(3503) Mit tudunk Jézusról?

Tibor bá’ online

 

2021 a 89. év

Mottó: Az igazi probléma a hittel, hogy a hívőket megfosztva a megfontolástól, egy irányba tereli, hamis bizonyosságot adva nekik egy olyan világban, ahol bizonyosság egyáltalán nincs.

A nyugati világban valaki akár hívő, akár nem, Jézussal kapcsolatban jóval többet tud, mint bármely mai közszereplőről. A kérdés az, hogy amit tudunk, az megfelel-e a valóságnak?

Jézusról kortárs részéről hiteles feljegyzés nem készült, aki személyesen ismerte volna. Viszont archeológiai leletek, ősrégi szövegek és vallásos tárgyak segítségével elég sokat ismer a tudomány arról az időről, amikor az Újtestamentum született. Ezek szerint sok minden dolog kiderül Jézusról, amit így húsvét táján érdemes összeszedni.

Jézus nős volt: 2014-ben találtak egy ősrégi szövegmaradékot, amiben Jézus feleségéről volt szó. A katolikusok azonnal isten gyalázásról kezdtek beszélni. Viszont a zsidóknál a cölibátus nem létezik. Jézus és tanítványai zsidók voltak, és köztudott, hogy a rabbiknak van feleségük. Ez annyira köztény volt, hogy egyesek felvetették Jézus homo szexualitását. Viszont korábbi írások rámutattak, hogy Jézus és Magdaléna között különleges kapcsolat volt.

Rövid hajviselet: Ellentétben a művészi képalkotásokban megjelenő Jézussal, abban az időben a zsidók rövid hajat hordtak. Az ősi római szobrokban a zsidó rabszolgákat rövid hajjal jelenítették meg. Valamint Pál Korinthusbeliekhez írt levelében kitér arra, hogy a hosszú hajú férfiak „csúfok”. A hatvanas évek hippi divatja idején a konzervatív keresztények hivatkozta Pál apostol 1. Korinthusbeliekhez írt levelére 11-14 alatt: Avagy maga a természet is nem arra tanít-é titeket, hogy ha a férfiú nagy hajat visel, csúfsága az néki?

Keresztre feszítés? Az írástudók évszázadokon át tudták azt, hogy az Újtestamentumban olvasható szó „stauros” (amit Európában „kereszt”-nek fordítottak, rendszerint csak egy felállított oszlop. A rómaiaknak nem volt szabványos eljárásuk a keresztre feszítésre. Ezen kívül Josephus írásaiban megtalálható, hogy Jeruzsálem ostrománál a katonák a kivégzés alatt állókat különböző helyzetekben szegelték fel, vagy kötözték fel oszlopokra. Viszont a korai keresztények odaképzeltek egy keresztgerendát is, hogy így az egyiptomi „élet”-re (felteszem „örök életre”) szimbolizáljanak.

Alacsony volt, nem magas: A Római Birodalom idején a tipikus zsidó férfi nem érte el a 160 cm magasságot, amiből következtetni lehet Jézus magasságára. Hogy a későbbi korokban Jézust magasnak jelenítették meg, annak oka az asszociáció, ami szerint a „nagy” emberek egyúttal magasak is. Jézus istensége, csodálatos születése, és csoda tételei miatt kiérdemelte a daliás termetet, ezért jelenítették meg 180 cm körülinek.

Házban született, nem istállóban: Jézus születésének körülményei a második évszázadban konkretizálódtak a csodásan mitikus részletekkel. De maga az istálló még később került be a képbe. Eredetileg József és Mária rokonoknál szállt volna meg, és a kitétel: „Nem volt részükre hely a kocsmában (eredetileg „kataluma”)” helyesen fordítva: Nem volt részükre hely az emeleten. A későbbi fordítok nem tudtak arról a szokásról, hogy éjszakára az állatokat beterelték a földszintre. Ebből következett, hogy a jelenlévő állatok miatt „istálló” lett a helyszín.

Nem Jézus volt, hanem Josua: A zsidó Josua megváltást jelent, amely név az ősi Közel Kelten igen gyakori volt. Josua és Jézus ugyanaz a név, de Názáretire azért használják kizárólagosan a Jézus nevet, hogy ne legyen összekeverhető az Ószövetségi Josuával, aki a zsidókat elvezeti az ígéret földjére. Valójában a kapcsolat a két személy között lenyűgöző. Néhány hittudós szerint a sokkal régebbi Josua történés van felfrissítve az Újszövetségben.

Az apostolok számának (12) háttere nem történelmi, hanem asztrológiai: Jézus követőinek száma vita tárgyát képezheti. Az akkori emberek szerint a tizenkettő egy szerencsés szám volt. Az apostolok számának eredete egybeeshet a zodiák 12 mezejével, vagy az év tizenkét hónapjával. A zsidó vallást történelmileg megelőzte az asztroteológia vagy csillagimádás, mert ugye a vallások megalkotóinak ötletekre volt szükségük. Ezért volt Mohamednek 12 utóda, Izrael népének 12 nemzet. Hogy lehetett volna Jézusnak 13 tanítványa, esetleg csak 11?

A jóslatok nem beteljesülnek, hanem utólag kitalálják őket: Jézus idejében az Ószövetség szövege széles körben volt ismert. Így az csak természetes, ha valaki meg akarta játszani a messiást, akkor (Máté szerint) Jézus szamár hátán vonult be Jeruzsálembe. (Máté 21:4) és ezzel megvalósult a próféta szava. A jelenések könyvében is olyan eseményekről számolnak be, amik már megtörténtek, nem kellett őket kitalálni.

Jézusnak tulajdonított mondások egy része nem tőle ered: Jézus idézetek könnyedén kigyűjthetők az Internetről. A legismertebbek, például „Boldogok a lelki szegények…” vagy „Az vesse rá az első követ…” aztán „Ne tégy olyat másnak, amit magadnak nem kívánsz.” Szóval ezen mondások Jézustól származása már a III. században is képezte vita tárgyát. A helyzet az, hogy az Újszövetséget jóval Jézus halála után írták. Valós időben (real time) szavait nem lehetett rögzíteni, mert nem voltak meg hozzá az eszközök, hacsak ő maga nem írta volna le, ami nem történt meg.

Éppen ezért biztosak lehetünk abban, hogy az időtálló bölcs intelmek legalább egy része nem Jézustól származnak, azok időben vagy előtte, vagy utána hangozhattak el. Példának okáért a házasságtörésért megkövezett nő története legelőször a IV. században jelent meg. Az ókori Közel Keleten szokás volt tiszteletben tartott „arany szabályokat” tekintélyes személyek szájába adni a nagyobb hatás kedvéért.

Jézus  személye, ha egyáltalán létezett, elvész a történelem homályában, nem hagyva hátra nekünk csak ráérzések tömegét és hagyományokat, melyeket ismereteknek fogadunk el. Ez a néhány, felsorakoztatott „tény” többnyire triviális, mert valójában nem számít, hogy Jézus magas volt-e vagy alacsony, hosszú volt-e a haja, vagy rövid. Az viszont nagyon is fontos, hogy az emberek által elfogadott „tények” Jézusról, istenről és az emberiségről nagyon is vérszegények.

Jézus tanításait összekeverik az örök érvényű moralitással, zsidó elvárásokkal és némi vaskorszakból származó kultúrával. Ebből kellene nekünk megteremteni a kívánatos élet feltételeit a XXI. században.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

84 gondolat erről: „(3503) Mit tudunk Jézusról?

 1. „Viszont a zsidóknál a cölibátus nem létezik.”

  Valóban? És Pál apostol? Vagy Keresztelő János? Csak két példa, kapásból. Mindegyikük nőtlen volt.
  Az igaz, hogy ritka és szokatlan jelenség az akkori zsidóság körében a nőtlen férfi, de azért fel-felbukkantak. Éppen a vándortanítókra – Jézus is az lehetett – volt jellemző az ilyesmi. Hogy az esszénusokról ne is beszéljünk még…

  Hosszú haj… Ez szintúgy ritkaságszámba ment náluk, de itt is találhatunk példákat rá (és most nem Sámsonra gondolok). Az ún. názírokra (nazirokra) hívnám fel a figyelmet: náluk gyakori volt a hosszú haj (adott fogadalomtételkor meghatározott ideig, akár évekig nem vágattak hajat, szakállat).

 2. Egy mitikus figura, korokon, birodalmakon át. Archetipikus minta szerintem.

 3. A Jézus-mítosz ténylegesen megváltotta az emberiséget a Jézus „életidejében” tomboló brutális, őrült emberáldozat-kultusztól. (Lehet, h ezért nem véletlen a kereszténység zsidó gyökere.)
  (Varga Domokos Képes történelem, Ős napkelet.)

 4. Régi lemez Tibor bá’… 🙁
  Egyszer már meg lettél cáfolva, hogy a forrásaid elavultak, és rendkívül szelektívek és részrehajlóak.
  Jézus történelmi személy volt, erre számos bizonyíték van, de egyrészt nem volt zsidó (borul az antropológiai érvelés, Mária családfája nettó hamisítás), másrészt nem Jézus volt a neve.
  Jézus tanításait rendkívüli módon elferdítették, és cenzúrázzák(zsinatok), ezért egy torz képből csak hibás következtetés vonható le…

  Nem leszek a katolikusok kedvence, de ahhoz hogy a zsidó gyökerűvé tegyék Jézust, meg kellett „ferdíteni” a teljes életművét, és ezért van ennyi ellentmondás/inkoherencia a jelenlegi Bibliában.
  Jézus nem zsidóként élte életét zsidó kultúrkörben(kínos csend van arról, hogy mit csinált gyerekkorától fiatal koráig…), max így lenne igaz ami írsz, de ennyi erővel a palesztinok is zsidók… 🙂
  Mielőtt nekem esnek páran, ezt pont egy nem túl rég óta ismert rabbi ismerősömmel beszéltem meg…

 5. Tibor bá’

  Szépen összeszedett gondolatok, köszönet érte. Aki kicsit is józanul tekint a keresztény mitologiára, végtelen sok ellentmondást fedezhet fel benne. A valláskárosultak ébredése ott szokott elkezdődni, amikor belátják, hogy nem minden szava igaz a Bibliának.
  Maga a vallás gyakran szinte egy tudati betegség, föggőséggel, gyakran kényszerképzetekkel.

  Akik kicsit többet forgatják a Bibliát ( vallási agyfertőzés nélkül ) , azok számára szembeötlő lesz, hogy annyira más az újszövetségben lefestett istenkép és az őszövetségi közti különbség, hogy kizárt,miszerint az ugyanaz legyen.

  Mások hamar rájönnek, hogy azok a tanitások, amelyek mint jézus tanitásai vannak rögzítve, igen igen erős módon eltérnek attól, amit Pál hagyományozott a vallásra.
  ( az ő személye is „megér egy misét” , gyakorlatilag ő és nem Jézus a keresztény vallás alapítója. )

  Szintén sok helyen lehet kis értő olvasással rajtakapni a Biblia szerkesztőit az utólagos betoldásokon, vagy hamis magyarázaton. Az a tanitás, amely ugyan szépen hangzik, miszerint:
  János Evangyélioma 14. fejezet 6.
  Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

  Nos, egészen fura, hogy ez a mondat olyan szépen alliterál:

  latinul,( ego sum via, vita et veritas ) a megszállók nyelvén, mely nyelven Jézus bizonyosan nem tanitotta a követőit – mely nyelv lett aztán mégis a kanonizáció korában a vallás hivatalos nyelve.

  A megváltástan az „értöbbek ” szerint szintén páli találmány, annak ellenére, hogy a Bibliában rögzítve van:

  Zsolt 49.

  8.
  Senki sem válthatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek.

  Szóval a vakhit mind a mai napig igen nagy ellensége a józan észnek. Veszedelmes dolog, mert nagy különbség nincs a vakhitüek között: az öngyilkos merénylők is ilyenek.

  Hisznek a saját üdvösségükben.

 6. Ha valaki egy kicsit elmerül az kínai, tibeti, egyiptomi misztérum-iskolák örökségében, melyek akkoriban csak szűk kisebbségnek, kiválasztottaknak volt csak hozzáférhetők, az rájön, hogy ezen beavatási rendszerek egy más de egyszerűbb formában elérhetővé váltak a jézusi tanításokban is a széles tömegek számára. Aki a kereszténységet támadja, vagy fondorlatos csalafintaságot feltételezni róla, mert a tanításban rejlő pszichikai erők erős mítosz és hagyomány teremtő hatásúak voltak, túl sok tudatosságot feltételez – egyszerűen így működik az emberi kollektív tudattalan és ez megbocsátható. Szerintem sem úgy volt sok minden, ahogy a Bibliában található, de erről racionális ésszel meggyőzni egy egyszerű hívő embert felesleges. Az emberiség legnagyobb hibája, hogy ezeket a tőle független pszichikai erőket a saját szintjén akarta intézményesíteni, uralni, meg is lett a következménye, pl. a sötét középkorban. De ez nemcsak vallási hanem más ideológiai köntösben is hasonlóan pusztító volt, lásd fasizmus, kommunizmus.

 7. Szerintem meg ideje lenne felnőni. Az alap erkölcs a tíz parancsolat. Nagyjából ennyi.

  A gyerek törpékben, meg mikulásban hisz, a felnőttek meg istenben meg az ő fiában. Lehet primitíven hangzik, de ez van.

  Mindenkinek egy élete van, és nem az érvényesül, aki elfogad másokat, hanem az aki eltipor, járomba hajt, akár istenre hivatkozva. Gondoljuk újra ezt az abnormális meseláncot.

 8. „Az ókori Közel Keleten szokás volt tiszteletben tartott „arany szabályokat” tekintélyes személyek szájába adni a nagyobb hatás kedvéért.”
  Ez nem véletlenül volt (és még mindig van) így. A pórnép nem képes a megértésre. A pórnépnek dogma kell, és a dogmát csak egy celebtől, vagy influenszertől fogadja el. Jézusból – ha létezett, ha nem – „celebet” faragtak a csodák és a feltámadás által.

 9. … ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez a dogma nem jó. Ahogy Dan írja: „Az alap erkölcs a tíz parancsolat. Nagyjából ennyi.”. A jézusi tanítás ehhez lényegében még annyit tett hozzá, hogy a hívő nem az Istentől való félelem miatt, hanem az iránta érzett szeretet miatt fogja követni a dogmát.

 10. „Dannak” teljesen igaza van! Hogy kicsoda Jézus? Feltehetjük ezt a kérdést,de abban biztos vagyok,hogy erre a kérdésre mindenki vágja a választ.A hívő ember számára a vezér egyéniség,a csoda tévő,a gyógyító,aki még a halálból is feltámadt.Aki pedig nem hívő annak mítosz,mese,egy tudománytalan abnormális gondolkozás szülötte.Senki sem tudja ebben a kérdésben meggyőzni a másik felet.
  De úgy gondolom abban mindenki egyetért,hogy oda jutott az emberiség,hogy jóval egyszerűbb kérdésekben se tudjuk meggyőzni egymást.Talán nem is lenne szükség rá!Mindenki maradjon meg a saját hitében és ne erőltesse a sajátját másra! Mert a hit ad egy belső igazodást,egy belső rendet.Mindezekkel együtt ,vagy ezek ellenére az én meggyőződésem szerint a biblia olyan erkölcsi alap ,amit nem lenne szabad vitatni,sőt a tíz parancsolat igazsága bármilyen korban még a mostani „tudományos”/ és ezt egy kis iróniával idézőjelbe teszem/világban is nélkülözhetetlen erkölcsi, érzelmi alap .

 11. Jézus nős volt

  II. János Pál és Teréz anya is jó kapcsolatot ápolt, mégsem gondolom, hogy össze kellene őket boronálnunk.

  Rövid hajviselet

  Elképzelhető, hogy a rabszolgák haját levágták, hiszen nem sok idejük volt a tisztálkodásra, így a rövid hajnak egészségügyi okai is lehettek. Régi mozaikokon Pált rövid hajjal ábrázolták. Pál mivel római polgár volt, így valószínűsíthető, hogy a rómaiak hajviseletét részesítette előnybe. Régi mozaikokon Pált rövid hajjal ábrázolták. Ha valaki római vagy görög területeken, mint szónok szeretett volna érvényesülni, feltehetőleg nagyobb elfogadottságra tudott szert tenni, ha az ottani viseletnek megfelelően néz ki.

  Keresztre feszítés?

  Spartacust és társait is keresztre feszítették. Márpedig ez Jézus korát megelőzően történt. A kereszt az meg kereszt, azaz egy szál deszka vízszintesen, egy meg függőlegesen. A felkelés megtorlását követő keresztre feszítéseket „látványosságáról” pedig a kor uralkodója gondoskodott. A győztes rómaiak hatezer elfogott rabszolgát feszítettek keresztre a Rómából délre vezető Via Appia mentén. A bosszúszomjas Crassus a kereszteken hagyatta a holttesteket, látványukon még éveken keresztül borzadtak a Via Appián haladók.

  Alacsony volt, nem magas

  Indifferens.

  Házban született, nem istállóban

  Ahogy vesszük. Ha beterelik a nappalimba az állatokat, akkor nekem az már istálló lesz és nem nappali.

  Nem Jézus volt, hanem Josua

  Iván, Jonn, Jan, Seán, Ion, Janusz, Janez, Giovanni vagy János?

  Az apostolok számának (12) háttere nem történelmi, hanem asztrológiai

  11, 12, 13? Mennyi? Annyi…

  A jóslatok nem beteljesülnek, hanem utólag kitalálják őket

  Lehet, hogy sokat olvasta a próféták írásait, majd összerakta a sztorit? Biztos jó volt a rendező 😉

  Jézusnak tulajdonított mondások egy része nem tőle ered

  Természetesen Jézus előtt is születtek olyan erkölcsi parancsolatok – Ne tégy másnak olyat, ami fájdalmat okozna, ha veled tennék. (Mahábhárata 5:1517) – , amelyek Jézus tanításaiban is visszaköszönnek, de Ő összességében más szemszögből közelítette meg a tanításokat, „A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért” (Mk 2,28)”.

  Az általad leírtak kb. annyit bizonyítanak, mint a Blikk cikkei. De mondhatnám, hogy nem hiszem le, ha nem az unokatestvérem férje húgának a barátnője mondta volna…Az viszont biztos, hogy nagyon vegyes érzelmeket váltanak ki az emberből azok a történések, amelyek az elmúlt kétezer évben történtek. Lehet ezeket az eseményeket rossz oldalról szemlélni, de lehet a jó oldalukat is nézni. Istenem, hát emberek vagyunk, mit várunk magunktól?

  Nekem viszont mindennél többet mond az a jézusi tanokat követő emberek példamutatása, akik megértették a lényeget. Néri Szent Fülöp, Szent Ferenc, Teréz anya, Csaba testvér és még hosszan lehetne sorolni a neveket. Lehet itt a történelmi eseményeket csűrni-csavarni, de ki merné azt mondani, hogy ez csak egy mítosz?

  Jézus személye meg nem, hogy homályba vész, de inkább felragyog. Tanításai olyan erkölcsi normákat adtak nekünk, amelyek ma számos állam alkotmányában is megtalálhatók és elősegítették egy szolidárisabb gondolkodásmód kialakítását.

  Igaz, nem igaz? Szerintem ez indifferens. Ami meg a következményeket illeti, arról azt állítom, hogy leginkább hasznos. Remélem egyszer majd Te is így látod.

  De Jézus is megértene, hiszen ember vagy.

  Testvérek, Krisztus feltámadt!

 12. Tízparancsolat mint erkölcsi alap. Hát elég szánalmas. Tudjuk jól, hogy értették a zsidók – szűkebb köreikben, famíliájukban, törzseikben. Ma sincs ez másképp. A törvénytisztelő polgár elmegy hajbókolni istenének valamelyik templomba, de kormányától elvárja hogy fegyverkezzen és megvédje az ellenségtől. Aztán csodálkozik, ha netalán az a rengeteg fegyver ellene kerül bevetésre. Jézus legalább nem volt ennyire képmutató.

 13. 12….a mocskos gyermekellenes bűncselekmények ezek szerint normálisak… Mivel az egyház minimum 100 éve visszaszorult másod hegedűssé, így gondolom ki kell élni a hatalmas fusztráltságot emiatt.

  A mai katolikus egyházi személyiségek nagyjából mind beteg emberek. És ezek pofáznak a homoszexualitás ellen többek közt. Vetközzük már le végre az elmúlt 500 – 1000 év értelmetlen békjóját, boszorkányostul, elmebeteg emberkínzásostul. Aki nem ismeri az európai történelmet vallásideológiai szempontból, az fogja be a száját. Az egyház még bűnösebb, mint valamely diktátor, mert álszent.

 14. 14. Kedves Barátom! Szerintem van az a minimum, ahova nem kellene lesüllyedni!

  „Aki nem ismeri….”, ugyan, ez tiszta közhely. Ha jól értem, akkor jön a szokásos lemez, hogy a királyaink gyilkosok? Sőt felmenőink/felmenőid mind gazemberek, hiszen csak pár száz évet kell visszamenni a történelemben és, ha megnéznéd miben vettek részt, akkor lenne döbbenet. Nem, nem azok, csak ilyenek vagyunk mi emberek, akik az adott korban, a maguk értelmi színvonala szerint viselkedtek.

  Félreértés ne essék, az egyes egyházi személyek által elkövetett bűntettek vagy az, hogy rossz irányba vezették egyházukat, egyáltalán nem elfogadható.

  Bélyeget sütve általánosítasz, mintha Jézus tanításának, személyének, létezésének következménye, az lenne, hogy minden egyház bűnöző és bűnt követ el.

  Amúgy miért általánosítasz? A reformátusok, evangélikusok, unitáriusok, stb., is Jézus egyházához tartoznak. Ők is bűnösök? Meg az a közel 2,6 milliárd keresztény hívő is a földön?

  Úgy érzem, ember nincs bűn nélkül, kérdés, mennyire tudja ezt felismerni és változtatni rajta. Na ez talán már nehezebb.

 15. 14. Dan

  Az egyház egy intézmény. Ma már -valójában- kevés köze van a valláshoz. Csak annyi amennyit bizonyos önjelölt vezetőik nem tudtak levakarni az eredeti tanításokból.

  L. Mátyás 12 hsz.- ben valóban vallásos személyeket sorolt fel(akik megértették a lényeget). Ők az életükkel mutatják ezt.

  László is jókat mond. Sőt te is jókat mondasz.
  Az egyház nem kell, hogy mérvadó legyen.
  De pl. Böjte Csabára senki nem mondja, hogy rossz ember,, hittől, vallástól, felekezietességtől stb. függetlenül. Senki nem haragszik rá!
  Az a fószer nagyon rendben van.

  Jézus meg jó csóka. Lerakta az élhető társadalom erkölcsi fundamentumait. Halálával is mutatta ezt.Kérdés, hogy mit tartanak be belőle?!

  Jézus történelmi személyiségét kiemelni és elemezgetni meg teljesen felesleges.
  Tipikus fától az erdőt hozzáállás.

  A feltámadás nem gyermekmese, az már egy szint(nem kicsi).
  Isten egyetlen fia szöveg viszont tényleg mese. Mind a fiai vagyunk.

  Az egyház- ha már általánosítunk- tényleg bűnösebb mint némely diktátor, mert valóban álérkölcsös. Ami azért veszélyesebb, mert nehezebb kikecmeregni belőle. Két csavar is van benne.
  Ájtatósmanók. Kb. mint Németh Sanyi bácsi meg az ő fantasztikus egyháza és a vidámvasarnapja.

 16. 12. L.Mátyás

  A vallás a nép ópiuma. https://index.hu/tudomany/2016/11/30/a_vallas_tenyleg_a_nep_opiuma/
  Voltam olyan elvetemült, hogy elolvastam az Ószövetséget és mondhatom, kevés borzalmasabb olvasmányom volt életemben. Emberek gyilkolták egymást (sőt nőket, csecsemőket) a vallás nevében, vagy Istenre hivatkozva. Ezen kívül ott van Sodoma, Gomorra valamint az összes főbűn (megszegése). Sajnos ezen Jézus sem tudott változtatni. Semmivel nem jobb emberek a vallásosak, mint a többiek. Emberek vagyunk mindnyájan erényekkel és hibákkal! Az, hogy élt-e Jézus, ezen semmit nem változtat.

 17. 15.
  „Félreértés ne essék, az egyes egyházi személyek által elkövetett bűntettek vagy az, hogy rossz irányba vezették egyházukat, egyáltalán nem elfogadható. „

  Szerintem meg ezen személyek ugyanúgy áldozatai az egyház vallásos dogmáinak, ideológiáinak.
  A tízparancsolat is csak egy tiltó lista, mely egy büntető istenképhez társul, és az emberi félelmeket lovagolja, és az egyháznak kényelmes is lehetett évszázadokon át az egyszerű, istenét kereső emberek hátán ülni.
  Buddha egy hozzá tanítvánnyá szegődőnek azt tanácsolta, tanuljon meg lopni, utána jöjjön vissza, nyilván mert belelátott – mert felismerte, hogy a szorongató belső késztetések szükségesek, hogy külső tapasztalatokká legyenek, mert csak azután lehet lecserélni valami jobbra, valami nemesebbre, valami építőbbre a negatív felismeréseket.
  Az egyház a saját csapdájába esett, ennyi pedofil, csajozós, vagy homokos pap még nem volt a történelem során, nyilván azt a hatalmas kielégületlenséget amit az egyház felhalmozott, valahogy be kell most hozni 🙂

 18. 17 – Kacor:
  Az rk. vallás leghasznosabb tétele a bűnbocsánat. Akár gyilkolhatsz is, ha megbánod és meggyónod olyan tiszta leszel, mint a ma született bárány.

 19. 19 – Tibor bá

  Való igaz, de akkor mi értelme jónak lenni, ha a bűnt elkövető (és azt megbánó) ugyanolyan elbírálás alá esik? Tíz Miatyánkért már bármit meg lehet csinálni! Egyébként nem érdekel, mert nem vagyok vallásos, de az viszont nagyon zavar, hogy aki (akiről azt mondják) „rendes templomba járó” ember, az enyhébb büntetéssel megússza!

  Köszönet a posztért!

 20. Re:19-20
  Ez teljesen félreértelmezett, és kiforgatott magyarázata a bűnbocsánatnak, ami nem csak az ateisták, hanem a vallásosok is előszeretettel elkövetnek.
  Nem automatikus 10 Miatyánk után a bűnbocsánat, ennél „kicsit” többet kell pedálozni…

 21. 21 – dajtás:
  Gyerek koromban éppen eleget gyóntam. Megúsztam 1-2 miatyánkkal és 1-2 üdvözlégy Máriával. Piszkosul megérte. Persze kellett hozzá vágni „bűnbánó” pofát is.

 22. 17.

  Végül megérkeztünk Marxhoz. Hát én tőle nem feltétlenül idézgetnék… A tanai soha nem látott terrorhoz vezettek. A világ leghosszabb ideig tartó diktatúráit alapozta meg.

 23. 18.

  A késsel jól lehet hagymát aprítani, de a késsel ölni is lehet, a kés bűnös eszköz… Ez meglehetősen egyszerű gondolkodásmód.

 24. 24.
  Szerintem meg te egyszerűsíted, a lélektan ennél azért bonyolultabb.
  A kés a hős katonának is derék szolgálója, a papok még áldást is osztanak az eszközt használóra, ha kell.

 25. Jézus ember volt, hatalmas jelentőségű, korszakalkotó alak, talán a legnagyobb forradalmár.Teljesen új filózófiai alapokra akarja helyezni az emberi lélektant, és ez teljes mértékben sikerül is neki.Az,hogy ez az új életfelfogás mint vallás jelenik meg és terjed el, ez semmennyit sem számit.Valszeg azon időkben ilyes horderejű dolgokat csak mint valami, istennel összefüggő akármibe csomagolva lehetett terjeszteni, lásd Mózest és kőtábláit.
  A vallásokat sem marasztalnám el, egyetlen vallás sem tanit senkit hazudni, lopni, aljaskodni, kegyetlenkedni, ezeket az emberek, a vallásba ilyeneket belehazudó, Isten nevében háborúkat inditó emberek követték, és követik el.
  Én, távol élő zsidó ember, nem bolygatnám Jézust, és mindazt, amit jelképez.
  Jót akart, életében jóra tanitott, de rossz vége lett, nem az ő hibája.
  Szomorú arra gondolni, hogy ha ma tenné ugyanezt, talán ugyanarra a sorsra jut.

 26. Amíg csak egyetlen olyan ember is létezik a Földön, aki Jézus nevében cselekedve tanúságot tesz róla, azzal ráirányítja a figyelmet Jézus valóságos személyére és a hit fontosságára. Csaba testvér egy hiteles személy ebben a kérdésben, mert Jézus nevében árva gyerekeket fogad be, szállást és ételt ad nekik, taníttatja őket biztonságos családi környezetben. Jézus kérdésben inkább rá hallgatok, mert hiteles.

  Tibor bá posztja ingatag alapokon nyugvó ingatag felépítmény, mert úgy beszél Jézusról, hogy nem Jézus tanításának megfelelően cselekszik, tehát semmi megtapasztalása nincs ebben a kérdésben, ez pedig hiteltelenné teszi. Akkor tudna hiteles lenni Tibor bá, ha megtenné ugyanazt, amit Csaba testvér és utána nyilatkozna Jézusról.

 27. 28: Tibor bá! Nem önmagában a cselekedeteiddel van bajom, mert Csaba testvér sem jobb ember Nálad, csak azért mert árva gyerekeket fogad be. Nyilván az életutadon gyarló emberként Te is teszed a tőled telhető legjobb dolgokat.

  A hitelesség kérdése azzal kapcsolatban merül fel, hogy Csaba testvér Jézus tanítására hivatkozva tesz bizonyos konkrét dolgokat, ami által igazolva vannak azok a konkrét tettei. Te pedig úgy beszélsz Jézusról, hogy közben hiányoznak azok a konkrét cselekedetek (pl.: befogadnál egy-két árva gyereket), amelyeket ha megtennél, hitelesebben hangzanának az állításaid. A személyes megtapasztalásokat hiányolom, mert bizonyos konkrét cselekedetek végrehajtása, amelyekről Jézus is tanított, hitelesebbé tenné a mondandódat. Mert kívülállóként a messziről jött ember azt mond, amit akar.

 28. Az ember alapból a saját érdekei alapján dönt, mert a puszta értelem erre ösztönzi, hiszen az a saját belátható rövidtávú előnyeit tekinti elsődlegesnek.
  Aki viszont elmerül a társadalmi filozófiában, az rájön, hogy a stabil lét ennél többről szól, ott bizony sokszor le kell mondani a saját érdekek optimális érvényesítéséről a közös, stabil jó biztosítása érdekében, de ennek belátásához elég komoly szellemi színvonal szükséges, ami a társadalom többségének meghaladja a szintjét.
  A vallások erről szólnak, az emberfeletti mindenhatóság az a kényszerítő erő, amely képes az emelkedett filozófiához elérni képtelen tömegek számára érvényesíteni azokat az erkölcsi normákat, amelyek nélkül maradna a gátlástalan erőalapú önkény.
  Ezért volt ennek egy igen pozitív szerepe, enélkül tán még mindig az emberevők szintjén állnánk.
  De ez nem bizonyít semmiféle valós isteni attribútumot, csak azt, hogy voltak okos emberek, akik megtalálták a legpraktikusabb eszközt arra, hogy az emberi közösségeket stabilizálni lehessen az egyéni érdekek romboló tendenciáival szemben.
  Ha Jézus valóban felvállalta tudatosan a saját kereszthalálát, akkor egy olyan önzetlen, és áldozatkész ember volt, aki tanításai hitelességéért az életét is hajlandó volt odadobni, hogy az utána következő generációknak szilárd támaszt adjon, de számomra ez sem Istenről, hanem a jóakaratú, önfeláldozó emberről szól, aki megkereste az útját annak, hogy az emberiségnek jobb legyen akár a saját halála árán is…

 29. 30: hubab! A kereszthalál értelme és a feltámadás valósága csak üres filozofálás lesz addig, amíg nincs valódi megtapasztalás. Az elmélet és a filozófia ezért jut sokszor eltérő álláspontra, mert hiányzik a mindennapi élet gyakorlata, tapasztalata. Hogyan lehetne megérteni egy íróasztal mögött ülve a kereszt értelmét? Jézus egy áldozatkész ember volt? Csináld utána és akkor majd Neked fogok hinni!

 30. 31 galapagosz
  Miféle valódi megtapasztalásról beszélsz?
  Kinek a megtapasztalásáról?
  Én nem tapasztaltam meg semmit sem istenről, sem Jézusról, amit tudok róluk, az kizárólag könyvekből, és mások elbeszéléseiből származnak, akár íróasztal előtt ültem, akár máshol életem során.
  Viszont ismerek embereket, akik erőt merítenek hitükből, vonatkozzon az bármire, legyen az létező, vagy kitalált.
  A hit egy pszichológiai turbóhatás, aminek sokféle tárgya lehet, és képes felfokozni egy ember képességeit, teljesítményét, elhivatottságát.
  Ehhez nem kell Jézus, másnál ezt megteszi Mohamed próféta is, nem kevésbé hatékonyan, de egy agykontrollos alany is tud felmutatni jó eredményeket.
  És nem mondtam semmi rosszat Jézusról, ennél nagyobb dicséret nem kell, mint hogy felteszem, tudatosan feláldozta magát egy olyan célért, ami felül állt saját személyes érdekein.
  De az altruizmus sem áll távol az emberi természettől, még ha nem is tömeges.
  Haltak meg sokan már nem hívő emberek is valami általuk fontosnak tartott célért különböző élethelyzetekben…

 31. 32 – hubab:
  Vannak emberek akik hatalmas összegeket áldoznak arra, hogy még életükben építettnek egy drága síremléket. A cél, hogy a haláluk után is emlékezzenek rájuk. Jézusnak megérte meghalni, mert így még 2000 évvel később is emlékeznek rá. Tanítása nem volt, amit leírtak róla, azt halála után több évtizeddel találták ki. A vallást nem ő, hanem (st) Pál találta ki, ő volt a fő ideológus. Amit aztán évszázadokon át a zsinatok „finomítottak”. Ezek a tények teszik érdekessé személyével kapcsolatos kutatásokat. Az értelmes embereket ez érdekelheti. Aki pedig hinni akar kitalált mesékbe, azoknak nem kell elolvasni a posztot.

 32. 32: hubab! A hit pszichológiáját illetően teljes mértékben igazad van. De jelen esetben egészen másról van szó! Jézus történeti személyének a valóságáról ( istenfiúságáról, kereszthaláláról és feltámadásáról). Azt nevezem valódi megtapasztalásnak, amikor valaki a mindennapok gyakorlatában személyesen cselekszi és megéli a feltámadt Jézusba vetett hitét. Ez nem képesség, teljesítmény vagy csupán elhivatottság, hanem tanúságtétel. Azt mondod, könyvekből olvastál Jézusról és így alkotsz véleményt. Csaba testvér pedig az életével mutatja be és vallja meg a valóságosan működő Jézust. Ezért hitelesebb, mert a példáján azt látom, hogy összhangban működik Jézus tanításaival. A Te hozzászólásodon meg azt látom, hogy egy filozófiai eszmefuttatás.

  33: Tibor bá! A Te mondandód is elméleti. Az életedből vett gyakorlati bizonyítékokat kérek, amikor Jézus tanításainak megfelelően cselekedtél és arra a következtetésre jutottál, hogy nem létezik. Mindaddig hiteltelen a bizonyságod. Mi volt a Te személyes, aktív és jóra irányuló cselekedeted, ami megkérdőjelezte Jézus történetiségét?

 33. 34: Galapagosz:
  Vannak emberek, akik csak és kizárólag egymásba kapaszkodva képesek létezni és bármit megtenni. Sokan vannak, s erre bizony érdemes építeni!
  Azok az emberek, akik egyedül is képesek helyt állni, igen kevesen vannak. Közülük kerülnek ki a vezetők és a különcök, kinek-kinek élethelyzete szerint adatik erre lehetőség…

  Ha alaposabban megvakarjuk a Csaba testvér mögött álló élethelyzeteket és körülményeket, könnyen beláthatjuk, hogy rajta kívül rengeteg olyan ember van még, aki nála komolyabb munkát is végez az elesettek felkarolása terén, mégsem kap fikarcnyi visszhangot sem. Az élet így hozta…
  A másik, hogy mindenkinek addig tart a szent élete, amíg a sors meg nem tréfálja. Mert amikor erre sor kerül, vagy elvész, vagy (sok példát láthattunk erre is), kitér a hitéből.
  Csaba testvérre azért hivatkoznak sokan, mert azon kevesek közé tartozik, akik bölcsek és jól használtak ki minden lehetőséget, amit a sors a lábuk elé vetett (nevezzük Istennek, ha így jobban tetszik).
  Sok ember ellenben nem veszi észre, vagy nem tudja kellő bölcsességgel kezelni a sors/élet/Isten adta lehetőségeket. Van, aki észre sem veszi ezeket.

  Véleményem szerint az egyetlen isteninek mondható dolog a világban, pontosabban az emberiség életében a szeretet, valamint annak ritkán pislákoló megnyilatkozásai. Nyilván itt is meg lehet vakarni a felszít, de akkor is találunk olyan tényeket, amelyekkel akár minden rossz szándék ellenére sem lehet mit kezdeni. Ez az egyetlen csoda, ami kézzel fogható ebben a világban (s most ezt nem misztifikálva, s nem is egyszerű közhelyként értem, hanem minden előre tervezni és gondolkodni tudó emberi lény meglévő képességeként gondolok rá)! Hasonlatos, mint egy virágbimbó, amely, ha nem fagy meg, s nem tapossák el, kinyílik.
  Ezzel szemben az emberek java része olyan csodákra vár, mi több olyan csodákra esküszik, amelyek soha nem léteztek, sem ígéretként, sem tényszerűségként, mégis rendre ezek kerülnek az érdeklődés középpontjába. Ilyen körülmények között pedig nincs virágzás! Valóban nagy dilemmája, s feloldhatatlansága miatt nagy fájdalma lehet ez a Teremtőnek… Mert feloldani ezt az ellentétet kegyelemmel nem lehet.

  Ami Jézust és a keresztény kultúrát illeti, nem több és nem is kevesebb a világban kialakult és megismerhető többi emberi kultúrközösségnél. Ami az isteni létezést és annak mibenlétét illeti, nagy mamlasz az, aki elhiszi, hogy valaha felnőhet akkorára, hogy mindezt önerejéből megértse és befogadja. Egy ember erre -meggyőződésem-, hogy nem képes. S ezért ámítás/önámítás minden, ami bármely vallás irányzat mentén történt és történik körülöttünk…

  Rossz helyen keressük az „igazságot és a békét”! A jézusi útelágazás ennek egy meghatározó jelentőségű állomása volt, de jellemzően az emberiségre feledésbe merült, s mire használni lehetett volna tanításait, arra sikerült majdnem teljesen kiüresíteni. Ez az ember, a vallás, s valamilyen szinten az egyházak tragédiája is (így egyben)! Ill. ez az én véleményem róla (ha bárkit érdekel…).

 34. 34 galapagosz
  És ugyan mi a különbség Csaba testvér jótéteményei , és egy hithű muszlim erőfeszítései között, aki adományokat gyűjt, hogy azzal segítse a szerencsétlen sorsú nyomorúságos éltű hittársait, és erre életét felteszi?
  Ehhez nem kell Jézus kereszthalála, erre minden világvallás ugyanolyan hatékonyan megtalálja a saját motivációs rendszerét, amely a hiten keresztül érvényesül.

 35. 36: Hubab:
  Szabadság és tudás.
  Egymás nélkül mindkettő csak bajt tud okozni!
  Ezt, ha valaki, hát Isten tudja a legjobban 🙂 .

 36. 35: Horváth Csongor és 36: hubab!
  Csaba testvért csak azért hoztam fel példának, hogy kontrasztot állítsak Tibor bá posztja mellé, hogy számomra ki és miért hitelesebb Jézus történetiségének a kérdésében. Egy hétköznapi példával élve, csak hogy érthetőbb legyek: Szívesebben lennék matróz Kolumbusz Kristóf Santa Maria nevű hajóján útban Amerika felfedezése felé, mint dokkmunkás a spanyol Palos kikötőjében, ahonnan útnak indultak. Mert a dokkmunkás is nyilván sokat tudna idézni régi hajózási naplókat olvasgatva, hogy miért lehetetlen vállalkozás Kolumbuszé. De látván a hitbéli elszántságot, hogy a nyílt óceánon a hajót a cél felé kormányozva nekivág valaki, ez a hiteles számomra.
  Lehet mindenfélét olvasgatni és idézgetni pro és kontra Jézusról is, de felvállalva a feltámadásba vetett hitet és a tettek mezejére lépni, ez a hiteles forrás Jézussal kapcsolatban. A többi csak filozófia és elmélkedés. Egy mákszemnyi tapasztalat többet ér minden teóriánál.

 37. 40: Galapagosz:
  Szép hasonlat, mondhatom!
  Ám tudod -e hány eltévedt Kolumbuszról és legénységéről nem tudunk?!

  Bármennyire is tűnik hitelesnek valami vagy valaki, hogy az, ill. Ő valójában micsoda, ill. kicsoda is volt, csak a célba érkezéskor derül ki, csak akkor tudhatjuk meg! És ez alól a történet főszereplője sem kivétel… Pontosan ezért nem tudjuk objektíven szemlélni a jelent, ráadásul a célba érkezéskor az eredeti szándék már senkit sem érdekel, talán a történet főszereplőjét sem. Emiatt pedig nem tudjuk objektíven értékelni a múltat. Maradna a jövő, de azt még előre jelezni sem sikerül, nemhogy megérteni vagy kiértékelni! Ezek után én inkább csendben maradok.
  Jó éjszakát!

 38. Re:33 Tibor bá’
  Ez a kulturális marxizmus tempó nem áll jól neked Tibor bá’…

  ” Ezek a tények teszik érdekessé személyével kapcsolatos kutatásokat. Az értelmes embereket ez érdekelheti. ”
  Fontos, nagyon fontos megállapítás, de akkor minden kutatást el kell olvasni, nem csak a saját szájízünk szerintit…

 39. 42 -dajtás:
  A „másik oldalnak” ezerszeres túlsúlya van. Nehogy már nekem kelljen helyettük is megszólalni.

 40. 41: Horváth Csongor!
  Akkor hogy még érthetőbb legyek: Itt egy világszemléletről van szó. Tudok-e azzal a hittel nekivágni a világnak, hogy a cél maga az út.

  A dokkmunkások azt mondják: lapos a Föld, az óceán túlpartján szakadék van és lezuhan majd a hajó; ez a hajó alkalmatlan a tengeri útra, rossz a kötélzete, vitorlája;
  óriási viharok vannak a tengeren; értelmetlen nekivágni; jó itt a dokkban maradni.

  A matrózok meg azt mondják: Nekivágunk az óceánnak! Van iránytűnk, bízunk a hajónkban és a kapitányunkban!

  És akkor jön Tibor bá posztja ezzel a dokkmunkás szemlélettel és elméleti szöveggel. Mellette pedig ott van kontrasztnak Csaba testvér hitbéli útja és gyakorlati tevékenysége.

  Mert mi értelme van a világmindenségnek és az életünknek? Maradjunk a dokkban és filozofáljunk az óceán túlpartjáról vagy vágjunk neki bátor hittel és iránytűvel a végtelennek? Az iránytűn és a kapitányon persze lehet, hogy érdemes vitatkozni, meg hogy melyik hajóra szállunk fel, de hogy hajóra kell szállni, az egészen biztos!

 41. 43: Tibor bá!
  Ez a poszt akkor is csak egy elméleti fejtegetés. Bizonyítsd be papíron minden egyes pontját , Csaba testvér akkor is folytatni fogja a tevékenységét. A parton állva kritizálod a hajót, miközben valaki vitorlát feszít és célba veszi a szomszéd szigetet.

 42. Re:43
  Egy problémán van, tendenciózusan torzít, és csúsztat a hivatkozásod.
  Ez a cikk olyan, mintha Viktor atyánkat fényesre polírozná a cikk, hogy milyen hipi-szupi járványkezelést folytatna… 😉
  De tudok extrémebb marhaságokat is írni, ami szintén vélemény, csak nincs sok értelme az értelmes emberek vitafórumán…

 43. 46: Dajtás:
  Vannak emberek, és dolgaik, amiket én sosem fogok érteni…
  Biztosan a Teremtőm hibája!

 44. 45 galapagosz: ez a poszt csak egy nagyon felületes elméleti fejtegetés. Az ilyen dumák, hogy Jézus nem lehetett magas, meg nem lehetett hosszú haja, mert a zsidók nem olyanok voltak csak sima spekuláció.

 45. 48: Intuitív!
  Teljes mértékben egyetértek, a poszt csak elméleti fejtegetés, spekuláció és a lényegről eltereli a figyelmet. Másként megfogalmazva, Jézus történetiségének a megkérdőjelezésével ki akarja fogni a szelet a vitorlákból! De ez a hozzáállás egy alapjaiban hibás szemlélete a világnak.

 46. 48, 49:
  Nem értem, milyen vitorláról és szélről beszéltek?
  Jézust a világ lakosságának jelentős része nem is ismeri… S köszönik, jól vannak.
  Jézusba kapaszkodik a kereszténység és ezek az emberek nem veszik észre, hogy nem konkrétan Jézuson keresztül vezet az út, hanem a jézusi tanításokon át!

  Én nem érzem úgy, hogy a cikk Jézus tanításait degradálná, mindössze XXI.sz-i módszerekkel rákérdez sok olyan fontos kérdésre, amelyekre nincs igazán jó válaszunk. Na és? Ha valaki emiatt adja fel a hitét, annak úgyis mindegy!

  A poszt mondanivalója nincs egy szinten a lábnyomos poénnal (38.hsz.). Az egyház pedig mind a múltban, mind a jelenben igencsak idejétmúlt módon tartotta és tartja fenn a „hatalmát” (összevesztek és szét is szakadtak), manapság inkább csak befolyását (néhol már csak hagyományát), amire korábban II. János Pál is rájött és rámutatott. De ahhoz ő is kevés volt, hogy pl. a pedofíliától megszabadítsa egy egyszerű döntéssel a katolikus hitközösséget. Nem csoda, hogy sokan csalódottak és megismerve a „rendszer” valódi arcát és működését álszentséget kiáltanak és szabadulnának az egésztől, noha lényük továbbra is áhítozik Isten után.

  Galapagosz hajója egy lavorban kavarog, de az tény, hogy a lavoron belül mindenben igaza van!
  Ha pedig abban, hogy: -nem konkrétan Jézuson keresztül vezet az út, hanem a jézusi tanításokon át- egyetértünk, nincs is vita köztünk… Nyilván egy keresztény ember joggal kiált fel, hogy szálljatok le Jézusról! De ugyanígy kiált a hithű muzulmán is, amikor Mohamedet piszkálják. Ráadásul az ő mibenléte sokkal jobban körülírható és dokumentálható, mint Jézusé (ez pedig tény, nem hiszem, hogy bárki cáfolni tudná ezt a megállapítást).

 47. Re:Csongor
  Tibor bá’ rendszeresen bemegy ebbe az utcába, bizonyos fokig érthető, hogy miért teszi azt amit, de ettől még Jézus történelmi személyiség volt, és vitatni olyan, mintha Nagy Sándort, vagy Nérót kérdőjeleznénk meg, hogy de nem is úgy volt, különben sem volt.
  Ha tetszik(nem Tibor bá’ra értve) tendenciózus történelem hamisítás/progrom/lejáratás ami ellene folyik mai napig, mert jól láthatóan nem tudnak mit kezdeni bizonyos körök a tanaival/cselekedeteivel/tényével.
  Ha tetszik ez mai napig a „jó” és a „rossz” harca, amiben minden hamis kártya ki van játszva.

  Nincs neked semmi bajod a Teremtőnkkel…
  Kicsit bele vagy ragadva a materializmusba, de ez is kinőhető… 🙂
  Apropó, elolvastad a könyvet?

 48. Ez a poszt semmi olyat nem tartalmaz, amit Jézusról tudni lehetne. Ellenkezőleg: ezek alaptalan találgatások, egyetlen látható céljuk a kereszténység megkérdőjelezése.

  Csak egy kérdésem van, Tibor bá: mért érzed szükségét ezeknek a sekélyes támadásoknak a nagyobb keresztény ünnepek idején? Karácsonykor is volt egy hasonló írásod.

 49. 51: Dajtás:
  Nem értek egyet, mert itt épp a történelmi tényeket alapul véve kapunk elgondolkodtató kérdéseket. Ez fontos, nem válaszokat nyilvánít ki, egyszerűen kérdéseket tesz fel… Nagy Sándor esetében is sok dolog a történelem homályába vész, de hála az egyház következetes munkájának, Jézus esetében az erre vonatkozó kérdések halmozottan jelentkeznek.
  Az, hogy Jézus létezett, sztem. sem cáfolható, hiszen a római történetírók is említik (korábban itt is körüljártuk már ezt, nem is egyszer!). Sztem. a saját korában tapasztalt jelentőségével (fogalmazzam inkább úgy, hogy kezdeti tanításainak hatókörével) kapcsolatban vannak leginkább kérdőjelek.

  Könyv:
  Nem végeztem vele. Mi több belekavarodtam. Elkövettem azt a hibát, mivel angolul van, hogy beleolvasgattam, hátha gyorsabban átfutom. Na így szinte kezdhetem elölről.
  Jó lett volna hozzá az a beígért készülék…

  Egyébként azon gondolkodtam, ha mindez tényleg működik, kellene tudnunk modellezni egyszerű hangszórók útján is! Tudom, gyógyító énekek (imák) is voltak, vannak, de akkor ennek is tudnunk kellene mérni a hatásosságát. Keresgetek az interneten erre vonatkozó információkat, ne kelljen feltalálni a spanyol viaszt, ha már megvan.

  52: Ábel:
  Talán a téma aktualitása okán?
  A poszt lényegi mondanivalója épp az, hogy alig van olyan dolog, amit Jézusról biztosan, tényként tudni lehet.
  Egy értelmes keresztény, noha érzékeli a provokációt benne, sztem. nem háborodik fel ezen. Ellenkezőleg, lehetőséget lát benne. A bigottak meg úgyis csak a mantrát tudják hajtogatni, mert saját gondolataik nincsenek…

 50. 53: Mégis milyen lehetőséget?

  A bigottozást dicséretnek veszem. Ezt 100% -ban a rendes keresztény emberekre szokták rásütni, amikor valakit zavar, hogy következetesen kitartunk a hitünkben és amit a lelkiismeretünk diktál.

 51. Re:Csongor
  Megírtam anno.
  Készüléket tudok szerezni, csak pontos diagnózissal ápolt beteg kell… 😉

  Tisztán akusztikusan is valamennyire működik, de ha rendes hatásmechanizmus el akarnád érni, akkor akkora hangnyomással kellene hallgatnod a „táblacsikorgást”, hogy azt az ember füldugóval sem bírná ki. 🙂
  Ezért vagy modulált EM kell, vagy dielektromos gerjesztés(taperolós elektródás).
  Utóbbira még megadtam a DIY RF végfok típusát is, de beírom újra, rendeld meg Aliról ezt: https://www.aliexpress.com/item/32863795823.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dRVK9ga
  Kettő kell hozzá, és az egyiket invertált bemenettel hajtsd meg, hogy a kettő „meleg” pont a különbségi jelet adja ki. Meghajtást megoldod egy mezei telefonnal/tablettel, szintetizáló program van hozzá, de ha rendes munkát akarsz végezni, akkor vegyél egy jobb minőségű USB-s DSP-t(polgári nevén Funkció generátort), ami már tud pásztázni is. Frekik megvannak, csak embert kell találni hozzá, aki hajlandó fogdosni(48Vpp-ig garázdálkodhatsz, addig törpe feszültségű a cucc, nem teszel vele nagy kárt)
  Innen messziről sokkal többet nem tudok már tenni.

 52. 55: Dajtás:
  Ok. Ha vége a covidnak, s Tiborbánál egy sörözős blogtalálkozó lesz, remélem lesz egy valamire való herpeszed és kipróbáljuk! 🙂

  54: Ábel:
  Én nem állítottam, hogy bigott lennél, hiszen személyesen nem ismerlek…
  A megállapításom a bigottakra vonatkozott.
  Állításod szerint, akkor Te bigott keresztény volnál?

  A „lehetőséget” teológiai értelemben gondoltam. A kritika elgondolkodtat, a folyamatos megerősítés és dicséret ellenben önteltté és meggondolatlanná teszi az embert. Miért lenne ez másként a hitünk vonatkozásában? Ez messze nem a kereszténység vagy Jézus gyalázása! Az akkor tejesülne, ha a tanításait kérdőjelezné meg egy iromány, s pl. arra buzdítana, hogy nyugodtan lopj, csalj, hazudj, paráználkodj, mert úgysincs tétje a dolgoknak. És sajnos van ilyen propaganda is, de azt kötve hiszem, hogy Tiborbá ilyesmit beengedne a blogjára (noha legutóbbi említésére azért -súrolva a határokat- volt már példa)!

 53. 56 Horváth Csongor: azzal teljes mértékben egyetértek, hogy kevés biztos dolgot lehet tudni Jézusról, de pontosan milyen teológiai „lehetőségek” vannak ebben a posztban?
  Én általában keresem ezeket a lehetőségeket és van úgy, hogy hónapokig forgatok a fejemben egy témát.

 54. 57: Intuitív:
  Ha bárki elgondolkodik azon, mennyi mindent tettek a fejünkbe és adtak a szánkba emberek az istennel kapcsolatban, már megérte a „misét”.

  Az erkölcsiségünkön ez semmit sem változtat és azon kötelességünkön sem, hogy a fiainkat és lányainkat is jó erkölcsben neveljük fel. Akár jó keresztény erkölcsben!

  Ha Jézussal élő kapcsolatod van, mindegy, hogy mit mondanak róla.
  Bárki esetében fennáll, hogy bármit is mondanak rólad, ha valakivel dolgod van, vagy összehoz a sors, a személyes kapcsolaton keresztül kialakult tapasztalat lesz csak igazi, a többi nem több egyszerű, tévedésektől hemzsegő előítéletnél. A személyes kapcsolatot illetően ne kelljen már útmutatást adnom… 🙂

  A teológiai önvizsgálatra a katolikus egyháznak égető szüksége van.
  Ha minden marad a régiben, mit fognak majd kezdeni a homoszexualitásnál jóval nagyobb falatot képviselő mesterséges intelligenciával és a földön túli eredetű élettel?
  Vagy megint jöjjenek a kopernikuszi idők?

 55. Nem írtam, hogy gyalázás lenne, csak hogy megkérdőjelez.

  Jézusról bármit tudni két forrásból lehet:
  1. A Bibliából
  2. Személyes kapcsolatból

  Ha valaki ennek a kettőnek nem ad hitelt, akkor nyilván könnyű azt mondani, hogy nem tudunk semmit, na de akkor egyáltalán minek is beszélünk róla?

  Akkor menjünk bele: Jézus feltételezett nős volta egy eretnek állítás. Az, hogy ez az eretnekség már régen is létezett, és le lett írva, semmit nem bizonyít. Nem véletlen, hogy azokat az írásokat kanonizálták, amiket és a többit nem: Azok nem találtattak hitelesnek!

  Jézus hajhossza, testmagassága teljesen indifferensek. Senki soha nem mondta, hogy ezek ismertek lennének, senki nem fog megrendülni, ha a túlvilágon kiderül, hogy rövid volt a haja és alacsony volt. Ezzel együtt az, hogy az átlagos zsidó férfi akkoriban milyen volt, teljesen irreleváns szempont. Jézus minden volt, csak nem átlagos.

  Hogy az istálló, amiben született, a család házának a földszintje is lehetett akár, az ismert feltételezés keresztény körökben is. Indifferens.

  Hogy a valódi neve sokkal inkább volt Josua vagy Jehosua, szintén ismert, legalábbis annak aki egy kicsit műveltebb. Egyébként nem szimplán „megváltást” jelent, hanem, hogy „Jahve megszabadít”.

  Hogy az apostolok száma nem véletlenül 12, megintcsak trivialitás. Az, hogy az ókori ember jelentőséget tulajdonított a számoknak, közismert, és egyáltalán nem mond ellent annak, hogy Jézus valóban 12 apostolt választott a belső köréül.

  Hogy a kereszt nem is kereszt volt, csak egy oszlop, megintcsak alaptalan feltételezés. Abból, hogy akkoriban a rómaiak sokszor csak simán oszlopokra lógatták az elítélteket, nem következik, hogy Jézus esetében ne lett volna keresztfa. A lényegen egyébként mit sem változtat, ha esetleg tényleg nem lett volna.

  A jóslatokat mégis hogy találták volna ki utólag, amikor mind le volt írva a Tórában, ami Jézus idejében már évszázadok óta meg volt írva? Persze a szamárháton Jeruzsálembe vonulást könnyű teljesíteni, de mi a helyzet a leprások gyógyításával? Ez volt az egyik messiási csoda, amivel a korabeli zsidók számára egyértelművé tette, hogy ő a messiás. Miután a farizeusok elhatározták, hogy elítélik, tömegével küldte hozzájuk a gyúgyult leprásokat, bosszantásul. Mégis hogy lehetne ezt utólag kitalálni?

  Hogy a „Jézusnak tulajdonított mondások egy része nem tőle ered”, az megint csak egy alátámaszthatatlan vád. Jézus tanítványai a szavait megjegyezték és továbbadták. Évezredeken keresztül ez volt a bevett módja a tudás, a történelem átadásának a következő nemzedékek számára. Pár emberöltőn belül aztán le is írták. Van rá némi esély, hogy ezek az idézetek némileg torzultak, mire leírták őket, de bizonyíték semmi.

 56. 59 Ábel: +1

  58 HCs: a mesterséges intelligenciáról nem kell túl sok teológia vitát folytatni (szerintem), az esetleges földöntúli életről már van álláspontja az egyházaknak.

  Adhatnál útmutatást a személyes kapcsolatról is, mert az nem megy nekem. (Amúgy éreztem a szarkazmust a szavaidban).

  A poszt szerzője talán kicsit irigyli Jézust, akiről már 2000 éve beszélnek az emberek és még mindig nem felejtették el, pedig (a poszt szerint) csak egy átlagos, alacsony, rövidhajú zsidó volt.

 57. 50: Horváth Csongor!
  Egyetértek Veled, hogy minden vallásnak van létjogosultsága az adott kultúrkörben. Mit tudunk Jézusról? – teszi fel a kérdést Tibor bá. Jézus és a tanítása nem választható el egymástól. Aktivitásban érthető csak meg. (Ezért hoztam fel a filozofáló dokkmunkás és a felfedező matróz példáját).

 58. 52 – Ábel:
  A „nagyobb keresztény ünnepekkel” kapcsolatban vannak begyökerezett „ismeretek”. Engem érdekelt (és talán másokat is érdekel) hogy ezeknek van-e valóság alapja, már csak azért is, mert meglehetősen szokatlanok. Pl. Jézus 0-30 év életszakaszáról egy árva szó se esik. Különben tényleg irigylem. Főleg a keresztrefeszítés nagyon szimpatikus nekem. 😀

 59. 62: És úgy érzed, hogy ezzel a kis szösszenettel közelebb kerültél az ismeretek valódi valóságalapjához?

 60. 59: Ábel:
  Valójában kinek akarsz bizonyítani?
  Nekem felesleges. Magadnak meg miért itt tennéd?
  Sokan személyes sértésnek veszik, ha a vallásukkal kapcsolatban bármit feszegetnek.
  Kicsit olyan ez, mint az anyázás. Anyád! Tiéd! Na bumm… Gyerekes és felesleges, ha beleállsz.

  60: Intuitív:
  Számomra sarkallatosabb kérdés lenne, hogy az „idegenek” mit szólnának a mi Istenünkhöz…, s mi lesz erre az egyház válasza, ha netán nem egyezik az aktuális feltételezésével?

  61: Galapagosz:
  Értem.

 61. 63 – Ábel:
  Az én álláspontom már nagyon rég megváltoztathatatlanul kialakult. Nekem az a dolgom, hogy vitát, ismeret transzfert generáljak.

 62. 64 Horváth Csongor: Hidd el, engem is érdekel, hogy az alienek mit szólnak a mi Istenünkhöz és milyen az övék, ha van nekik.
  De amíg ezt nem tudjuk, addig mi sem és az egyház sem tud erre reagálni.

 63. 65: Tibor bá! Azt mondod magadról: „Nekem az a dolgom, hogy vitát, ismeret transzfert generáljak.” Mi történik, ha egy pillanatra megengedőek vagyunk és ugyanezt a lehetőséget feltételesen megadjuk egy történeti Jézusnak is? Vitát, ismeret transzfert akart generálni 2000 évvel ezelőtt úgy, hogy minden egyes embernek feladta ugyanazt a fogas kérdést: Mi végből vagyunk? A választ pedig mindenkinek a saját információira, tapasztalataira hagyatkozva kell megadnia.

  Mert felteszem a kérdést: Mi lenne, ha minden kétséget kizáróan bizonyossá válna, hogy valóban Isten Fia volt és feltámadt? Változtatna ez a bizonyosság bármit is az álláspontodon? Ez a kérdés valóban érdekelne Tibor bá, hogy mit válaszolsz rá.
  És mi lenne az a bizonyosság, amit elfogadnál?

 64. 58. Horváth Csongor

  Rendkívül jól viszonyulsz a témához. Élvezet olvasni az okfejtéseidet.
  Nyilván azért is tetszik, mert alapvetően egyetértek. Értelmesen kutakodónak érzem felvetéseidet.
  ————————————–
  Ha van Isten, akkor az alieneknek is ugyanaz mint nekünk.
  A vallások megjelenése egy kultúrától és egyebektől függő és ezért részleteiben eltérő jelenség.
  Jézus történelmi személyisége-szerintem- másod-, harmad-, sokadlagos szempont, mintahogy a vallások „rituáléi” is.

  Tibor bátyánk vmiért szereti Jézust lehúzni emberi szintre, ezt csak mint történelmi személyiséggel teheti.
  Jézus ‘földi’megjelenése rendkívül érdekes lehet, vajon logosz alakjáról miért nem vitatkoznak?
  És itt jön a képbe, hogy ezen a szinten teljesen értelmetlen ezt a kérdést feszegetni.

 65. Sok az irigykedő!

  A kereszténység egy olyan sztori amiből nagyon sok egyház, nagyon sok ideje, nagyon jól él. Ez nem lotto 5, ez annak a milliószoros értéke. Egy igazi pénzügyi zseni volt aki kitalálta.
  Másrészről, nem tesz olyan rosszat.
  Reményt ad, annak akinek az élete nem sikerült olyan jól, önhibájából vagy önhibáján kívül-majd a másvilágon talán…
  Egyfajta moralitást, instrukciót ad az élethez. Bizonyos fokig mértéket, mértéktartásra ösztönöz. Például a mentális betegeknek vagy kábítószerrel élőknek kapaszkodót ad.

  Röviden: a vallás nem rossz dolog.

 66. Sok az irigykedő!

  A kereszténység egy olyan sztori amiből nagyon sok egyház, nagyon sok ideje, nagyon jól él. Ez nem lotto 5, ez annak a milliószoros értéke. Egy igazi pénzügyi zseni volt aki kitalálta.
  Másrészről, nem tesz olyan rosszat.
  Reményt ad, annak akinek az élete nem sikerült olyan jól, önhibájából vagy önhibáján kívül-majd a másvilágon talán…
  Egyfajta moralitást, instrukciót ad az élethez. Bizonyos fokig mértéket, mértéktartásra ösztönöz. Például a mentális betegeknek vagy kábítószerrel élőknek kapaszkodót ad.

  Röviden: a vallás nem rossz dolog.

 67. Tibor bá’! Saját érdekedben, remélem nem a Sátánt követed mert akkor velem is meggyűlne a bajod (függetlenül az életkorodtól – az engem nem érdekel)!

 68. 71 Olfio
  Ha követted Tibor bá’ eddigi tevékenységét, akkor tudhatnád, hogy nem hisz sem istenben, sem angyalokban, sem sátánban, sem egyéb láthatatlan és érzékelhetetlen lényekben, ha ez megnyugtat…

 69. 72. Hubab.

  Ezt elfogadom. Viszont én már vártam (én naiv, semmirekellő, hülye) 2012-ben is a világvégét és nem jött be! Nem Tibor bá’-val van bajom, hanem azzal, hogy ő is hasonló mint egy bigott Jehova Tanúja (szerintem), aki már előre mindenkit atomtűzbe vetne már holnap aki még ma nem tér meg MA mert ugye HOLNAP itt a világvége…….
  Tibor bá’ ugyanennek a verziónak a materialista képviselője szerintem. Embereket atomtűzzel riogatni becsületes és fair dolog????????????

 70. 59. Ábel
  ” Jézus minden volt, csak nem átlagos. ”
  ” Josua vagy Jehosua … nem szimplán „megváltást” jelent, hanem, hogy „Jahve megszabadít”.”

  6O. Intuitív
  ” A poszt szerzője talán kicsit irigyli Jézust, akiről már 2000 éve beszélnek az emberek és még mindig nem felejtették el, pedig (a poszt szerint) csak egy átlagos, alacsony, rövid-hajú zsidó volt. ”

  A múlt héten, Vasárnapon egy egynapos kirándulás keretében a Meteórai kolostorokat látogattuk meg.
  Délután a szomszéd Trikala város nevezetességeit látogattuk meg. A „város” „várját” elhagyva lefelé haladva „Városija – Βαροσια” városnegyed elején az idegenvezetőnk egy Görögkeleti Ortodox templom előtt állt meg. A bejárat felet lévő Szent Máriára és a térdén ülő Jézusra mutatva azt kérdezte tőlünk
  – mi különöset látunk az ikonon?
  Mindenki mondott valamit és a legtöbben gondolatban már asztalhoz ült ebédelni.
  Senki nem találta el mit kellett észrevennünk!
  A képen egy ritka részlet van: Szent Mária egész testét mutatja és piros cipőt visel.
  Az idegenvezető szerint bár Jézus apja egyszerű asztalos volt édesanyja azonban a piros cipővel azt súgalja nekünk, hogy Dávid házából származik.
  Ez az előjog – a piros cipő viselete – csak Szűz Máriáé.
  Nem viselhet más szentté avatott nő!

  Ezzel kapcsolatban szeretném Ábel véleményét kérni, hátha többet tud a történetről.

 71. L.S.
  Jézus anyja nem szent Mária, hanem szűz Mária. Őt nem kellett szentté avatni. Jézus apja nem asztalos volt, hanem ács, és ő származott Dávidtól.

 72. Tibor bá köszönöm az információt.

  Bevallom tudatlanságomat ezen a téren.
  Veled ellentétben a mi görög-falunkban bár megépítették a templomot sosem avatták fel és tűzoltó háznak nevezték, tűzoltók nélkül létezett, üresen, több mint 3O évig.

 73. 74. Köszönöm, L.S. az érdekes beszámolót. A piros cipő szimbolikájáról nem tudok, de hihetően hangzik.

  75 Attól még, hogy többnyire Szűz Máriaként vagy Szent Szűzként hivatkozunk rá, igaz a Szent Mária is, és semmiféle gondot nem okoz. L. S. görögként irigylésre méltó szinten fogalmaz magyarul, ennyi kis esetlenségnek bele kell férnie szerintem, pláne hogy nem is értelemzavaró. Gyanítom, hogy 2000 évvel ezelőtt az ács és az asztalos mesterségek nem váltak még el olyan élesen egymástól, mint manapság.

 74. 75: Jézus anyja a keresztények többségének felfogása szerint szent is volt, amellett, hogy szűzen szülte Jézust (és a katolikus dogma szerint „mindig szűz”).
  Lásd pl az imát: „Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.”
  A magyar nyelvben valóban Szűz Máriának szokás őt emlegetni, de más országokban a „szent” is lehet állandó jelzője, így pl Columbus hajója is róla kapta a Santa Maria nevet.
  Számos olyan szent van, akit már azelőtt is szentként tiszteltek, hogy formalizált eljárásrendet alakítottak volna ki a szentté avatásra.

 75. L.S. Érdemeit nem akartam megkérdőjelezni, de a magyar nyelvhasználatra a figyelem felkeltés helyénvaló. Elvégre ezért (is) vagyunk itt.
  79 – Avatar: Nem „szüzen szülte Jézust”, hanem „szeplőtlenül”.
  77 – Ábel: A magyar katolikus szóhasználat szerint Jézust apja (Szt. József)ács volt.

 76. 79. Avatar

  Avatar köszi az információt.
  Persze meglepett, hogy Te is simán átugοrtál ezen:

  A „város” „várját” elhagyva lefelé haladva „Városija – Βαροσια” városnegyed elején …

  Hangsúlyozni akartam a közös szavak alkalmazását amelyeknek az eredete valószínűleg Perzsiából ered és onnan a Törökök vették át és külváros, vagy peremváros a jelentése.

  Görögországban több hegy szélén, peremén létező települést Akropolisz helyett, Varoszia – Βαρώσια vagy Βαρώσι – nak nevezik-ték.
  Nálatok már nemcsak a várat, hanem a városokat is nevezitek ezzel a szóval úgy mint például Dunaújváros.

 77. 74. LS

  „A képen egy ritka részlet van: Szent Mária egész testét mutatja és piros cipőt visel.”
  „Ez az előjog – a piros cipő viselete – csak Szűz Máriáé.”

  Már teljesen összezavarsz!
  A múltkor még a piros cipősök ették a gyerekeket, és a húsukat eladták a McDonalds-nak, a maradék bőrből meg cipőt (piros) vartak!
  Akkor logikusan kikövetkeztetve SzüzMária is a gyikemberes háttérhatalomhoz tartozott?
  Már akkor? 🙂

 78. 80: összekeversz 2 dogmát.
  A szeplőtelen fogantatás azt jelenti, hogy Mária az áteredő bűntől mentesen fogant meg anyja (Szent Anna) méhében.
  Emellett viszont szűzen lett várandós Jézussal, és a katolikus dogma szerint mindig szűz maradt (szülés közben és utána is).

  82: és még a pápák viselete is hagyományosan piros cipő…

 79. 82. moda
  ” Már akkor? ?”

  «Εν οίδα, ότι ουδέν οίδα», αυτή είναι η σοφία!

  „Én vagyok a legbölcsebb ember ezen a világon, mert csak egy dolgot tudok, mégpedig azt, hogy nem tudok semmit.” – Szókratész

  Szókratész azt tanítja nekünk, hogy nem taníthatsz másokat semmire, csak megtaníthatod őket gondolkodni. Kihozhatod a benne rejlő bölcsességet, és ezáltal megnyithatod a látókörüket, ráébresztheted, hogy szárnyakkal születtek, és olyan magasra repülhetnek, amennyire csak akarnak…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük