennel együtt volt, és maga is Isten volt. Az Ige kezdetben együtt volt Istennel. Minden az Ige által jött létre, nélküle egyetlen teremtmény sem keletkezett. Benne volt az élet , amely a világosság volt az emberek számára. A világosság fénylik a sötétségben, de a sötétség sohasem tudta legyőzni, feltartóztatni vagy megérteni. ……. bár ez a világ általa jött létre, az emberek mégsem ismerték fel őt. A saját birtokába jött, de a saját népe nem fogadta be. Akik viszont befogadták azoknak mind felhatalmazást és lehetőséget adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek.
  Érdemes lenne megnézni a legkorábban elérhető iratokban, hogyan szerepel ez a rész, mert azzal ki lehetne iktatni a módosítás lehetőségét!
  Akik nem elfogadással keresték, hogyan érthetnék? Sose értették, akkor sem amikor itt volt, le van írva. Le van írva, hogy általa jött létre, de ugye ezt nem fogadjuk el a feltételezéseink szerint. Ha akkor amikor itt volt, akkor sem fogadták őt be, akkor miért tenne másképpen ez a nemzedék? Nem a csoda az első kérdés, hanem Jézus személyének megértése. Ha a bibliát nem szabad alapul venni, ami tisztán leírja, ahogyan az emberek elutasították őt, akkor milyen irat lenne hiteles? Ami fényezné, hogy mennyire jó fej volt? Tanítványai 1 kivétellel, erőszakos halált haltak. Kezdetben üldözték a keresztényeket, majd amikor Nagy Konstantin aláírt „keresztény” vezetőkkel egy szerződést, az akkori embereknek meg jól esett a lazítás, meghalt a krisztusiság! Jézust nem a vallás fémjelzi, mert az inkább sátánhoz tartozó szerzet. DE mindenki, aki befogadja ma őt, hozzá tartozik. Na ez elég érdekes, hogyan lehet befogadni, ha ma nem él? Vagy él? Meg lehet tapasztalni ma, mielőtt azt mondanánk, hogy hozzá tartozunk? Mikor itt volt, nem fogadták őt be. Miért nem, ha annyira világosság volt a sötétben? János ev. 3:19 „…jobban szerették a sötétséget…”.
  Ennyire egyszerű. Innen nézve meg mindegy is hogy kicsoda Jézus, és a néhány erőtlen rágalom, hogy mit nem tett vagy mit igen, nem számít. Ez nagyon rövid kivonat, hosszabban biblia órának tűnne, itt a honlapon.

 96. 98 – Zsolti:
  A 13 éves Jézus Jeruzsálemben zsidó főpapokkal hitvitázott. Több száz évvel később keresztény főpapok manipulálták a bibliát.
  Igy vagy úgy mindenképpen kivételes személyiség volt, vagy azt csináltak belőle. Ehhez nem fér kétség, de hogy létezett-e azt én nem tudom kitalálni. Vannak erre történelem kutatók. Na, pont erről szól a poszt.

 97. A történelem, mint tudomány bőven manipulált ld. Finnugor eredet. A papság inkább az értelmezést manipulálta, ill. A szokás jogot előrébb helyezte, mint a leírt igét, s ha erre valaki figyelmeztette őket, hamar máglyán végezte.

 98. 100 – Zsolt:
  Azt becsülöm benned, hogy hívő létedre tisztán látsz és nyitott vagy az igazságra.

 99. Kedves tőled, köszönöm. Nekem a hívőség azt jelenti, hogy az igazság megismerése lett az elsődleges, háttérbe szorítva a babonát, vallásosságot, és egyéb manipulatív praktikát. Az élet rövid, a megismerés lassú, így bárki bölcsessége fontos, ha az bölcsesség valóban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük