(2598) Nincs új a Nap alatt

Tibor bá’ online

 

Középiskolába 1948 őszén iratkoztam be, akkoriban volt a Fordulat Éve. Vagyis a háború utáni demokratikus berendezkedésből Rákosi akkor csinált Népi Demokráciát (ami nem volt se népi, se demokrácia). Karácsonykor az iskolaigazgató búcsút mondott munkahelyének, mi pedig kaptunk egy új igazgatót, akinek még tanári képesítése se volt, de „megbízható” elvtárs hírében állt. Ez azért érdekes, mert pont ez történt valamelyik nap Debrecenben. A tisztelt és szeretett igazgató helyébe beemeltek egy Fideszes önkormányzati képviselőt, akinek (természetesen) nincs tanári képesítése. Mindenki fel van háborodva. És akkor mi van?

Vissza Rákosihoz! Természetesen az én iskolám nem volt kivétel. Ez történt minden iskolában, és minden gyárban, a honvédségnél, stb. Behívták a pártirodába az egyik esztergályost, és közölték vele, hogy holnap reggeltől ő lesz a gyár igazgatója, és úgy is lett. A régi igazgatóval közölték, hogy kap 15 percet, szedje össze a holmiját, amit a párttitkár végignézett. Mi volt ennek az oka? Rákosinak fontosabb volt a hűség, mint a szaktudás. És igaza volt. Most derült ki, hogy az igazgató csak nagy fizetést kap, de nélküle is megy minden tovább, majdnem hibátlanul (mondom, majdnem). Különben is, az új igazgatók hamar betanultak a szerepbe. Nincs nélkülözhetetlen ember.

A honvédséget újraszervezték, kellett a katona, mert Moszkva parancsára Titót meg kellett volna fékezni, magyar katonákkal is. Rohammunkával képezték ki a munkás és paraszt fiatalokat honvédtisztekké. Amint lehetett a „megbízható” ludovikás tiszteket lecserélték. Az új tisztek faragatlan bunkók voltak, már hogyne lettek volna, ők voltak a megbízhatók. Vajon miért? Nos, ha egy fiatal férfi rádöbben, hogy istállópucolásra született, és egyszeribe tiszt lesz belőle kellő fizetéssel, az még az életét is odaadja Orbánnak (bocsánat) Rákosinak, csakhogy ez ne változzon meg.

Amikor a rendszer úgy, ahogy összeszedte magát, a volt uralkodó családokhoz tartozó és most már csak volt vezetőket simán kitelepítették apró vidéki településekbe, éljenek meg, ahogy tudnak.

Értelmesnek mondott 14-15 éves kamasz voltam egy olyan családban, ahol az apa szintén a volt uralkodó osztályhoz tartozott. Apám utálta Rákosit, és persze az egész családnak, ez volt előírva. Ráadásul, amit saját szememmel láttam, az igazolta apám utálatát. Nem értettem miért vannak olyanok (elég szép számmal) akik Rákosi szekerét tolják. Jó időbe telt, amikor kezdtem világosan látni a dolgokat.

Horthy ugyanazt csinálta, amit most Orbán. Összefogva a katolikus egyházzal kinevezett kiváltságosokat. Erre léteztek intézmények, mint például a Vitézi Rend, vagy a Magyar Közösség (ez utóbbinak apám is a tagja volt). Nevezzük ezeket uralkodó rétegnek. Ez a réteg jólétben élt, a parasztsággal, a munkásokkal (proli becenévre hallgatva) nem törődtek. Kommunista frazeológia szerint „el voltam nyomva”. Ha egyszer valaki prolinak született, akkor az is maradt, mert a rendszer lehetetlenné tette a felemelkedést. És a nagy tömegek ide tartoztak. És akkor jött Rákosi és ebből a korábban elnyomott tömegekből kiemelt fiatal „kádereket”. Ne is mondjam, az „elnyomott tömegeknek” egyáltalán nem fájt, a volt uralkodó réteg kitelepítése. Tanulják meg mi a fizikai munka, nyomorúságos éhbér mellett.

Aztán jöttek a konszolidált évtizedek, ami alatt az egész társadalom alaposan átszerveződött. A volt prolik és a parasztság kiművelődött. Volt lehetőség és esély, hogy az ország felzárkózzon Nyugat Európához, és akkor jött Orbán személyében Horthy II. A kezdeti papgyűlölő liberalizmusból átváltott klerikális, jobboldali, konzervatív személyi kultuszba, aminek kialakítása közben, Horthyhoz hasonlóan ő is létrehozta a hozzá hű vezetőréteget.

Még nincs zsidótörvény, de már kezdik ellehetetleníteni a nem hozzájuk tartozókat. És a helyzet (A Tanú szerint) fokozódni fog. A mutató nem járt kőrbe, még nem jött el egy 2. Rákosi, aki teljes vagyon elkobozás mellet majd kitelepíti a mai harácsolókat, amit a nép lelkes éljenzéssel fog fogadni.

Lefogadom, hogy Lázár, Kósa, Mészáros, stb. unokái épp úgy nem fogják érteni, ahogy én se értettem, mi tartja hatalmon a Népi Demokráciát.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

32 gondolat erről: „(2598) Nincs új a Nap alatt

 1. Érdekes párhuzam. Orbán helyzete most annyiban rosszabb mint Rakosie volt hogy mogotte igazábol max a lakoság 10-15 % van (antikomunistak-vallási fanatikusok-nemzetvédök) mig Rakosi mögött ott állt a vörös hadsereg. Orbán nem hibázhat . ha megbukik végleg megfog bukni. Egy rossz gazdasagi helyzetben ha nem lesz megoldas a problémákra kelleni fog egy bünbak akin le lehet vezetni a gőzt.A szekrény tele van csontvázakkal (soha sem fogynak el annyival). Ha elfogy az ingyen pénz elfogynak majd a szavazoi is és már nem fogjak benyelni a korupciot. Én egy Törökországihoz hasonlo forgatokönyvet josolok neki.

 2. A történelem ismétli önmagát, vagy a nemzeti karmánk jár körbe…!?!

 3. Sajnos a mostani nagyuraktól senki sem tudja visszadszedni az ellopott pénzt. Ez már egy ilyen világ .

  Illetve a lakosságan sincs meg az mint régen hogy akkor nagyobb tüntetések,vagy hogy felvágják a nyakát és megtömjék pénzel az illetőt , mert régen volt ilyen. Ma az van hogy milliárdokat lehet lopni (régen max 1 gyárépületet lehetett) , ma több tucat gyárat , termelő eszközt is el lehet lopni következmények nélkül.
  Mindemellett a mai nép sem tiltakozik mert már a reakció sem olyan mint régen. Mindenki bele van bújva a facebokba stb….Megváltozott a nép szokása, ennyi.Véleményre kíváncsi lennék hogy lesz e ebből polgárháború nálunk? Mert szerintem a megváltozott világban nem várható ilyen. Nap mint nap hallani ilyen olyan sikksztásokról , az ember füle már elengedi ezeket.Régen ez más volt…

 4. Tehát, szerintem, mindez úgy történhetett és történhet meg, hogy a magyar lakosság nagy része történelmileg szocializálódott a saját problémáinak megoldásának fölülről várására. Ha pedig ez elmarad, akkor abba előbb szolgamódra beletörődik, majd amikor már végképp tűrhetetlenné válik a helyzete, önpusztító lázadásba kezd. Történelmünk utóbb dicsőséges pillanataiként aposztrofált, de a vezetők által végig nem gondolt, ezért mindig elbukott felkelések mutatják, hogyan zajlik ez.
  De mit is értsünk a „történelmileg szocializálódott” fogalom alatt? Talán mindenekelőtt azt, amit Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról című korszakos tanulmánya mutatott be szemléletesen. Nyugat-Európában a világi és az egyházi hatalommegosztásra, az autonóm városokra, a polgári rendek testületekként kiharcolt jogaira épülő fejlődési modell kialakult már a mi honfoglalásunk, a kereszténységhez való kapcsolásunk, az államalapításunk időszakára. Ehhez képest a régiónk egész történelmét végigkísérte a megkésettség, ennek részeként az idejét múlt jobbágyság fenntartása, vagyis az Engels által említett második jobbágyság kialakulása. Kis módosulásokkal, 1945-ig állandósult az a társadalmi-gazdasági struktúra, amelyet a nemzetalkotónak tekintett néhány százaléknyi arisztokráciával, a felső papsággal, a nemességgel szemben az alávetett, jogfosztott, a társadalmi cselekvés lehetőségéből kizárt, nagyrészt írástudatlan, 1848-ig költözésében is korlátozott jobbágy-paraszti eredetű tömegek határoztak meg.

  A helyzetet csak súlyosbították a rendszeres és tartós megszállások, pusztítások, a lakosságcserék. Ennek következménye lett aztán a népesség döntő hányadát kitevő alsó rétegek élet- és gondolkodásmódjának magába zártsága, kitekintési képességének szinte teljes hiánya. A mai magyar lakosság ük-ükapjába is azt verték bele, hogy neki nincs, nem lehet beleszólása sorsának alakításába. Vagyis azok, akik Tolcsvay Bélától a Transylmania együttesen, a Regélő Fehér Táltos Dobcsapaton, Nagy Ferón át Waszlavik Gazember Lászlóig a nemzeti giccs mákonyát csöpögtetik a szívekbe és az agyakba például a „Legyen úgy, mint régen volt!”, meg az ehhez hasonló dalokkal, igencsak hamis múltképet vetítenek elénk.
  Valójában a nemesi társadalmak – amelyekhez Magyarország is tartozott, ahogyan az Berend T. Iván és Ránki György: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19-20. században című vaskos kötetében olvasható – „az átalakulás folyamatában sem tudták ledobni eredetük tojáshéját. (…) 1848 a földtulajdon túlnyomó részét az arisztokrácia kezén hagyta. (…) A földbirtokból eredő gazdasági hatalom mellett az arisztokrácia politikai befolyására utal az, hogy az ún. főrendiház tagjainak ¾-e, az országgyűlési képviselők 1/6-a, a miniszterelnök, a miniszterek és a helyi adminisztráció élén álló főispánok többsége soraikból került ki. 1905-ben a magyar részvénytársaságok igazgatóságában 88 gróf, és 64 báró ült. A gróf Zichy család tagjai 34, a gróf Széchenyi család tagjai 29, az őrgróf Pallavicini család tagjai pedig 27 bank és iparvállalat vezetésében kaptak helyet”.*
  Ugyanennek a műnek az 535. oldalán olvasható, hogy a két világháború között végbement korszerűsödés, a burzsoázia térnyerése és a részleges polgárosodás ellenére a visszahúzó nemesi társadalmi osztálystruktúra konzerválódott. Ennek tünetei az általános és titkos választójog megadásától való elzárkózás, a látszatföldreform, az alacsony iskolázottsági, egészségügyi ellátási színvonal, a primitív lakáskörülmények, az egyoldalú táplálkozás, sőt a parasztság negyven százalékát kitevő földnélküli zsellérek, cselédek családjaiban akár az éhezés. De informálisan, sőt sok tekintetben formálisan is, a gazdag parasztság növekvő rétege szintén ki volt rekesztve az úri nemzettestből, amit a kirekesztettek maguk is elfogadtak. Az ország lakosságának több mint egyharmadát kitevő 3 millió földtelen vagy törpebirtokos tűrhetetlen helyzetét feltáró népi írók, szociográfusok sokkoló kötetei sem váltottak ki átütő hatású cselekvést a politikai-gazdasági hatalom letéteményeseiből. Ha csak azt nem tekintjük annak, hogy a társadalom mélységéinek feszültségeit feltárók közül többeket bíróság elé állítottak, bebörtönöztek a Horthy-rendszerben. Azt persze senki nem tagadja, hogy szinte minden területen történtek próbálkozások a helyzet javítására, ám ez a törekvés az I. világháborúban kivérzett ország anyagi korlátaival párosult, nem beszélve arról, hogy az uralkodó elit továbbra is érvényesítette a nyomorultak elleni zsigeri ellenszenvét.

  A Jancsó Miklós és más rendezők filmjeiben ábrázolt, „A felsőbbségnek mindig alá kell vetnie az embernek magát, egyébként megbotozzák, vasra verik, megnyomorítják, tönkreteszik, börtönbe csukják!“ mentalitás tovább élt a Rákosi- és a Kádár-rendszerben is. Bár az utóbbi később valóban érdemben tett a vidék, a falusi (és persze a városi) lakosság, a parasztság életkörülményeinek javításáért, társadalmi felemelkedéséért, de ez az emberek tudatából nem törölhette ki, hogy a háborús pusztítások helyreállítása, a háborús jóvátételfizetési-kötelezettség, az erőltetett, a fejlettebb országokhoz közelítés érdekében szükségszerű iparosítás és a külső nyomásra megvalósított társadalom-átalakítás miatt előbb nagy tömegekkel szemben alkalmaztak erőszakot. A társadalmi ranglétra alsó fokain lévőknek a múlt évszázadaiból megörökölt mentalitását, bizalmatlanságát tehát a II. világháború utáni időszak is megerősítette, s igazán feloldani később sem tudta.**

  Az úgymond tudatlan, sunyító nép vádját megfogalmazók tehát akkor lennének méltányosak, sőt körültekintőek, ha számolnának azzal, hogy ez a kétségtelenül meglévő mentalitás nem valamifajta végzet, a Kárpát-medencében ható delejes áramok, netán genetikai okok miatt alakult ki, hanem történelmileg értelmezhető gazdasági és szociálpszichológiai okokra vezethető vissza. Vagyis, ha valaki igazán tenni akarna a helyzet nagyon lassú megváltoztatásáért, akkor előbb ezeket az összefüggéseket kellene feltárnia.

  Sajnos, sem a rendszerváltáskori politikusok, sem a velük együtt homályban tapogatózó értelmiségiek nem számoltak ezekkel a tényezőkkel. Már, ha tényleg a homályban tapogatóztak, s ha egy részük nem maga is eleve tudatos részese volt annak a beavatkozásnak, amelynek következtében megvalósult az államszocializmus eltávolítása Európából. Ez – Böröcz József szerint – a kontinensen „kiküszöbölte a nyugat-európai tőke térben aggasztóan közeli, tagadhatatlanul modern és (legalább is látszólag) ádázul nemkapitalista ’rendszer’-versenytársát”. Továbbá „óriási geopolitikai lehetőségeket nyitott meg a nyugat-európai tőke előtt – különösen, ami ennek Kelet-Európa emberi és természeti erőforrásaihoz való hozzáférését illeti”.***

  Közönyös magyarok
  https://bekialtas.blog.hu/2018/08/04/kozonyos_magyarok

 5. Csak a kép teljessége miatt jegyezném meg Tibor bá’, mivel azt írod hogy nincs tanári végzettsége Türk Lászlónak. (Megjegyzem, tanári végzettség híján nem is lehetett volna eddig igazgatóhelyettes a hivatkozott, Debreceni Ady Endre gimnáziumban.) Szóval Türk László végzettségei:

  – Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar – történelem-pedagógia szakos tanár (2006.)
  – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető (2011.)

  Persze ettől még maga az intézkedés lehet véleményes.

  Forrás: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/profil/turk-laszlo

 6. 5 – Pipás:
  Adatokat nem találok ki, ha egy hírportálnak nem lehet hinni, arról nem tehetek.

 7. 6. Tibor bá’

  Sajnos a hírportálok manapság már nem elsődlegesen a megtörtént eseményekről tudósítanak.
  Véleményvezérkedés, hazudozás, és propaganda ügyekben vitézkednek.
  Nagyon utána kell nézni egy-egy hír valóság tartalmának.
  Lűgenpresse

 8. 7 – bögözy:
  Az egyik hírportál azt állítja, hogy a pasinak nincs tanári végzettsége, a másik azt állítja, hogy van. Mi a fenét tudok tenni? Vitatkozni természetesen nem fogok. Abba viszont megegyeznek, hogy a régi igazgatót kirúgták, és ez a lényeg.

 9. 1.
  „Orbán nem hibázhat.”
  De sajnos hibázhat, még hozzá annyit amennyit akar. Nincs kontroll felette, azt csinál, amit akar.

  „ha megbukik végleg megfog bukni.”
  Most már a legtöbb ellenzéki politológus is elfogadja a tényt hogy Orbán a haláláig fogja az országot vezetni. Vagy legalábbis amig beszámitható állapotban lesz. Kb még 20-30 èv.

  „Egy rossz gazdasagi helyzetben ha nem lesz megoldas a problémákra kelleni fog egy bünbak akin le lehet vezetni a gőzt.”
  Most jó gazdasági helyzet van? A forint a béka segge alatt van, a bérek szarok, az infláció az egekben. El ne higgye itt bárki hogy most jobban élünk mint akár 15 éve, sőt, szarabbul élünk nem is kicsit. Mindezt úgy hogy egyelőre még folydogálnak az Uniós pénzek. Orbán sosem lesz ebben az országban bűnbak, gyakorlatilag azt csinál amit akar. Lehet hogy otthon a négyfal között majd morgolódnak az emberek de az most is meg van. Orbánt szentként tisztelik és és rengetegen el is hiszik h ő a magyarok megmentője.

  „Ha elfogy az ingyen pénz elfogynak majd a szavazoi is és már nem fogjak benyelni a korupciot.”
  A korrupció már évek óta olyan méreteket ölt ebben az országban hogy most már fel sem kapjuk a fejünket hogy most éppen melyik fideszes oligarcha nyúlt le mondjuk 500 milliárdot. Ha elfogy az ingyenpénz ugyanúgy lefogják szarni az emberek. Ha nem így lenne akkor ezt sem tűrték volna el ami eddig ment. Attól hogy van ingyen pénz az átlagembernek semmivel sem jobb. Nekem pl 7 éve nem emeltek fizetést ingyen pénz ide vagy oda. Az emberek közömbösek lettek a lopásra és az állandó hazudozásra. Egy érdekli őket hogy megkapják a fizetésüket hó elején és hogy hátha ők is közelebb kerülhetnek a húsos fazékhoz. Mostmár olyan szinten kiégtünk hogy egy tiltakozást sem hallani semmi iránt. Ha most próbálná Orbán megadóztatni az internetet lazán megtehetné mert kb a kutyát nem érdekelné. Gyakorlatilag nem lenne ellenzéki oldal aki egyáltalán megszervezné a tüntetést.

 10. Remélem nem lesz nálunk polgárháború, és nem alakul ki nálunk Majdan-féle összetűzés, mint nemrég Romániában kezdődött.
  A török események pedig előre vetítik ami az olyan országokban várható, akik külföldi pénzből érték el a 4% vagy afeletti GDP növekedést.
  Hamarosan jön a muszlimok elleni harc Európában, ennek méltó kezdete a török válság: fel tudták heccelni a muszlimokat a kufárok ellen (azzal, hogy látják mit művelt velük a Wall Street).

 11. 9 – Thunder:
  George Orwell: „The people that elect corrupt politcians, imposters, thieves and traitors are not victims, they are accomplices.”
  „Az a nép, mely korrupt politikusokat, tolvajokat, szélhámosokat és árulókat beszavaz a hatalomba, az nem áldozat, hanem bűnsegéd.”

 12. Szomorúnak tartom, ha valakinek annyira elhomályosítja a tudatát a gyűlölködés, hogy képtelen reálisan szemlélni az eseményeket…
  Be kellene már fejezni ezt az állandó orbánozást, fanyalgást és nyafi-nyafit, mert állati unalmas.
  ennyi

 13. 14 – milagro:
  Ezt nekem írtad? És a posztra vonatkozik? Vagy valamelyik hozzászólásra? Próbáld magad egyértelművé tenni. Ugyanis, az általános hülyeségen nehéz kiigazodni. Javaslom olvasd el a G. Orwell idézetet 11. alatt. Ha nem tudod, ki volt Orwell (amit feltételezek), akkor keress rá. Egy kis általános műveltség az Orbán fanoknak se árt.

  Majdnem elfelejtettem, idejárni, ingyen felszedni ismereteket nem kötelező. 😀

 14. Mindenkinek szólóan írtam, aki „találva érzi magát”…
  Nem vagyok egyébiránt senkinek a fanja. Az olvasottságomra
  ismeretlenül írt piszkálódásodra, meg hagy ne reagáljak.
  Mire föl amúgy ez a lekezelő stílus, mire jó ez???
  ..
  Az Orwell regényében lefestett világhoz hasonlítani a mai Magyarországot
  meg a realitásérzék teljes hiányáról árulkodik.
  Ismételném csak magam, de tényleg kérdem,
  miért kell állandóan nyafogni valamin meg orbánígy meg orbánúgy…???
  Nézzünk már körbe a világban egy kicsit.
  Most ők vezetik az országot, nem rosszul egyébként, de nem is hiba nélkül.
  Kár szerintem állandóan óbégatni.
  ennyi

 15. 16 – milagro:
  Hát igen. Lekezelő stílus. A „fanyalgás, nyifi-nyafi, óbégatni, stb.” nem ösztönöz arra, hogy kellemesebb hangnemben írjak. A lekezelést pedig tökéletesen kiérdemli az, akinek a totális diktatúrához vezető út megfelel. Erre utal az orwelli idézet.

  Úgy mellesleg (a wikipédia nem írja?) Orwellnek nem egy regénye van, hanem kettő. Én ugyan nem írtam, hogy amit Orwell leír az egyenlő a magyar állapotokkal, de ha már ezzel megvádoltál, akkor kijelentem MÉG NEM. De odafelé tartunk, és aki ezt nem veszi észre, annak felesleges idejét rám vesztegetni.

 16. Tibor bá’ ,
  Most nagy hülyeséget írtál, és felsültél. ?

  Mivel a cikk azon az analógián alapul, hogy Rákosi idejében szakképzetlen, arra alkamatlan emberek kerültek pozícióba csupán a megbízhatóságuk miatt, nem állja meg a helyét. Figyelmeztetve voltál, nagyon udvarias formában, erre te agresszióval reagálsz.
  Ne feledd, bár ez itt a te helyed, a megnyilvánulásaid téged is minösítenek. Söt, mivel te vagy a középpontban, leginkább terád figyel mindenki.

 17. Nem sértődtem meg, nem arról van szó, csak nem értem a „miértet”, mire jó ez??
  (nem a wikiről ismerem Orwellt, én is olvastam, de azért kössz a feltételezést)
  Te a totális diktatúrához vezető útról írsz .
  Ne már! Ez most komoly? :))
  na erre írtam, hogy a realitásérzék teljes elvesztése.
  Nyertek háromszor kétharmaddal? És akkor mi van?
  Kormányozzanak minél jobban, hatékonyabban, ezt kívánom nekik.
  Nyer majd máskor más is még! A világ folyton változik!
  Emelkedjünk már el a felszíntől kicsit!

 18. Az 1984 világa tényleg közeledik. A Google a Facebook, és a kínaiak már meg is valósították a gondolatrendőrséget. Aki gondolatbűnt követ el, azt jobb esetben elhallgattatják, rosszabb esetben, Ny-Európában ki is rúgják, mégrosszabb esetben le is csukják.

  Ehhez képest még nálunk van a legnagyobb szabadság. Mindenki megtalálja azt a felületet, ahol kifejtheti a gondolatait.

 19. 20 – Ábel:
  Való igaz. Szerintem Orbán azért nem csap (még) le a (csekélyke) alternatív médiára, mert nem akarja kockáztatni az eus pénzeket. Majd azt nézd meg mi történik, ha nem lesz több eus pénz.

 20. 21:

  Orbánt elsöprik ha nem úgy táncol ahogy elvárja az usa/eu/orosz.
  Az hogy közben mennyire kamerázza be a népet az is tökmindegy, mert az usa szintjét nem fogja tudni elérni.

  Kár ennyire démonizálni egy (beteg) embert.

  Ábelnek van igaza, peace.

 21. …semmit sem tudnak visszavenni, a mai ügyesektől, hogyan? nincs a nevükön semmi, az országgyűlési képviselők 70%-a egy svájci faluban van bejelentve, hogy másképp adózzon, azért nem több, mert a falu betelt, így a többiek a szomszéd faluban „laknak”

 22. Orwellnek biztos több regénye van mint 2, csak magam 3-at olvastam. 1984, Állatfarm, Ĺégszomj. És gondolom van még neki. A vita – mint mindig – most is parttalan.

 23. 9.
  Abszoluth igazat adok neked ha csak a tegnapi mai vagy holnapi helyzetet nézzük.
  De a világ mostanság naprol napra változik, Nézd olaszországot-austriát-usat es szovetsegesi viszonyat csak az elmult evben. 10 éve csend és nyugalom van nalunk. Nincs vészhelyzet, nincs munkanelkuliseg van hitel olcson böven. Ki akarna harcolni most szellel szemben?
  Boritekolni mernem hogy a vilagban kb 6 honap mulva ujra arab tavasz lesz a klima valtozas okozta elelmiszer hiany miatt.
  Szeptembertol vissza fogjak a bankok a hitelezest. el fog indulni egy korekcio vagy egy nagy gazdasagi valtsag. Amit irtam és gondolok innentöl fog kezdödni.

 24. 24 – Balázs:
  Orwellnek legalább egy tucat könyve jelent meg angolul. Viszont csak kettő foglalkozik a diktatúrával, ezekre utaltam. Úgy tudom a többit le se fordították magyarra, azt hiszem kettő kivételével. Az egyik te is megjegyezted a másik pedig Hódolat Katalóniának. — Viszont az irodalom nem a kenyerem, nem lehet a véleményemre mérget venni.

 25. Thunder, te mennyi idős vagy?

  Bocs a személyes jellegű kérdésért, de azt írtad, az infláció az egekben van. Nos, én emlékszem a 90-es évekre, akkor valóban az egekben volt az infláció (Tibor bá pedig csendesen mosolyog, és a pengő háború utáni inflációjára emlékezik… :))
  Valóban bajok vannak, de nem ott kellene keresni a hibát, ahol nincs…

 26. 27 – hargi:
  Emlékszem a rendszerváltás utáni inflációra is. A csúcs évi 30 % körül volt.

 27. Attól függ hogy számoljuk az inflációt. KSH adat az nem jó. Pontosan nem is lehet kiszámolni, mert attól függ mire nézzük :
  -10 évig összegyűjtött pénzem pl ingatlanra vonatkoztatva
  -20 évig összegyűjtött pénzem ingatlanra vonatkoztatva…egészen más szám jön ki.
  -tavalyi évhez vonatkoztatva pl. élelem,
  -tavalyi évhez vonatkoztatva pl. napi háztartási cikk stb….
  Mind a 4 esetben más szám jön ki
  A fizetések idén 10-20%-al növekedtek , tavaly is, ez alapján elmondható hogy valószínű az árak is egy kis késéssel.Évi 5-10 % infláció szerintem simán van. Kamatos kamattal több év alatt ez nem összeadódik hanem kamatos kamat dolgozik.

  Ti hogyan számoljátok? Honnan nézitek?

 28. 26. Tibor bátyám

  Biztos úgy van. Arra látod valóban nem emlékszem melyiket olvastam angolul, az állatfarmra gondolok. Ej de szép idők voltak, még tudtam valamennyire egy idegen nyelvet. Egyébként a ĺégszomj is mintha erősen rendszerkritus lenne, bár tényleg nem diktatúra orientált-ha jól emlékszem.

  On.
  Nem az infláció és a gazdasági válságok fogják a ravaszt meghúzni nálunk, az lassú leépülés. Ez a kérdés sokkal izgalmasabb török viszonylatban. Megcibálják a bajszát ennek a nagy cicuskának. Ezzel belelökik őket abba a európai kontra muzulmán” választási” gödörbe, ahonnan pont hogy ki kellett volna emelni a tekintetüket.

  Ez komoly bajok közvetlen kezdete lehet. Amik ránk nézve is klasszisokkal veszélyesebb mint az inflációs folyamatok.

 29. „Ez a kérdés sokkal izgalmasabb török viszonylatban. Megcibálják a bajszát ennek a nagy cicuskának. Ezzel belelökik őket abba a európai kontra muzulmán” választási” gödörbe, ahonnan pont hogy ki kellett volna emelni a tekintetüket.”

  Hmm, azért nehéz hosszabb távon az emberek életszínvonalának csökkentését, hazafias, vallási szólamokkal felülírni.

  Lásd:

  Irán:
  Folyamatosan lehet hallani tüntetésekről (amiket rendre levernek), mert a nagy többség szívja meg sokás szerint a szankciókat (amit a vezetés nyugattal való konfliktusa okoz), ők szenvedik meg a riál zuhanó repülését.

  Oroszország:
  Közvélemény kutatások szerint Putyin népszerűsége elég szépen esik.
  8x%-ról 6x-%-ra.
  Okok: Szankciók, rubel esés, a belengetett nyugdíj korhatár emelés , ami a férfiaknál pont az átlagélet korukra esik.

  Törökország:
  A török gazdasági fellendülés köthető Erdogánhoz, meg az akkor még nem elüldözött nyugati orientált török közgazdászoknak.

  Erdogánnak azonban a hatalom éhsége, meg az az ennek a megszerzésében való sikeressége elvette az eszét.
  Tudomásul kéne vennie, hogy a voluntarizmusának Törökország határa szab határt, a világ nem úgy táncol, ahogyan ő szeretné, ahogyan azt országhatáron belül megszokta.
  A tisztogatásai gazdasági, katonai téren kísértetiesen Sztálint idézik a II.Vh előtt.

  Ilyen gazdaságszerkezet mellett, amikor a török megtakarítás alacsony volta miatt folyamatosan külföldi tőkére szorulnak, ez a politika országromboló.

  http://www.zsiday.hu/blog/amikor-mindenki-ellens%C3%A9g

  Érdemes megfigyelni, amikor az US berágott, Erdogán rohan fűhöz-fához.
  Oroszország
  Putyin telefon
  Katar
  Belengetett 15 milliárd USD
  EU
  Érdekes módon, az EU-hoz kötődő pár összeesküvő, kém idő előtt engedve, ékesen bizonyítva a vádak megalapozottságát.

  A helyzet által kikényszerített nagyobb EU kooperáció miatt, nagyobb az érdeke a deviza szerzés, azaz a migráció féken tartása miatt kapott EU-s milliárdok.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük