(1276) Vallásosság [A sorozat III. része]

Tibor bá’ online

 

~ab114A nyugati ember számára (és minden ellenkező híreszteléssel szemben mi is ide tartozunk) a vallás az Ó és Újszövetséget magában foglaló Bibliában lefektetett tanokat jelenti, hite pedig a bibliai teremtő istenhez kapcsolódik. Mi tehát vagy hiszünk a Bibliában vagy nem. Szerencsénkre a zsidók már több ezer évvel ezelőtt is olyan „modernek” voltak, hogy egyetlen egy istenhez kötötték a világ teremtését és elég koherens mesét találtak ki hozzá, hogy az, kisebb-nagyobb foltozgatással mind a mai napig fennmaradhasson. Ugyanis a Teremtés könyve jóindulatú allegóriákkal még a hinni akaró természettudósok torkán is lenyomható.

A természetesen más kérdés, hogy a római katolikus egyház az újszövetségi mesével, nem utolsó sorban az elképesztő maradiságával saját létét csak azért nem veszélyezteti, mert a Föld lakósságának egy jelentős része még ma is primitív, tanulatlan állapotban tengeti életét. Az európai feudalizmust oly jól kiszolgáló egyház most Afrikában és Dél Amerikában biztatja a kisemmizett embermilliókat, hogy nyugodtan tűrjék a Tőke kizsákmányoló hatalmát, amiért cserébe a Másvilágon övék lesz az örök boldogság. Ezt a maszlagot a fejlett országokban már nem lehet megetetni. Nem véletlen, hogy például az USA-ban a dúsgazdag felső tízezer a keresztény fundamentalizmus bástyája, és az életét a nyomorszinten tengető 30-40 millió nagy ívben tesz a vallásra.

Mindenek ellenére a nyugati világ embere a vallás alatt valamifajta keresztény, azaz bibliára támaszkodó hitet ért. Ebből egyenesen következik, hogy az istentagadók a Bibliát kritizálják, a hívők pedig a Bibliára hivatkoznak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hétmilliárd lelket J meghaladó emberiség teljes egészébe behúzható ezen ernyő alá. Éppen ezért szükségesnek tűnik néhány világvallás körvonalazása a diverzifikáció bemutatása céljából. A teljesség kedvéért kezdjük mindjárt a kereszténységgel.

Kereszténység: Keresztényeknek a bibliai Újszövetségben szereplő Jézus Krisztus követőit nevezzük. Jézus egy vándor prédikátor volt (ha egyáltalán élt), aki kétezer évvel ezelőtt a Palesztina elnevezésű romai provinciában élt és megközelítőleg 3 éven keresztül hirdette tanait, amíg keresztre nem feszítették megközelítőleg Kr.u. 30-ban.

Jézus apostolai és tanítványai a tanokat tovább hirdették, melyek mélyreható szociális tartalmuk miatt gyorsan terjedtek a Római Birodalomban, ahol a kezdeti ellenállás után 380-ban Konstantin császár állami vallássá nyilvánította. A vallás hirdetői szinte az első perctől fogva kötelességüknek érezték hitük terjesztését, számtalan esetben akár erőszakos eszközökkel is. Nem véletlen, hogy napjainkban a mintegy 2 milliárd hívővel a világ legnépesebb hitének nevezhető.

A történelem folyamán a kereszténység többször is szétvált és számtalan szekta keletkezett. Az eredeti hit „jogutódja” a római katolikus egyház mintegy 1 milliárd hívőt tarthat számon. A három fő mellékág: VIII. Henrik angol király által létrehozott Anglikán vallás, Luther Márton német reformátor tanait követők az evangélikusok, míg Kálvin János tanait magukévá tevők a reformátusok.

A fentiekben körvonalazott fővonulatokon kívül számtalan olyan szekta jött létre, melyek mindegyikének a Biblia képezi a spirituális alapját. Ezeknek némelyike a hagyományos európai normák szerint morálisan teljesen elfogadhatatlan.

Az iszlám: Allah követőinek száma a világon 1,3 milliárdra tehető, ami a kereszténység után a Föld második legnépesebb és követőik számát tekintve a leggyorsabban terjedő vallás. Az elmúlt években legnagyobb mértében Afrikában tudott terjeszkedni, és meglepő módon Közép Ázsiában a volt Szovjet Unió hajdani tagállamaiban.

Az iszlám kifejezés tartalma „az isteni akaratnak való teljes alávetettség”. Az a hívő ember, aki ennek eleget tesz, az muzulmán. A muzulmán hitt követői nem fogadják el a „mohamedán” elnevezést (amit a keresztények akasztottak a nyakukba), mert Mohamed próféta maga nem isten, mindössze a muzulmán hit megalkotója.

Kevesen tudják, hogy a muzulmán hit alapjai is a zsidó-keresztény Bibliából származnak. Az Kr.u. 570-ben, Mekkában született és Kr.u. 632-ben Medinában elhunyt Mohamed próféta látomásai Gábriel arkangyaltól származnak. Az igazhitű muzulmának Allah az istene és Mohamed annak prófétája. Szent könyvük a Korán, amiben 114 fejezet (sura) található.

Az iszlámhívők hisznek a halál utáni életben, a paradicsomban és a pokolban. Az iszlámvallás öt támasza a következő: 1) Allah az egyedüli egy isten és Mohamed az ő prófétája. 2) A napi ötszöri imádkozás. 3) Alamizsna adása. 4) A „Ramadan” hónap alatti böjtölés. 5) Mekka városába zarándoklás legalább egyszer a hívő muzulmán élet folyamán.

A mindennapi életben az imádság (salat) minden felnőtt muzulmán részére kötelező, amit naponta ötször kell megejteni, méghozzá „tiszta” helyen, amit egy kisméretű szőnyeggel biztosítanak. Imádság előtt a muzulmán hívő leteríti az imaszőnyegét és arra térdelve Mekka felé fordul. Gyülekezeti imádkozást a mecsetekben végzik. Az imára való gyülekezést a minaretnek nevezett toronyszerű épület tetejéről kürtölik szét.

Sok mindent megmagyaráz, ha figyelembe vesszük, hogy a muzulmán hit szorosan összeköti a mindennapi életet a politikával és a hittel. A Korán nem csak vallásos utasításokat ad, de beleszól az életvitelbe is, ami sajnálatos módon lehetetlenné teszi az iszlámkövetők lépéstartását a társadalmi fejlődéssel.

A vallás és a mindennapi élet szoros összefonásának eredménye az iszlám fundamentalizmus létrehozása és terjeszkedése, aminek végső célkitűzése a vallás és a politika egyesítése és globális elterjesztése az iszlám törvények szerint. Az csak természetes, hogy a fundamentalista iszlám ellenzi a nyugati befolyást, és élesen tiltakozik a vallás és az állam szétválasztása ellen. Az már csak ráadás, hogy a nyugati, hedonisztikus életstílust (az élet adta örömök kihasználását, az élet élvezetét) elutasítják. [Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ezekből a tételekből világosan kiderül az iszlám és a nyugati életforma inkompatibilitása, ami felveti a nyugati politikusok felfoghatatlan felelőtlenségét a muzulmán hívők Európába történő beengedésével kapcsolatban.]

A muzulmán hitnek két, egymással élesen szembeforduló ága van: szunniták és a síiták. A szunniták Ali bin Abi Talib 4. kalifát imádják. Aki Mohamed leszármazottja. A síiták ennél kevésbé dogmatikusak, és elfogadnak olyan vallási vezetőket is, akik nem közvetlen leszármazottai Mohamed profétának.

A síiták főbb bástyái: Irán 60 millió követővel, Pakisztán 20 millió követővel és Irak 15 millió követővel.

Az iszlámmal foglalkozva, külön ki kívánok térni az amerikai neocon vezetők érthetetlen magatartására a muzulmán országokkal folytatott konfliktuskezeléssel kapcsolatban. A jelek szerint egyszerűen nincsenek tisztában az ellenfél mentalitásával, magukból kiindulva érthetetlenül állnak szembe például az öngyilkos merénylők jelenségével.

A Biblia világosan kimondja, hogy Isten az embernek szabad akaratot adott (amiről külön posztban volt és lesz szó). A szabad akarat ad „jogalapot” istennek, hogy a bűnös megbűnhődjön. A judaizmus alapjait lerakó zsidó főpapoknak volt annyi sütnivalójuk, hogy ez csakis így működhet. Ha az ember mindössze egy isten által mozgatott bábú, akkor aligha lehet számon kérni tetteit.

Igen ám, de mit mond az iszlám? Vesd magad alá isten akaratának! Nincs tehát keresztényi szabad akarat, van helyette isteni akarat, ha úgy tetszik egy isteni nagykönyv, amiben benne van minden egyes igazhívő sorsa. Az egyén nem irányítja sorsát, hanem megéli azt, amit Allah rászabott. Ebből adódóan egy igazhitű muzulmán félelmetes ellenség lehet, (és volt is a középkori hódítások alkalmával), hiszen nincs mitől tartania. Ha isten számára úgy rendelte, hogy békés öregként megéri a 100 évet, akkor 20 évesen nyugodtan szembeszállhat, akár puszta ököllel is, egy modern izraeli tankkal.

____________________________________________________________

Az erre vonatkozó mese egyik verziója szerint az egyik kalifa szolgája találkozik a Halállal, aki közli vele, hogy az urával akar beszélni. A szolga rohan az urához és jelenti, hogy itt van érte a halál. A kalifa lóra pattan és egész napi lovaglás után, este megérkezik Bagdadba, ahol a város kapujában vár rá a halál. A holtfáradt kalifa csodálkozására megszólalt a Halál: reggel csak figyelmeztetni akartalak, számodra az van megírva, hogy ma este végkimerültségben meg fogsz halni Bagdadban.

____________________________________________________________

Judaizmus: A harmadik, de kronologikus sorrendbe véve az első monoteista (egy isten) hívő vallás. Hívei számát tekintve a világvallások közül a legkisebb. A mintegy 13 millió zsidó az egész világon szétszóródva él. Ebből a zsidó államban, Izraelben 5,3 millióan képezik a legnagyobb tömörülést. A zsidók magukat „Izrael fiainak” (Bne Israel) nevezik. Felfogásuk szerint Isten szövetséget kötött Ábrahám, Izsák és Jákob patriarchákkal. A zsidók az istent a világ urának tartják, magukat pedig az isten által kiválasztott népnek.

A zsidók hite szerint az isten a Sinai hegyen Mózesnek átadta törvényeit (Tora), ami nem csak a keresztények által is jól ismert Tízparancsolatot tartalmazza, hanem 613 tilalmat is.

A szabály szerint zsidó az, akinek szülőanyja zsidó, illetve, aki a vallás törvényei szerint felveszi a zsidó hitet. A zsidó hit felvétele után a prozelita (megtért) zsidóvá válik felruházva azonos jogokkal és kötelességekkel.

Manapság a zsidók diaszpórákban élnek. Miután Kr.e. 586-ban a babiloniak meghódították a zsidó államot, illetve azt követve, hogy Kr.u. 70-ben a rómaiak lerombolták a jeruzsálemi templomot, a zsidók földönfutókká váltak. A jeruzsálemi templom lerombolása és Júdea meghódítása a zsidó történelem legnagyobb tragédiája, amiről minden évben augusztus 9-én emlékeznek meg egész napos gyásszal összekötött böjtöléssel.

A mai Izraelen kívül a legnagyobb zsidó közösség az Amerikai Egyesült Államokban él, mintegy 5 millió. Ezen kívül élnek zsidók Dél Amerikában, Oroszországban és európai nagyvárosokban. A II. Világháború folyamán a Nácik mintegy 6 millió zsidót gyilkoltak le különböző haláltáborokban. Ennek statisztikai következménye, hogy míg 1933-ban Németországban 570.000 zsidó élt, ebből a háború végét mindössze 20.000 élte meg. Magyarországon körülbelül 100.000 zsidó él, ami a környező országokhoz viszonyítva a legszámosabb.

Nem lenne teljes a kép, ha a fenti „hivatalos” adatokat nem egészíteném ki kevésbé „hivatalos” tapasztalati tényekkel. Középiskolás koromban az egyik zsidó osztálytársnőm édesanyja meghalt, akinek temetésére az osztályból néhányan elmentünk. Az eseményre 1950-ben került sor, tehát több mint egy fél évszázaddal ezelőtt. A megásott sír mellé fel volt állítva egy hordozható tábla, amin messziről is jól látható, hatalmas héber betűkkel egy ima volt felírva, nyilvánvalóan azok részére, akik az imát nem tudták fejből.

Legnagyobb meglepetésemre (mert, hogy az én családomban a Miatyánkot, az Üdvözlégy Máriát, vagy a Hiszekegyet mindenki kívülről fújta) a gyászoló zsidó gyülekezetből az imát senki nem ismerte, néhány 70 körüli idős rokon (akik 1880 környékén születhettek) a tábláról olvasva együtt imádkozott a rabbival. Az 50 körüliek (akik 1900 környékén születhettek) nem néztek a táblára, feltételezhetően, mert nem tudták elolvasni a héber szöveget, ezért csak motyogtak. Az ennél fiatalabbak pedig néma csendben álltak.

Ismeretségi körömben tudok olyan haláltábort megjárt zsidóról, aki a kádári évek alatt egyetlen egyszer nem járt zsinagógában. Viszont a rendszerváltás óta kóser hentesnél veszi a grillcsirkét (háromszoros áron). Rákérdeztem, mitől lesz kóser egy grillcsirke? Nem tudott rá válaszolni. Zsidó ismerőseim hanukáznak, majd néhány nappal később felállítják a karácsonyfát is.

Magyarországon rasszista csoportok néhány tucat zsidó politikus és újságíró nevét és címét közzé teszik (nehéz megérteni, hogy miért). A pellengére állított „zsidók” egyike se vallásos. Akkor mitől zsidók? Közvetlenül a rendszerváltás után született a megállapodás, az a zsidó, aki zsidónak tartja magát. Érdekes módon 1942-ben senkitől se kérdezték meg, hogy zsidónak tarja-e magát. Akkor most, hogy állunk ezzel a kérdéssel?

Segítséget kell kérnem Gilad Atzmon-tól [Gilad Atzmon 1963-ban ateista zsidónak született Tel-Avivban. Anticionista írásai valamint könyvei jelentek meg. Legfőbb foglalkozása: szaxafonista. Jelenleg Londonban él.], aki szerint (és vele tökéletesen egyetértek) a zsidó lét megfogalmazása igen széles skálán történhet, mert belefér a különböző kulturális megnyilvánulás, megkülönböztethető csoportok, egymástól eltérő hitek, egymással szemben álló politikai pártálláshoz tartozás, különböző társadalmi osztályhoz tartozás és eltérő etnikum jegyei. Mégis van közöttük egy intellektuális, spirituális és mitologikus kollektív kapocs, ami a zsidó létnek erős identitást ad. Természetesen szó sincs faji vagy etnikai kategóriáról, annak ellenére, hogy a zsidó azonosság faji és etnikai orientációval bír, mégis, egy körülírható, homogén csoportról szó sem lehet.

Egyes vélemények szerint a mai zsidóság az izraelita vallást követő ősök leszármazottai. Ez természetesen csak részben igaz, csak kevés zsidó izraelita. Továbbmegyek, a magát büszkén zsidónak vallók legnagyobb részének fogalma sincs az izraelita vallásról (amint erre fentebb több példával kitértem). Sőt, számtalan zsidó egyenesen ateista és vehemens ellenlábasa az izraelita vallásnak.

Ha tehát a zsidó lét nem jelenti az izraelita vallás követését, akkor pontosan mi is határoz meg egy zsidót? Született volna egy új vallás vagy ideológia, esetleg mindössze egy különleges elmeállapot?

Tegyük fel, hogy a zsidó lét egy vallás követése. Akkor fel kell tennünk a kérdést, milyen vallás? Mit foglal magában? Miben nyilvánul meg? Miben hisznek követői?

Tegyük fel, hogy a zsidó lét egy ideológia követése. Ebben az esetben fel kell tennünk a kérdést, mi is ez az ideológia? Megfogalmazzák-e ezt az ideológiát? Merev és megváltoztathatatlan ez az ideológia? Törekszik-e egy új világrendre? Mi a célkitűzése, béke vagy erőszak? Van-e univerzális üzenete az emberiség számára, vagy csak egy újabb, embercsoporttól származó manifesztum?

Tegyük fel, hogy a zsidó lét nem más, mint egy elmeállapot. Nos, ha így van, akkor meg kellene tudnunk, hogy racionális-e vagy irracionális? Megfogalmazható-e ez az elmeállapot vagy sem?

Mindezeket átgondolva az ember igaz szívvel arra gondol, hogy némi eséllyel a zsidó lét egy érthetetlen hibrid állapot, mert egy időben lehet vallás, ideológia és elmeállapot is.

Yeshayahu Leibowitz [Yeshayahu Leibowitz (1903-1994) Rigában született zsidó filozófus. Híres volt ellentmondó politikai és etikai nézeteiről. 1935-ben emigrált Palesztinába. Számtalan vallásos írásában élesen kritizálta a zsidó államot. A „zsidó-náci” mentalitás kifejezés az ő szüleménye.] filozófus és egyben ortodox zsidó, volt az első, aki kijelentette: „Az izraelita vallás 200 éve halott. Ma már a világ zsidóságát semmi más nem tartja össze, csak a Holocaust.”

Vizsgáljuk meg közelebbről a témát! A Holocaust egészen biztos sokkal több, mint egy történelmi esemény, és valóban tartalmazza az alapvető vallásos elemeket. Meg vannak a papjai (Simon Wiesenthal, Elie Wiesel, stb.)[Simon Wiesenthal (1908-2005) osztrák fennhatóság alatt álló Galiciai születésű zsidó, aki az „életét tette” a náci bűnösök felkutatására. Elie Wiesel 1928-ban magyar nemzetiségű zsidó családban, Máramarosszigeten született, amerikai író. Több mint 40 könyv szerzője. Ő használta először a „holocaust” kifejezést], és a profétái (Shimon Peres, Benjamin Netanyahu) [Shimon Peres 1923-ban született Lengyelországban. Családja 1934-ben vándorolt ki a mai Izraelbe. Napjainkban Peres izraeli politikus, volt miniszterelnök, jelenleg Izrael állam köztársasági elnök helyettese. Benjamin Netanyahu litván származású zsidók gyermeke. Tel Avivban, 1949-ben született, izraeli politikus, aki 1196-99 között miniszterelnök volt], akik megjósolják a bekövetkezendő iráni atomcsapást. A Holocaustvallásnak van kialakult rítusa (auschwitzi zarándoklás, megemlékezések az évfordulókról). Léteznek ezoterikus szimbólumok (kapo [A haláltáborok zsidókból toborzott rendfenntartói, akik nem egyszer a náciknál is kegyetlenebbek voltak.], gázkamra, kémény, hamu, Musselmann[A haláltáborok „élőhullái”], stb.). Megvannak a szentélyek, templomok (Yad Vashem[A holocaust áldozatainak és hőseinek az izraeli emlékhatósága], holocaust múzeum). A holocaust-vallás annyira koherens, hogy megvannak saját anti-krisztusai is, azok, akik tagadják a holocaust létezését.

____________________________________________________________

Jó hazai illusztráció az a tény, hogy Deutsch Tamás, ismert és aktív Fideszes politikus a Holocaust megemlékezésének napján a dohány utcai zsinagógában könnyes szemekkel vett részt a ceremónián. Ehhez tegyük hozzá, hogy a Fidesz Polgári Párt a kezdeti időben erősen vallásellenes volt. Az utóbbi időben pedig a magyarországi fasisztoid szélsőjobbnak kifejezetten szellemi partnere.  Másik meglepő saját tapasztalatom a „rasszista” fogalommal kapcsolatos. Baráti társaságban arról volt szó, hogy a liberális magyar zsidók érthetetlen módon viszik túlzásba a cigányok védelmét. Ekkor megkockáztattam azon nézetem ismertetését, miszerint ennek oka az, hogy ösztönösen arra gondolnak, amíg a cigány biztonságban van, addig a zsidókhoz egészen biztos nem nyúlnak. Ez a vélemény meglepő reakciót váltott ki az egyik, haláltábort járt, idős zsidó nőből. Az illető felháborodott hangon „kikérte magának”, hogy a zsidókat összevonjam a cigánysággal. A hölgy – életkorából kifolyólag – nem vette észre, hogy kitörésének alapja a cigányok ellen irányuló mélyen ülő rasszista előítélet.

_____________________________________________________________

Mindezeken felül a holocaust-vallás politikailag és gazdaságilag erejét tekintve vetekszik a katolicizmussal. Sikerült elérnie, hogy több európai országban a holocaust „tagadása” köztörvényes bűnnek számítson, amiért több év börtönbüntetés is kiszabható.

Ennek abszurditása normál körülmények között nem igényelne külön megvilágítást, de éppen az abszurditása miatt kell szót vesztegetni rá. Ugyanis, ha végiggondoljuk, egy ilyen törvény azt jelenti, hogy az állampolgárnak nincs joga hülyének lenni. Konkrétabban a butaságért börtönbüntetés jár. Ha kijelenteném, hogy 1848-as szabadságharc valójában sose volt, az egészet Kossuth találta ki halála előtt 5 évvel, legrosszabb esetben az emberek elmebetegnek tartanának, de ezért semmi esetre se csuknának börtönbe.

Ilyen önkényes hatalma a romai katolikus egyháznak csak a középkorban volt, vagy napjainkban a muzulmán fundamentalista vezetés alatt álló országok zsarnokainak.

Érdekes, és nagyon friss adalék a judaizmussal/cionizmussal kapcsolatban. A Tel-Aviv University európai történelem professzora, Dr. Shlomo Sand szerint a „zsidó nemzet” fogalma egy olyan mítosz, amit alig több mint 100 éve találtak ki kizárólag azért, hogy az Izrael állam megteremtésének jogosságát bizonyítsák. Nézetének közreadása előtt Dr. Sand mindenre kiterjedő történelmi és archeológiai vizsgálatot folytatott nem csak a fentiekben vázolt állítás igazolására, de több más ellentmondásos „tény” cáfolására is. Állítása szerint a zsidók soha nem hagyták el a Szentföldet. A ma élő zsidók nagy többségének semmi történelmi köze sincs az Izraelnek elnevezett területhez.

Dr. Sand szerint alig több mint száz évvel ezelőtt a zsidók úgy gondolták, hogy ők azért zsidók, mert egy közös vallás hívői. A XX. századfordulón a cionista zsidók ezzel a nézettel szembefordultak és belefogtak egy nemzeti történelem kitalálásába, belopva azt az ötletet, hogy a zsidók a vallásuktól függetlenül, mint „nemzet” léteznek. Ezt követte az a zsidó „kötelesség”, hogy a száműzetésből visszatérjenek az „ígéret földjére”, ami a judaizmustól teljesen idegen. A cionizmus megváltoztatta Jeruzsálemmel kapcsolatos képet is. Korábban Jeruzsálem volt az a hely, ahová vágytak, de nem ahol élniük kellett. A zsidók 2000 éven keresztül távol maradtak Jeruzsálemtől, de nem azért, mert nem tudtak volna visszatérni, hanem azért mert a vallásuk megtiltotta, hogy visszamenjenek még mielőtt a messiás megjelent volna.

Bevallása szerint Dr. Sandot a legnagyobb meglepetés akkor érte, amikor a bibliai időkből származó archeológiai bizonyítékokat vizsgálta. Korábban csak úgy, mint minden más zsidó, magától érthetőnek vette, hogy a zsidók Júdeában éltek, ahonnan a rómaiak Kr.u. 70-ben elűzték őket. De miután elkezdte keresni a bizonyítékokat, rájött, hogy Dávid és Salamon királysága mindössze legenda volt.

Ugyanez a helyzet a száműzetéssel is, állítja Dr. Sand. A zsidóságot nem lehet a helyére rakni száműzetés nélkül. De a történelemmel foglalkozó könyvekben a száműzetés leírásával kapcsolatban, semmi se található. Semmit. Az ok egyszerű, a romaiak senkit se száműztek. Tény az, hogy a palesztinai zsidók majdnem kizárólag parasztok voltak, és a bizonyítások szerint a földjeiken maradtak. Egy alternatív elmélet sokkal valószínűbb. A száműzetés mítoszát a korai keresztények találták ki, hogy a zsidókat áttérítsék az új hitre. A keresztények a későbbi zsidó generációkkal el akarták hitetni, hogy őseiket Isten által elrendelt büntetéskén űzték el a földjeikről.

Viszont ha nem volt száműzés, akkor hogy szóródott szét oly sok zsidó a világban mielőtt a modern Izraeli állam biztatta volna őket, hogy térjenek „vissza”? Dr. Sand úgy gondolja, hogy közvetlenül a keresztény vallásalapítás előtt és után, Judaizmus egy prozelita vallás volt, mindent megtett az áttérítésért. Ezt a tényt a korabeli romai könyvekben megemlítik. A környéken utazó zsidók próbálkoztak térítéssel Jemenben, az Észak-afrikai berbereknél, évszázadokkal később a Kazár birodalomban (ami napjainkban Oroszország déli része), ahol a teljes lakosság áttért, és belőlük lettek a közép- és kelet-európai askenázi zsidók. Ezzel kapcsolatban Dr. Sand felhívja a figyelmet arra a furcsa önámításra, amiben az izraeliek élnek. Nemrég az újságok beszámoltak új ásatási eredményekről, ami szerint a Kazár birodalom fővárosát felfedezték a Káspi-tenger mellett.

Ha viszont a zsidók többsége nem hagyta el a Szentföldet, akkor hová lettek? A választ az izraeli iskolákban nem tanítják, de a korai cionista vezetők, beleértve David Ben Guriont is (Izrael első miniszterelnöke) úgy gondolták, hogy a palesztinok az eredetileg ott élő zsidók késői leszármazottjai. Úgy gondolták, hogy a zsidók áttértek az iszlám hitre.

A téma természetesen jóval tovább lenne gördíthető, de nem célom a 13 millió zsidó hitének vagy hitetlenségének politikába hajló boncolgatása, hanem az Ember feltétel nélküli hajlandósága elhinni a bizonyíthatatlant.

Keresztény „osztódás”: Az előzőekben ismertetett vallásokat Magyarországon a „hagyományos” jelzővel szokás ellátni, ami nyilván azt implikálja, hogy kell lenni nem hagyományos egyházaknak is. Világviszonylatban beszélhetünk még jó néhány szektáról, amelyeknek valamilyen mértékben a biblia az alapja. Ilyenek a Metodisták, akik körülbelül 1725-től John Wesley tiszteletest követik. A Jehova tanúi, akiket Charles Taze Russell választott le 1844-ben az eredeti hitről, és az tette őket hírhedté, hogy saját gyermekeik egészségét veszélyeztetik elavult vallási nézeteik miatt. Az Adventisták 1863-ban alakultak meg, hisznek Jézus Krisztusban, és betű szerint értelmezik a Bibliát. Legfontosabb megkülönböztetésük az, hogy szombat az ünnepnapjuk. A Szcientológia vallást egy Ron Hubbard nevű amerikai alapította 1954-ben szigorúan üzleti alapon. A csatlakozó tagok tudományos módszerességgel vannak anyagilag kihasználva. Maga a szekta meglehetősen agresszív és igyekszik politikai befolyáshoz jutni. A Mormonok tanát 1830-ban hozta létre Joseph Smith. Legfőbb nevezetességük a többnejűség, amit 1890-ben hivatalosan „betiltottak”, de amit mind a mai napig töretlenül gyakorolnak. A Baptisták a szentháromság alapján élik hitéletüket. Legfontosabb tételük, hogy Krisztus megváltását az eredeti bűntől nem kell senkire ráerőszakolni. Mindenki saját elhatározásából keresztelkedik meg. A Kvékerek azaz a „barátok társasága” érdekessége, hogy elutasítják a szertartásokat. Szerintük mindenkinek magának kell megtalálni önmagában az istent. Görögkeleti vallás végeredményben a Krisztust követők 1054-ben történő kettéválás utáni keleti, Konstantinápolyhoz szakadt rész, amennyiben ezt szláv nemzetiségűek gyakorolják akkor Pravoszláv az elnevezés.

A szektaalapítás tulajdonképpen azóta „divat”, amióta vallásszabadság van. Magyarországon is összeállhat 100 ember, és abban hisz, amiben akar. Ilyen például a Hit gyülekezete, amit 1979-ben Németh Sándor alapított, és meglehetősen diktatórikus eszközökkel irányít. Mit ad isten, 1998-ban egy csoport szakított vele és létrehozta a Budapesti Autonóm Gyülekezetet.

Az emberek hinni akarása, és e vágy egyesek által történő kihasználása a kizárólagos oka annak, hogy a világot százával lepik el a különböző szekták. Ezek egy része kifejezetten káros. Példának röviden megemlíthetem: AUM szekta, ami a buddhizmus tanaira épülő szekta. 1995-ben a tokiói metróban ideggázos merényletet követtek el. A Jombola kultusz követői hisznek egy erőben, amelynek segítségével át tudják alakítani magukat, macskává, kutyává vagy egyéb teremtménnyé. A szekta 1996-ban 30 emberáldozatot követelt. A Naptemplom Rendje (Order of the Solar Temple). Hittek abban, hogy a halál felszabadulás a test fogságából. Ez a francia-kanadai-svájci szekta 1994 és 1997 között kollektív öngyilkosságra utasították/beszélték rá tagjaikat. A Mennyek Kapuja (Heaven’s Gate) 1997-ben Kaliforniában 41 ember tömeges öngyilkosságát követte le Marshall Applewhite vezetésével, melyre előre tudatosan felkészültek. Téves nézeteik szerint a Hale-Bopp üstökös mögött UFO rejtőzködött, melyben földön kívüliek közeledtek a Föld felé, hogy kitelepítsék az „arra méltó” embereket. Sátánista Hasfelmetszők (The Ripper Crew) Robin Getch vezette szervezet az Amerikai Egyesült Államokban a nyolcvanas években működött, nézeteiket hatása alatt sorozatgyilkosságot követtek el. Adolfo Jesús Constanza szektája vudu nézeteket vallott. 1989-ben harminc áldozatuk volt. Isten bárányai (The Church Of The Lamb Of God) 1960-tól Ervil LeBaron vezette új poligamista szekta. A szekta legtöbb tagja, saját felesége és gyermekek zöme tőle származott. Az Ervil LeBaron által elkövetett gyilkosságban elhunyt 20 ember a „többnejűség verseny” áldozatai voltak. Hippy-pünkösdista sey kultuszt David Brandt Berg alapította 1968-ban az amerikai Kaliforniában. Megengedett volt a házasságtörő heteroszexuális kapcsolat. (Házasok egyedülállókkal, valamint egymás gyermekeivel 18 éves kor után közösültek). 1969-ben a hippy-pünkősdista Charles Manson 9 gyilkosságot követett el. Magyarországon a szervezet A Családnéven működik. A Szeretet Temploma (The Temple of Love) 1980 és 1999 között 14 halálos áldozatot követelt. A Holic csoport (Holic gruppe) leginkább a szülők kötelező meggyűlölése, a vagyon kötelező beszolgáltatása, alapvető szabadságjogok korlátozása, valamint a tagok leromlott mentális és fizikai állapota miatt (mely a kötelezően önsanyargató hitelvek következménye) a közvélemény, a sajtó illetve a tagok rokonai, ismerősei destruktív szektának tartja. A Népek Temploma (The People’s Temple), amit az 1970-es években Jones tiszteletes hozta létre és végeredményben a hívők lakóközössége volt a guyanai dzsungelben. 1978-ban a közösség 914 tagját tömeges öngyilkosságra kényszeríttették.  Aki ellenszegült, azt agyonlőtték. A legújabb szekta a Christian End Times (Keresztények utolsó napjai), akik szerint Amerikát liberális csoportoknak álcázott sátáni banda irányítja. Miközben az „igazak” (vagyis ők) a végítélet eljövetelében reménykednek. Szóval Obama elnöknek, vagy utódjának meg kell csak nyomni a piros gombot és kész J. Különben a lista természetesen nem teljes, mert nem is lehet az. Ki tudja hány szekta létezik titokban vagy éppen jelentéktelenségben. Egy biztos, az emberi hinni akarás valóban „csodákra” képes. – Extragalaxishoz hasonló Jézus rajongóból van tehát untig elég és valamennyi fanatikusan, megdönthetetlenül hisz egy egyértelmű kitalálmányban.

Monoteista vallások összefoglalója: Az egy isten „ötlete” Ábrahámtól származik, és az egy istenben hívő vallások közös alapja a bibliai Ó-szövetség, aminek lényege, mint emlékezhetünk, a zsidó nép és Isten szövetsége. Ideológiai alapja pedig, hogy a teremtő isten Izrael népét kiválassza magának (nem tudni miért), kiváltságos helyzetben tartja, amiért cserébe Izrael népének „jól kell viselkedni”. Az csak természetes, hogy a nép és isten közötti kapcsolat a papokon keresztül történhet, amiért cserében a papoknak nem kell „vérednek verejtékével” keresniük kenyerüket, munka nélkül eltartja őket a nép.

Ez a felállás természetesen csak addig működik, amíg a népnek jól megy a sorsa, de mi van akkor, ha nem. Háborús vereség, éhínség, szárazság, stb. stb., mind benne van a kosárba. A nép ebben az esetben számon kérheti a papokon, mi van az istennel kötött szövetséggel? Miért hagyta el isten az ő népét? Erre az esetre kellett kitalálni az isteni büntetést, de ez csak úgy volt lehetséges, ha előtte kitalálták a bűnt. A probléma megoldódott: „Bűnösök vagytok, ezért isten elfordult tőletek.”

Most már csak egyetlen egy probléma maradt, olyan tevékenységet kitalálni, amitől az embereket hiába tiltják, nem képesek engedelmeskedni. Ebben az esetben ugyanis lehetetlen nem bűnbe esni. Ha például kikiáltjuk a sertéshús fogyasztását bűnnek, akkor a nép nem eszik sertéshús, eszik helyette birkát. Nem követ el bűnt, nincs mivel magyarázni a csapást. De ha kitalálják azt a híres vagy hírhedt 6. parancsolatot: Ne paráználkodj, akkor megoldódott a gordiuszi csomó (néhány ezer évvel Nagy Sándor előtt J). A szex az egyetlen dolog a világon, amitől az embereket nem lehet eltiltani.

Így már teljes rendszer. A nép állandóan paráználkodik, de az isten elnéző. [Gondoljunk Lótra, aki saját lányával „hált”. Tehát Istent Lót vérfertőzése egyáltalán nem zavarta.] Amikor a népet éri valami csapás, akkor az eladdig elnéző isten egyszeribe haragra gyúl és a papok meg tudják magyarázni a csapást, sőt kigondolhatnak önmaguk részére valami előnyös dolgot, amivel az isten kiengesztelhető. Ez a zseniálisan átgondolt rendszer aztán átöröklődött és beépült valamennyi monoteista vallásba.

Az eredeti egy istent kitalálók leszármazottjai, mára már gyakorlatilag ateista, 13 millió zsidót leszámítva, a keresztény világot és az iszlám hívőket egyaránt, durván 3 milliárd embert, azaz az emberiség felét évszázadok óta sújtja a Sinai hegyen kiötlött „Ne paráználkodj” mózesi parancsolat hozadéka, amit én egyszerű szavakkal „nemi erkölcsnek” neveznék.

Nem kívánok túl messzire merészkedni, de az előzőekben leírt szavaimnak szeretnék két példával súlyt adni.

a) A legtöbb keresztény (mondjam úgy, nyugati?) országban a házastársi hűtlenség egyértelmű válóok. Ami például az elkövető férj esetében igen komoly anyagi vesztességet jelenthet, Amerikában plusz egy politikai karrier kettétörését is.

b) A muzulmán országokban a helyzet ennél is rosszabb. Szád Arábiában a házasságon kívüli szeretkezésért a nőket egyszerűen lefejezik. Jól tudom, hogy nálatok a fenti két bekezdés túl nagy megütközést nem eredményez, elsősorban azért, mert ti is egy olyan országban nőttetek fel, ahol a judo-keresztény kultúrának évezredes hagyományai vannak. Más azonban a helyzet, ha ezt a monoteizmusból származó kellemetlen kinövést összehasonlítjuk az ázsiai vallásokkal, ahol a testi örömök szerzése nem csak nem bűn, de egyenesen kívánatos cél.

Van itt azonban más is. Amikor Jézus követői létrehozták az Újszövetséget, akkor ebbe a monoteista elrendezésbe bedobtak egy svédcsavart. Jézusból istent akartak csinálni, de a monoteista elrendezést se akarták felborítani. Arról nem beszélve, hogy Máriát is meg kellett valahogy termékenyíteni, amit a Szentlélekre bíztak, elvégre Jézus önmagát nem termékenyíthette meg. Tessék, máris három istennél tartunk. Most jön a fából vaskarika. Egy isten van, de az egy istenben három személy van: az Atya, a Fiú ás a Szentlélek. Egy kicsit ugyan kusza, egy kicsit érthetetlen, de istennel kapcsolatban nem kell mindent érteni, tökéletesen elég, ha hiszünk.

Hinduizmus (Brahmanizmus): A hinduizmus természetesen politeista (több istenhívő) vallás. Követői nem érzik kötelességnek az istentől sugallt térítést, ezért hívei főleg Indiában találhatók. Ráadásul a vallás gyakorlásához nem feltétlenül szükséges egy pap. Minden hívőnek megvan a saját istene vagy istennője, de összeköti őket a mindent magában foglaló Lélekben való hit.

A vallásnak nincs megnevezett alapítója, csak úgy van, és összefonódik az indiai társadalommal, illetve a társadalmi kasztokkal, amelyek egyike a „brahmana” vagyis papi kaszt. A papok létre hoztak szent könyveket, amikben vallásos előírások, szokások, rítusok és mitológiai formációk vannak összegyűjtve. Erre szükség is van, mert a hinduizmuson belül elég nagy rendetlenség uralkodik. Némi humorral mondhatnánk azt is, hogy hinduizmus a legliberálisabb vallás, bizonyos tág kereteken belül mindenki abban hisz, amiben akar.

Mik ezek a keretek? Nincs teremtés, a Világ öröktől való és örökké tart. Az embernek lelke van, ami a test halála után beköltözik egy másik testbe, ami lehet állat, ember, vagy akár isten is, attól függően, hogy az ember milyen életet élt. A társadalom kasztokban (társadalmi osztályok) élnek, amelyek egymás alá, illetve fölé vannak rendelve. Az újjászületés (reinkarnáció) után a lélek lejjebb vagy feljebb csúszhat.

Főistenek: Brahma, aki megteremtette a világot (ez egy kicsit ellentmond az öröktől való világnak, de hát az vesse az első követ……) és irányítja a lélekvándorlást. Visnu, aki az egész herce-hurcát fenntartja. Hatalma nagyobb, mint a Brahmáé, elvégre ez utóbbi csak létrehozta (tulajdonos), de Visnu az üzembentartó. Különben ő maga is reinkarnál abba, amibe az egyén elképzeli (már írtam, hogy a legliberálisabb vallás). Siva, aki nem tudja eldönteni, hogy romboljon-e vagy építsen. Ezért aztán a hívők szerint ezt is, azt is teszi, kinek-kinek ízlése szerint. A három főisten között nincs meghatározott sorrend. Hol Siva, hol meg Visnu az erősebb, ez megint csak az egyén ízlésére van bízva.

Vannak alacsonyabb rangú istenek is, például: Indra, Mitra, Varuna és Agni, Ganésa, stb. Ezek össze-vissza mindent csinálnak, amit az Ó-kori görögöknél már megszokhattunk.

Buddhizmus: A vallást kb. 500 évvel időszámításunk előtt Siddharta Gautama (i.e. 563-483) alapította, akit követői a Buddhának vagyis „felvilágosultnak” neveztek el. Buddha tanításának alapja a „négy nemes igazság”, amik a következők:

Az élet szenvedésének igazsága.

A szenvedés oka a vágy és a megtévesztés igazsága.

A szenvedés megszüntetésének igazsága a pártatlansággal és elszakadása. A nyolc út igazsága, ami a vágy és szenvedés megszűnéséhez vezet. Akkor most a nyolc út:

Az igaz hit (vagyis a négy nemes igazság).

A helyes cél: a testiség legyőzése, mások szeretete, élőlény nem bántása.

A helyes beszéd.

A helyes viselkedés.

A helyes életvitel.

A helyes célkitűzés.

A helyes odafigyelés.

A helyes meditáció annak érdekében, hogy szentté váljunk és megnyugodjunk a nirvánában.

A lények (így mi emberek is) addig-addig reinkarnálunk, amíg el nem érjük a nirvánát.

Shinto: Ezt a tant kizárólag a japánok követik mintegy 100 millióan. A hit lényege, hogy mindennek lelke van, állatnak, növénynek, élettelen tárgyaknak, sőt elvont fogalmaknak is. Az istenek (kami) beköltöznek bizonyos tárgyakba, például hegyek, fák vagy a Nap, ezért aztán ezeket imádni kell. A vallásnak nincs ismert alapítója és nincs szent könyve.

A Kami kultusz a VII. század körül jött létre a japán önazonosulás megerősítésére. Ezért aztán különös erőssége a társadalmi rítusok gyakorlása a mindennapi életben (örökös hajlongások, stb. amikről a japánok híresek). A shinto vallás nem dogmatikus, ezért aztán mellette lehet hinni másban is.

Taoizmus: Kína eredeti vallása, ami egyben filozófia is. Alapítása i.e. a VI. században történt. Alapítója Lao Tzu, akinek műve a Tao Te Ching. A vallás érdekessége, hogy egyetlen egy istene sincs. A „Tao” szó értelme „út” átvitt értelemben. Megfigyelt erők az életben a yin (nő) és a yang (férfi), ami egy általános elv emberi elmével nem elérhető.

Mint gondolkodó iskola a Konfuciánizmus éles ellentéte. Központi témája az erő nélküli világ, amit tevőlegesség (wu wei) nélkül lehet elérni, vagyis minden szükségtelen közbelépés elkerülésével. A tudás csak azok számára elérhetők, akik tisztában vannak tudatlanságukkal és harmóniában élnek a természettel. A valláshoz tartoznak szellemek és démonok is, valamint meditációs technikák, amik a hosszú életet biztosítják, sőt adott esetben akár halhatatlanságot is.

Konfuciánizmus: A vallást Confucius (i.e. 551-479) alapította, ami nem más, mint erkölcsi és állami filozófia. Kezdetben fontos eleme volt az állandó háborúzás. Elve az uralkodás öröklés helyett rátermettségi alapon történő átvétele. A nemesség tehát nem egy osztályt jelent, hanem a rátermettek csoportját, akik kiérdemlik az uralkodást.

A vallás szerinti főerények: Igazság ismeret, együttérzés, erkölcsösség, bölcsesség és őszinteség. Ezekkel a tulajdonságokkal az ember nem születik, hanem állandó tréning által eléri. Confucius tanításainak főforrása a Lunyu elnevezésű bölcs mondásainak gyűjteménye.

Sikhizmus: A mindössze 24 millió követőre talált sikhizmust Nanak guru (1469-1539) hozta létre északnyugat Indiában. Nanak szerint csak egy isten van (ezek szerint tartozhatna a monoteisták csoportjába is), aki mindenható. Viszont megvan a keleti vallások kedvenc megoldása a reinkarnáció, amit a lélek mind addig folytat, amíg nem egyesült istennel. Ez az egyesülés annál hamarabb következik be, minél kevesebb a reinkarnálódás. A cél tehát az újraszületés elkerülése, aminek módja az erkölcsös életben van elrejtve. Szent könyvük a Guru Granth Sahib.

Ez a rövid összefoglaló a vallásokról valóban csak egy összefoglaló azok részére, akik születésük óta egyetlen vallás hívei és nehezen tudják elképzelni, hogy a földön vannak emberek, akik egészen más dolgokban hisznek. A valóság az, hogy megfelelő körülmények mellett az Embernek felülmúlhatatlan készsége van elhinni bármit, ami különben bizonyíthatatlant. Ráadásul az egyik vallásos hit üti a másikat, és az összes hívő mélyen meg vagy győződve arról, hogy az ő hite az egyetlen igaz hit. Logikai nonszensz.

______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________

 

250 gondolat erről: „(1276) Vallásosság [A sorozat III. része]

 1. Köszönöm!
  Ezt talán kettő után is írhattad.
  Ilyen gyakorlatias összefoglalást még nem olvastam.

  Erre a logikai nonszenszre magam is rájöttem, nem is olyan rég amikor egyes állami (felsőbb) katolikus vezetők múltjából zsidó vallás iránti elkötelezettségéről mutattak cikkeket. De talán előbb is.

  Az amerikai neokonzervatívok muzulmánokkal szembeni viselkedése nem olyan váratlan, ha belegondolsz, hogy az elkövetkező armaggedonnak bűnbakokat kellett keresniük és a muzulmánokban sikerült megtalálniuk.

 2. A kalifás mese jó sztori, mai modern változata is jó 🙂
  A Halál kopogtat az ajtón, a férj nyitja az ajtót:
  – Jó estét, segíthetek?
  – Én vagyok a halál, és az életedért jöttem!
  A férfi erre hátraszól a feleségének:
  – Életem, téged keresnek!

 3. Minden tiszteletem Tibor ‘bá, hogy összeállítottad ezt a – már, már – enciklopédikus tanulmányt!

  A teozófusok, akik a fejükbe vették, hogy „feltérképezik” a bolygó összes vallását, hitrendszerét, kb. 6000 jól megkülönböztethetőt találtak. Érdekes, hogy kb. ugyanennyi nyelv létezik. (még)
  Az, hogy (min.) 3 db „egyistenhitű” vallás van az egy NAGY vicc, szerintem. 🙂

  A zsidóságnak az egy lehetséges közös ismérve, szerintem, a félelem.

 4. Nagyon jó összefoglaló, igen alkalmas arra, hogy az ember még abszurdabbnak láthassa, hogy az egyes vallásos emberek hogyan hihetnek az ő vallásuk kizárólagosságában.
  Azt mondjuk nem zárja ki, hogy higgyen az ember valami transzcendenciában, amely hatással van az egész emberi faj gondolkodására, de ezt tételes valláshoz kötni értelmetlen.
  Nyugodtan merem állítani a megszállott hívőknek is, hogy vallásukat egyedül annak köszönhetik, hogy beleszülettek egy olyan családi környezetbe, amely ezt adta nekik, semmi más logikai alapon történő elkötelezettség nem áll mögötte.
  Ha történetesen muzulmán családba születik, akkor most ugyanilyen buzgalommal hirdetné a korán tanításait, és letenné a nagyesküt, hogy ez az egyetlen igaz hit.
  Illetve még egy út van, az, hogy rákényszerítik a vallást, ami aztán meggyökeresedik, és generációról generációra tovább adódik.
  Így jártak a hittérítők nyomán a különböző pogány népek, és így jártak a bosnyákok is a török hódoltság idején, mikor elvették keresztyén vallásukat, és eredeti szláv nyelvük mellett mohamedánokká tették őket. És most már hiába vannak ismét az eredeti vallási környezetben, mégis ragaszkodnak a felvett valláshoz, tán meghalni is képesek lennének érte.
  Ha ezen nem gondolkodik el valaki…
  Azok száma, akik érett fejjel döntöttek vallási hovatartozásukról elenyészően kicsi a beleszületettekhez képest.

 5. 4:
  Ezer dolog lenne, amin az istenhívők el tudnának gondolkodni, de le vannak bénulva, képtelenek a logikus gondolkodásra. Agyi kapacitásuk 100 százalékát leköti az abszurd ragaszkodásuk elképzeléseikhez.

 6. 4

  A nemi vonzalom is teljesen irracionális, nem is beszélve a nemi eltévelyedésekről perverziókról.
  Az emberi személyiség tudata is alávetett bizonyos természeti jellegű determinációknak.

 7. Ha van valakinek hozzá kedve, fordítsa le magyarra

  „Freethinkers are those who are willing to use their minds without prejudice and without fearing to understand things that clash with their customs, privileges, or beliefs. This state of mind is not common, but it is essential for right thinking; where it is absent, discussion is apt to become worse than useless.” — Leo Nikolaevich Tolstoi – (1828-1910) Russian writer Source: On Life and Essays on Religion

 8. 5: Tibor bá! Nagyon jó összefoglaló a vallásokról.

  A szíve legmélyén minden ember örökkétartó boldogságban szeretne élni, ha lehetne. Valyon lehetséges ez?

  Ha az egyes vallásokat megvizsgáljuk, egyedül Jézus tanításaiban tapasztalhatjuk azt, hogy Isten személyesen, az emberiséggel szolidaritást vállalva, kapcsolatba szeretne lépni velünk és ígéretet tesz arra, hogy személyiségünk örökké élni fog, ha szövetséget kötünk vele. Ez semmilyen más vallásban nincs így jelen.

  Logikai szükségszerűség: Az univerzum és az ember csak egy személyes, tudattal, akarattal rendelkező szellem teremtménye lehet, akinek határozott célja van mindezzel, így kapcsolatba is szeretne lépni velünk személyesen. Ez csak Jézus által történhetett meg.

  Viszont minden ember Isten teremtménye, legyen hitetlen vagy bármilyen vallású. Minden ember életútja más, egyedül a Teremtő ismerheti minden szív titkát, mi nem ítélkezhetünk senki fölött. Ha ez így van, mindenkinek el kell tudnia számolni saját lelkiismeretével és cselekedeteivel, legyen bármilyen meggyőződésű a világ létezését és saját életét illetően.

 9. ” Logikai szükségszerűség:

  Az univerzum és az ember csak egy személyes, tudattal, akarattal rendelkező szellem teremtménye lehet, akinek határozott célja van mindezzel, így kapcsolatba is szeretne lépni velünk személyesen.
  Ez csak Jézus által történhetett meg ”

  Ez kizárólag a Te saját „logikád”
  – ami minden csak nem logika –
  maximum egyéni vélemény (úgy véled így van ) a te személyes következtetésed.
  Először volt a hited, azután kreáltad ezt a sajátságos igazolást hozzá.

 10. Kedves Antalffy Tibor

  Ennek a szakdolgozatának a kitűnő színvonala alapján megajánlom önnek az
  év végi 5 jeles érdemjegyet, vallásismeret és valláskritika tantárgyakból.
  A további a többiek által még megírandó zárthelyik alól felmentem.
  Az előadásaim látogatása helyett, előnyösen foglalkozzon a tanulmányaival legjobb belátása szerint.

  Gratulálok

  Prof. BÓDI GÁBOR
  (PRIMER) Chief SECRETARY OF WORLD ATHEIST ORGANISATION.
  Akreditált abszolut mad.
  Split 2014.01.12.

  _________________
  aláírás sk.

 11. 10:
  Kedves professzor úr,

  Köszönöm az elismerés. Megjegyzem a témakörben még 3 másik esszém készült el, amelyeket a következő 3 vasárnap fogok közzétenni.

 12. 9: Bódi Gábor! Logikailag senki nem tud előállni jobb magyarázattal a világ keletkezésére, mint amit leírtam.
  Ha van jobb magyarázatod, csak akkor leszel vitaképes.
  Addig nem fogadom el a kritikádat.

 13. Az egzedül üdvözítő hit birtoklásának kizárólagossága nem szorosan vett vallási jelenság, a párthívők nem kis része is meg van róla győződve hogy az ő Orbánja, Gyurcsánya, stb. az egyetlen igaz Megváltó.

  A cikked katolikusokra vonatkozó résye a jó öreg jakobinus propaganda szajkózása, ehhez az intelligenciád tizede elég lenne. Tények nuku.

 14. Kimaradtak az unitáriusok. Az országban nincs sok belőlük, de Székelyföldön a katolicizmus mellett elég jelentős.

 15. Amit biztosan tudunk: az univerzum és az ember nem véletlenül jött létre a semmiből, ez lehetetlen.

  Örökké létező anyagból sem jöhetett létre, ami véletlenül szerveződött ilyenné, hiszen a világ meghatározott törvények szerint működik és rendezettség van benne.

  Kódolt anyagból már szerveződhetett, de ahhoz kell egy kódoló. Ez a kódoló csak tudatosan, meghatározott céllal hozhatta létre mindezt, mert a véletlen nem létezhet az Ő világában, hacsak meg nem teremti, de akkor ez ellentmondásba kerülne a kódolt anyag logikájával, ami célirányos. A cél eléréséhez pedig meghatározott út kell, nem múlhat a véletlenen.

  A világot csak egy tudatos személyiségű szellemi lény hozhatta létre, meghatározott céllal. Nincs más logikus magyarázat a létezésére, ami elfogadható lenne és életszerű, ismerve azt a tényt, hogy létezik a tudatos személyiséggel rendelkező emberi lény.

  Mivel ez a szellemi lény teremtett bennünket meghatározott céllal, ismerve az emberi természetet, amely minden bizonnyal magában hordozza Teremtője természetének vonásait, csak jó célból történhetett, hiszen az emberek többsége alapvetően szeretetkapcsolatokban él és boldog szeretne lenni. Ilyen összefüggésben nem mehetünk el szótlanul a vallásosság jelensége mellett, hiszen ez egy válaszreakciója az embernek Teremtője felé, aki minden bizonnyal kapcsolatba szeretne lépni teremtményével.

  Kérdezhetik a nemhívők, miért nem jelenti ki magát Isten minden embernek egyértelműen, hogy teljesen bizonyos legyen mindenki a létezésében? Erre egyszerű a válasz: Istent (vagyis az igazságot, a létezés értelmét) mindenkinek saját magának kell keresnie és megtalálnia, nem pedig kötelező érvénnyel választania.

  Mert most is minden ember erre keresi a választ: Miért létezünk? Erre a kérdésre pedig kell lennie magyarázatnak és a válasznak léteznie kell a fennálló világ dolgait vizsgálva.
  És mivel a keresőnek önmagából kell kiindulnia, a választ is csak saját magában találhatja meg.

  Hogyan működik az ember a mindennapi életben? Szeretet kapcsolatokban fejlődik a személyisége és alakul az életútja. Ez lehet a létezés alapja: szeretet kapcsolat. És akkor el is jutottunk a Szentháromság kérdéséhez is. Isten nem létezhet egy személyben, legalább ketten kell, hogy legyenek, de egy tökéletes szeretet kapcsolatot három személy minimum-és maximum be tud teljesíteni. Mert egy lény egyedül nem élhet szeretet kapcsolatban. Amikor két lény szereti egymást, még akkor sem teljes a szeretet. A szeretet kapcsolat csak akkor lehet teljes, amikor két ember szeretetébe belép egy harmadik. Hogyan viszonyulhatnak egymáshoz? A négy az már sok, nem tesz hozzá érdemben semmit, csak megismétli a harmadik belépőt, mennyiségbeli változás lesz csak, de minőségbeli nem.

 16. Egyébként tökéletes példa a Szentháromságra a család. Amikor egy férfi még legény, szerez bizonyos tapasztalatokat a szeretetről. Amikor felesége lesz, minőségbeli változás lesz a szeretet kiteljesedésében. Amikor gyermeke születik a házaspárnak, újabb minőségbeli kiteljesedés következik be a három ember szeretet kapcsolatában. Egy negyedik belépő, egy újabb gyermek csak fokozza ezt a szeretet kapcsolatot, de nem jelent új minőséget. A házasságtörés, tehát egy idegen belépő pedig bomlaszja a meglévő szeretet kapcsolatot.

 17. 15
  Egy mohamedán valószínűleg ugyanilyen meggyőző érveket tudna mondani a saját hite igazolására, különben sírva adná fel a magáét, és térne át Jézus hitére. 🙂

 18. 17. Minden cigány a maga lovát dicséri.

 19. 15

  Meg kell hogy meneküljek, hiszen különben egész életem hiábavalósággá válna – mondta az egér mielőtt megette a macska.

 20. 13:
  Azt szeretem benned, hogy megállás nélkül hajigálod a kesztyűket:

  „A cikked katolikusokra vonatkozó része a jó öreg jakobinus propaganda szajkózása, ehhez az intelligenciád tizede elég lenne. Tények nuku.”

  S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat…. 1) Miért kellene nekem full intelligenciával írogatni non stop? 2) Témák kompilálásához minek az intelligencia? 3) Rendelt valaki tényeket? 4) Miért kellene nekem hivatkozni valakire, hivatkozzanak rám? 5) Nagy hiányosságról árulkodik, ha nem ismerem a Jakobinus propagandát? 6) Ez a jakobinus propaganda tény lenne? 7) Önteltségre vallanak, ha azt feltételezném, hogy a katolikusokat elég jól ismerem? – Egyenlőre ennyi, mert …. repült felém anyám. 😀 😀 😀

 21. 17,18,19: Ezek nem logikus ellenérvek, úgyhogy továbbra is nekem áll a zászló.

  Én nem a mohamedánra vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy ti mit tudtok érvként felhozni az univerzum és az ember létezésére, valamint életetek értelmét miben látjátok?

 22. 380-ban Theodosius császár tette államvallássá a kereszténységet, Constantinus az un. Milánói Edictumot adta ki.

 23. 21

  Kedves extragalaxis

  Már többen és többször válaszoltunk neked ugyanezekre a kérdéseidre.
  Az élete értelmét részben a szüleinktől, részben más tekintélyektől
  vesszük át, meghatározó életélmények is nagy nagy szerepet játszanak ebben , de a végső döntést mindenki maga hozza meg, mi mellett teszi le a voksát.

  Jómagam az élet értelmét, a szeretteim és a magam boldogságán való szorgalmas munkálkodásban találtam meg.

  Vannak pedig olyan kérdések is, amikor a lehetséges legérettebb viselkedés tudomásul venni, hogy ezekre eddig még az emberiség nem találta meg a végső és kielégítő válaszokat, sőt az sem biztos, hogy valaha lesznek ezekre autentikus, hiteles válaszok.

 24. Nagyon frappáns vallási összefoglaó, gratulálok !

  Bár meg kell mondanom, az összefoglaló műfaj remek lehetőséget ad a válogatásra, hogy a végén egy megadott ideológia domborodjon ki a műből. Ismerve Tibor bá’-t azt hiszem, nem is lepődünk meg.

  Azért én kiegészíteném mindezt néhány gondolattal.

  Isten-túlvilág-lélek az ismert történelem folyamán mindig is része volt az emberiség kollektív emlékezetének, kultúrájának.
  Kicsit talán túl magabiztosnak érzem az eddig élt embereket hülyének nézni emiatt.
  Különösen, ha ez arra a pár száz éves logikára alapszik, ami önmaga nem képes még eszközöket sem felállítani a téma vizsgálatára, egyszerűen csak nemlétezőnk tekinti.
  És ez az a logika, ( a felvilágosodás gyümölcse, a humanizmus ) ami kontinensek kiirtásához egyre véresebb háborúkhoz, „aranylázhoz” és végső soron totális válságok sorához vezette a világot.

  Szerintem „Isten” a világot szabályozó törvények összessége. Nem csak a fizikai, hanem az erkölcsi törvényeké is.
  „Vallásosnak” lenni annyi, mint igyekezni ezekkel a törvényekkel harmóniában élni.
  Ezen törvények összessége nyilván korok és kultúrák szernt változó módon volt prezentálva, de igen negy volt a közös halmazuk.

  A „szabad akarat” a vele együtt járó kisértéssel együtt a rendszerbe beépített természetes „kotyogás” ami nem a büntetésre ad jogalapot, hanem lehetőséget ad arra, hogy valóban tudjuk és ismerjük a jó és a rosz közötti különbséget.
  Szabad akarat nélkül valójában robotok lennénk.
  (ismerjük a példákat: Ahol nagy a jólét, ott automatikusan megjelenik a kényelem, a lustaság és a mulasztás… Ahol nagy a szükség, ott az emberek inkább összefognak, egymást segítik, és hamarosan találkozunk önzetlenséggel, vagy akár önfeláldozással is. Ezek adnak „lehetőséget” a szsbsd akarat kipróbálására.)
  A szabad akarat nem egy hozzáadott fícsör, hanem a teremtés lényege, ugyanis ez teszi lehetővé a változást és a változáshoz való többféle alkalmazkodást. Ugyanúgy, mint a genetikai „hiba” ami a mutációt lehetővé teszi
  Az mindenki előtt világos, hogy a szabályok megszegésével jobban lehet boldogulni. A helyzet viszont az, hogy mindenki nem szeghet szabályt, mert a rendszer összeomlik. Így inkább csak az intellektuálisan előnyösebb pozícióban levők közül kerülnek ki azok, akik tartósabb sikereket érnek el a törvények megszegésével. Ezek egy idő után megszokják, és kovácsolnak maguknak ideológiát is hozzá, hogy ők mások, nekik többet szabad, és ezt már ne vehesse el tőlük senki.
  De mivel a többség ferde szemmel nézi őket, ezért elkezdték felszámolni azokat az erkölcsi korlátokat, amelyek szerint ők „bűnösök”.
  A tömegek, elvesztve erkölcsi talapzataikat, szintén „büntetlenül” bűnözhettek már, de intellektuális kapacitás híjján inkább csak az okosabbak szabad prédájávaá váltak.

  Tehát most ott tartunk, hogy a „fejlett” világban nincs elegendő olyan erkölcsös birka tömeg, aki képes és hajlandó lenne a rendszer fenntartásához való legfontosabb munkák elvégzésére.
  Ezért most próbálgatjuk megtippelni, hogy a klímaváltozás, az energiahiány, a környezetszennyezés, egy elszabadult vírus, vagy a nagy idegességben kirobbanó háború fog előbb elvinni minket.

  Ezért mondják, hogy ha nem lenne „Isten” akkor ki kellene találni, mert ha az intellektuális ügyeskedőkre hagyjuk, mindenféle kézifék nélkül, akkor biztos, hogy seperc alatt élhetetlenné teszik a világot.

  A pusztán érdek alapon működő társadalom rák módjára felélné a forrásokat és maga is elpusztulna.
  Az erkölcsi alapokon irányított társadalom sokkal hatékonyabban tud bánni a forrásokkal, és a kutatásait is jobban tudja a közérdek irányában fejleszteni.

  Tehát ha valaki biztos abban, hogy nincs Isten, talán jobb, ha nem veri nagy dobra.

  Persze… azán „erkölcsi alapon” a fejemhez vághatja, de jó, és az IGAZSÁG, az smafu ?

 25. Hát ez zseniális! Lehet, hogy elkerülte a figyelmemet, de azt hiszem Tibor bá’ az első aki még soha, sehol meg nem fogalmazott összefoglalót adott a „holokauszt vallásról”, méghozzá olyan stílusban, hogy azt még az árgus szemekkel, minden bokorban rasszizmust keresők sem képesek belekötni.

  Én szétküldtem a nem internetező ismerőseimnek kinyomtatva, mert én rettentően jól szórakoztam – nem mintha a téma komolytalan lenne – hanem szellemessége miatt. Nem lepne meg, ha lenne visszhangja a nem internetes médiákban is.

 26. 24
  Utolsó két mondatod tartalmazza a lényeget.
  Azt én is régen beláttam, hogy a hitnek vannak olyan pozitív vonatkozásai, amelyek a stabil társadalom fenntartásában fontos szerepet játszhatnak, figyelembe véve a népesség többségének képességeit, gyengeségeit és hajlamait.
  A másik az, hogy mikor az ember kíváncsi az objektív valóságra, elkapja az intellektuális nyomozóláz a világ valós szerkezete és működése iránt, akkor természetesen teljesen közömbös ennek a feltárandó valóságnak a társadalomra gyakorolt hatása, hiszen ez egy egészen más szempont.
  Szinte biztos vagyok benne, hogy az elmúlt korok nagy gondolkodói, állami és vallási vezetői között is voltak nem kevesen, akik valójában nem hittek, de gondosan vigyáztak rá, hogy ez a környezetük számára soha ne derüljön ki. Részben praktikus önvédelemből, részben azon meggondolás alapján, hogy a tömegeknek valóban az a legjobb, ha a vallással egy olyan kényszerítő erőt kapnak, amely többé-kevésbé jó úton tarthatja őket.
  Sajnos ma is az a helyzet, hogy az emberek többsége egyszerűen éretlen a valóság feldolgozására, és ha ezt mégis rájuk zúdítják, csak korlátaikat vesztik pozitív hatás nélkül.
  A nagydobra verésről meg annyit, igazad van, de ilyen alapon az is hülyeség, ha az embereket képbe hozzák a várható összeomlásról, a felkészülés módszereiről, hiszen ezzel saját versenytársaink számát növelik a kritikus időszakban, kvázi saját esélyeiket csökkentik.
  Mégsem tudja az ember magába fojtani amire rájött, ellenállhatatlan kényszere van, hogy megmutassa másoknak is. 🙂

 27. 20: Konkrétan erre a részre gondoltam, olyan kinyilatkoztatás ez részedről, mely a tényekkel alapvetően ellentétes:

  „a római katolikus egyház az újszövetségi mesével, nem utolsó sorban az elképesztő maradiságával saját létét csak azért nem veszélyezteti, mert a Föld lakósságának egy jelentős része még ma is primitív, tanulatlan állapotban tengeti életét. Az európai feudalizmust oly jól kiszolgáló egyház most Afrikában és Dél Amerikában biztatja a kisemmizett embermilliókat, hogy nyugodtan tűrjék a Tőke kizsákmányoló hatalmát, amiért cserébe a Másvilágon övék lesz az örök boldogság. Ezt a maszlagot a fejlett országokban már nem lehet megetetni. Nem véletlen, hogy például az USA-ban a dúsgazdag felső tízezer a keresztény fundamentalizmus bástyája, és az életét a nyomorszinten tengető 30-40 millió nagy ívben tesz a vallásra.”

  Pontról-pontra minden egyes állítás cáfolható ebben a rövid szövegben, és ráadásul úgy cáfolható, hogy egyáltalán nem kell elhinnünk, hogy Jézus élő hús-vér személy lett volna (én ugyanis a te bizonytalan állításoddal – vagy élt, vagy nem – szemben biztosra veszem, hogy mitológiai szimbolikus figura, mint pl. Zeusz)

 28. 28: A fenti állításaid közül egy állja meg a helyét: a kat. egyház tényleg azzal biztatja híveit, hogy ha jól viselik magukat, „a Másvilágon övék lesz az örök boldogság.” És rosszul teszi?

 29. 28:
  Kedves Csaba!
  Ha az ember a fórumos vitákban nem akar 5000 karaktert meghaladó szövegeket írni, akkor bizonyos precízségekre nem tér ki. Én is biztos vagyok benne, hogy Jézus sose létezett, mert nincs neki nyoma a modern kutatások szerint. Ennek ellenére beszélünk róla, sőt Nézd meg, Extragalaxis az életét feláldozza érte. Ebben az esetben maximum annyi helyénvaló, ha zárójelben beteszem „ha egyáltalán élt”.

  Összeszámoltam, összesen 5 állítás van a szövegrészben. Nincs időm őket sorba venni, de itt van az első:

  A római katolikus egyház az újszövetségi mesével, nem utolsó sorban az elképesztő maradiságával saját létét csak azért nem veszélyezteti, mert a Föld lakósságának egy jelentős része még ma is primitív, tanulatlan állapotban tengeti életét.

  Ez egy logikus sejtés, hogy akarod ezt cáfolni?

 30. 30: Akkor sorban:

  1. “a római katolikus egyház az újszövetségi mesével,”

  Elvileg itt nem ellentétes az állításod az igazsággal, de gyakorlatilag mégis. Ugyanis ez a „mese” nem elítélendő. Nézd meg, amit a normálisabb pszichológusok, vagy egyéb szakemberek írnak a mese pozitív funkciójáról a gyereknevelésben, vagy társadalmi szinten, egy közösség kollektív pszichéjében. A vallás szimbolikus nyelvén megfogalmazott mitológia „meséje” a bölcsebb, teológiailag képzett emberek számára érthetően szimbolikus nyelv, ami fontos igazságokat mond ki, a tudatlanabb, egyszerűbb emberek számára pedig az a kommunikációs forma, amin keresztül ezek a bölcsességek, etikai elvek eljuttathatók hozzájuk. Nekik nem szabad hangoztatni, hogy ez „mese”. A világban ellentétes mesék harca is zajlik, hasonlítsd össza a judaizmus meséit a kereszténységével. Mindkettő követendő életmodell a hjveinek. A judaizmus Istene az ő meséjükben azt mondja, TI Választottak vagytok, a többiek szargojok, én nektek adom az ő földjüket, vagyonukat, és megparancsolom, hogy irtsátok ki őket. A Jézus-mese ettől sokkal emberbarátabb mintát ad, nincs benne kiirtandó, kifosztandó „goj”. Nem születésednél fogva vagy jogosult a mennyek országába jutni, mint a Választott Nép meséjében, hanem jó tetteid által. Tehát, ha netán mese is lenne a dolog és végül nincs mennyország, az eredmény az, hogy a hívők igyekszenek jó meberek lenni e földi életben embertársaikkal szemben. Ha 70%-ban bejön, már nem élt hiába a mesemondó… 🙂
  Hogy ami a judaista mese hatása, azt is látjuk… 🙁

 31. 2 „nem utolsó sorban az elképesztő maradiságával ”
  Miben maradi az egyház? A középkorban például a technikai újjtások nem kis része a kolostorokban született meg, vagy onnan terjedt el, ha importötlet volt Keletről. A Reneszánsz hermetikus mágiusai, mint pl. Bruno elképesztő disznóságokat hirdettek, tudománytalan és emberiségellenes dolgokat, Bruno pl. a tudatmódosítás egyik úttörője is. Én is alágyújtanék…

  3. „saját létét csak azért nem veszélyezteti, mert a Föld lakósságának egy jelentős része még ma is primitív, tanulatlan állapotban tengeti életét.”
  HA egyszer nem maradi az egyház, akkor ez a rész már éártelmetlen, és nyilvánvalóan nem csak a tudatlanok körében van még hitele a katolicizmusnak (most eltekintünk attól, hogy a Vatikán zsidó kézen van és ezért már csak lejjebb van valamennyire hiteles egyház). Ráadásul a tanulatlanok számára az 1. pontban részletezettek szerint egy jó kommunikációs forma az újszövetségi hit mitológiája az etikai mércék közvetítéséhez.

  4.”Az európai feudalizmust oly jól kiszolgáló egyház”
  Egyrészt nagy pozitívuma volt az egyháznak, hogy a társadalmi Rend pártján állt és szembeszállt az anrchiát, pusztulást, nyomort hozó felforgató, forradalmi mozgalmakkal. Tudomásul vették, hogy az emberi társadalom mindig hierarchikus és mindig van hajlam kizsákmányolásra is. De a pusztító és igazságot hozni nem képes forradalmak aakadályozásán túl igyekeztek temperálni is a mindenkori uraklkodó osztályok harácsolási vágyát, a keresztény erkölcs követelményeit a hatalmon levőkre is érvényesnek hirdették.

  5. „most Afrikában és Dél Amerikában biztatja a kisemmizett embermilliókat, hogy nyugodtan tűrjék a Tőke kizsákmányoló hatalmát,”
  Szó sincs róla, már a 19. század végén megjelent az első pápai enciklika a kapitalista kizsákmányolás ellen, nálunk Prohászka volt a keresztényszociális irányzat apostola, stb.

  6. amiért cserébe a Másvilágon övék lesz az örök boldogság.
  Nem a kizsákmányolás tűréséért, hanem az erkölcsös életért.

  7. „Ezt a maszlagot a fejlett országokban már nem lehet megetetni.”
  Ezt a tanítást egyre kevésbé, az ettől sokkal veszélyesebb vallási maszlagokat annál inkább! Lásd az USA millió szektáját, köztük öngyilkos szektákat. Hogy így legyen, az a tudatipar sokévtizedes munkájának eredménye.

  8.”Nem véletlen, hogy például az USA-ban a dúsgazdag felső tízezer a keresztény fundamentalizmus bástyája, és az életét a nyomorszinten tengető 30-40 millió nagy ívben tesz a vallásra.”

  Az első fele igazolja, amit a 7-es ponthoz írtam, a másodikban óriásit tévedsz, az USA „Bible-belt” nyomorult kisemberei tízmilliószámra járnak az óriástemplomaikba agyat mosatni és hétköznapi életükben állandóan Jézust emlegetik, teljesen hamisan, az ő körükben lehet azzal eladni bármit, hogy „Jézus is ezt venné”, stb.

 32. 32:
  Ne vedd zokon, ha a te sajátos nézőpontoddal (a relatív és abszolút pontok tetszés szerinti összekeverése) nem fogok vitába szállni.

 33. 33: Nem veszem zokon. Viszont ez engem igazol. Rosszindulatú vagy a kereszténységgel szemben és ennek kifejezése érdekében még olyan tényeket is elnyomsz magadban, amikről egyébként van is tudomásod.

  A lébnyeg az álláspontomban, amit Lehettem volna is jrt, persze, hogy mesékkel operál a vallás, minden vallás, de ez igaz a szekuláris modern vallásokra is, pl. a „Tudományvallásra”, a Haladáshitre is. Tehát, ha minden világnézet nyújt mesét a tömegnek, amibe csomagolja a követendő viselkedésmintákat, akkor hasonlítsuk össze korrektül az egyes meséket és a bennük sugallt viselkedésmintákat, hogy melyik jobb az emberek számára. Szerintem a keresztény mese tisztességesebb és hasznosabb mintakészlet, mint a judaista-mese, vagy a modern haladáshit vallási meséje.

 34. 34
  Azért arról ne feledkezz meg, hogy a keresztény mese olyan kereteket szabott, amely lényegében bekorlátozta a kutatható jelenségeket.
  Ha mindenki kötelezően elfogadja az abban megfogalmazott világképet és teremtésmítoszt, akkor a tudományok egy része elől el lett volna vágva az út, és ma a világ működéséről sokkal kevesebbet tudnánk.
  Az előremutató kérdéseket fel sem szabadott volna tenni, mert már önmagukban eretnekséget sugalltak volna.
  Igaz, lehet, hogy egy valamivel hosszabb távon fenntarthatóbb világban élnénk, cserébe egy ránk kényszerített vakságért.

 35. 35: Ez egy hamis legenda, amit egy konkurrens vallás, a modern haladáshit papjai és propagandistái terjesztettek el.

 36. Te is tudod, hogy vannak, akik a mai napig ragaszkodnak a világ teremtésének bibliai leírásához, és hazugságnak tartják az evolúció évmilliárdjait, pedig már sokat változtatott az egyház korábbi merevségéből azon tények nyomán, amit a kutatások feltártak ellenállásuk dacára.
  Mindig utóvédharcokat folytatnak, miután kényszerültek feladni korábbi állásaikat.
  Amit meg tudományvallásként aposztrofálsz, az folyamatosan igyekszik tágítani határait, hogy még reálisabb képet kapjon a valóságról.

 37. 34.
  Azt hiszem, a bigott ateisták ügyesen lavíroznak Isten léte, a vallás „meséi”, éa többé-kevésbé korrumpálódott egyház fogalmai között, hogy megfelelő számú ellentmondással próbálják alátámasztani érveiket.

  De tegyük fel egy gondolatkisérlet erejéig, hogy mégis nekik van igazuk.

  De a lényeg mindig ugyanaz, amiről a legkevesebb szó esik:
  Ha minden kétséget kizáró módon kiderül, hogy Jézus sose járt vizen, hogy Mária hagyományos módon termékenyült meg, hogy a pápa zsidó, hogy nincs lélek… satöbbi… akkor szabad a vásár, vágjuk át egymás torkát, szúrjuk egymást hátba, mert ez az erkölcsös blabla mind hazugság ?

  Csak a gonosz papok találták ki az egész marhaságot, hogy az elit számára biztosítsák a hatalmat?
  Ezzel szemben az IGAZSÁG majd „felszabadítja” a tömegeket az erkölcsi normák alól és zombik módjára majd kiirtják egymást ?

  És akkor eljön egy kor, az IGAZSÁG kora, amikor erkölcsi mérlegelés nélkül, de brutális törvényekkel fogják a hatalmat védeni, ahol az önzetlenség, szeretet meg hasonlók a szellemi fogyatékosság jele lesz ?

  Nem tudom…

  De abban biztos vagyok, hogy az ateisták is csak addig hirdetik fenhéjázva hogy „nincs Isten”, amíg a nagy többségben levő „szellemi fogytékosok” fel nem világosodnak és át nem vágják a torkukat egyszerűen azért, mert miért ne…

 38. 39: a vizenjárás stb. üzenete egyértelmű: Aki ilyen csodákra képes, az nem közönséges földi halandó, tehát erkölcsi tanítása magától Istentől jön. Vagyis a Legfőbb Tekintéllyel akarták felruházni azt az erkölcsi szabályrendszert. Az ilyen sztorikat leíró írástudók nem gondolták, hogy szó szerint valaki a vizen járt.
  Ma ilyen mesés tekintély (ha nem is isteni rangú) pl. Einstein. A Mindentudás jelképe a tudományvallásban. Egy szimbólum. Direkt e célra felépítve, ezért kapott a Nobel-döntőbizottság többségének sokéves ellenállását lekűzdve végül fizikai Nobel-díjat „A fizika fejlesztéséért kifejtett tevékenységéért” !!! Egy ilyen általános semmivel indokolták a díját… Színtiszta vizenjárás modern kiadásban.

 39. 35.
  Már megint tipikus esete annak, hogy a kereszténységet az Ószövetség problémáival kritizálják.
  Ugyanis a kereszténység nagyon kevés praktikus tiltást vezetett be, elsősorban erkölcsi tanításai voltak, inkább az Ószövetség volt az, ami tiltotta csillagok vizsgálatát, a jövő előre sejtését meg hasonlókat.
  A 11-12-századi katedrálisokban még ott vannak például az állatövi jelképek, de ahogy folyamatosan nőtt a zsidó befolyás a pápaságban, úgy merevedett meg az egyház az ószövetségi tiltások körül.
  Ugyanis a tudomány az Új Szövetség tanításainak igazán nem tud ártani, annál inkább az Ó Szövetség „meséinek” ami szerint például a világ teremtése 5774 éve volt.

 40. 42: Nem, de hogy jön ide? Egyrészt senki nem álljtotta Einstein Nobel-díjának indoklásában, hogy ő a relativitáselméletért kapná. Másrészt a díjosztó bizottság több tagja a korábbi vitákban állította, hogy ismereteik szerint az az elmélet nem Einstein műve, ő egyfajta tudományos ismeretterjesztő népszerűsítője volt, némileg saját maga ékeskedve az idegen tollakkal. Én így olvastam Bjerknesnél…

 41. Te mindent elhiszel ami egy zsidót lehúz.
  Semmit sem hiszel el, ami egy zsidó megítélésekor annak javára válna.
  Kétségtelenül megrögzött antiszemita vagy, ami nem is tilos nem is egyértelmű.
  Tekintsük úgy, hogy én pontosan a fent részletezettek okán tartalak annak.
  Zsidóellenes vagy.

 42. 44: Te meg egy gonosz rágalmazó vagy. Én zsidók sorát becsülöm és tisztelem, de azok szakmailag szjnvonalasat alkottak és becsületes szerzőknek bizonyultak. Idéztem itt Brennert, Yuvalt, Cohnt, velük egyetértve és ezt te is nagyon jól tudod, tehát szándékosan hazudsz. ezért tartalak én megrögzött antiarmagedeonistának! 🙂

  Természetesen nem vagyok zsidóellenes, viszont nyilvánvalóan judaizmusellenes vagyok és asszimilációpárti. Nagyra becsülöm Shlomo Sandet is, aki szerint semmmi szükség zsidókra, aki nem akarr Izraelben élni, csatlakozzon a helyi többséghez, aki akar, az költözzön oda, de a palesztinok is kapjanak izraeli állampolgárságot. Mert Izrael ne zsidó állam legyen, hanem az Izraelben élők állama. Vele értek egyet, akkor ő zsidóellenes?

 43. 41:
  Honnan veszed, hogy az ateisták erkölcstelenek? és vallás nélkül összeomlana a tisztességes társadalom? A két leggonoszabb ország az USA és Izrael, és mind a kettőben tombol a vallásosság.

  45:
  Igen. Shlomo Sand öngyűlölő zsidó. 🙂

  Örülök, hogy tudok neked valami újat mondani. A városi legenda szerint Nobel Alfréd utálta a matematikusokat, mert a felesége egy matematikussal csalta meg. Ezért az általa alapított díjból a matematikát kihagyta (ez tény!). A relativitás elmélete pedig tiszta matematika. Viszont zsenás volt, hogy Einstein nem kap Nobel-díjat, ezért találták ki ezt az indoklást.

  Gábor nem gonosz, hanem a maga módján keresi az igazságot a sok gonoszság között. Egyetlen komoly hibája, hogy túl gyorsan ítélkezik.

 44. 46: azok a zsidó szerzők, akik sorban rámutattak alapos ismereteik alapján, hogy a judaizmus egy antihumánus közösségi identitás és viselkedésiminta-rendszer, mert a törzsön kjvüliek gyűlöletére tanít, mind öngyűlölő zsidók? Nem inkább tisztességes emberek? Akik azt mondják, hogy emberek, közösségi hagyományaink álljtásai ellenére nem genetikailag vagyunk zsidók, hanem ez egy kulturális termék (a közösségi identitás), nekünk úgy tűnik, hogy elég rossz termék, örök konfliktusra ítél minket másokkal, ráadásul mi keltjük ezt, ezért javasoljuk a lecserélését, megreformálását, azok öngyűlölők? Nem inkább jót akarnak a zsidóknak, hogy azok jól érezhessék magukat más emberek társaságában?
  Én az utóbbit gondolom róluk. Sand egy zsidóbarát szerző! Sahak is, Gilad Atzmon is, stb.

  Gábor gonosz, mert tökéletesen tudja, mikor tetteti magát hülyének és nem alkalmazza azt a logikáját és intelligenciáját, aminek máskor tanújelét adja. Direkt csal.
  Egy geci… 🙂

 45. 46
  „Honnan veszed, hogy az ateisták erkölcstelenek? és vallás nélkül összeomlana a tisztességes társadalom?”

  Mert az erkölcs logikátlan dolog.
  Vallás alatt a jó és a rosz közötti aktív választást értem és nem feltétlenül a külsőségeket.
  Persze, lehet beszélni olyanokról, akik alapvetően jó emberek, önzetlenek, akár önfeláldozók, és nem azonosulnak egyik vallás keretrendszereével sem, de ők sajnos elenyésző kissebbség.
  Ha kivonjuk a vallást a dologból, akkor marad az önérdek, és az ateisták is addig tartják be a szabályokat, ameddig muszáj vagy érdekük fűződik hozzá.

  Egész más dolog nem lopni „elvből” és nem lopni a börtöntől való félelem miatt.
  Ha egy egész társadalmat csupán a félelem tart vissza a gonoszságtól, akkor el fogja veszíteni alapvető szociális funkcióit és összeomlik.
  Az okosabbak megtalálják a törvényeken a kiskapukat, a buták meg az ő áldozataikká válnak.
  A túlvilágban való hit nélkül az élet (természetesen a saját) értéke felértékelőik, és egyre kíméletlenebbé válik mindenki.

 46. 46.

  Ez még lemaradt: Eddig két társadalmi forma alakult ami hivatalosan is határozottan „istentelen” volt: A kommunizmus és a fasizmus.
  Ízelítőnek szerintem elég bárki számára.

 47. Az összefoglaló jó, bár itt-ott azért lehetne még javítani rajta… 🙂
  Pl.
  „A történelem folyamán a kereszténység többször is szétvált és számtalan szekta keletkezett. Az eredeti hit „jogutódja” a római katolikus egyház mintegy 1 milliárd hívőt tarthat számon. A három fő mellékág: VIII. Henrik angol király által létrehozott Anglikán vallás, Luther Márton német reformátor tanait követők az evangélikusok, míg Kálvin János tanait magukévá tevők a reformátusok.”

  Természetesen minden keresztény felekezet az eredeti hit jogutódjának tartja magát. Ha a kereszténység fő ágait sorolod, szerintem az orthodox ág nagyobb, mint mondjuk az anglikánoké.

  „Görögkeleti vallás végeredményben a Krisztust követők 1054-ben történő kettéválás utáni keleti, Konstantinápolyhoz szakadt rész, amennyiben ezt szláv nemzetiségűek gyakorolják akkor Pravoszláv az elnevezés.”

  A görögkeleti elnevezést állítólag az orthodox keresztények nem tartják megfelelőnek, hasonló módon, mint a muzulmánok szerint se jó megnevezés a mohamedán, szóval ők ragaszkodnak az orthodox (=igaz hitű) megnevezéshez. A pravoszláv az orthodox tükörfordítása, így ez már jobb, és mivel jelenleg az orosz orthodoxok vannak legtöbben (~100 millióan) ezért sok esetben tényleg mindegy melyik szót használjuk rájuk, de a nem szláv orthodoxok a pravoszlávot se szeretik, a fenne a finnyás mindenüket. 🙂
  No meg nem is csak a konstantinápolyi részből származnak orthodoxok, hanem az alexandriai, antiochiai és jeruzsálemi pátriárkákhoz tartozó részekből is, amelyek függetlenek voltak a konstantinápolyi főnökségtől. Szóval a római részen kívül mindenki más lett orthodox, tehát igazából a római pápa szakadt ki a többiek közül, csak azóta jobb volt a piacépítési munkája a katolikusoknak, ezért az övék a legnépesebb ág.

  És hogy még kacifántosabb legyen a keresztény orthodoxia, vannak még (több tízmillióan) un. anti-khalkedóni, vagy miafizita orthodoxok is, akik már a 451-es zsinatot se ismerik el, és már ekkor elszakadtak a többi kereszténytől (kopt, szír, örmény, indiai, etióp és eritreai egyházak), valamint „mutatóba” maradt még néhány „nesztoriánus” asszír keresztény is, akik már 431 óta külön-utasok. Persze mind állítja, hogy csakis ők őrizték meg a hitet annak eredeti formájában.

  Grafikusan:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/ChristianityBranches.svg/1000px-ChristianityBranches.svg.png

  Az egyes keresztény egyházak vezetői és a római pápa nagyjából mindegyik szakításkor kiátkozták a másik ágat, és vice versa, amely kiátkozásokat csak a 20. században vontak vissza.

 48. 27: „Szinte biztos vagyok benne, hogy az elmúlt korok nagy gondolkodói, állami és vallási vezetői között is voltak nem kevesen, akik valójában nem hittek, de gondosan vigyáztak rá, hogy ez a környezetük számára soha ne derüljön ki. Részben praktikus önvédelemből, részben azon meggondolás alapján, hogy a tömegeknek valóban az a legjobb, ha a vallással egy olyan kényszerítő erőt kapnak, amely többé-kevésbé jó úton tarthatja őket.”

  Hallottál már Meslier abbéról, aki papként élte le éltét, és csak a halála után, a végrendeletével kerültek nyilvánosságra azon írásai, amelyek meglehetősen ateista szemléletűek…
  http://www.szabadgondolkodo.hu/ateizmus/vallaskritika/meslier-abbe-testamentuma.php

  45: „Nagyra becsülöm Shlomo Sandet is, aki szerint semmmi szükség zsidókra, aki nem akarr Izraelben élni, csatlakozzon a helyi többséghez, aki akar, az költözzön oda, de a palesztinok is kapjanak izraeli állampolgárságot. Mert Izrael ne zsidó állam legyen, hanem az Izraelben élők állama. Vele értek egyet, akkor ő zsidóellenes?”

  És Magyarország szerinted a magyarok országa legyen, vagy a Magyarországon élők országa, és semmi szükség Magyarországon kívül élő magyarokra? Ha Izrael esetében egyetértesz az állásponttal, akkor szerinted a határon túli magyarok se kéne hogy magyar állampolgárságot kapjanak?

  48: „Ha kivonjuk a vallást a dologból, akkor marad az önérdek, és az ateisták is addig tartják be a szabályokat, ameddig muszáj vagy érdekük fűződik hozzá.
  Egész más dolog nem lopni “elvből” és nem lopni a börtöntől való félelem miatt.”

  Egész más dolog ateistaként elvből nem lopni, mint hívőként a pokoltól való félelem miatt!

  49: A fasizmus sem hivatalosan, se bújtatva nem volt ateista. Hitler a beszédeiben rendszeresen hivatkozott Istenre, haláláig katolikusnak vallotta magát (őt bezzeg nem átkozta ki a pápa), a katonaság egyenruháján pedig ott virított a „Gott mit uns!” jelmondat.

 49. 51: nem egészen ugyanaz, egyrészt, mert a magyarokat a határ hagyta ott, ma is közel élnek Magyarországhoz és magyarul (is) beszélnek.

  Ez teljesen más, mint a diaszpóra-lét, vagy az, hogy a cionisták egy mesterséges nyelvként hozták létre az ivritet, illetve, a zsidó-tudat a Választott Nép elvén alakul, míg a többi nemzettudat nem, bár a modern korban sajnos eléggé. Szerintem hosszú távon, ha a határok maradnak, a kisebbségek bizonyára eltűnnek és nem gondolom, hogy ez a világvége.

 50. 51: Hitler nem „fasizmus”, a náci államgépezet viszonya a katolicizmushoz és kereszténységhez egy bonyolultabb kérdés. Keresztényellenesek voltak, de volt eszük nem túlfeszíteni a húrt a nem kis részben még vallásos német lakosságnál, melynek lojalitását eleinte el tudták érni. Ezt nem ásták alá túlzott keresztényellenességgel. Egyébként Himmlerék dolgoztak egy új birodalmi valláson, egyes források szerint eleinte Hitler is részt vett ebben, aztán már nem.
  A fasiszták meg Mussolini alatt egy másik történet.

 51. 30: Tibor bá! Jézus élt. Hiszen a korabeli történelmi források írnak róla. Nem csak az evangéliumok és a keresztény írók, hanem a zsidó és római történetírók is. Pl. Tacitus, Plinius, Suetonius és a rabbinikus irodalom. A másik bizonyíték, hogy egy kitalált személyért senki nem hal vértanúhalált.

 52. 23: Bódi Gábor! Az szép dolog, hogy a családod és saját magad boldogságán munkálkodsz. És szerinted ez a lehetőség, hogy mindezt megteheted, véletlenül a semmiből jött létre? Egy értelmes ember ilyet nem gondolhat. Ennek a csodának olyan magyarázata kell, hogy legyen, aminek a forrása csakis egy tudatos személyiségű, szeretetteli lény. Jézus küldetése és tanításai nagyon is jól beleilleszthetőek ebbe a képbe.

  Amikor hitről beszélünk, az inkább egy biztos tudást jelent, nem pedig vakhitet. Jungot élete végén megkérdezték, hisz-e Istenben? Amikor fiatal voltam, még hittem, válaszolta. Most pedig már tudom, hogy létezik. Az ember élete során, megpróbáltatásokon, küzdelmeken keresztülmenve forrja ki a reményteljes hit biztos meggyőződéssé magát. A világon minden arról tanúskodik, hogy az Istent feltételező logika helytálló.

  Amikor tojásrántottát akarsz sütni, mi kell hozzá? Kell hozzá alapanyag, kell hozzá, aki elkészítse és kell hozzá a szándék, hogy el akarja készíteni. A világ egy bizonyos logika mentén működik. Senki nem tudja megcáfolni azt a logikát, hogy a világot csakis egy tudatos személyiségű lény hozhatta létre. Ettől jobb variációt még senki nem tett le az asztalra. Jézus tanításaitól praktikusabb, életszerűbb dolgokat addig és azóta sem mondott senki. Az egész emberi társadalom működése ezeken a tanításokon áll és a mindennapi életünknek is ez a vezérfonala.

 53. 53: Igazad van, de a fasizmussal se lesz igaz az állítása. Mussolini ugyanis 1929-ben megkötötte a lateráni egyezményt XI. Piusz pápával, melynek részeként a római katolikus vallást államvallásnak tette meg. És ő ismerte el függetlenként a Vatikánt, meg adott a pápának egy halom zsozsót is, amikért Pius „a gondviselés küldöttének” nevezte Mussolinit. Nem áll meg az „istentelen”.
  Bizony-bizony a németek és az olaszok is keresztény létükre gyilkolták halomra az embereket, és persze a keresztény magyar seregek is mellettük álltak a harcban.

 54. Kedves extragalaxis

  Te annyira erősen beleélted magadat egy lehetséges (?)
  értelmezésébe a világnak és a saját létezésednek ,hogy már el sem tudod képzelni ,hogy mások erről másképpen is gondolkodhatnak.
  Már annyira belédrögzült megcsontosodott a keresztény világképed, ideológiád ,hogy már nem is vagy képes észrevenni annak ad hoc légből kapott kinyilatkoztatásait, gyenge pontjait, önkényes megalapozatlan gondolatvezetését.Nem is lenne ez baj, csak szimpatikusabb lenne bevallanod, hogy nem lehet ugyan mindezt bizonyítani, de te akkor is ebben hiszel.
  Jézus tanításai mellett kötelezted el magad.
  Akkor mindenki tisztelettel meghajolna előtted.
  A jelen akarnok erősködéseddel csak bohócot csinálsz magadból.

 55. 57. Semmi baj nincs azzal, hogy ő hisz. De ahogy a bántások ellenére újra és újra nekilódul, hosszan írva, nagy energiákat fektetve bele, abból két dologra lehet következtetni. Vagy megszállott, aki küldetésének tekinti az ügyet, vagy a trollkodás minőségi művelése. Curix is hasonlóan csinálta, csak ő aztán a homokos témán megsértődött. Egy vérbeli troll viszont elpusztíthatatlan. 😀

 56. „Kalasnyikov, aki decemberben, 94 évesen halt meg, egy hosszú és érzelmes levélben magyarázta Kirill patriarchának, mennyire fáj a lelke a kalasnyikovval agyonlőttekért. Korábban egyébként többször is azt nyilatkozta, nem terheli felelősség ezekért a halálokért.

  „Elviselhetetlen a lelki szenvedésem. Folyamatosan ugyanaz a megválaszolatlan kérdés jár a fejemben: ha a fegyverem vette el emberek életét, akkor lehetséges, hogy én, egy keresztény és ortodox hívő, vagyok felelős a halálukért?” – írta májusi levelében, amelyet most jelentetett meg egy kormányközeli orosz napilap. „Minél tovább élek, annál inkább beleeszi magát az agyamba ez a kérdés, és azon gondolkozom, miért hagyta az Úr, hogy az embernek gonosz vágyai legyenek, vagy azt, hogy kapzsi, irigy és agresszív legyen” – folytatta.

  A feltaláló 91 éves korában volt életében először templomban, és nem sokkal az első látogatás után meg is keresztelték.”

  http://index.hu/kulfold/2014/01/13/kalasnyikov/

  Biztos ami biztos alapon, ügyes.

 57. 61:
  Van akinek már 50 évesen elmegy az esze, de 91-nél egészen biztos mindenkinek (kivéve nekem) 😀

 58. 57: Bódi Gábor! Mindössze azért vetem bele magamat újra és újra, mert sokáig bíztam benne, hogy logikus ellenérveket hallok, de mindenki, aki kritikát fogalmaz meg velem szemben, csak azt mondja: ez a te hited, más másban hisz. De senki nem mondja el, hogy miben, már ami a világ keletkezését illeti, mert abból logikusan levezethető, hogy melyik vallás az igazi.

  Te legalább elmondtad, hogy nem foglalkoztat a kérdés. Akkor viszont nem elfogadható a kritikád a keresztény tanításokkal kapcsolatban.

  Tibor bá pedig alapvető történelmi tényeket nem vesz figyelembe és úgy hoz teljesen megalapozatlan állításokat, mind Jézus történeti létezését, mind pedig a kereszténység kialakulását illetően. Így nagyon nehéz logikusan felépítve érvelni.

 59. Maradjunk abban, hogy senki az égvilágon nem tudja,mert nem is tudhatja hogyan keletkezett a világ.
  Miért a világnak valahogy keletkeznie kellett ?
  Igen igen gyenge lábakon álló elméletek kísérelnek meg önkényes válasz adni az önkényes kérdésre.
  Az elméleti fizika válaszai egyetemi szintű matek fizika tudás nélkül nem követhetőek.

 60. 64

  Neked kizárólag a keresztény katekizmus „logikus”
  Most láttam be, értelmetlen veled beszélgetni.

 61. Istenem, hozzád fohászkodom. Mond mit vétettem ellened, hogy hozzám küldöd a gyógyíthatatlan elmebetegeket? Kérlek, ha teheted, inkább küldj a poklok tűzére, de ne tedd, óh uram, ne tedd ezt velem. Jézusra, a te fiadra (illetve a második magadra, vagy mit tudom én) esküszöm, hogy soha többé nem követem el azt a galádságot, hogy tagadni merem létezésedet, ha megbocsátasz a porhüvelyembe lehelt lelkemnek.
  U.i. Mária tényleg szűz? Esetleg tudnál néhány szót szólni nála az érdekemben. Az ilyesmire én mindig gerjedtem. Jó-jó, ha nem, akkor nem. Tudom az erősebb kutya, és hát a Szent Lélekkel nem akarok újat húzni.

 62. 66: Bódi Gábor! Univerzum és ember márpedig van. Tehát létre kellett jönnie valahogyan. És ez itt a kulcskérdés, hogy hogyan? A lehetséges verziókat már számtalanszor felsoroltam, összesen hármat:

  1. Véletlenül a semmiből keletkezett

  2. Örökké létezett

  3. Isten teremtette

  Ezekről a variációkról lehet vitázni, érvekkel alátámasztva, logikát alkalmazva. Például kíváncsi lennék arra, hogy miért utasítod el azt, hogy egy tudatos lény teremthette, holott Te magad is az vagy? Miért ésszerűbb számodra, hogy mindig is létezett vagy csak úgy magától létrejött?

 63. Tibor bá! Ezzel a hozzászólásoddal még nem cáfoltad meg Tacitust!

  3. Tacitus

  Római történetíró, kb. i. sz. 55-120

  Annales [Évkönyvek], XV,44
  Tacitus összes művei, II. kötet; Magyar Helikon, Budapest, 1970; 402-403. oldal

  Ezért a híresztelés elhallgattatása végett Nero másokat tett meg bűnösnek, és a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta azokat, akiket a sokaság bűneik miatt gyűlölt és Christianusoknak nevezett. Christust, akitől ez a név származik, Tiberius uralkodása alatt Pontius Pilatus procurator kivégeztette

 64. De Suetonius sincsen még megcáfolva!

  5. Suetonius

  Római történetíró, művét i. sz. 120 körül írta

  A Caesarok élete; Claudius élete, XXV,4
  Gaius Suetonius Tranquillus: A caesarok élete; Magyar Helikon, Budapest, 1975; 224. oldal

  A zsidókat, akik Chrestus bujtogatására szüntelenül zavarogtak, [Claudius] kiűzte Rómából.

 65. Szerintem nem baj, ha embercsoportoknak van közös gyökerük, mert a vallás az nagyjából ezt takarja. Van aki jobban van aki kevésbé kötődik eme gyökerekhez. Tegyük félre a sajnálatos visszaéléseket, mert azok nem csak a vallási hierarchiában lelhetőek fel, hanem nagyjából az egész emberiségre jellemzőek, csak némi befolyás kell hozzá, és azok szisztematikus kihasználása. Mert az ember érdeklény, semmit nem tesz ok nélkül és önzetlenül, szerintem ez tény, de biztos van ellenérv. Minden esetre mióta a nagy liberalizmus teret nyert(ami részben vallási, habár talán inkább vallásromboló-politikai propaganda irányelv) azóta káosz uralkodik a társadalmakon belül. Szerintem igen is kell egy kő kemény kontroll, ami megálljt parancsol az önző érdekeknek. A lényeg, minél inkább tiltunk valamit, annál több „hívőt” vonz, minél kevésbé, annál értéktelenebbé tesz… Vagy nem így van?

 66. Pliniust cáfolta már valaki?

  Ifjabb Plinius

  Római író, idősebb Plinius unokaöccse

  96. levél (i. sz. 112.)
  Ifjabb Plinius: Levelek; Európa Könyvkiadó, 1966; 530-533. oldal

  Akik kijelentették, hogy nem keresztények, és nem is voltak azok, amennyiben útmutatásom szerint az istenekhez fohászkodtak, és képmásod előtt, amelyet erre a célra az istenszobrokkal együtt odaállíttattam, tömjén- és boráldozatot mutattak be, azonkívül káromolták Krisztust – márpedig az igazi keresztények ilyesmire állítólag semmi áron sem kényszeríthetők –, azokat elbocsátottam.

 67. 70: Mily érdekes! Az evangéliumok is mintha arról írnának, mint a jó öreg Tacitus.

 68. A hiányzó Jézus

  Csak a legfontosabb és leghíresebb görög-római kultúrkörben tartozó pogány alkotókat, szerzőket szeretném itt megemlíteni akik az első évszázadban írtak, tanítottak: Appian, Petronius, Szeneka, Dion Proseus, Plinius az idősebb, Juvenal, Appian, szmirnai Teon, Martialis, Plutarkhosz, Apollonius, Pausainas, Valerius Flakkusz, Florus Lucius, Lukanus, Damas, Szilius Italicus, Aulus Gelius, Columella, Liziasz, Valerius Maximus, Dio Kriszosztom, Hermogenesz. Megdöbbentő az a mély csend, üres hallgatás, római-görög intelligencia teljes tudatlansága, mely a történelmi Jézus eljövetelét, szerepét, csodálatos feltámadását nem ismeri, elhanyagolja.

  Az első történelmi feljegyzések melyek Jézust megemlítik, időszámításunk utáni második évszázad elején íródtak, és mindössze csak három van belőlük.
  Suetonius Caius Trancillus [kb. 75-150] Hadrianus császár levéltárosa írja, hogy i.u. 41-54 között Claudius császár uralkodása alatt Rómából kiüldözték a zsidókat „mert egy idő után állandóan háborogtak, zavarogtak Kresztosz uszítását követve”. Az itt említett ‘Kresztosz’ Jézussal történő azonosítása minden alapot hiányol és nemcsak azért, mert Kresztosz általánosan elterjedt név volt hanem, mert a keresztény irodalomban semmi utalás nem található arra, hogy Jézus valaha is Rómába látogatott volna. Ha elfogadjuk és hitelesnek tekintjük Suetonius (Claudius Élete, XXV.-4) bejegyzését, akkor ‘Kresztosz’, azaz Jézus i. u. 50 körül Rómában volt, tehát akkor nem végezhették ki kb. 20 évvel korábban, és ha nem volt kivégzés, kereszthalál, akkor feltámadás sem volt. A szerző egy másik rövidke feljegyzésében már pontosan nevén nevezi a keresztényeket, hogy “i.u. 64-ben büntetést róttak ki a keresztényekre, kik egy új romlott társadalmi osztályt képviseltek, és babonás hiedelmet követtek”. Evvel a második, rövid bejegyzéssel (XVI.-2) is inkább annak lehetősége áll fenn, hogy ezt is, mint Suetonius másik passzusát (XXV.-4) Sulpicius Severus hamisította, ugyanaz a V. századi ortodox atya, aki felelős lehet a Tacitus hamisításokért is.
  Plinius a ‘ fiatalabb’ i.u. 61-114 Bithunia kormányzója, kilenc kötetes levélgyűjteményt hagyott az utókorra, köztük Trajanus császárhoz írott híres ‘Keresztényvédő’ levelét, melyben utasítást kér a bajkeverő keresztények megfékezésére. Miképp azt írja, „soha részt nem vettem keresztények kivizsgálásában, azt sem tudom, hogy mit kell büntetni vagy megvizsgálni, és hol kell enyhítő körülményeket figyelembe venni”. Sok szakember vitatja a levél teljes eredetiségét, pontosabban az abban lévő ‘keresztény’ szót. A szó eredetileg ‘esszénus’ volt, és csak később lett kicserélve, átírva keresztényre.
  Plinius barátja, Tacitus i.u. 55-117 már több adatot közöl Annales [évkönyvek] című történelmi munkájában, és milyen sajnálatos valóság az, hogy ebből a nagylélegzetű műből pont az i.u. 29 évtől, 32-ik évig terjedő időszakról szóló feljegyzései hiányoznak. Történelmi munkájának hiányzó kötetei pont azért hiányoznak, mert ezekben semmi említés nem volt a csodálatos üdvtörténet eseményeiről Munkájában így ír: „Néró koholt vádak alapján elkezdte üldözni a züllöttségükről hírhedt keresztényeket. Eredeti vezetőjük Krisztus, Tiberius császár uralkodása alatt Poncius Pilátus, Judea helytartója [Prokurátor] által kivégeztetett.” (Tacitus, Annales, XV.-44) Tacitus ezen sorokat az események után kb. 70-80 évvel később vethette papírra – és a részletekre mindig kényesen ügyelő történész -, ebben az esetben nem levéltári adatokat használt forrásként, hanem szóbeszéd, vagy talán valamilyen, általunk nem ismert keresztény vallásirodalomi feljegyzés lehetett közlésének eredete. Jézus nevét nem ismeri csak Krisztust használta, ami ‘messiást’, [megváltó] jelent. A hivatalos okmányok, iratok, a római pedánsságra jellemzően mindig pontosan betartották hivatalok neveit, címeit, és így tudjuk hogy Pilátus prefektus és nem prokurátor volt. Tacitus idejében már csak a prokurátor kifejezést használták, igaz ismerték a prefektus szót is, de használata már kiment a divatból. Nyelvünkben mindkét szó helytartót jelent, úgy nincs semmi nagyobb jelentősége, mondhatnánk, ám mégis jelzi, hogy a szerző nem nézett gondosabban az események után. Tacitus nem írhatott ‘krszisztoszról’, mint egy történelmi figuráról, mert az ő idejében még csak a kozmikus megváltó Józsua misztériuma létezett, mely nem volt földrajzi területhez vagy behatárolható időkerethez kötve. A nagyvárosok zsidónegyedein kívül a zsidó megváltó kultusza szinte teljesen ismeretlen volt.
  Tacitus a munkáiban máshol, soha nem említ keresztényeket, Krisztust, és így ezen passzus ‘krsztosza’ magában álldogál. Néró híres minisztere, Seneca rengeteg írott anyagot hagyott az utókorra, ám semmiféle ‘keresztény’ szektáról (gyülekezetről) nem tud, ha Néró üldözte volna őket, akkor arról Seneca tudott volna. De evvel a tacitusi történelmi feljegyzéssel is van egy kis baj. Mégpedig az, hogy a XV. évszázadig senki sem említi, senki sem tud róla. Euszébiosz atya, aki olvasta, jól ismerte Tacitust, történelmi munkájában (Egyháztörténet), ezt a részt nem említi. Tertullianusz atya [i. u. 160-220] szintén jól ismerte, többször idéz Tacitustól, és mégis ez a bekezdés elkerülte az ő figyelmét is. De, hogy továbbá elkerülte az összes többi korai, és középkori atyák figyelmét is, az már tényleg több mint furcsa, és ami jelenség arra utal, hogy egy közönséges kései hamisítványról szó!

  Mind a három közlés felületes, szegényesen sovány, és túl későn lett ahhoz írva, hogy bármi kézzelfogható bizonyítékot szolgáltatna Jézus történelmi valóságáról. Még az is nehezíti a dolgot, hogy a háromból kettőt kései hozzátoldásnak tart sok vallástörténelemmel foglalkozó szakember. Továbbá szem előtt kell tartani még, hogy ezek a szerzők egyáltalán nem használhatták a ‘keresztény’ kifejezést, mert annak első dokumentált használata az Apostolok Cselekedeteiben lelhető fel (11:26), és mivel a Cselekedetek később lettek megírva – kb. a II. sz. közepén –, így a korábban alkotó pogány szerzők ezt a kifejezést nem ismerhették, nem használhatták.

  Kiművelt, sokat olvasott korai egyházatyák mint pl. Jusztinosz, a ‘vértanú’ (kb. 100-165) áttanulmányozták, átkutatták a levéltárakat, könyvtárakat abban a reményben, hogy korábban élt szerzők munkáiban határozott történelmi bizonyságot találjanak Jézusra vonatkozóan és boldogan megragadtak volna bármilyen adatot – ha ilyen lett volna.

  Ezek után Extragalaxis most már bedugulhatsz! A te Jézusod egy egyházatyák által kitalált személy. A nép butításáért hajlandóak voltak hamisítani is. Ezt szoptátok be 2000 éven át.

 69. 75: a Krisztus, azaz a Felkent királyi cím és a zsidó prófétikus hagyomány szerint járt ki a Messiásnak, a Megváltónak, akit földi, emberi királynak képzeltek. Nem automatikusan azonos a cím bármilyen alkalmi viselője a Názáreti Jézussal.

  Honnan idézted ezt, rémlik, hogy olvastam angolul. Szerintem racionálisan nézve, ha a vallást szó szerint értelmezők most nem néznek ide, ez a szöveg abszolút meggyőző.

 70. Kedves extragalaxis

  Bármiről továbbra is szívesen beszélgetek veled, Istenről a Bibliáról, a világ keletkezéséről nem.

  Vedd úgy, hogy igazad van, ezért voltam kénytelen elmenekülni előled !

  Dicsértessék a Jézus Krisztus !

 71. 76:
  Néha nehéz, néha könnyű felismerni a valóságot.

 72. 75.
  A bzonyíték hiánya még nem jelenti az állítás hamisságát.

  Az aranybullából 7 azaz hét eredeti példány készült, de egy semélte meg a mai napot. Pedig talán kettőt is elküldtek Rómába a Pápának. Ellenben Gellért püspök 1000 oldalas műve hiánytalanul megmaradt.
  Sikeresen kigyomlálták a rovásírásos emlékeket is.
  Azoknak az írástudóknak, akiknek fontos volt időben találták meg a fontos iratokat és tettek róla, hogy ne kerülhessenek „avatatlan” kezekbe…
  Ugye a könyvégetés, mint a valóság befolyásolása, már a könyvnyomtatás előtt nagyüzemben működött… Itt van mindjárt az alexandriai könyvtár leégése.
  Már régen mondják, a „könyv” az írástudóknak való, lánykori nevükön, a farizeusoknak…
  A könyvek szinte midig az író/kiadó álláspontját képviselik.
  A hagyományok vizont sokévszázados próbát állnak ki, mire valóban hagyományokká válnak.

 73. 79 Lehettem Volna
  Korábbi hozzászólásaid alapján úgy tűnt, hogy társadalmi szerepe folytán olyan fontosnak tartod a vallást, hogy tulajdonképpen nem is nagyon érdekel, hogy mi az igazság ez ügyben, a te álláspontod is az, „ha isten nem volna, ki kellene találni”, vagy akár továbblépve, ha isten nincs, akkor ki kell találni, illetve mivel már kitalálták, hagyni kell a dolgot ennyiben, és nem erőlködni az esetleges ellenérvek keresésében, mert abból semmi jó nem származik, még ha esetleg igaz is.
  Ez a hozzászólásod sem egyértelmű számomra, hogy ténylegesen hiszel a bibliai alapvetésekben, vagy csak kapaszkodót keresel, hogy miért ne kelljen egyértelműen hiteltelennek tekinteni a krisztusi történetet, pusztán az „emberiség érdekében”? 🙂

 74. Még egy gondolat az előzőhöz, ez most ugrott be:
  Ha fenti kép igaz, akkor úgy tekinthetsz ránk, megrögzött ateistákra, mint egy kétbalkezes igazság bajnokára, aki a betegnek elárulja, hogy az orvos nem igazi gyógyszert adott, hanem egy placebo készítményt, ezzel agyoncsapva az orvos munkáját, és a várható kedvező hatást. 🙂
  Hogy extragalaxis nem így működik, az teljesen világos, de a te hozzáállásod számomra rejtély…

 75. 79:
  Állandóan fordítva ülsz a lovon.

  „A bzonyíték hiánya még nem jelenti az állítás hamisságát.”

  Ez egy komolytalan blabla! Ugyanis egy állítást bizonyítani kell, mert bizonyítás nélkül bárki, bármi állíthat minimális felelősség nélkül. Ezen az alapon bármekkora marhasággal előállhatok.

  73. alatt Extragalaxis teli-szájjal előállt ezzel: „Pliniust cáfolta már valaki? Ifjabb Plinius Római író, idősebb Plinius unokaöccse -96. levél (i. sz. 112.)”

  Tehát 80 évvel az állítólagos Jézus halála után. Mit is írt? Csak azt, hogy nem tudja mit tegyen a keresztényekkel. Csakhogy ő eredetileg „esszénus”-okat írt, amit utólag javítottak ki keresztényre. De ha nem javították volna ki. A 96 levélben egyetlen egy helyen szereplő „keresztény” szó bizonyíték lenne arra, hogy 80 évvel korábban egy Jézus nevű prédikátor a Mennyekbe szállt néhány héttel keresztre feszítése után? Ehhez tényleg rozsdamentes acélból kovácsolt hittel kell rendelkezni, vagy eszement makacssággal.

  Különben úgy néz ki, éppen hogy a lelkes keresztény papok tüntették el a kényelmetlen írásokat, és hamisították meg a fennmaradókat abból a célból, hogy a kitalált mese megállja a helyét.

 76. 69: „Például kíváncsi lennék arra, hogy miért utasítod el azt, hogy egy tudatos lény teremthette, holott Te magad is az vagy? Miért ésszerűbb számodra, hogy mindig is létezett vagy csak úgy magától létrejött?”

  Hát nézzük: Én is tudatos lény vagyok, de nem tudok se a semmiből teremteni, se pedig nem vagyok változatlan örök létező, és a többi általam ismert tudatos lényre is ez a jellemző (nem dőlünk be a kalapból elővarázsolt nyulas trükknek se). Ezek alapján nem is tartom indokoltnak feltételezni, hogy létezne olyan tudatos lény, akiről te mesélsz. Az anyagi világ létezőségét és annak folyamatos változását tapasztalom, és nem vonom kétségbe (nem tartom álomnak/szimulációnak), így egyszerűbb és számomra logikusab, hogy az anyagi Univerzumot tekintsem örök létezőnek, amely folyamatosan változik, átalakul, így a jelen állapotából csak bizonyos időre visszamenően lehet információt szerezni a korábbi állapotok maradványai, nyomai alapján.

  A múltkoriban nem te linkelted az apológia oldalt, amire az említett történelmi források kritikájaként én megadtam a vallástörténelem blog releváns posztját? Csak nem olvastad el, vagy tudatosan hagyod figyelmen kívül?
  Látom Tibor bá’ azért beemelt belőle némi indoklást…

  76: Vallástörténelem blog. Katolnai néven szerkeszti valaki, akinek ezen a néven sok egyéb érdekes oldala is van: Egyházatyák blog, A pápaság története blog, Képes kereszténység blog, stb…
  Ahogy néztem az érvek többsége nagyjából megegyezik a http://www.jesusneverexisted.com oldalon olvashatóakkal.
  Gondolom te már azt elemzed, hogy vajon kik pénzelik Katolnait, hogy ilyen sok anyagot lefordít és magyarul is elérhetővé tesz… 🙂

 77. 82.
  „Ugyanis egy állítást bizonyítani kell, mert bizonyítás nélkül bárki, bármi állíthat minimális felelősség nélkül.”

  Pontosan erre alapszanak a történelemhamisítások.
  Bizonyítékokat (papírokat) könnyebb gyártani mint tényeket.

  Pont tegnap olvastam, hogy a 40 éve a holland-német határon egy német pasas elülött egy holland parasztot. Szemtanú is volt, de a német pasas elásta a kocsiját, és nem volt „bizonyíték” amit a rendőrség használni tudott volna és felmentették a németet.
  A kocsit most ásták ki.
  Tehát körülbelül ennyit és a „szóbeszéd” és a tárgyi bizonyíék.
  Egyébként a matematikai logika egyik alaptétele, hogy nem mind igaz ami bizonyítható és nem minden igazság bizonyítható.
  Az elsőre számtalan „megdőlt” tétel lehet példa, a másodikra például, az ikerprímek végtelen sokan vannak… vagy nem… az egyik állítás igaz, de még nem bizonyította senki.
  Ha vettél egy ciőt és levált a talpa 3 nap után visszavinnéd az üzletbe, de kidobtad a „bizonyítékot”… nem fogadják el hogy valóban ott vetted. pedig TE tudod hogy igazat mondasz.
  Attól, hogy az „irást” a társadalom (azaz a befolyásos írástudók) túl komolyan veszi, nem jelenti azt, hogy ez az elfogadható egyetlen bizonyíték.

  Most olvastam, hogy a Nagy Károly (Charlemagne) uralkodása során keletkezett dokumentumok több mint a feléről kiderült, hogy hamisítások…

  Tehát a történelmi bizonyíthatósággal elég csínján kell bánni, mert a szó se mindig száll el, és az írás se mindig marad meg.

 78. 84:
  Prókátori okoskodás. Találni kell valakit, aki beveszi. Én nem. 🙂

 79. 85.
  A te dolgod.

  Bár a „bizonyítás” szóban is benne van a lényeg: Bízol azokban az alapokban ami alapján itélkezel. Nem „tudod” őket. Mert akkor „tudonyításnak” hívnák. A nyelv legalább precíz.

 80. 72-es hozzászólásomra semmi válasz sem érkezett, mert mindenki elmélyült a vitában, érdekelne van e vélemény. Szerintem érdemes lenne kivesézni a vallás miértjét és alaptanait mely az ember viselkedésének igen komoly meghatározója erkölcsileg és gondolkodásmód szempontjából. Tegyük függetlenné a hit dogmáitól, és gondoljuk át újra az értelmét.

 81. Könyvajánlataim amik kizárólag a vallásról szólnak.

  1.
  Dr Sigmund Freud: Egy illúzió jövője

  2.
  Meslier abbé testamentuma

 82. Ez elég fura érv….Nem biztos hogy erre gondoltam. Egy európai ország alkotmánya, törvényei, jogszabályai, életfelfogása, szemben egy arab ország törvényeivel, jogszabályaival, életérzésével…Mi határozza meg a közerkölcsöt, mi a megbotránkoztató, milyen erkölcsi alapok adják meg mit szabad és mit nem? És mindezen korlátok hogyan alakultak ki az emberben, a tudatunk mi alapján ítéli meg a bűncselekményt, annak súlyát az egyénre illetve a közérdekre nézve? Szerintem ne küzdjünk az ellen, ami összetartja a kultúránkat, mert az meggyengít minket a többi kultúrával szemben.

 83. Dan

  Szerintem már többen fejtettek ki véleményt a témában.
  Én úgy gondolom, hogy a vallás az alapértelmezett működése az embernek. Alapvetően nem más, mint a teremtés (a természet) fizikai és erkölcsi törvényeinek a tudatos betartása.
  A törvények betartása mindig áldozattal jár, és mindig vannak akik ezt az áldozatot nem akarják meghozni, tehát tagadják ezeknek a törvényeknek a betartásának a fontosságát.

 84. 93: „A törvények betartása mindig áldozattal jár, és mindig vannak akik ezt az áldozatot nem akarják meghozni, tehát tagadják ezeknek a törvényeknek a betartásának a fontosságát.”

  Jézust a farizeusok állítólag azért támadták, mert szombaton gyógyított és ezzel törvényt sértett. Jézus meg azt mondta, hogy szabad szombaton is jót tenni…
  Modern változatban ez úgy néz ki, hogy Budapesten tilos (külön engedély hiányában) ételt osztani a nélkülözőknek közterületen, ez ma a törvény…
  http://index.hu/belfold/2014/01/15/csondben_beintettek_az_etelosztasoknak/
  Van, aki tagadja ezen törvény betartásának fontosságát, pedig úgy tűnik jelen esetben a törvény megszegése jár extra áldozathozatallal…

 85. Nem a vallás az alapvető működése az embernek. Az ember alapvető működése a fajfenntartás. Az öntudat nem tud megbirkózni a biztos mulandósággal, ezért kell hogy higgyen egy spirituális túlvilágban. De ez nem csökkenti a közös vallás összetartozás tudat-kiváltó erejét.

 86. 82: Tibor bá! Nem sikerült megcáfolnod ifjabb Plinius levelének történeti hitelességét. Azt mondtad, egyszer fordul elő benne a keresztény szó és erre hogyan alapozhatnak egy hitet? Megszámoltam: 10-szer fordul elő benne, plussz háromszor Krisztus neve. Íme a teljes szöveg Ifjabb Plinius és Trajanus császár levelezéséből, melynek történeti hitelességét senki nem vonja kétségbe:

  Ifj. Plinius 96. számú levele, amelyet Kr.u. 112-ben írt:

  „Uram, alapelvnek tekintettem, hogy mindek kétes ügyet eléd terjesszek. Mert hiszen ki tudna jobban
  eligazítani bizonytalanságomban, vagy segíteni tájékozatlanságomban?Keresztények ügyében folytatott
  törvényszéki eljárásokon még sohasem vettem részt; ezért nem is tudom, mit és milyen mértékben
  büntessek, vagy akár nyomoztassak. Igen fennakadtam például azon, hogy tekintettel kell-e lenni a
  vádlottak életkorára, vagy pedig egészen zsenge korúak és már meglett emberek között nem kell-e
  különbséget tenni; vádelejtéssel járhat-e a beismerés; vagy olyan személy számára, aki valaha
  keresztény volt, ne legyen-e enyhítő körülmény, ha megtagadja hitét; és vajon magát a keresztény nevet
  kell-e büntetni, akkor is, ha az illető semmi bűnt sem követett el, vagy pedig a keresztény névhez
  hozzátapadó bűnöket? Eddig azok ellen, akiket a kereszténység vádjával terhelten idéztek ítélőszékem
  elé, a következő módon jártam el. Megkérdeztem tőlük, keresztények-e. Azokat, akik keresztényeknek
  vallották magukat, másodszor és harmadszor is megkérdeztem, de büntetéssel fenyegettem meg őket.
  Akik még ezután is kitartottak, azokat kivégeztettem. Mert meggyőződésem, hogy függetlenül
  vallomásuk tartalmától, makacsságukért és csökönyösségükért megérdemelték ezt a büntetést.
  Másokat, akik ugyanebben a tébolyban szenvedtek, csak bűnösöknek bélyegeztem, és Rómába
  szállíttattam, mivel római polgárok voltak. Majd a törvényszéki eljárás miatt, már amint történni szokott,
  mások ellen is felmerült ez a vád, úgyhogy több eset került elém. Kaptam egy névtelen feljelentést,
  amelyen sok név szerepelt. Akik kijelentették, hogy nem keresztények, és nem is voltak azok,
  amennyiben útmutatásom szerint az istenekhez fohászkodtak, és képmásod előtt, amelyet erre a célra
  az istenszobrokkal együtt odaállíttattam, tömjén- és boráldozatot mutattak be, azonkívül káromolták
  Krisztust – márpedig az igazi keresztények ilyesmire állítólag semmi áron sem kényszeríthetők –, azokat
  elbocsátottam. Mások, akik a névsorban szerepeltek, bevallották, hogy keresztények, de ezt hamarosan
  visszavonták: csak voltak, de már nem azok; egyesek három, mások még több, sőt egyik-másik már húsz
  esztendeje nem. Ezek mind áldozattal tisztelték képmásodat és az istenek szobrait, és káromolták
  Krisztust. A jelentések szerint azonban az a legnagyobb vétjük vagy eltévelyedésük, hogy bizonyos
  meghatározott napon hajnalhasadta előtt összegyülekeznek, és váltakozva karban énekelnek az istennek
  hitt Krisztus tiszteletére, és esküvel kötelezik magukat, nem ám valami gaztettre, hanem arra, hogy nem
  lopnak, nem rabolnak, nem követnek el házasságtörést, nem szegik meg esküjüket, a rájuk bízott letét
  kiadását felszólítás esetén nem tagadják meg. Ennek végeztével rendszerint szétszélednek; majd ismét
  összejönnek, hogy közösen fogyasszák el közönséges és ártalmatlan lakomájukat; ezt azonban
  abbahagyták, miután parancsodra betiltottam a titkos társaságokat. Éppen ezért annál szükségesebbnek
  tartottam, hogy két szolgálóleányból – ezeket ők diakonisszáknak nevezik – még kínvallatás árán is
  kivegyem az igazságot. Nem találtam bennük egyebet ostoba, határtalan babonaságnál. Ezért
  elnapoltam az ügy kivizsgálását, és hozzád fordulok tanácsért. Mert meggondolásra méltónak láttam ezt
  a dolgot, legfőképpen a vádlottak nagy tömege miatt; ugyanis mindenféle korú, mindenféle társadalmi
  osztálybeli emberek, férfiak és nők vegyest, igen sokan kerültek és kerülnek a vád alá. Nemcsak a
  városokban, hanem a falvakban és a tanyákon is elharapódzott ennek a babonaságnak a ragálya; ezt
  azonban véleményem szerint meg lehet állítani, és meg lehet szüntetni.”

 87. 75: Tibor bá! Említetted, hogy Jézusról korának nagy történetírói mit sem tudnak. A Mediterráneum történetírói miért írnának egy viszonylag kis nemzet körében végbement eseményekről? Abban az időben sokan felkeltek azt állítva, hogy Messiások, egy újabb vándortanító nem keltette fel az érdeklődésüket. Római érdekeltségű történetírók miért tennének említést vallásukkal ellentétes személyekről, akik amúgy sem keltik fel olvasóik figyelmét? Éppen életszerű, hogy kevesen foglalkoztak az eseményekkel. Mint például Ifjabb Plinius is. De nem csak ő hiteles történeti szempontból.A Suetoniussal kapcsolatos kritikád egy tévedésen alapszik, miszerint Jézusnak Rómában kellett járnia 20 évvel a keresztrefeszítés után:

  Ezt az egyházüldözést C. Suetonius Tranquillus történetíró is említi és a kereszténységet új és ártalmas vallásnak (babonának) nevezi (Vita Neronis 16,2). Érdekesebb az, amit Klaudiusz életrajzában (Vita Claudii 25,4) ír: Klaudiusz a »Chrestos izgatására (impulsore Chresto) állandóan zavargó zsidókat kiűzte Rómából«. A történészek szerint Suetoniusnak ez a megjegyzése félreértésbôl ered. A római gettóban szenvedélyes viták folytak a zsidók és keresztények között Krisztusról, az ebbôl folyó zavargások tehát Krisztusra vezethetôk vissza. De Suetonius ezt úgy értette, hogy maga Krisztus volt a római zsidó lázongások vezére. Különben Klaudiusznak ezen rendeletérôl Szt. Lukács is tud, mert az Apostolok cselekedeteiben (18,2) megírja, hogy Aquila és Priscilla azért mentek Itáliából Korintusba, ,,mert Klaudiusz elrendelte, hogy az összes zsidóknak el kell hagyniuk Rómát.”

 88. 75: Tibor bá! Josephus Flaviusnak a levele is teljes bizonyosság Jézus történetisége mellett, ugyanis Flaviusnak van egy vitatott levele, de még arról sem bizonyosodott be egyértelműen, hogy hamisítvány vagy eredeti, esetleg részben hamisított, de azon a levélen kívül más írásai is ismertek, melyben egyértelműen utal Jézusra:

  Josephus Flavius zsidó történetíró, bár a rómaiakra tekintettel honfitársainak mozgalmait elhallgatja, vagy jelentéktelennek akarja feltűntetni, Kr. u. kb. 93-ban írt művében megemlíti Keresztelô Szt. János működését (Ant. 18,5.2). De fontosabb az, amit Jakabról, az Úr testvérérôl ír, akit II. Annás fôpap megköveztetett.
  »Közben az ifjabb Annás kapta meg a fôpapságot, mint már mondtuk. Ez a féktelen szellemű és rendkívül vakmerô ember a szaddúceusok szektájához tartozott, akik az ítéleteknél a többi zsidóknál kíméletlenebbek és kegyetlenebbek, amint már említettük. Minthogy Annás ilyen ember volt, alkalmasnak találta azt az idôt, amikor Fesztusz (római helytartó) meghalt, Albínusz pedig (Fesztusz utóda) még útban volt, arra hogy a tanácsot ítélethozatalra összehívja: törvény elé állította a Krisztusnak nevezett Jézus testvérét, Jakabot és vele másokat. Ezeket törvényszegéssel vádolta és megköveztette.« (Ant. 20,9.1). Jakabról, az Úr testvérérôl, sokszor olvasunk a Szentírásban (Mt 13,35; Gal 1,39; 2,9; Csel 12,17; 15,13; 21,18). Péter menekülése után ô volt a jeruzsálemi egyház feje, az apostoli zsinaton is nagy szerepe volt. A zsidóktól a törvény megtartását követelte. A zsidók is nagyon tisztelték és a hagyomány csak »az Igaz«-nak nevezi. Sok zsidót megtérített. Így érthetô, hogy a szaddúceusok a Fesztusz halála utáni interregnumot (Kr. u. 62) felhasználva, II. Annás fôpap vezetésével kivégeztették. A szövegben nemcsak az a fontos, hogy Josephus megemlíti Jézust, hanem azt is tudja, hogy ôt Krisztusnak, azaz Messiásnak tartják.

  Poncius Pilátusról szóló részben sokkal részletesebben beszél Josephus Jézusról.
  »Abban az idôben élt Jézus, bölcs férfi, ha ugyan embernek lehet ôt nevezni. Ugyanis csodálatos dolgokat művelt, tanította azokat az embereket, akik örömmel fogadják az igazságot. Sok zsidót és hellént is magához vonzott. A mi fôembereink feljelentésére Pilátus keresztre feszítette, de nem szűntek meg szeretni ôt azok, akik azelôtt szerették, mert harmadnapra élve megjelent nekik, amint ezt és ezer más csodálatos dolgot ôróla az Isten által küldött próféták elôre megmondták. És még a mai napig is fennáll a keresztény nép, amelyet róla neveztek el. (Ant. 18,3.3)

  Míg az elsô két adat hitelességéhez kétség nem fér, e harmadik szövegnél joggal tesszük fel a kérdést, hogy nem valami keresztény glosszaként került-e ez a rész Josephus kéziratába? De ha glossza is ez a rész, akkor is már igen régi, mert Cézáreai Euzébiosz többször is idézi (Demonstr. Ev. 3,5; Bist. Eccl. 1,11; PG. 20,221 és 20,117). Egyesek csak az »Ez volt Krisztus« mondatot tartják glosszának. Az sincs azonban kizárva, hogy Josephus valami keresztény forrást használt és azt nem dolgozta eléggé át. Josephusról már kimutatták, hogy a forrásokat elég hűségesen lemásolta. Egyszer azt is kiírta: »Amint az elôbbi fejezetben leírtam« és hiába keressük azt a Josephus művének elôbbi fejezetében, de megtalálhatjuk forrásművének elôzô fejezetében. Mivel azonban a szöveg hitelessége nem bizonyos, nem lehet ebbôl Josephus tanúságára hivatkozni.

  Josephusnak ezt a bizonytalan szövegét azért hozzuk, mert a szöveget nemcsak katolikusok, hanem más szigorú kritikusok is hitelesnek tartják, mint F. C. Burkitt, A. Harnack, W. E. Barnes; vagy csak egy részét tartják betoldásnak, mint Th. Reinach (Rev. d.Etud. juives 35. évf. 1k. 1), Cerssen, Klausner.
  Josephus e szövegétôl eltekintve is elég adatunk van a zsidó és pogány forrásokban Jézus személyének történetiségére vonatkozóan. Így a nem-keresztény irodalom hallgatásából vett ellenvetés is összeomlik.

 89. Egyébként Jézus történetisége tény, mint ahogy az evangéliumok hitelessége is. Tessék elolvasni minden igazán érdeklődőnek a következő nagyon alapos munkát ebben a témában:

  http://www.ppek.hu/k228.htm

 90. 101,102: Ezzel a két hozzászólással bebizonyítottátok, hogy egyáltalán nem vagytok tisztában Jézus történetiségének tényével és nem tudtok fogást találni a meglévő bizonyítékokon. Csupán azért nem hisztek, mert Jézus tanításai melletti csodákat nem lehet természettudományosan megmagyarázni. De ez cseppet sem von le a tények valódiságából, csak azt jelzi, hogy a bizonyítékok ellenére nem tudjátok hogyan kezeljétek ezeket a tényeket.

 91. Azért még azt hozzátenném és ez mentségetekre szóljon, a hit a legritkább esetben következik be kézzelfogható bizonyítékok hatására. A hit belső meggyőződésből ered, de a bizonyítékok mindenképpen jó kiindulópontjai lehetnek egy következetes keresésnek, utánajárásnak, ami meggyőződéssé, tudássá érhet és átformálhatja az ember addigi életszemléletét. De ehhez alázatra van szükség. A bizonyítékok alapján vakon hinni valamiben éppen akkora hiba, mint a csodákat elutasítani azért, mert a természettudomány szerint igazolhatatlanok.
  Isten és Jézus csodája éppen ebben érhető tetten, de ennek belátásához Isten kegyelmére, alázatra és a dolgok összességében való szemléletére van szükség, valamint mindenképpen belső meggyőződésből kell erednie.

 92. 105:
  Olvasd el még egyszer figyelmesen a 75. alatti hozzászólást. 24 szerző, valamennyi „Jézus” kortársa, egyik se tesz róla említést. Aki tesz arról kiderült, hogy utólagos (hamis) betoldás. Vagyis „valakiknek” fontos volt a csalás.

 93. 106.
  „Vagyis “valakiknek” fontos volt a csalás.”

  És ez visszafelé nem lehet igaz?

  Azaz, ha valakik csalhattak Jézus létének bizonyítását illetően, akkor 2000 év alatt mennyien csalhattak Jézus nemlétének bizonyítása érdekében?

  Az „írástudóknak” általában végig hozzáférése volt a könyvtárakhoz.

 94. 107:
  A tőled megszokott fordítva ülés a lovon. Ki a fene érdekelt abban, hogy eltüntesse Jézust? Mit lehetne ebből nyerni? Hogyan lehet technikailag kivitelezni az össze bizonyíték eltüntetését? Ezzel szemben egyetlen behamisított Jézus, már bizonyíték lehet, és ifgen sok haszonélvezője van neki.

 95. 105.

  Nekünk, Tibor bá’ -nak és nekem, azoknak az embereknek akik nem vallásosak ,a tudomány az iránytűnk ,a legfontosabb fix tájékozódási, vonatkoztatási pontunk,
  neked a kereszténység tanai, a hited, a Biblia.
  Mi gondolkodunk, te áhítatot érzel.
  Tudom, hogy ez egy kicsit önkényes kijelentés, de sok igazságtartalma van.

  E fórumos írásbeli társalgások során, egyikünk sem ütött még egy icike picike rést sem, a másik világnézetén.

  Ennyit a hitviták várható eredményességéről.

 96. 105: „Azért még azt hozzátenném és ez mentségetekre szóljon, a hit a legritkább esetben következik be kézzelfogható bizonyítékok hatására. A hit belső meggyőződésből ered, ”

  HA ezt tudod, akkor mi szükséged van tárgyi bizonyítékra, Jézus keresztfája egy darabjának a megérintésére, vagy a történelmi Jézus létezésére? HA enélkül is kialakult a belső meggyőződésed, hogy mi a Jó és mi a Rossz, akkor miért kellene egy, az e belső sejtést, intuíciót képileg megjelenítő mitológiának „valós” eseményként léteznie, ahogy a mitológiák definíció szerint soha nem léteznek?

 97. 111:
  A kereszténység kifejezetten tudomány ellenes. Minden tudományos eredményt csak akkor fogad el több száz éves késéssel, amikor már nevetségessé válik a hülyeséghez való ragaszkodás. A papoknál engem még tiltottak Darwintól, aminek az elolvasása biztos út volt a pokolba. Most meg már azt mondják, hogy istennek ez volt a teremtése csak a bibliai idők embere ezt még nem értette volna meg.

 98. 113: Darwin egyáltalán nem volt az a Nagy Tudós, aminek beállítják, pl. hitt a róla elnevezett szociáldarwinizmus keretében folytatandó emberi eugenikában. Ennek keretében közeli rokonát vette el és gyerekeik többsége szellemi fogyatékos lett.

  Semmivel nem tudnád igazolni, hogy a kereszténység tudományellenes. Ez egy régi propagandavád a „felvilágosodás” felforgatóitól, a Voltaire-ektől és hasonlóktól. A „középkorban” komoly technikai fejlődés volt az egyháziak fontos részvételével, hozzájárulásával.

 99. 108
  „Ki a fene érdekelt abban, hogy eltüntesse Jézust? ”

  ??????

  A zsidók. Például.
  Pusztán létük alapját vette el tőlük, a kiválasztottságot.
  Rávilágított, hogy a farizeusokká váltak és saját Istenüket is kijátszák.
  Az öszes bizonyíték tulajdonképpen nem volt sok az első pár században. A „sötét középkorban” pedig sokminden elpusztult.
  Később pedig másolássak terjedtek az információk, a könyvnyomtatás meg már ugye monopólium volt.
  Tehát kis szorgalommal alaposan meg lehet kavarni a kártyákat, amire a történelem van írva…

  De mindig visszakanyarodunk az alapokhoz…
  Ha tényleg nem élt Jézus… Akkor mi van?

  A „szeresd felebarátodat” egy kurva nagy átverés, és nosza, vágjuk át egymás torkát ?

  Mert sok félresiklott vita megy, hogy Mária szűz volt-e meg akkor hogy is van a Szentlélek…
  De ha mindenről sikerül bebizonyítani, hogy csalás meg hazugság, akkor mi a nyereség?
  Az ezekre épülő erkölcsi rendszerek érvénytelenek?
  Süllyedjünk vissza az állati szintre és meg se próbáljunk emberként együtt élni?

  Mert az „erősebb kutya” doktrínája egyeseknek nagyon megfelel, és zavarja őket, hogy a gyengébb kutya másképp gondolja?

  Én úgy gondolom, hogy a vallásos „mesék” utat próbálnak mutatni az embereknek, hogy emberhez méltóan együtt élhessenek.
  Ehhez mindenkinek kellene egy kis önmérsékletet tanúsítani, de ez egyeseknek nem megy. És a „meséket” támadják, mert azok alapján lehet őket felelősségre vonni.

 100. 113.
  „A kereszténység kifejezetten tudomány ellenes. Minden tudományos eredményt csak akkor fogad el több száz éves késéssel, amikor már nevetségessé válik a hülyeséghez való ragaszkodás.”

  A legjobb példa erre Newton…

  A vallással foglalkozó munkáinak terjedelme többszöröse a természettudományos műveinek…
  És mélyen vallásos volt.
  De ez nem akadályozta meg hogy az egyik legnagyobb tudós legyen belőle…

 101. 113: Jean Gimpel: Medieval Machine: The Industrial Revolution of the Middle Ages

  letölthető:
  pl.scribd.com/doc/24916130/gimpel-the-medieval-machine-the-industrial-revolution-of-the-middle-ages

  kiragadok egy részt, 229. old:

  „A technológiai innováció befogadásának és alkalmazásának szükséges társadalmi feltételeit Dr R.A. Buchanan igyekezett feltárni klasszikus ‘Ipari régészet Britanniában’ c. könyvében. Izgalmas látni, hogy a modern brit ipari forradalom társadalmi előfeltételei virtuálisan ugyanazok voltak, mint a középkori ipari forradaloméi:

  ‘Hogy egy újjtás üzleti sikerré váljon, annak három feltétele van, mind részben, vagy teljesen a társadalmi környezet tényezője. Az első olyan kulcsfontosságú csoportok léte a társadalomban, melyek készek komolyan és támogatóan hozzáállni az újításokhoz.’

  A középkori növekedési korszakban legalább három ilyen döntő jelentőségű csoport volt:
  A földbirtokosok, akik egyéb újítások mellett megépítették a Doomsday Book 5634 vizimalmát, a ciszterciták, akik megépítették a mintafarmokat és gyárakat, és a burzsoák, vagy self made man-ek, akik sikere a terjeszkedő textil- és egyéb iparok finanszírozásának eredménye volt.”

  A három felsorolt innovációbarát társadalmi csoport egyike a ciszterciták, egy szerzetesrend.

 102. 113: en.wikipedia.org/wiki/Cistercians#Engineering_and_construction

  Bocs, angolul:

  Until the Industrial Revolution, most of the technological advances in Europe were made in the monasteries.[85] According to the medievalist Jean Gimpel, their high level of industrial technology facilitated the diffusion of new techniques: „Every monastery had a model factory, often as large as the church and only several feet away, and waterpower drove the machinery of the various industries located on its floor.”[86] Waterpower was used for crushing wheat, sieving flour, fulling cloth and tanning – a „level of technological achievement [that] could have been observed in practically all” of the Cistercian monasteries.[87] The English science historian James Burke examines the impact of Cistercian waterpower, derived from Roman watermill technology such as that of Barbegal aqueduct and mill near Arles in the fourth of his ten-series Connections (TV series), called „Faith in Numbers.”

  The Cistercian order was innovative in developing techniques of hydraulic engineering for monasteries established in remote valleys.[66] In Spain, one of the earliest surviving Cistercian houses, the Real Monasterio de Nuestra Senora de Rueda in Aragon, is a good example of such early hydraulic engineering, using a large waterwheel for power and an elaborate water circulation system for central heating.

  The Cistercians are known to have been skilled metallurgists, and knowledge of their technological advances was transmitted by the order.[88] Iron ore deposits were often donated to the monks along with forges to extract the iron, and within time surpluses were being offered for sale. The Cistercians became the leading iron producers in Champagne, from the mid-13th century to the 17th century, also using the phosphate-rich slag from their furnaces as an agricultural fertiliser.[89] As the historian Alain Erlande-Brandenburg writes:

  The quality of Cistercian architecture from the 1120s onwards is related directly to the Order’s technological inventiveness. They placed importance on metal, both the extraction of the ore and its subsequent processing. At the abbey of Fontenay the forge is not outside, as one might expect, but inside the monastic enclosure: metalworking was thus part of the activity of the monks and not of the lay brothers. This spirit accounted for the progress that appeared in spheres other than building, and particularly in agriculture. It is probable that this experiment spread rapidly; Gothic architecture cannot be understood otherwise.

 103. 117:
  Az Industry nem egyenlő a sciencel! Az olyan tudományos munkák, amelyek nem fértek össze a vallásos mesékkel, indexen voltak.

  116:
  Newton valóban hit istenben, de ezzel mit akarsz bizonyítani?

  115:
  A judó-krisztián erkölcs alapja a Tízparancsolat, nem Jézus és Szűz Mária.

  114:
  Darwint minden idők egyik legnagyobb tudósának ismeri a tudomány. A gyerekkorában belevert Genesis ellenére képes, volt ráébredni az evolúcióra.

 104. 119

  De vallásos volt…

  A keresztények szerint eretnek, meg alkémista… meg vakoló…
  De teológiai munkáiból sehol nem tűnik ki, hogy ateista lett volna.

 105. 120.
  „Newton valóban hit istenben, de ezzel mit akarsz bizonyítani?”

  Csak válasz arra, (111) hogy a vallás és a tudomány nem férnek össze.

  De itt van Szalkai László, későbbi esztergomi érsek, 1490-ben 15 évesen bolygópályákat számított, és semmi problémája nem volt a vallással később sem. A „jó értelemben” vett vallás nem volt akadálya a tudományoknak.
  Ahol már túl erős hatalmi tényezővé vált, és nem a spiritualitás hanem a pénz és a hatalom volt a fontos, nyilván minden változástól félt.

 106. 120: Még az idézett részből is kiderül, de az egész könyvből még inkéább, hogy természetesen az ipari fejlődés, a technológiai újítások a középkorban is megkövetelték a racionális, tudományos gondolkodást, elemzi is, milyen tudományos elméletek szolgáltak alapul a technológia fejlődéséhez és hogy ezt milyen gyakran köszönhették a középkoriak egyházi embereknek.

  Darwin nézeteit boldogan alkalmazták a nácik és mások, és nézetei nagy fokban tudománytalanok voltak. Az öröklődés mendeli szabályait jóval korábban megállapította a szerzetes Mendel.

 107. 122:
  A vallás (vagyis a vallásos tan) nem egyenlő istenhittel.

 108. 123:
  Arma, úgy látom neked nem elég, hogy a Nobel-díjjal kapcsolatban hatalmas bakot lőttél, most megismétled Darwinnál. Szerintem okosabb, ha a tudományt békében hagyod.

 109. 125: Az egyháztörténeti megállapításokat ugyanúgy, mint a természettudományosakat racionális ismeretszerzésre kell alapozni. Te ehelyett felmondod a 18-19. századi forradalmi ideológusok leckéjét, az egyház és a tudomáyn viszonyára vonatkozó konkrét ismeretek nélkül. Tehát mnem alkalmazod saját tudományossági követelményedet, hanem vakhittel ismételgetsz egy általad a tényekkel össze nem vetett propagandát.

  Darwin zűrös eset és milyen bakot lőttem a Nobel-díjjal kapcsolatban?

 110. 125: amazon.com/From-Darwin-Hitler-Evolutionary-Eugenics/dp/140397201X

  From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany

  From Darwin to Hitler elucidates the revolutionary impact Darwinism had on ethics and morality throughout history. This book is a provocative yet balanced work that addresses a wide range of topics, from the value of human life to sexual mortality, to racial extermination.

 111. 124:

  Newton:
  In Principia he stated, „The most beautiful system of the sun, planets, and comets, could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful Being.”

  De itt van a többi is :

  Copernicus, Francis Bacon, Kepler, Gallilei, Descartes, Pascal, Robert Boyle, Faraday, Kelvin, Mendel, SCHrödinger, Leibnitz, Marconi, Maxwell, Pasteur, Max Planck, Heisenberg,…
  A sor ugye sokkal hosszabb, és egyiket se akadályozta meg „vak” hitük, hogy a tudományt előremozdítsák.

  Én úgy árnyalnám a képet, hogy az, hogy valaki vallásos-e vagy hisz-e Istenben, nincs befolyással a tudományban elérhrtő sikereire.

  Inkább úgy gondolom, hogy ők a szerencsések, mert a világot egyszerre két szemszögből is képesek nagy precizitással szemlélni.

 112. 128:
  Soha nem állítottam, hogy nem voltak istenhívő tudósok. Mit akarsz ezzel bizonyítani felém?

 113. 126:

  „Ma ilyen mesés tekintély (ha nem is isteni rangú) pl. Einstein. A Mindentudás jelképe a tudományvallásban. Egy szimbólum. Direkt e célra felépítve, ezért kapott a Nobel-döntőbizottság többségének sokéves ellenállását lekűzdve végül fizikai Nobel-díjat “A fizika fejlesztéséért kifejtett tevékenységéért” !!! Egy ilyen általános semmivel indokolták a díját… Színtiszta vizenjárás modern kiadásban.”

  Egyik rögeszméd (a sok közül) a tudományvallás. Az egyszerű tényt, miszerint nincs matematikai Nobel-díj, átváltoztatod összeesküvés elméletre. Azt persze tudni kell, hogy a relativitás elmélete tiszta matematika, de valóban nagy hatással volt a fizikára. Ezt az egyszerű tényt te alaposan kiszínezted.
  Különben a bizonyítékaid nem sokat érnek, mondhatnám semmit. Ugyanis mindenre írtak már könyvet. Embereknek vannak különböző jó és rossz ötleteik, amikről könyveket írnak. te pedig megtalálod a neked megfelelő munkákat. Így lesz a 23 éves Petőfiből a nemzetközi zsidóság ügynöke. stb.

 114. 130: Ez a válaszod arra, hogy úgy nyilatkoztatsz ki egyháztörténeti kijelentéseket, hogy nem ismered az egyháztörténetet?

 115. 130: A Tudományvallás témához próbáld ezt megemészteni:

  „Blind Reverence to Science

  Indeed, biases and presuppositions pervade the very fabric of the elite’s epistemic autocracy. Academia itself has become the official church for this cult of epistemological selectivity. Christian philosopher Ravi Zacharias personally encountered the enormous prejudicial hurdles of scientism during a casual conversation with a few scholars, wherein one scientist makes a shocking confession:

  I asked them a couple of questions. ‘If the Big Bang were indeed where it all began, may I ask what preceded the Big Bang?’ Their answer, which I had anticipated, was that the universe was shrunk down to a singularity.

  I pursued, ‘But isn’t it correct that a singularity as defined by science is a point at which all the laws of physics break down?’

  ‘That is correct,’ was the answer.

  ‘Then, technically, your starting point is not scientific either.’

  There was silence, and their expressions betrayed the scurrying mental searches for an escape hatch. But I had yet another question.

  I asked if they agreed that when a mechanistic view of the universe had held sway, thinkers like Hume had chided philosophers for taking the principle of causality and applying it to a philosophical argument for the existence of God. Causality, he warned, could not be extrapolated from science to philosophy.

  ‘Now,’ I added, ‘when quantum theory holds sway, randomness in the subatomic world is made a basis for randomness in life. Are you not making the very same extrapolation that you warned us against?’

  Again there was silence and then one man said with a self-deprecating smile, ‘We scientists do seem to retain selective sovereignty over what we allow to be transferred to philosophy and what we don’t’ (Zacharias, 64). ”

  forrás: conspiracyarchive.com/2014/01/15/the-ascendancy-of-the-scientific-dictatorship-part-one/

 116. 129.

  Erre válaszoltam:

  „A kereszténység kifejezetten tudomány ellenes. Minden tudományos eredményt csak akkor fogad el több száz éves késéssel, amikor már nevetségessé válik a hülyeséghez való ragaszkodás.”

  Pedig a keresztény tudósok az élvonalban jártak.
  A kereszténységet nem kellene alkalomadtán összemosni a folyamatosan korrumpálódó egyházzal.

  Mert ugye Jézus sose élt…
  És most az evangéliumok írói röhögnek a markukba, hogy milyen jól átbaszták 2 milliárd embert, mennyire megszívatták őket a szeretettel, becsületességgel, erkölcsökkel, szülői tisztelettel, meg hasonló baromságokkal !

  Hagyták volna őket inkább a színtiszta „igazság” tudatában, és vágták volna át egymás torkát a „létért való” tudományos küzdelemben”… nem igaz?

 117. 133

  Sok sok legújabbkori borzalomnak, nem volt akadálya a kereszténység széles körben folyamatosan oktatot szellemisége.
  A fegyvergyárak, jól megférnek a katedrálisokkal.
  Tehát arról elmélkedni, hogy a vallás visszatartana, gaztettektől,súlyos bűncselekményektől, háborúk indításától, szélsőséges agresszióktól,a gyengébbek életvitelszerű nemzedékeken át folytatott nyilvános kiszipolyozásától ….. minden normális érzésvilágú ember által mélyen elítélt tettektől, nos nagy nagy tévedés.
  A hit, a vallás, nem oldotta meg az emberi gonoszság, önzés, kegyetlenség,barbárság és nagy nagy tömegek nyomorának problémáit.
  Napalm és szenteltvíz ,mikor melyikre van szükség.

 118. 132:
  Ez a dolgok ügyes kiforgatása a tudomány ellenségei részéről.

  A tudomány nem fantáziál, hanem bizonyítékokat keres. Az ősrobbanás nagy valószínűséggel valóság, mert minden jel erre mutat és semmi olyan nincs, ami ellene szólna. Ugye vagy 10 éve írtam én egy könyvet „Mi volt előbb Isten vagy Ősrobbanás” címen, ami azt jelenti, hogy a témát elég jól ismerem. Ha ezt elolvastad volna, akkor ismernéd ezzel kapcsolatos nézetemet. A könyvben többek között rámutatok azokra a fonákságokra, amik az ősrobbanás elméletből adódnak. Ezek ismertek, de nem cáfolatok. Sajnos nincs ennél jobb elképzelés. Különben az istenhívők felfedezték az ebben lévő hatalmas tudományos lehetőséget, mert a szingularitás ismérve megegyezik a teremtéssel. Semmiből hirtelen elképesztő nagy tömeg az bizony „teremtés”. Nade hol itt a bibliai isten?

  Ami pedig a randomness-t illeti, ezt nem lehet ilyen egyszerűen elintézni. A véletlenszerűségnek van szerepe, de limitált. A tegnap felvetett két réses kísérlet éppen azt mutatja, hogy az esemény egyáltalán nem véletlenszerű, hanem pontosan követi a szabályt, van-e megfigyelő vagy nincs. Ha pedig a tudomány jelenlegi állása nem tud sok mindent megmagyarázni az semmiképpen nem jelenti azt, hogy van isten, és ugye itt most bibliai istenre gondolunk, elvégre a hívők azt imádják, nem egy elméleti lehetőséget.

 119. 134.

  Az azért tagadhahatlan, hogy a népirtások intenzitása a keresztény vallás (azaz az Újszövetség) visszaszorulásával arányosan növekedett.
  Akár a kommunizmust, akár a fasizmust nézzük, alapvetően mindkettő vallásellenes volt, igaz, használtak a vallásból átvett sablonokat.
  A velük szembenálló liberalizmus, „humanizmus” is tagadja Istent.
  Szerintem nem nehét párhuzamot vonni az „egyszer élünk, mindent bele” felfogás elharapódzásával és az életminőség globális romlásával.

 120. Tibor bá’

  Elbeszélünk egymás mellett.
  Hogy a „bibliai szakállas Isten” képzete mennyire helytálló, az egy másik vita tárgya.

  Én a keresztény alapelvek valódi létezéséről beszélek,ami az emberi létezés garanciája. Hogy ezeknek az alapelveknek mely korok milyen képi vagy logikai megjelenést találtak ki, az másodlagos.
  Kell lennie egy „erőnek” amelyik megakadályozza, hogy az emberek átvagdossák egymás torkát a nagy küzdelemben.
  Vagy a szeretet és az önzetlenség csupán a szellemi fogyatékosság egyik jele ?

 121. 136.

  Kell lennie valahol egymilliárd dollárnak elrejtve, amit majd én megtalálok és boldogan élek, míg meg nem halok!

 122. „Kell lennie egy “erőnek” amelyik megakadályozza, hogy az emberek átvagdossák egymás torkát a nagy küzdelemben”

  Ilyen erő sajnos nem ismeretes. A hitoktatás a vallás nem ilyen.

  Sokaknak….valószínűsíthető, hogy a neveltetésük, gyermekkori élményeik, genetikájuk nyomán olyan a személyiségi karaktere, hogy kellő motiváció esetén
  (ha erős a csábítás ) akkor a leggonoszabb tettektől, bűncselekményektől sem riadnak vissza.

 123. 135: A bibliai Isten népi kommunikációs forma, a szűk intellektuális kört képező kabbbalisták alapelve, hogy Isten garantáltan nem antropomorf és emberi ésszel felfoghatatlan a természete. Nekem gyanús, hogy a tudományos elméletek nem kis részét e szűkebb kör intellektuális vallási képzeteivel az agyukban alkották meg a tudósok.
  Egyébként van olyan mai megfigyelés, hogy a világegyetem talán mégsem tágul és akkor nem volt ősbumm sem. Minapi hír volt, ez is elmélet, de megfigyelésen alapszik. Messze nem biztos az ősbumm.

 124. Bizonyára az öregedésemmel függ össze, de egy ideje egyre közömbösebb számomra, hogy a világegyetem sok évvel ezelőtt ,ezeket a milliárdnál nagyobb számokat már el is felejtettem,
  normálalakban 10 a qurvasokadikon évvel ezelőtt, ősrobbanással nagy bummal jött -e létre vagy sem és ugyanilyen sok év múlva negy reccsel ér -e véget.
  Ha optimista vagyok úgy állok hozzá, hogy az érettség egy bizonyos fokán mélyebben megérti az ember ,hogy vannak dolgok, amire teljesen fölöslegesen kiváncsi ugyanis az égvilágon semmi jelentősége nincsen az életére.
  Ezt pedig nemcsak tudja, hanem képes ennek szellemében érezni és viselkedni.

 125. 106: Tibor bá! A Római Birodalomban Jézus története jelentéktelen volt az általad említett 24 szerző számára.
  Mintha azt kérnéd számon az Európai Unió vezető hírügynökségeitől és tudósítóitól Brüsszelben, hogy miért nem tudósítanak a Mucsaröcsögei parasztról, aki kertészkedni tanítja a falu gyerekeit. Jó pár évtizeddel később viszont már figyelmet érdemelne, ha pár tucat mucsaröcsögei származású gyerek országos hírű kertészete versenyre kelne a multikkal. Ezt már megemlítené egy-két élelmesebb tudósító.

  Tacitus, Suetonius, ifjabb Plinius, Josephus Flavius, Talmud, Lukianosz, Mara bar Szerapion említései Jézusról éppen elegendőek ahhoz, hogy minden kritikát figyelembe véve megállapíthassuk a történeti Jézus létezését.

  De Jézus történetisége nem csak ezeken az írásokon múlik, hiszen ott vannak a régészeti leletek, a Róma alatti katakombák, melyekben ezerszámra voltak eltemetve a keresztény vértanúk, sírjukon a hal jelképével, amely jelentése ICHTUS: Jézus Krisztus az Isten fia, a Megváltó.

  Valamint a kereszténység sem egyik pillanatról a másikra keletkezett, hanem az apostolok térítő útjai mind igazolhatóak történetiletg, hiszen Kisázsia szerte gyülekezeteket alapítottak, amelyek ugyanazokat a tanításokat hirdették. Az evangéliumok elbeszélései, Pál apostol levelei összhangban vannak a történetileg kialakult gyülekezetekkel, a kereszténység terjedésével, bázisaival. Az apostolok mind szegény halászemberek, ismertek voltak az emberek előtt, semmi hasznuk nem származott abból, hogy üldöztetések közepette vitték az örömhírt. Mintegy az evangéliumokat igazolják a létrejött gyülekezetek, akik csak azt taníthatták, ami az újszövetségben benne volt, a kettő egymás kontrolljaként a második század közepére megerősödött és addigra a teljes Újszövetség is megíródott.

 126. 141: Mindenkinek mást jelent az érettség. Valaki nagy bummban és reccsben gondolkodik, életének relatív értelmet ad, valaki pedig Istenben hisz és életének abszolút értelmet ad. Végülis szabad akaratunk van a megvilágosodásra és a döntésre is, legyen mindenkinek a hite szerint, de inkább tudása szerint.

 127. 140:
  A világegyetem tágulása vagy konstans, vagy enyhén gyorsul. Ez a véleménye a legtöbb asztrofizikusnak. De azzal se érsz semmit, ha a végén jön a nagy reccs, mert (egyesek szerint) nem kizárt, hogy nagy reccs után beindul a tágulás a másik irányba és így tovább. Ez a kérdés eldöntetlen.

  Kyra korábban írta, hogy a kvantummechanikát senki se érti. Ez helytelen vélekedés. Valóságban nagyon sokan értik, de nem tudnak választ adni a miértre. Az én válaszom, hogy az anyagba kódolva van az intelligencia kialakítása. Tehát az anyag erre törekszik ha két reakció vagy esemény között választania kell. Ezért állnak össze a szerves molekulák sokkal gyakrabban, mint azt a valószínűség számít ás megengedné, ami tapasztalati tény.

 128. 144: Mert Isten belekódolta, bammeg! Utána hátradőlt és elégedetten megvakargatta a szakállát…

 129. Nagy kérdés, hogy van e valami az anyagi világon túl is, vagy nincs. Mert a tudomány csak az anyagi világ határain belül tud mozogni. Amit nem érzékel a tudomány, az nem létezik a számára. Az anyagot érzékeli, de a viselkedését már nem tudja megmagyarázni.

 130. 144.

  ” Az én válaszom, hogy az anyagba kódolva van az intelligencia kialakítása.”
  Igaz, de itt incs vége a kódolásnak.
  Az intelligenciában az anyag „magára” ismer, öntudatra ébred.
  A spiritualitásban pedig az intelligencia megtanul harmonikusan beilleszkedni a tágabb környezetébe, a „teremtésbe”.

 131. 145:
  Számomra csak annyi világos, hogy „kódolva van” hogy ez miként történt arról fogalmam sincs.persze az istenhívők azonnal tudják a választ. Ki más, mint isten kódolta bele.

  147:
  ” de itt nics vége a kódolásnak.” De vége van, a többi már csak a fantáziátok, és ráadásul rossz irányba. Sokkal inkább néz ki úgy, hogy az egész rendszer maga az isten, vagyis nincs egy valaki, aki teremtett. Minden csak VAN, és „fejlődik”, tehát létezik egy folyamat. De ez csak sejtés. Különben az anyagi világon túli dolog is kizárólag tudományosan vizsgálható. A spiritiszták tök megbízhatatlanok ebben az ügyben. Igen van az anyagi világon túl valami, de még csak jelei vannak, sőt bizonyíték, de semmi konkrétum. Pl. a virtuális semmiben (vákuum) magától „születik” valami (szubatomi részecske) kölcsönhatásba lép, majd eltűnik abba a semmibe, amiből megszületett. Ez lehet az „anyagon túli” világ, amit a matematika extra dimenziókban jelenit meg. De itt szó sincs se istenről, se lélekről, se halhatatlanságról, mert ezek az emberi fantázia termékei.

 132. 144

  Kedves Tibor bá’

  ” Kyra korábban írta, hogy a kvantummechanikát senki se érti. Ez helytelen vélekedés. Valóságban nagyon sokan értik, de nem tudnak választ adni a miértre. Az én válaszom, hogy az anyagba kódolva
  van az intelligencia kialakítása. Tehát az anyag erre törekszik ha két reakció vagy esemény között választania kell. Ezért állnak össze a szerves molekulák sokkal gyakrabban, mint azt a valószínűség számít ás megengedné, ami tapasztalati tény”

  Bevallom ezt nem értem.
  Divatos néhány éve ez a kifejezés „be van kódolva”
  Kábé úgy tudom értelmezni ,hogy előre meg van írva,elkerülhetetlenül szükségszerűen bekövetkező.
  Ha például egy nedves helységben hagyunk egy kenyérdarabot az
  előre tudható, hogy meg fog penészedni. (kivéve ha előzőleg penészgátlóba mártották )
  De vajon értelmes -e az a fogalmazás,hogy a kenyérbe ‘be van kódolva’ a megpenészedés ?
  Vannak determinisztikus, sztochasztikus azaz valószínűségi és kaotikus meghatározottságok.
  Az oksági meghatározottság egyébként sokkal összetettebb és bonyolultabb semmint azt a köznyelvi használata, illetve a legtöbb ember gondolja.
  „Kapcsolatukba a kezdetektől fogva be volt kódolva a válás”
  Elmondható e mondat bármelyik elvált expár esetében felületes semmitmondó és blikk szinvonalú divatos ‘újbeszél’ nyelven.
  ‘A meggyújtott kanóc 60 másodperc után beindítja a dinamit előre bekódolt robbanását’
  Minden ami létrejön, bekövetkezik,
  megtörténik az ‘előre bekódolt’ ?

  Ha mégsem akkor milyen az amikor valami csak egyszerűen megtörténik, valami pedig ‘előre bekódoltan’ történik meg ?

  Akad itt még valami, azon kívül amit valószínűségnek nevezünk ?

  Talán a következőnek van értelme :

  „A szoftver úgy készült, hogy ha elmarad a 30 naponkénti frissítése, akkor automatikusan ‘előre bekódoltan’ törli magát”

  Kvázi bele van írva=kódolva a programba a később bizonyos feltételek teljesülése esetén bekövetkező sorsa.

  Mi az vajon, ami nem lenne ‘előre bekódoltnak’ tekinthető,ami bizonyos feltételek teljesülése esetén szükségszerűen bekövetkezik.

  Akkor vajon a szükségszerűen bekövetkező és az ‘előre bekódolt’ szinonímák ?

 133. 148.
  ” Sokkal inkább néz ki úgy, hogy az egész rendszer maga az isten…”

  Ilyesmit gondolok én is. A „vallásosság” pedig a rendszerbe való tudatos és harmónikus illeszkedés, és ennek, a tömegek számára érthető megfogalmazása.

  Ha az „anyagon túli” világba mindenáron anyagot akarsz belelátni, folyton zsákutcába jutsz, mert paradoxont állítasz fel magadnak. Az anyagon túli világ például az információ : Kezdetben vala az Ige. Az információ sűrűsödése létrehozta az energiát: Legyen Világosság. Az energia anyaggá alakult : És szétválasztá az eget és a földet…
  Az intellektus már kapisgálja az energia és az anyag egymásba alakulásának folymatát, de még bizonytalan az energia és információ egymásba alakulását illetően.

  Pedig itt van a kezünkben a Szent Háromság : A szellem, az intellektus és az anyag, azaz a Szentlélek, az Atya és a Fiú.

  5000 évvel ezelőtt necces lett volna szubatomi szinten elmagyarázni a dolgokat a népnek. A mitikus páldák viszont tökéletesen megfeleltek a társadalom szervezéséhez.

 134. 148: Nem érted és nem akarod érteni. Azt a helyzetet nevezik Istennek, hogy bele van kódolva az anyagba a statisztikailag nem esélyes rendezett fejlődés és hogy ez számunkra érthetetlen. Isten annak a kódneve, ami nem érthető meg racionálisan.

 135. extragalaxisnak

  „A világot csak egy tudatos személyiségű szellemi lény hozhatta létre, meghatározott céllal. Nincs más logikus magyarázat a létezésére, ami elfogadható lenne és életszerű, ismerve azt a tényt, hogy létezik a tudatos személyiséggel rendelkező emberi lény”

  Ez egy téves, önkényes, teljesen megalapozatlan, ad hoc kijelentés.

  Saját képzeleted alkotását illeszted a hiányzó tudás helyére.
  Más ember, erről természetesen mást képzelhet, mint te.

  A képzelt kiegészítés nem azonos a logikussal, te ezt nem veszed észre annyira elvakít a hited.

 136. 153: Mi nem igaz? Hogy nem tudunk mindent megmagyarázni racionálisan? Hogy ezt, amit nem tudunk, valahogy el kellett nevezni? Hogy ezt fedi az „Isten”-fogalmunk? Szerintem igaz. Erre az éretlen gyerekek azzal jönnek, hogy de Isten a Bibliában égő csipkebokor stb. formában jelenik meg. Ezek mesék,. ezen kár rágódni.

 137. 149:
  A bekódolás azt jelenti, hogy valami adott körülmények között úgy fog viselkedni, ahogy ezt korábban valaki számára kitűzte célul, és amit különben nem tenne meg. A dinamitba nincs bekódolva a robbanás, mert az természetéből kifolyólag következik be adott körülmények között. Az se bekódolás, hogy a kan kutya meghágja a tüzelő szukát, mert ez a dolga. De kódolás, ha az ébresztő órád reggel 7-kor csörög, mert ezt különben nem tenné meg, csak ha erre este beállítod (kódolod).

  151:
  Én ismerem és értem a rendszert. Amit te írsz az egy utólagos magyarázkodás. Az istenhívők szerint isten a teremtő, a fenntartó, a gondoskodó, a büntető, ráadásul a képmásai vagyunk, tehát megjelenített személy, egyben lélek, tehát test nélküli lény. Most nagy hirtelen a kódolás lesz az isten? Ha-ha-ha. Ha az „isten” keresésből kiirtod a racionalitást, akkor az egész nem ér egy kalap szart se. Az anyagon túli létet kizárólag a tudomány tudja feltárni. A spiritiszták álmodoznak, fantáziálnak, és még csalnak is, hogy igazolni tudják képzelődéseiket.

 138. „The first drink from the cup of natural science brings atheism, but at the bottom of the cup waits God.”
  Werner Heisenberg (1901-1976)

 139. 155.
  ” Az anyagon túli létet kizárólag a tudomány tudja feltárni.”

  Pont a tudomány képtelen rá, mert eleve, definíció szerűen másra lett kitalálva. Ahogy oscilloszkóppal nem lehet alapot ásni, úgy ásóval se lehet frekvenciát mérni.

  A tudomány viszonya a spiritualitáshoz ugyanaz, mint a paraszbácsi viszonya a zsiráfhoz az állatkertben. : Ránéz és azt mondja : Ilyen állat nincs.

 140. 156:
  Okos, jópofa idézetekkel Dunát lehet rekeszteni. Én nem így látom. Akit gyerekkorában indokrináltak, abból lehet később tudós, de marad az istenhite. A natural science megismerői azt „fedezik” fel, hogy micsoda csodálatos rendszer a Lét, milyen hallatlan precizitás uralkodik, ami szükségszerűen egy teremtő létezése után kiált. De ez csak az emberi agy működéséről árulkodik, mert hozzászoktunk, hogy semmi sincs magától (Paley tiszteletes) a földi életben, de ebből hiba arra következtetni, hogy akkor a Lét is teremtve lett „valaki” által. A Lét egyszerűen csak VAN, és m indig is volt, amit az emberi agy nem tud felfogni.

 141. 157:
  Állandóan fordítva ülsz a lovon. A tudományt senki se találta ki. A természet „titkainak” a feltárására kialakult vizsgálati rendszert neveztük el tudománynak. Az ismeretlen megismerésének legjobb eszköze a tudomány. Sajnálom, hogy elveszem a kenyered, de ti csak álmodoztok, képzelődtök, fantáziáltok, ami sehova, legjobb esetben babonához, alaptalan hithez vezet, amiért aztán lehet vitázni, harcolni, és nevetségessé válni.

  Szerintem mindent leírtam amin el lehet gondolkodni, tovább ebben a témában nem vitázok, legfeljebb kérésre megmagyarázok homályos részleteket.

 142. Ha a dobókocka 10 a nagyonsokadikon
  dobásából 10 % – kal többször jön ki a a 6- os mint a többi szám, akkor preparált, illetve nem homogén a dobókocka.

  Tehát valami oka van az elméleti valószínűségtől való szignifikáns, elméletileg megengedettnél nagyobb eltérésnek.

  Ha bármilyen jelenség nem követi az elméletileg kiszámított valószínűséget, ott joggal gyanakodhatunk általunk még nem detektált oksági tényezőre, nem kell rögtön Istenre gyanakodni.

 143. 147 Lehettem Volna

  „A spiritualitásban pedig az intelligencia megtanul harmonikusan beilleszkedni a tágabb környezetébe, a “teremtésbe”.”
  Annyira csodásan kétértelműek a megfogalmazásaid, hogy mindig oda lyukadok ki, hogy a hitet csupán morális célszerűségi alapon véded eszmefuttatásaidban.
  Hozzászólásodból megint azt értem ki, hogy az erkölcsi értékek összehangolt halmazát maga a kialakult értelmes ember hozta létre, majd elszakította önmagától, megszemélyesítette és maga fölé helyezte.
  De könyörgöm, ez akkor sem isten, hanem a társadalmi együttélés érdekébe létrehozott közös moralitás…
  Értem én, ha ezt bevalljuk, akkor agyoncsapjuk megcélzott hatást.

 144. 161.
  „De könyörgöm, ez akkor sem isten, hanem a társadalmi együttélés érdekébe létrehozott közös moralitás…”

  Az elnevezés szerintem másodlagos. „történelmileg úgy alakult” hogy az emberek szeretik megszemélyesíteni a fontosabb jelenségeket, mivel csak kisebb részük szemléli a világot intellektuális szempontból. A világ viszont mindenki számára egyformán otthont jelent, akkor is ha egyes intellektuálisok úgy érzik, hogy az ő szempontjukból jobban látszik az „igazság”. Pedig ők csak talán valamivel gátlástalanabbul használják ki előnyüket.

  Itt nem egy személy-Isten létéről van szó, hanem hogy az a törvény és moralitás rendszer valóban olyan meghatározó-e az emberi lét szempontjából vagy sem.
  Ha valóban létezik ez a morális rendszer, ami nélkül széthull az ismert emberi világ, akkor azt akár hívhatjuk Istennek is.

  Valahogy úgy, hogy az, hogy a Bohr féle atommodell valóban elnyagyolt és félrevezető, ha 100%-ig komolyan vesszük, de nem jelenti azt, hogy az atom nem létezik.

  Tehát nem a szakállas, fehér ruhás öregurat kell keresni, hanem azt az értéket amit megtestesít.

  Ez pedig az a moralitás, hogy időnként saját érdekeid ellen kell cselekedned a többség fennmaradása érdekében.
  Ez attól nem nyilvánvaló, hogy mindig van egy kis százalék, aki figyelmen kívül hagyja ezt a moralitást, és láthatóan előnyére válik. De mindenki nem hagyhatja figyelmen kívül, és ezt a kettősséget kell az emberek felé kommunkiálni:

  Vagy betartod a szabályokat és „üdvözülsz” vagy nem tartod be, és vállalod az ezzel járó kockázatot.
  És itt jön be, hogy nem mindegy hogy egyénileg vagy tömegesen cselekszünk. Itt jön a képbe a szabad akarat.
  Ha mindenki betartja a szabályokat, az a menyország, ha senki, akkor az a pokol.

 145. 161.
  „hitet csupán morális célszerűségi alapon véded ”

  Tulajdonképpe így van.
  A hit ennek a morális célszerűségnek a létezésében való hit.
  SZámomra ez a moralitás csak egy oldala a többi, fizikai és logikai szabályrendszernek, ami a létezést meghatározza.

  Tehát ha tömegesen szembemész a gravitáció vagy a termodinamika vagy a logika alaptörvényeivel, ugyanúgy elveszel, mint ha tömegesen szembemész a morális szabályokkal.

 146. Mióta a tudatosság egy lépcsőfokára feljutottam, azóta igyekszem helyesen élni, ha úgy tetszik morális és erkölcsi szempontból is.
  Semmi szükségem ehhez istenre.
  A Szeretteim Magam és a tágabb közösségeim érdekében teszem ebben a sorrendben.
  A jótékony, értelmes, közösségre előnyös, szeretteiről dicséretesen gondoskodó példaértékű magatartás, nem a hívők privilégiuma.

 147. „The Bible shows the way to go to heaven, not the way the heavens go.” – Galileo Galilei (1564-1642)

  Okos, jópofa idézetekkel Dunát lehet rekeszteni. Akit gyerekkorában indokrináltak, abból lehet később tudós, de marad az ateizmus.

  Az indoktrinálás nem mindenkire hat egyformán.
  Az országban 45 évig indoktrinálta a népet a kommunizmus, mégsem lett mindenki kommunista a végére. Sőt. Viszont a nagy ellenszél ellenére megerősödött a vallás.
  Viszont te se lettél vallásos az iskoládban.
  Tehát az indoktrinálás nem aranyszabály. Különösen nem gondolkodó emberek esetében akik az átlagnál tistábban látnak.

  Az kicsit életszerűtlen számomra, hogy ezek a tudósok hatalmas összefüggéseket vesznek észre, kutatnak ki, és gazdagítják az emberiség tudását, de nem veszik észre azt amit te nyilvánvalónak érzel, hogy alapvető életfilozófiájuk csak egy halom maszlag…

 148. 165

  ” Az kicsit életszerűtlen számomra, hogy ezek a tudósok hatalmas összefüggéseket vesznek észre, kutatnak ki, és gazdagítják az emberiség tudását, de nem veszik észre azt amit te nyilvánvalónak érzel, hogy alapvető életfilozófiájuk csak egy halom maszlag”

  A közösségi nyomás ereje túlbecsülhetetlen.
  Az amstetteni rém sztorija szerinted életszerű ?

 149. Az gondolkodó ember az elméjét igyekszik feltölteni tudással, képességeihez mérten. Sajnos a fehér foltok még mindig sokkal nagyobb területet fednek be, mint a tudással elfoglalt részek.
  Van akiket ez borzasztóan zavar és igyekeznek „besatírozni” fehér foltjaikat hittel, vallással, ezotériával, okkultizmussal, stb., stb. De képtelenek megérteni, vannak akiknek erre nincs szüksége.
  Magam is nagyon jó elvagyok a fehér foltjaimmal és ha „jön a tudás”, akkor jön, ha nem, nem. Semmi traumát, lelki válságot nem okoz. 🙂

  Tibor bá viszont elveszítette a mottóját, mármint, Orbán és Istenhívők kíméljenek! 😀
  A mutató ujjam már ízületes, a folyamatos scroll-ozásba, hogy Extra agymenéseit (nem akarok durvábban fogalmazni) átpörgessem! 😀
  Szétkúr minden posztot, az értelmes gondolatok viszont elsikkadnak.

  165.
  „Az országban 45 évig indoktrinálta a népet a kommunizmus, mégsem lett mindenki kommunista a végére. Sőt. Viszont a nagy ellenszél ellenére megerősödött a vallás.”
  A vallás sem erősödött meg, csak szeretne, a ’45 előttihez képest harmatgyenge!
  Ebből is látni az embereknek megjött az eszük egy kicsikét, nem dőlnek be mindenféle maszlagnak, vagy más maszlagban hisznek. 🙂

 150. 167:
  Extrán át kell lépni, egy szélsőséges beteg eset. Lehettem volna pedig a levegőbe lövöldöz: „megerősödött vallás” meg hasonlók.

 151. 162
  Végre egy derekas válasz!
  Ha ezt érted hit alatt, akkor én is hívő vagyok, meg ahogy elnézem nagyon sokan mások is.
  És érdekes módon hat is rám, ha rosszul cselekszem, lelkiismeret gyötör, és cselekszem úgy időnként, hogy kárt okozok magamnak, hogy másoknak ne kelljen. Pedig semmiféle istenben nem hiszek.

 152. 169.
  Az Isten személyes képe eltántorít sokakat.
  Az ember lehetőségeihez és kultúrájához mérten „modellezi ” a világot.
  A többségnek megfelel a régimódi modell, mások újat keresnek, más megközelítéssel.

  A vallás szó, nem véletlenül hasonlít a vállalás szóhoz.
  Ha „áldozatot” vállalsz, tehát néha egyéni érdekeid ellen cselekszel, vállalod a kellemetlenségeket.

  A legvérmesebb vita itt nem azon van, hogy létezett-e Jézus és járt-e vizen…
  Hanem hogy kitörölni azokat az erkölcsi korlátokat, amiknek tudatos megszegésével az ateisták „rosz fényben” látszanak.
  Nyilván nem azt mondják, hogy jó, ami nyilvánvalóan rosz (lopás, csalás, hazugság, stb) hanem azokat ekézik, ezekre emlékeztetni akarnak, és azokat dicsőítik, akik kibúvót adnak (Freud, Darwin, szex, az életért vívott harc, stb)

  Ha egy „jó” ateistát megvakargatsz, akkor észrevesze, hogy bizony hisz bizonyos értékekben és azok szerint dönt és nem mindig a pillanatnyi érdekei szerint.

 153. 167.
  „A vallás sem erősödött meg, csak szeretne, a ’45 előttihez képest harmatgyenge!”

  A 45 előtthöz képest valóban.
  De a 80-as évekhez képest megsokszorozódott. Nem csak a templomokba mennek többen, de (ez nem miden esetben pozitív) rengeteg apróbb vallás, szekta alakul, mert az emberek szükségét érzik annak az űrnek a kitöltéséhez, amit se a kommunizmus se a tudomány nem tudott betölteni.
  És ah még idevesszük az ezotéria és a New Age iránti érdeklődést akkor valóban el kell fogadni, hogy alaposan megnőtt a spiritualitás iránti igény.

 154. 171.
  Tudod, ez a legaljasabb dolog, amit sugalmazni akarsz itt, több hozzászólásodon keresztül!
  Mármint hogy, csak az lehet becsületes, tisztességes, aki hívő, vallásos!
  Környezetemben, szűkebb, bővebb családomban, sokan vannak, kik nem hívők, vallásosak és ennek ellenére tisztességes becsületes, dolgos emberek, magamat is beleértve.
  Az „ájtatos manók között” meg igen sok a semmi ember!
  Tisztesség dolgában, először is, magadban és környezetedben kellene körülnézni, csak utána minősíteni másokat!

  172.
  „De a 80-as évekhez képest megsokszorozódott.”
  De csak a köpönyegforgatók körében, mivel, aki akart járni templomba az járt, járhatott akkor is.
  Azt csak a klerikálisok terjesztik, hogy bárki is tiltotta volna őket a vallásgyakorlástól.

 155. 171

  A vallás szó – latin, spanyol – relegio (légió) ejtsd :
  relihio köteléket jelent.
  Tartozni valahová (Istenhez) és eszerint a kötelék szerint élni.
  Teljes tévedésben vagy, hogy az ateistákat pláne Freudot , Darwint ,az erkölcstelenség szálláscsinálóinak tartod.
  Ha neked a szex emberi életben betöltött szerepének méltatása és a létért folyó kűzdelem, a természetes kiválasztódás az erkölcstelenség szinonímái akkor teljesen tévesen interpretálod ezeket a nagy gondolatokat.

 156. A vitázó felek közül az ateisták indulatosabbnak tűnnek nekem, legalábbis itt a blogon. De ha valakinek nincs vaj a fején, akkor miért idegeskedik? Egyszerűen átlép ezen és kész. Nekem extragalaxis viselkedése szimpatikusabb ilyen szempontból. Lehet, hogy folyamatosan nyomatja az álláspontját, de türelmesen teszi, akit meg nem érdekel, átgörgeti. A hit is olyan, mint az ízlés, lehet rajta vitatkozni, de sehová nem vezet.

 157. 175.
  Csak kérdés, ki itt az ateista ezen a blogon?
  ateista=hívő
  Mindkettő hisz, de nem TUD.
  A hit a tudás hiánya.

  Azonkívül, ha tisztességemet, becsületemet, ismeretlenül sérti, sértegeti valaki, azt ledorongolom, még ha egyesek lelkivilágát ez esetleg sérti is!

 158. 175:
  Neked könnyű, mert nulla felelősséged van a honlap eszmeisége tekintetében. Én a hülyeségeket nem hagyhatom válasz nélkül. Amit a „lehettem volna” tesz a tudománnyal az egyszerűen felháborítóan aljas és naná, hogy kiveri a biztosítékot. Miért? Mert az átlag ember nem (nagyon) érti a tudományt, tart tőle (de boldogan használja a vívmányait) és kapva kap az alkalmon, ha valaki cikizi. Én, aki dedikáltam az életemet az ismeretterjesztésnek, ezt mélységesen megvetem. Ráadásul teljesen megalapozatlan dolgokkal tűzdeli teli a hozzászólásait. Nevetséges az állítása, hogy kizárólag a vallás a jó erkölcs biztosítéka. Ráadásul mélyen sértő a nem vallásosak számára.

 159. 177
  Nagyon sokan gondolják, hogy az istenfélelem visszatartó erő a rossz cselekedetektől.
  Továbbá, hogy a hittan egyfajta védőoltás a gonoszság ellen.
  Minden jót Istentől eredeztetnek, következésképpen az a sajátos logikájuk, hogy az istentelenség a bűn melegágya.
  Jómagam nem osztom e nézeteket.

 160. Azt kellene megvizsgálni, hogy a természettel harmóniában élő emberi közösségek(merthogy voltak ilyenek), vallástalanok voltak-e, vagy sem. Hittek-e természetfölötti létezésében. Ha voltak köztük tisztán materialista közösségek és működött is a dolog, akkor nektek van igazatok. Ellenkező esetben hiába berzenkedtek, mert tény, hogy valami napjainkban nagyon el van cseszve és sok arra utaló jel van, hogy az egyik fő ok az istentelenség.

 161. 179.

  „hiába berzenkedtek, mert tény, hogy valami napjainkban nagyon el van cseszve és sok arra utaló jel van, hogy az egyik fő ok az istentelenség”

  Tévedsz, az Inkvizíció hiányzik.

 162. 179

  A természeti népek manapság naív romantikus hamis idealizálás tárgyai.
  Olyan kegyetlen, embertelen „megoldásaik” voltak hiogy ihaj.

 163. 180. Az inkvizíció szakértője Gedeon, tett már párszor említést, hogy milyen hazugságok övezik az inkvizíciót a történelemben. Én nem voltam jelen, nem tudom. Itt inkább az volt a kérdés, hogy lehet-e vallástalanul, hitetlenül egy emberi közösségnek harmóniában élni a természettel.

 164. 181. Itt most nem is lándzsás kannibálokra kell gondolni a dzsungelből. Hogy ne menjünk messzire, a magyar ártéri gazdálkodás, ami egy elég harmonikus viszony volt ember és természet között. A magyar parasztság tudtommal nem volt ateista, materilaista, gergelypista.

 165. Kedves Pugacsov Úr

  A természeti népek nemritkán Istenkirályoknak hódoltak, vagyis a Törzsfőnök ,Hadvezér, Főpap, Főbíró,Főorvos volt egy személyben.

  VIII.Henrik elvtárs óta tudjuk, hogy ezek mire képesek, ha bekattannak.

 166. 184. Ejnye, Bódi Úr, ne bódítson már itt engem, mert még elhiszem. 😀 Tudomásul kell venni, hogy a vallás egy közösség összetartó erő. És azt is tudomásul kell venni, hogy a nagyon intelligens emberek jelenléte egy bizonyos szint fölött káros a közösségre nézve, mert felforgathatják azt, ha a nagy intelligencia erkölcstelenséggel párosul(gyakran párosul azzal). Ezért inkább más dolgokra fordítsák az adottságukat, mint a közösségi korlátok szétverésére. Ha valaki hisz a Mikulásban, nem kell folyton azt bizonygatni neki, hogy márpedig Mikulás nem létezik, mert én jártam az Északi-sarkon és sehol nem láttam. Ezt a célt szolgálhatta az inkvizíció, ha egyáltalán úgy volt, ahogy a történelemkönyvek oktatják.

 167. 179:
  Látom szeretnél tiszta vizet önteni a pohárba. Csakhogy ez nem olyan egyszerű dolog. A tudományos felfedezések előtt is magyarázatot keresett az Ember például a villámra, az évszakok változására, a fertőző betegségekre, rendhagyó jelenségekre mint például a hajhullás vagy lefogyás. Mivel a valóságot nem ismerhette meg, kitalált magyarázatokat, amire nagyon jó példa a görög hitvilág. Ilyen körülmények között természetes volt egy Ember felett álló lény vagy lények elfogadása természetesen emberi tulajdonságokkal (közösülnek, irigykednek, ármánykodnak, stb.) Ilyen környezetben született meg a biblia is, a Jézus mese is, stb. Csakhogy ez egy idő után tarthatatlanná vált. Sárból ember formálás, bordából asszony, bárkába be az állatokkal, bábeli nyelvzavar, stb. stb. Az Ember felvilágosult, mert számtalan korábban ismeret jelenségre megtalálta az igazi választ. Az értelmes Ember vagy tud valamit, vagy elhisz azzal kapcsolatban valamit, amit véleményformálók kitalálnak számára. Nincs tehát értelme vizsgálni a természeti népeket, azaz a nálunk primitívebbeket, mert tudás/ismeret hiányában hittek valamiben. De egyáltalán nem voltak erkölcsösek. Például emberáldozattal iparkodtak elnyerni az isten jóindulatát, vagy esőt, vagy termékenységet, vagy bármit.

 168. A személyi kultusz általában szükségszerűen vezet el a durva visszaélésekhez és naná, hogy a Törzsfőnők tejhatalmú.
  Mindenki rettegi és lesik a szeszélyeit.
  Ha megkíván egy fehérnépet,könnyen lehullik egy fej.

 169. Tudomásul kell venni, hogy a vallás egy közösség összetartó erő.
  A közösség neve pedig Vatican.

 170. 188. „Az Ember felvilágosult, mert számtalan korábban ismeret jelenségre megtalálta az igazi választ. Az értelmes Ember vagy tud valamit, vagy elhisz azzal kapcsolatban valamit, amit véleményformálók kitalálnak számára. Nincs tehát értelme vizsgálni a természeti népeket, azaz a nálunk primitívebbeket, mert tudás/ismeret hiányában hittek valamiben.”
  Igen, a felvilágosult mérnökök és a buta magyar parasztság viszonya. A buta magyar parasztság,akik tudás hiányában hittek valamiben, például abban, hogy a folyószabályozások elsivatagosodáshoz vezetnek. De a tudomány képviselői, az okos mérnökök előre látták, hogy itt olyan gazdasági fellendülés lesz, ami Kánaánt fog elhozni, mert ők nem hittek, hanem tudtak.

 171. 190. Említhetted volna a „magyar” parlamentet is. 😀

 172. 191.

  Na püff! Nesze neked tudomány, meg szakértői bírálat tudományos szakfolyóiratokban. A tudományos önelégültség falát persze holmi tévedés nem fogja megingatni soha. Néha az az érzésem, hogy az Univerzumtól is elvárnák, hogy úgy működjön, ahogy azt a tekintélyes tudományos szakfolyóiratokban publikálták.

 173. Itt mindent Jézusra hegyeztetek ki, nem értem miért? Ez a vallás csak folytatása a zsidók. Az volt alap és hiába akarta néhány korai egyházatya lerázni, mint egy koloncot, pl. Markion, aki szerint az ószövetség istene csak egy gonosz kisisten, Origenészre álláspontját fogadták el. Persze később az ő tanai sem tetszettek a reinkarnáció miatt és eretnekké nyilvánították.

  Avatar belinkelte Katolnai weblapját holmi „varázsgombáról” is szó volt abban a hozzászólásában. Őszintén szólva még nem olvastam végig, de Ezsdrás, aki a babiloni fogságból hazatérve irnokaival lejegyezte Mózes állítólag elégett 5 könyvét ezt írta a Tóra születéséről.

  Ő írta, saját maga és ugyan nem része a Bibliának – nem voltak hülyék a rabbik akkor sem – de nehéz volna megmagyarázni, hogy miért ne higgyük el neki ezt, ha minden mást elhiszünk, amit írt.

  Tehát a varázsgomba főzet…

  „”36] Hanem most senki se jöjjön énhozzám, és ne keressetek engem negyven napig.” [37] Azután magam mellé vettem az öt embert, ahogyan parancsolta nekem, és kimentünk a mezőre, és ott maradtunk. [38] A következő napon, íme, egy hang szólt hozzám, mondván: „Ezsdrás, nyisd ki szájadat és idd meg, amit én adok neked inni.” [39] Akkor kinyitottam a számat, és íme, egy teli poharat kínáltak nekem; olyasmivel volt tele, mint a víz, de a színe olyan volt, mint a tűznek. [40] Elvettem és ittam; és amikor megittam, a szívem megtelt értelemmel, és mellkasomban megnövekedett a bölcsesség, mert szellemem visszanyerte emlékezetét; [41] És megnyíltak ajkaim, és nem voltak többé bezárva. [42] És a Magasságos értelmet adott az öt férfinak is, és váltásban írták, amiket diktáltam, olyan betűkkel, melyeket korábban nem ismertek. Negyven napig ültek, és nappal írtak, és éjjel ették kenyerüket. [43] Ami engem illet, nappal beszéltem, és nem hallgattam éjjel sem. [44] Így a negyven nap alatt kilencvennégy könyv íratott meg. [45] És amikor a negyven nap véget ért, a Magasságos ismét szólt hozzám, mondván: „Hozd nyilvánosságra az első huszonnégy könyvet, amit írtatok, hadd olvassák az arra érdemesek és az érdemtelenek egyaránt; [46] De őrizd meg a többi hetvenet, hogy a néped között levő bölcseknek adhasd azokat. [47] Mert bennük van az értelem csírája, a bölcsesség forrása, és a tudás folyama.” [48] És így tettem.”

  Ez volt az alap, amire építkezett a keresztény egyház.

 174. Szeretnék udvarias és tisztelettudó maradni, mégis halkan elmondom nem megyek be abba az utcába, ahol emberek ájult áhítattal 10 évig tanulmányozzák a Bibliát.
  Én Dr Sigmund Freud Prófétában hiszek és a Szexistenben.

  🙂

 175. 195:
  Érzéseim nekem is vannak, de nem írom le, mert megsértődés lenne a vége. 😀

 176. 195.

  Kedves Kyra

  „Néha az az érzésem, hogy az Univerzumtól is elvárnák, hogy úgy működjön, ahogy azt a tekintélyes tudományos szakfolyóiratokban publikálták”

  Teljes joggal reméljük, hogy legalábbis jelenleg, ezek járnak bárkinél közelebb, az igazsághoz az Univerzum működése tekintetében.

 177. extragalaxis, Lehettem Volna:
  Egy pár napja Avatar belinkelte: http://vallastortenelem.blog.hu/
  Nekem napokig tellett míg átolvastam. De figyeltem, hogy extragalaxis már kb 1 óra múlva írogatott… Feltételezem, hogy egyáltalán el sem olvasta. Pedig megspórolhatta volna a következő hozászolásokat mert mindegyikre meg van a válasz a fenti anyagban. Ha csak apologéták érvelését olvassátok el akkor semmi esélyetek megérteni azokat akik reálisan akarnak bemutatni valamit. Az apologéta írásokra nevetséges hivatkozni, mert nekik nyilvánosan és általuk is elismert feladatuk, hogy a vallást, hitet védjék.

 178. Figyelem szent fazekak!

  The Catholic Church has refused to provide the UN with information about sexual abuse of children by priests. [It says that the UN has no jurisdiction in this matter and that such inquiries are properly channeled through the governments of the countries where the alleged abuse has occurred.] Press TV 2014 Jan 16

 179. 144: Tibor bá! Ismét hű maradtál önmagadhoz, Te sem tudsz mit kezdeni az őskeresztény gyülekezetekkel, a tanok terjedésével, az első háromszáz évvel, de stílszerűen ezt a problémát ismét átugrottad. Ha Jézus történetiségét elvetjük, nincsenek őskeresztény gyülekezetek, vértanúk és Újszövetség.
  Márpedig ezek mind léteztek. Ehhez nincs szükség Flaviusra, Pliniusra, Tacitusra, Suetoniusra.

  Sehol a világtörténelemben nem tudsz mondani egyetlen olyan eszmét sem, amely ne lenne köthető egy valós emberhez. Az általad említett összeesküvéselméletre pedig egyetlen bizonyítékod sincsen, úgyhogy minden kritikád elfogadhatatlan Jézus történetiségét és az evangéliumok hitelességét illetően.
  Ugyanis itt már két állítás hangzik el, úgyhogy nem érvelhetsz azzal, hogy a bizonyítás kényszere rajtam van, mert Te is állítasz valamit.

  1. Én azt állítom, hogy Jézus létezett és az evangéliumok hitelesek. Mindezt bizonyítja az őskeresztény gyülekezetek léte, a tanok terjedése, a vértanúk régészetileg feltárt sírhelyei, az első századok írásos forrásai, mégha sokszor ellentmondásosak is, valamint a kereszténység világvallássá válása, életszerűsége, tanításainak az egyetemes emberi erkölccsel való hasonlósága.

  2. Te azt állítod, hogy mindez csak összeesküvés. De semmi bizonyítékod nincsen rá, hogy az őskeresztény vértanúk tízezrei, a Biblia másolók tízezrei, a hívők százmilliói egy kis csapat hatalom és pénzsóvár zseni csalásának áldozatai lennének.

  Válaszold meg a következő kérdéseket: Kik voltak ezek a csalók, hol éltek, mikor éltek, milyen hasznuk származott mindebből, milyen bizonyítékaid vannak minderre?

 180. 203: Könyörgök extragalaxis, olvasd el már az Avatar által ajánlott oldalt! Mindegyik kérdésedre ott van a válasz! Minden szavadat, minden betűdet cáfolja.

  Ezt kell elolvasnod: http://vallastortenelem.blog.hu/

 181. Nem szükséges szándékos rosszindulat, csalás és szélhámosság ahhoz, hogy egy legenda, mítosz megerősödjön elterjedjen.

  Első körben ez lehet egy spontán folyamat, az emberek szeretik továbbadni az érdekes furcsa csodálatos történeteket.

  A történet egy idő után elkezd saját életre kelni.

  Egyfajta kulturális evolúciós fejlődésen megy át, aminek a végén ott találjuk az Újszövetséget.

  Később miután a kereszténységről beszélünk, már megélhetési propagátorok is bekapcsolódnak és egyre több hivatásos terjeszti az új üdvtant.

  Majd alaposan megtervezik a cég marketing stratégiáját.

  A végeredményt tapasztalhatjuk.

  Ne feledkezzünk meg egy nagyon fontos tényről, egy dolog igazságát nem bizonyítja az, hogy egymilliárd ember elhiszi.

 182. 204: Szilárd! Elkezdtem olvasni az általad javasolt oldalt és már az elején érdekes dolgokra bukkantam: Püthagoraszt helyezi a középpontba, mintha ő lenne az események sorsfordító figurája, aki mindent elindított.

  „Átültetni más vallásos elképzeléseket, bevezetni idegen, korábban sosem hallott hittételeket ma sem könnyű, hát még 2500 évvel ezelőtt, mikor is minden közösség féltve őrizte atyáik hitét, isteneik hatalmát, azok óvó segítségét. Cseréket, változásokat kieszközölni ezekben a tökéletesnek hitt vallásvilágokban könnyen magával hozhatta az istenkáromlás vádját, amit mindenhol halállal büntettek. Püthagorásznak nem volt könnyű dolga!”

  És Jézusnak könnyebb lehetett?

  De olvasom tovább…

 183. 204: Szilárd!

  „Püthagorász közösségéről kevéske feljegyzés maradt ránk az ókorból, mint Porphiry ‘Püthagoraszok Élete’ című rövid, töredékes írása. I. e. VI. évszázad második felében iskolát alapított, amiből később misztikus vallási közösség formálódott. Nők, teljes jogú tagokká válhattak, nem létezett számukra hátrányos megkülönböztetés. Kezdő tagoknak, tanulóknak öt éves szilenciumot kellett gyakorolni. Soraikban nem létezett társadalmi különbség vagy születési kiváltság, és teljes vagyonegyenlőség alapján minden vagyont, értéket megosztottak egymás között. Hajnalban keltek, énekekkel, imákkal köszöntötték a felkelő napot, majd tanulással, vallásos ájtatossággal töltötték napjaikat. A közösen elfogyasztott esti étkezésen szent iratokból olvastak fel. Szigorúan vegetáriánusok voltak, állati áldozatok bemutatását elvetették, és hasonlóan a Brahmanistákhoz: minden élőlény megölését elítélték. Öltözékük hófehér tóga volt és nőtlenségben éltek.”

  Szilárd! Miből gondolod, hogy ez igaz?

  Az evangéliumok ezerszer erősebben alá vannak támasztva forrástörténetileg, azok igazságában meg nem hiszel?

  De olvasom tovább…

 184. 204: Szilárd!

  „Azok a vallásdolgok, melyek még hiányoztak a korai hellén hitmegnyilvánulásokból, hitéletből, mint az aszketizmus, a halál utáni létezés elméletei, a világi élettől, társadalomtól történő elfordulás, a megváltás lehetőségének felajánlása, és az ember megistenülésének elméleti lehetősége: Püthagorász és tanítványainak köszönhetően meghonosodott görög területen is.”

  Szilárd! Ez a Püthagorasz nagyon ügyes fickó volt, a tanítványaival együtt. És milyen sok hiteles történeti forrás van minderről… Nem is beszélve a ma létező többmilliárd Ozirisz hívőről…

  De olvasom tovább…

 185. 204: Szilárd! Szóval még a végén kiderül majd, hogy Püthagorasz áll minden mögött…

  Egyébként olvastam a halról, mint szimbólumról. De milyen érdekes, hogy a keresztgények ezt anagrammaként használták:
  ichtus (görögül hal): Iesous Christos THeou Uios Soter, Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó

  Ezt a fajta hal szimbólumot és anagrammát valyon hogyan használták a Jézust megelőző misztériumokban? Ezt miért nem fejtette meg a cikk szerzője? És miért van ez a jel a Róma alatti keresztény katakombák többezer sírján?

 186. 204: Szilárd! Az első része lenyűgöző az általad belinkelt cikknek, csak miért éppen Püthagorasznak és csapatának higgyek, miért ne Jézusnak és az apostoloknak?

  A második részét már olvastam a cikknek, Tibor bá majdnem teljes egészében belinkelte. Milyen érdekes, felsorol 24 kortárs szerzőt, akik mit sem tudnak Jézusról, de az összeesküvőkről sem…Itt valami nagyon gyanús…Senki nem tud a kereszténység valós vagy hamis kialakulásáról és terjedéséről…több mint 200 évig…

  De találtam egy forrást miszerint: „A kereszténység az első században bizonyíthatóan megjelent és elterjedt Palesztinában, Szíria tengerparti és szárazföldi városaiban, Cipruson, Kis-Ázsiában, Makedónia és Achaia több nagyvárosában, Rómában, Pompeiben, Alexandriában, Karthágóban és valószínűleg Galliában is. A keresztények számát néhány tízezerre tehetjük ekkor.
  A keresztény egyház a 2. században véglegesen elkülönítette magát egyrészt a zsidóságtól, másrészt a keleti misztikus vallásoktól. A közösségek missziós-vándor hierarchiáját kezdte felváltani a helyi, állandó hierarchia. A közösségek súlypontja keleten volt, ez nagyon sokáig így is maradt. Kis-Ázsia tartományaiban volt a levirágzóbb a kereszténység. Thrákiában 170 körül már 13 püspök zsinati összejöveteléről tudunk. Szíria, Edessza, Mezopotámia (225-ben: 17 püspökség), Kis- és Nagy-Örményország, Görögország, Egyiptom volt érintett még, de eljutottak a hívek Perzsiába és Indiába is. Nyugati területeken Itáliában 250 körül már kb. 100 püspökség létezett. A dunai provinciákban a nagyobb városokból tudunk közösségekről, Galliába és Britanniába lassabban hatolt be a kereszténység. A hispániai közösségek a 3. században erősödtek meg. A 256. évi karthágói zsinaton már 87 afrikai püspök is képviseltette magát.
  A számbeli terjedést illetően csak becsléseink lehetnek: a 2. század derekán néhány százezer, a 3. század közepe táján néhány millió lehetett a hívők száma, a 4. század elején pedig a Római Birodalom 60-70 millió lakosának kb. 10%-a lehetett keresztény.”

  Milyen érdekes…több százezer keresztény az első kétszáz évben, többezer vértanúval, katakombákkal, Jézus feliratokkal és senki nem tud semmit…a nagy történetírók hallgatnak…
  többszáz gyülekezet világszerte, többszázezer keresztény…és senki nem tudja mit vallanak…

  Majd valaki a hasára üt és kitalál valamit 325-ben Nikeában és többmillió keresztény rábólint, hogy igen, habár 200 éve még nem ezt mondtuk, már azt sem tudjuk, hogy mit mondtunk, tulajdonképpen senki nem tudta, azt sem, hogyan lettünk többmillióan…

 187. 205: Bódi Gábor! Mindig élvezettel olvasom a hozzászólásaidat.

  Első, de második körben sem találnak ki spontán olyat az emberek, amit az evangéliumok tartalmaznak, aztán meghalnak érte vértanúként háromszáz éven át és egyre többen lesznek.

  Mondj még egy példát erre!

 188. 211.

  Az elhunyt személy feltámadásának vágya egy teljesen evidens, követhető, banális vágy, pláne ha az illető nem végelgyengülésben halt meg hosszú kellemetlenül eltöltött vegetáció után 120 éves korában.
  A meggyilkolt Che Guevara karját azért vágták le, hogy bemutatható legyen a kételkedőknek és senki ne terjesztesse a hírt, hogy a halála csak hazugság, hiszen még él.
  Bolívia kormánya még ettől a legendától is tartott és valószínű nem minden alap nélkül.

 189. 212: Bódi Gábor! Ezt Jézussal is megtehették volna a zsidó főpapok és rómaiak. De Jézus holtteste eltűnt…Miért nem vigyáztak rá, ha tudták, hogy fel fog támadni, őrizhették volna jobban is…De ezzel a kérdésemre még nem válaszoltál.
  Nincs egyetlen olyan személy sem, akiért vértanúként meghalnak emberek 300 éven át.

 190. 213.

  Teljesen világos és egyértelmű ,hogy ma se tudományos értelemben , se a világi bíróság előtt, nem bizonyítható Jézus feltámadása.

  Nincs is rá szükség, miután Te vagy rá az élő példa, hogy ez cseppet sem zavarja az Istenhez való mély elkötelezett viszonyodat.

 191. Extragalaxis: Köszönöm, hogy olvasod tovább. Tudom, hogy nem lehet egyáltalán könnyű egy olyan munkát olvasni ami lépésről lépésre semmisíti meg minden érvedet. Ugyanakkor nagyon hosszú rengeteg hivatkozással. De még ezen kívül is vannak még adalékok http://adalek.blog.hu/2011/04/12/a_romai_birodalom_bukasa_es_a_keresztenyseg?token=208bd12287046ac076ee3c20fc78e73f és még századokra lebontva a kereszténység története.
  „többezer vértanúval, katakombákkal, Jézus feliratokkal és senki nem tud semmit…” Le van írva erre is a válasz később.
  „…hogyan lettünk többmillióan…” – erről is szó van később, csak türelem…
  „miért éppen Püthagorasznak és csapatának higgyek, miért ne Jézusnak és az apostoloknak?”
  De ki kérte, hogy higgyél Püthagorásznak? Csak annyiról van szó, hogy ha léteznek olyan „gondolatok” amiket ti „eredetinek”, isteni sugallatnak tekintetek és léteznek források amik 500 évvel azelőtt már leírták tucatszámra ugyanazt akkor az „eredetiség” megkérdőjelezhető, nem-de?”

 192. Jézus-sztoriból, amit itt megvitattatok, valami kimaradt…

  Tiszta sor, hogy a keresztények vízen járó, szűztől született Jézusa sosem létezett, ezek olyan misztériumok, amelyek megtalálhatók a kereszténységet megelőző vallásokban is és a római birodalom nagy olvasztótégelyében vált szükségessé a beemelésünk a zsidó-keresztény vallásba, hogy a manicheisták, mithrász-követők és a többi 80 vallás követői könnyebben meghódíthatók legyenek.

  Ha létezett volna a történeti Jézus, akkor nem kényszerült volna arra az egyház, hogy különböző csalásokkal, félremagyarázásokkal bizonyítékokat kreáljon a létezésére.

  Létezett viszont egy Jósua (Yus Asaf, Issus) aki valóban vándorprédikátor (is) volt, akit valóban megfeszítettek és aki valóban „feltámadt” és akinek a létezését mindenáron el kellett/kell hazudni, mert egyáltalán nem illik a kínhalálával az emberiséget az eredendő bűntől megváltó, feltámadó és az égbe emelkedő, Isten jobbján üldögélő, majd a végidőkben eljövő és az őt híven követőket a haláltól megmentő Krisztushoz.

  Az ő létezésére 21 történelmi dokumentumban van bizonyíték. Könyvekben épp úgy, mint kőbe (Kasmírban az általa felújított, annak idején romokban heverő zsidó-templom lépcsőjébe) vésve.

  Még elporladt teste és csontjai is megtalálhatók és megvizsgálhatók lennének, ha meg akarnák találni és vizsgálni. Ugyanúgy, ahogy a Frigyládát is megvizsgálhatnák, ha akarnák – mert ugyan ki veszi be, hogy az Axumban egy rozzant öreg által őrzött tárgy elérhetetlen lenne a régészek, nagy hatalmú egyházak számára, ha valóban akarnák?

  Ilyenkor olyan szépen kézen fogja egymást a vallás és a tudomány, hirtelen megszűnik minden ellenségeskedés és a tudomány épp úgy nem kíváncsi az igazságra, mint az egyház. Én Eztragalaxis cikizése helyett inkább arra lennék kíváncsi, hogy mi ez a nagy összeborulás e két, egymástól állítólag fényévnyi távolságra levő világnézet ortodox hívői között, mint a vallás és a tudomány?

  Szerintem sokkal érdekesebb, mint egy hívő ember hitének megkérdőjelezése, csak persze sokkal nehezebb rá megtalálni a válaszokat.

 193. 217:
  Ugye nem akarod velünk elhitetni, hogy mindez a saját kútfődből pattant ki? Esetleg lejegyezhető lenne a forrás?

 194. 191: „A buta magyar parasztság,akik tudás hiányában hittek valamiben, például abban, hogy a folyószabályozások elsivatagosodáshoz vezetnek.”

  Van valamilyen forrásod arra vonatkozóan, hogy a folyószabályozások előtt volt ilyen hit a parasztság körében, vagy ezt csak így bedobdat, hátha elhisszük?
  Azt nem hitte a magyar parasztság már az első automobil feltalálása előtt, hogy a nagyfokú fosszilis tüzelőfelhasználás globáis felmelegedéshez vezet?

 195. 195: „Néha az az érzésem, hogy az Univerzumtól is elvárnák, hogy úgy működjön, ahogy azt a tekintélyes tudományos szakfolyóiratokban publikálták.”

  Nem, ez a hívők hozzáállása: Kell lennie feltámadásnak, meg a többi mesének, mert ez van a Bibliában, és azt szeretnénk, ha a mi kis Bibliánk igaz lenne.

  Maga a Biblia is elismeri, hogy ez a helyzet:
  „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” – A zsidókhoz írt levél 11:1, Károli Biblia

  Sajnos a gyakorlat viszont azt mutatja, hogy a feltámadáshoz a defibrillátor sokkal fontosabb eszköz, mint az ima.
  És az élet más területein is a tudomány hozta közelebb azt, amire az emberek évezredek óta vágynak, nem pedig a misztikusok és ezoterikusok.
  Mennyi ideje hülyítik a népet pl. a telepátiával is, de egyik „szakértő” parafenomén se volt képes megbízhatóan működő módszert kidolgozni, amivel ez a képesség megtanulható lenne, és igazlhatóan működne. Ehhez képest a tudomány párszáz év alatt eljutott a mobiltelefonig, amivel elég jól meg lehet közelíteni, amit a telepátiától várunk: távoli embereknek üzenetet lehet küldeni, beszélgetni lehet velük.
  http://m.cdn.blog.hu/at/ateistaklub/image/600644_180624005464958_1876405784_n.jpg

 196. 221: Avatar! A tudomány és a vallás nem állítható szembe egymással. A tudomány a világ része, mint ahogy a vallás is. Az emberek szeretnék szembeállítani a kettőt, ahogy Te is teszed. Istennél van a szeretet és a tudás is, ami rajtunk keresztül nyilatkozik meg.

 197. 215: Bódi Gábor! Jézus feltámadását persze, hogy nem lehet bizonyítani. De ez miért baj? Elegendő az is, ha a feltámadás után látták többen is és tanúságot tettek róla.

 198. 216: Szilárd! Tovább olvasom majd, amit mondtál, de nincs semmi bajom Püthagorasszal, csak ha ennyire hitelesnek tartod a dolgait, akkor a forrástörténetileg ezerszer erősebben alátámasztott Újszövetséget miért tekinted hamisítványnak?

  Az eredetiséggel kapcsolatban pedig csak annyit, hogy Jézus tanításai teljesen új dolgot hoztak az emberiség történelmébe. Nem tudsz idézni egyetlen olyan magvas gondolatot sem Püthagorasztól, sem Ozirisz mítoszából vagy bárhonnan, mint amiket Jézus kijelentett.

 199. 223: No persze, de ne felejtsük el, hogy nem is Jézus volt az első, hanem az ő feltámadása előtt, közvetlenül a halála után tömegesen másztak elő a sírokból a feltámadt emberek:
  Mt 27.51-53
  „Erre a templom függönye kettéhasadt, felülről egészen az aljáig, a föld megrendült, sziklák repedtek meg,
  sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste.
  Feltámadása után előjöttek a sírokból, bementek a szent városba, és többeknek megjelentek.”

  Sajnos ezt se lehet bizonyítani, valahogy elsiklottak a korabeli történetírók e szokatlan esemény felett is, pedig állÍtólag „többek” is igazolhatták volna, sőt még a többi evangelista se tartotta érdemesnek feljegyezni ezt. De azért hinni lehet benne.

  224: Mi volt szerinted az a rendkívüli újdonsággal bíró tanítás, amit Jézus előtt nem mondtak még ki más tanítók, próféták, filozófusok és egyéb bölcsek?

 200. 220. Andrásfalvy Bertalan kutatásait lehet tanulmányozni a témában(többek között), itt van is egy erről szóló előadás:

  érdemes végignézni, de ha nem érdekel, akkor 22. perctől van szó arról, hogy mit gondolt a magyar parasztság a vízrendezésekről, itt ők még akkor elmocsarasodást jeleztek előre, ma persze már tudjuk, hogy a kettő nem is áll olyan távol egymástól. A „hitt valamiben” megjegyzés csak ironikus volt a részemről, mert ők ebben benne éltek, testközelből látták már akkor a következményeket, amikor a felvilágosult, nagyképű mérnöknek csak a haszon járt az üres fejében. Andrásfalvy azt is világosan kifejti előadásában, hogy az ember igenis nem rossz eredendően, tud harmóniában élni a természettel és ez tudatos harmóniára törekvés. Nem igaz az a végletekig nyomatott materialista süketelés, hogy az ember egy evolúciós tévút, ami magában hordozza a saját kipusztítását. Itt két olyan szellemiség áll egymással szemben, ami nem fér meg hosszú távon egymás mellett és ezt tudják nagyon jól a materialisták is, ezért van a „hívőkkel” szembeni berzenkedés. Egyik kizárja a másikat, mint ahogy az immunrendszer is kizárja a kórokozókat jó esetben. Jelenleg azonban az immunrendszer vesztésre áll a kórokozókkal szemben, szóval nem értem a berzenkedést.

 201. 225: Az elhunyt szentek feltámadását nem kellett minden evangélistának megírnia,vannak olyan történetek, amelyeket csak egyes evangélisták említenek meg. Ez önmagában még nem jelenti azt, hogy ne történt volna meg. Akiknek pedig megjelentek ezek a feltámadt szentek, valószínű beszámoltak róla valakinek, onnan informálódott Máté is. A nagy történetírók még Jézus feltámadását sem említik meg, nemhogy ezt az esetet. Ez sem jelenti önmagában, hogy ne történhetett volna meg. Az egész éppen azért életszerű, mert Jézus nem nagy csinnadrattával vonult be a történelembe, hanem alázattal, szeretettel, csendben. Egy jelentéktelen kis porfészekben, amiről csak pár tucat ember tudott. És lám, mi lett belőle, ahhoz képest, hogy a nagy történetírók mit sem tudtak róla…

  Kértél idézetet Jézustól: Abban igazad van, hogy ezek az igazságok már korábban is megfogalmazódhattak nagy tanítók és filozófusok által, de ilyen frappánsan, példabeszédekbe szedve teljesen egyedi értelmet nyernek. Mintegy szummázata minden emberi bölcsességnek. Említhetném a Hegyi Beszédet vagy azt a kijelentést, hogy: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.

 202. 226.

  ” Nem igaz az a végletekig nyomatott materialista süketelés, hogy az ember egy evolúciós tévút, ami magában hordozza a saját kipusztítását ”

  Ez a te teljesen téves torzképed a materializmusról.
  A tudomány megjegyzem materialista.
  A materializmus annyit jelent, se többet se kevesebbet, minthogy nem tételez fel Istent, emberi testtől független lelket, hanem minden jelenséget az anyagra és annak tulajdonságaira vezet vissza.

 203. 228. Vajon mennyi olyan stratégiai fontosságú döntés született a tudományra hivatkozva, ami aztán milliók életét határozta meg negatívan a későbbiekben. Egy vízerőmű megépítése előtt milyen egyértelmű bizonyítékot tudsz te mutatni arra vonatkozóan, hogy az a későbbiekben, hosszútávon, milyen káros hatásokat fog kifejteni, vagy egy atomerőmű megépítésekor és hosszan lehetne folytatni a sort. Semmilyen bizonyíték nincs, ami a materialisták számára is egyértelmű lenne. Nem igaz az, hogy a (mai)tudomány csak egy eszköz, amit jóra, rosszra lehet egyaránt használni. Manapság haladáshites tudományvallás van, akár tetszik, akár nem, ami kizár minden más gondolkodásmódot. Elszabadult hajóágyúként tarol le mindent, ami az útjába kerül és semmi alázat nincs benne az ismeretlennel szemben, olyan dolgokba vág bele, amiről fogalma sincs. Egy materialista túl későn jön rá, hogy a teljes megismeréshez vezető út a saját életébe is fog kerülni és mekkora ára van a mindentudóvá válásnak. A hívő ezt már jóval előbb tudja.

 204. 228: Bódi Gábor! Ez egy óriási csúsztatás. A tudomány nem materialista. Csak egyes emberek szeretnék azt hinni és ezt önkényesen kijelenteni, mint Te is. A tudomány az független. A világot vizsgálja, benne az embert is. A tudománynak van materialista része és filozófiai, bölcseleti része is, különböző módszerekkel. A tudományt senki nem sajátíthatja ki, mint ahogy a tudást sem. Az emberek szemlélete és vizsgálódási módszerei különbözőek. A tudománynak van egy materialista szemléletű része, amely egzakt méréseket végez, megfigyel, vizsgálódik, következtet, bizonyít. De ez a módszer nem jelenti a tudomány egészét és a teljes tudás elérésének egyetlen lehetséges útját.

 205. 216: Szilárd! Elolvastam az általad belinkelt oldalt a római birodalom bukásáról és a kereszténységről, de ebben valymi kevés szó esik, sőt semmi az első 300 évről, de visszatérek a másik általad javasolt oldalra, ott hátha lesz valami. Alapjában véve óvatosan olvasom, mert egyértelmű, hogy egy nem hívő tollából származik a cikk, így függetlenségről nem beszélhetünk. Nem tudom, hogy a cikk írója mennyire tudományos a témában, jó lenne tudni, mert olvastam kifejezetten tudományos jellegű írásokat a témában, egészen más hivatkozásokkal és következtetésekre jutva, akár a Jézus történetiségével foglalkozó Biblián kívüli forrásokkat tekintve, akár egyéb összefüggéseket vizsgálva. Mindenesetre jó egy ilyen szemléletű írást is olvasni, ütköztetve magamban az érveket. De folytatom az olvasást és majd jelzem, hogy mire jutottam…

 206. Nem kell rámuszítani a házörződet Tibor bá’, nélküle is értek a szóból.

  Végül azért itt van egy oldal, ahol a Salamon templom képe látható, melynek felújítása Jézus/Józsua/Yus Asafnak köszönhető és a felirat másolata, ami ugyan az évszázadok alatt olvashatatlanná kopott, de a másolata megmaradt.

  http://www.tombofjesus.com/index.php/en/historical-sources/artifacts-1/throne-of-solomon

  Ez nem minden, de nem fárasztalak, csak még ezzel a verssel. Mi az neked lefordítani.

  Here lies the Tomb,
  so famous and so illuminant,
  Sanctum of the Prophet.
  Whosoever bows before it,
  receives light and consolation.
  Tradition has it,
  there was a prince,
  accomplished, pious and great.
  He received the Kingdom of God,
  was devoted to the Almighty,
  was commanded to be the Prophet,
  the true guide of the devotees.
  Here lies the Tomb of the Prophet,
  who is known as Yuz-Asaf.

  Arroganciád forrása pedig nem más, mint az egyoldalú tájékozottság, azaz nincs mit szemrehányni. De ez a te weblapod, jó egészséget kívánok neked hozzá.

 207. 233.

  Kedves Kyra

  Te kis kedves álmodozó.
  Megnyugtathatlak ,hogy a neten mindig találsz majd egy kis reménysugarat szeretett idealizmusod alátámasztására több milliárd társad van.
  Mi beérjük a csodálatos anyaggal a tuti véges életünkkel a saját és a szeretteink érzelmeivel.
  A transzcendenciákból köszönjük szépen nem kérünk.
  Maradunk minkét lábunkkal a földön.

  😀

 208. 233:
  Kedves Kyra,
  Valami előttem ismeretlen okból kifolyólag még nem vetted észre, hogy én már erősen kinőttem abból a korból, amikor a felém hajigált női kesztyűkért, széles vigyorra a számon, lehajoltam. Tudnám javasolni, ha éppen fogadókész állapotban vagy, hogy spórold meg magadnak ezt a teljesen felesleges fáradtságot.

  232:
  Nyugodj meg, erre nem fog reagálni a Hármak Bandája. 😀

 209. 204: Szilárd! Jó volt olvasni az általad belinkelt oldalt, dícsérendő az író nagy munkája. Egy sajátos szemlélettel próbálja kétségbevonni Jézus történetiségét és a kereszténység hitelességét. Ismerve a valóságot, ez kissé megmosolyogtató próbálkozás. Ugyanis a Biblia és a kereszténység léte a legerősebb bizonyíték Jézus történetisége és tanításai hitelessége mellett. Az első kereszténynek ugyanazt kellett mondania, mint ami az Újszövetségben benne van. Ugyanis minden újszövetségi információ Jézus valós személye, tanítása, kereszthalála és feltámadása köré szerveződik. Ha nem létezett volna a történeti Jézus, nem szerveződhetett volna meg a kereszténység. Ez teljesen életszerűtlen.

  Egy példa: Te vagy a főszereplő és tudod a jelszót. Bemégy egy iskola egyik osztályába és elmondod a jelszót, majd továbbküldöd a gyerekeket, hogy az iskola többi osztályába is mondják meg a jelszót. A kereszténység ugyanígy terjedt, míg végül 300 év múlva leírták a jelszót, amit addig is tudott mindenki.

 210. 232. Tévképzetek sok mindenhez kapcsolódhatnak. Ott van Végh Gábor esete, aki pár havonta jelentkezik egy videóval a bécsi erdőből, ahol hajléktalanként él. Meg van róla győződve, hogy a magyar titkosszolgálatok egy chipet ültettek a végbélnyílása környékére, amelyre a legfőbb bizonyíték, hogy székeléskor erősen szúr és vérzik. Erre naponta körülbelül tizenöt beregisztrálás érkezik, olyanoktól mint az izraeli titkosszolgálat, amerikai titkosszolgálat, arab titkosszolgálatok, osztrák titkosszolgálat, stb. Ez a chip alkalmas nyomkövetésre és rádióforgalom lebonyolítására is, 24 órában folyamatosan hallja a szolgálatok közötti rádióforgalmat, amelyben főleg őt gyalázzák. Nah, ezt csak azért írtam le, hogy ilyen alapon Fukushimáról is mutogathatsz képeket az atomfizikusoknak, hátha lelkiismeretfurdalás fogja őket gyötörni.

 211. 235.
  „Nyugodj meg, erre nem fog reagálni a Hármak Bandája. 😀 ”

  Pedig ez élő és szomorú példája annak, ha magukat okosnak tartó emberek, felelőtlenül hablatyolnak a világba, mit sem törődve a szavaik következményével. 🙁

  Más.
  Ha még egyszer, valami tanárember azzal jön, hogy mennyire leköti az idejét, energiáját a tanári pálya, körberöhögöm és elküldöm a jó büdös francba! 😀

 212. 239: Ciki! Teljes mértékben igazad van, én is tanár vagyok, de mellette van időm edzeni, nyelvet tanulni és sok egyebet (pl. itt lógni a neten). Az embernek arra van ideje, amire szakít. De jól meg kell fontolni, mire szánja a drága idejét.

 213. „Az élet megszületése matematikai szempontból elkerülhetetlen, létezése annyira meglepő, mint hogy a sziklák lefelé görögnek – állítja Jeremy England, az MIT fizikusa, aki kifejlesztett egy matematikai képletet, amely alapján az anyag bizonyos körülmények között mindenképpen megszerzi az élet kialakulásához szükséges feltételeket. Eredményeit a Chemical Physics című szaklapban publikálta [PDF]. Az alapvető elméletek, amelyekre épít, nem maiak, a fizika és a biológia alapvető törvényeit viszont merészen kapcsolja össze.”

  http://index.hu/tudomany/2014/01/23/uj_elmeletunk_van_az_elet_keletkezesere/

 214. 243. Ez a szemlélet adhat egyfajta felmentést a pusztítás alól, hogy bármit teszünk, nem baj, mert egy idő után az anyag úgyis visszaalakul élővé. Ha ez igaz is, nem sokat érünk vele, mert hozzánk képest ez a szabályos elrendeződés felér egy örökkévalósággal. Mint ahogyan az atomerőművekben keletkező sokfajta, életidegen szemét is számunkra örökkévaló, hiszen százezer években mérhető némelyik felezési ideje.

 215. 243:
  Ezt így nem tudom elfogadni. Valószínűleg a fordítás és kivonatolás miatt.

 216. 245:
  Benne van az eredeti cikkre illetve tanulmányra való hivatkozás is.

 217. Max Planck, német fizikus híres beszéde 1944-ben egy tudományos kongresszuson:
  „Uraim, fizikusként, azaz olyan emberként, aki egész életét a legjózanabb tudománynak, az anyag tanulmányozásának szentelte, bizonyára felette állok annak a gyanúnak, hogy rajongó volnék. Kutatásaim alapján tehát a következőket tudom elmondani Önöknek az atomokról: anyag önmagában véve nem létezik. Minden anyag csak egy olyan erő hatására keletkezik és marad fenn, ami az atomi részecskéket rezgésbe hozza és összekovácsolja az atom parányi naprendszerévé.
  Mivel azonban az egész világegyetemben nincs sem intelligens, sem örökkévaló erő, kénytelenek vagyunk azt feltételezni, hogy ezen erő mögött egy tudatos, intelligens szellem áll. Ez a szellem az eredeti oka minden anyagnak. Nem a látható, de múlékony anyag a valós, az igazi, a tényleges, hanem a láthatatlan, halhatatlan szellem a valóság. Mivel azonban szellem önmagában szintén nem létezik, hanem minden szellem valamilyen lényhez tartozik, így kénytelenek vagyunk egy szellemi lény létezését feltételezni.
  Mivel azonban önmaguktól szellemi lények sem létezhetnek, hanem teremtett lényeknek kell lenniük, nem röstellem ezt a titkozatos teremtőt ugyanazon a néven nevezni, amelyen a Föld valamennyi ősi kultúrnépe nevezte a korábbi évezredekben: Isten.”

 218. 247:
  Ezt már egyszer egy szent fazék beírta, csak azt felejtette el mellé tenni, hogy ezt Max Planck 86 évesen mondta a halála előtt egy héttel.

 219. Ha a beszéd ’44-ben volt, akkor nem lehetett a halála előtt egy héttel, mert 1947 őszén halt meg, 89 évesen.

 220. 249:
  OK, költői túlzás, de arrafelé 2-3 év nemigen számít.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük