2021-05-12 nap bejegyzései

(3541) Buzulás?

Lampros Spanopoulos rendet rak az ókori buzulásban

 

Róma pénzéhsége annál nagyobb volt, minél nagyobbra nőtt a hadsereg és a hivatali apparátus. A hadsereget a barbár fenyegetettség miatt fenn kellett tartani, meg kellett fizetni, de ez egyre inkább úgy történt, ahogyan azt Septimius Severus tanácsolta fiainak: az állam csak a katonák (és a hivatalnokok) jólétéről gondoskodott, a többiek nem számítottak.

Jórészt a túladóztatás tette tönkre a városokat is. A városi vezetők, a decuriók saját vagyonukkal feleltek az adóbevételekért, az utak és a védművek karbantartásáért. A megtisztelő hivatalból apáról-fiúra szálló, egyre elviselhetetlenebb teher lett. A decuriók inkább elszöktek a városokból, csakhogy kicsússzanak az adóbehajtók karmai közül. Az iparosok röghöz kötésük elől a vidéki birtokközpontokba menekültek egy-egy helyi földbirtokos védelme alá, és ezt tették a szegényedő parasztok is.

Az állam a kieső bevételeket az adók emelésével próbálta kompenzálni, ami az árucsere csökkenése, az ipari termelés hanyatlása következtében egyre elviselhetetlenebbé vált.

Az 5. századi keresztény szerző, Salvianus, aki látta a vandál pusztításokat, nem a hunokról, hanem a birodalom állapotáról festett sötét képet: „Egy olyan időszakban, amelyben a római állam vagy már meghalt, vagy legalábbis biztos, hogy a végét járja, és akkor, amikor úgy tűnik, hogy még él, az állam az adók bilincsétől, mint rablókéztől fojtogatva hal meg…” (Isten uralmáról 4,30.) Aki nem tudott egy nagybirtokos védelmébe húzódni, az adók elől elmenekülve, rablóbandákba tömörülve fosztogatott, vagy a sivatagba vonult el remeteként. Nem csoda, hogy az elnyomorodott és elkeseredett tömegek, sőt a nagybirtokosok egy része is, valóságos felszabadítóként üdvözölték a barbár királyságokat.

A Nyugatrómai Birodalom bukása

Az egész birodalom buzult meg, vagy a keleti fele nem, és azért élt tovább még majd ezer évig Konstantinápolyi központtal?”

284-ben Diocletianus képes volt a hatalmat megkaparintani és leszámolni az ellenségeivel. Ugyanakkor rájött egy fontos dologra: a birodalom kiterjedése miatt már nem lehetett egy kézben tartani a birodalom irányítását, ezért bevezette a társcsászárok intézményét, és felosztotta a birodalmat.

A nyugati részek közigazgatásban használt nyelve ugyanis a latin volt, ezzel szemben a keletié a görög. A nyelvi különbségek mögött jelentős kulturális különbségek is meghúzódtak, illetve a keleti birodalomrész gazdaságilag sokkal fejlettebb volt. Nyugat jobban ki volt téve a barbár támadásoknak, kevéssé volt városiasodott stb.

A keleti birodalom székhelye Constantinus uralkodásával került át a császár által alapított Konstantinápolyba, amelyet a Byzantion nevű görög gyarmatváros helyén alapított, stratégiai jelentőségű helyen, és hamar a birodalom legnagyobb városává vált.

A végleges szakadás

A 395-ös szakadás tehát nem volt önmagában rendkívüli esemény: a birodalom részekre esése már ez előtt is előfordult, Róma már ez előtt elvesztette központi szerepét. Annak, hogy ez a szétszakadt állapot fennmaradt, illetve, hogy a nyugati birodalom végül megszűnt, a barbár inváziók a legfőbb okai.

Bizánc története a Kr. u. 324-es esztendőben kezdődött, amikor a Római Birodalom császára, Nagy Konstantin birodalma központját a Boszporusz partján fekvő, Kr. e. 667-ben a görögök által alapított Büzantion városába helyezte át. A várost később alapítója után Konstantinápolynak nevezték el.

Konstantinápoly egészen Kr. u. 395-ig a Római Birodalom központja volt, ekkor Nagy Theodosius – az utolsó császár, aki az egész birodalom felett uralkodott – egy nyugati és keleti részre osztotta országát.

Konstantinápolyt a Theodosius császár által az 5. században építetett, három részből álló falrendszer védte a szárazföld felől.  A védelmi rendszer olyan tökéletes volt, hogy azt csak 1453-ban, a tüzérség bevetésével és masszív ágyúzással sikerült II. Mehmed oszmán szultán hadseregének áttörni.

A Bizánci Birodalom talán minden idők egyik legstabilabb államalakulata volt amely 1100 évet tartott.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________