Az igazság keresése (33-i) A kapitalizmus vége (Ahmadinejad beszéde az ENSZ közgyűlésén, 2009-09-23-án)

Az eredeti felvétel video változata, a beszéd angol szinkron fordítása, és az angol szöveg leírása a következő URL alatt található meg:
http://www.informationclearinghouse.info/article23565.htm

 

önarcképHallott vagy látott valaki valamit a magyar médiában Ahmadinejad beszédéből, amit az ENSZ közgyűlésén mondott el? Nem egy nagy esemény, elvégre annak az országnak az elnöke, amelyiket évek óta le akarnak bombázni – legalább is ezzel fenyegetik – ami miatt kirobbanhat a III. világháború is. A beszéd tehát az emberiségre nézve jelentéktelen, hiszen mindössze néhány százmillió ember élete forog kockán. A mi médiánk napokig el volt foglalva egyetlen egy emberrel, aki történetesen gyomorvérzés helyett agyvérzésben hunyt el, miközben ide-oda szállították. De nem csoda, The New York Herald Tribune mindössze 3 sort írt róla: „Ahmadinejad megtartotta szokásos antiszemita beszédét az ENSZ közgyűlésén, ahonnan a kanadai képviselő tüntetően kivonult, arra biztatva másokat, hogy kövessék példáját.” Ennyi. Rám hárult hát a kötelesség, hogy idefigyelő honfitársaimmal megismertessem a beszéd tartalmát.

A beszéd – amit csak kivonatolva fordítottam le – a szokásos Allahhoz szóló fohászkodással és a jelenlévők méltatásával kezdődött, majd így folytatódott: Barátaim és kollégáim, szeretnék ma Önökkel megosztani néhány gondolatot az elkerülhetetlen változásokkal kapcsolatban. Először is, az nyilvánvaló, hogy a világ mostani állapota elfogadhatatlan. A jelenlegi méltánytalan és kedvezőtlen feltételek ellentétben állnak az emberi természettel, és olyan irányba haladnak, amelyek sértik a világ teremtésének célját. Tovább már nem lehet sok-ezermilliárd dollár értéktelen papírpénzt bepumpálni a világgazdaságba, inflációba és társadalmi nyugtalanságba hajszolni más országokat, egy elképzelhetetlenül hatalmas fizetési mérleghiánnyal. A féktelen kapitalizmus, és a vele járó igazságtalan rendszer elé kötött mozdony a pályájának végéhez érkezett, nem mehet tovább. A kapitalista gondolkodás ideje, és egyese emberek globalizációs elképzelésének a ráerőszakolása a nemzetközi közösségre, tovább már nem tartható fenn. Ma már nem lehet megalázni nemzeteket és nem lehet kettős mércét alkalmazni a világközösséggel szemben.

A problémák olyan megközelítését, amelyek bizonyos hatalmak érdekeinek a megvalósítását célozzák, a demokrácia megítélését saját hamis kritériumaikkal írják elő, a szabadság meghatározását megtévesztésre, és a legaljasabb becsapásra használják fel, és közben felhatalmazás nélküli diktátorokat demokratáknak kiáltanak ki, totálisan el kell utasítani. Lejárt azok ideje, akik miközben demokráciát és szabadságot hirdetnek, önmaguk sértik meg a demokrácia és a szabadság alapvető elveit. Már nem lehetnek a bírák és az ítéletvégrehajtók, és nem vonhatják kétségbe a valóban demokratikusan megválasztott kormányok legitimitását. A nemzetek felébredése és a világban terjedő szabadság tovább nem engedi meg számukra, hogy kétszínű magatartásukat, és gonosz hozzáállásukat tovább folytassák.

Ezen okokból kifolyólag a legtöbb ország lakóssága, beleértve az Amerikai Egyesült Államok lakósságát is, valódi és átfogó változásokat akar. E változásokra a várakozás folyamatos és töretlen. Hogyan lehet elképzelni azt, hogy a palesztinnéppel szemben alkalmazott embertelen eljárás folytatódhat; egy egész ország lakósságát több mint 60 éven át katonai erővel arra kényszerítsenek, hogy elhagyja hazáját; ezt a népet még nemzetközileg betiltott fegyverekkel is támadják; megtagadják tőlük az önvédelem jogosságát, miközben ezeket a támadó megszállókat egyesek békeszeretőnek nevezik, az áldozatokat pedig kikiáltják terroristáknak? Hogy lehet a védtelen nők és gyerekek ellen elkövetett bűntetteket, és otthonaik, munkahelyeik, kórházaik és iskoláik lerombolását feltétel nélkül támogatni bizonyos kormányok által, miközben a népirtás áldozatait, nőket és férfiakat gazdasági blokád alatt tartanak, megtagadva tőlük a legalapvetőbb emberi szükségleteket, élelmiszert, vizet és gyógyszereket? Ez követve az Iráni elnök foglalkozott még a palesztin helyzettel. Ostorozta Amerikát az Iraki és Afganisztáni háborúval kapcsolatban, feltárva a katonai megszállások tarthatatlanságát, majd Amerikára célozva más témára tért át: iráni elnökHogyan lehet barátságról és szolidaritásról beszélni, miközben egy nagyhatalom tovább terjeszti katonai bázisait a világ különbözőhelyein, beleértve Latin Amerikát is.

Nem elfogadható, hogy valamennyi országot képviselő Egyesült Nemzetek Szövetségében és annak Biztonsági Tanácsában néhány ország uralkodjon és döntéseiket saját érdekeiknek megfelelően hozzon, egy olyan világban, ahol a kultúrának, emberi gondolatnak és a közvéleménynek kellene meghatározónak lenni. Éppen ezért a változásoknak alapvetően és szerkezetileg kell megtörténni, mert a jelenlegi helyzet fenntartása elfogadhatatlan. Az idejét múlta döntésmechanizmus, mely önmaga a társadalmi problémák okozója, nem használható fel a változtatásra és egy kívánatos világ megteremtésére. Az embereket erkölcsi értékeitől elidegenítő liberalizmus és kapitalizmus sohase fog boldogságot hozni az emberiségnek, mert ezek okozzák a háborúkat, a szegénységet és a jogfosztást. Az elmúlt időben valamennyien láthattuk, hogy a nem megfelelő gazdasági struktúra segítségével bizonyos politikai körök hogyan irányították az eseményeket, úgy, hogy ezzel nemzeti vagyonokat megtépázzanak, kiszolgálva ezzel korrupt üzleti érdekeket.

A jelenlegi világstruktúra nem képes a mai helyzet megreformálására. A II. világháború után létrehozott politikai és gazdasági elrendezés célja a világuralom kialakítása volt, ezért nem volt képes igazságot és biztonságot szolgáltatni.

Isten kegyelméből a Marxista kísérlet véget ért, ma már csak történelem. A terjeszkedő kapitalizmus követni fogja példáját. Csak az maradhat belőle, ami felhasználható az emberi társadalmak javára. Miközben valamennyinknek ébernek kell lenni, hogy megakadályozzuk a gyarmatosítási kísérleteket, a kirekesztő és embertelen célok megvalósíthatóságát, amit a változás és új elrendezések jelszavával kívánnak leplezni.

Sajnálatos módon a jelenlegi nemzetközi kapcsolatokban az önzés, kapzsiság uralkodik olyan emberi igények helyett, mit szeretet, önfeláldozás, önbecsülés és igazság. Az istenhitet felváltotta az önzés. Vannak, akik elfoglalták isten helyét és ragaszkodnak ahhoz, hogy értékrendjüket és kívánságaikat másokra erőszakolják. A hazugság elfoglalta az őszinteség helyét; becsületet helyettesíti a kétszínűség; míg az önzés átvette az áldozathozás helyét. A politikai csalást államférfiúi előrelátásnak nevezik. Egy fejlődő ország kifosztását fejlesztési erőfeszítésnek tűntetik fel. A megszállásról azt állítják, hogy a szabadság és demokrácia megteremtésére irányuló erőfeszítés, miközben a kiszolgáltatott ország elnyomásnak van kitéve az emberi jogok megteremtésének nevében.

Barátaim és kollegáim; a globális problémák elrendezése, az igazság megteremtése és a béke fenntartása csak úgy lehetséges, ha az összes ország valamennyi népe elhatározza, és az ügy érdekében együttműködik. A polarizált, néhány kormány uralkodására épül világ ideje lejárt. Eljött a napja annak, hogy együttesen eljegyezzük magunkat a jelenlegi kihívás ellen. A változtatás szükségességét komolyan kell vennünk, és meg kell segítenünk másokat, hogy visszatérjenek az alapvető erkölcsi alapokhoz és emberi értékekhez. Ezt követve Ahmadinejad hosszasan utal a Bibliai alakokra, a zsidó, keresztény és muszlim vallás értékrendjére, az isteni gondviselésre, nyilvánvalóan a vallásosabb országok, elsősorban az arab államok küldötteinek a kedvéért. Majd folytatta. Az ENSZ főtitkár és az ENSZ közgyűlés vezetésével meg kell tenni a szükséges lépéseket a közös céljain elérése érdekében a következőkre építve:

1) Az ENSZ szerkezetének az átalakítása annak érdekében, hogy ez a fórum egy jól működő, demokratikus szervezet legyen, amely pártatlan, nem részrehajló és hatékony szerepet vállalhat a nemzetközi kapcsolatok terén, megreformálva a Biztonsági Tanácsot elsősorban a diszkrimináló vétójog privilégiumának a megszüntetésével.

2) A jelenlegi gazdasági struktúra megreformálása és egy új nemzetközi gazdasági rend megteremtése emberi és morális értékekre, valamint elkötelezettségre építve.

3) A tartós béke és barátság megteremtésének, a fegyverkezési verseny beszüntetésének, és valamennyi termonukleáris, vegyi és biológiai fegyver felszámolása alapján a nemzetközi politikai kapcsolatok megreformálása.

4) A kulturális építmények megreformálása, figyelembe véve a különböző nemzetek szokásait, hagyományait és vallási hitüket, amiknek célja valamennyi emberi társadalom alapjait képező családi intézmény. Itt az elnök egyértelműen a muszlim hívők által gyakorolt női másodrendűség védelmét célozza.

5) Környezetünk megóvását célzó világmérető erőfeszítések, teljes mértékben kielégítve a nemzetközi megállapodásokat, hogy megakadályozva legyen a természet nem megújuló forrásainak a kipusztulása. Itt viszont sunyi módon Amerikára utal, amely minden ilyen megállapodás kerékkötője. Ezt követve perceken át áradozott országáról, a perzsa kultúráról, ami hozzájárult, stb. stb. Majd kitért országának terrorellenes politikájára, és békeszeretetére. Végül sor került a befejező akkordokra:

Éppen ezért ki kell hangsúlyoznunk: Biztonságunk egyetlen záloga az egyistenhithez, és az igazsághoz való visszatérés, ami minden idők és valamennyi generáció legnagyobb reménye és lehetősége. Istenhit és az igazságért történő elkötelezettség, az igazságtalanság és megkülönböztetés elleni harc nélkül a világ építménye nem lehet jó. A világmindenség közepében az ember áll. Az ember egyedülálló képessége a humanitáriussága, igazság keresése, áhítata, szeretete, tudása, figyelme és minden más emberi érték. Ezeket az emberi értékeket fenn kell tartani, és minden egyes embertársunknak biztosítani kell a lehetőséget, hogy ezeknek a birtokába juthassanak.

Ezek azok az emberi tulajdonságok, amelyek összekötik valamennyi emberi közösséget, és a béke, biztonság és barátság alapjait képezik. Ezt követve több percen át tartó vallásos kitérés következet, majd a végső búcsú szavai: Az emberiség megígért sorsa az igazság győzedelmessége, szabadsága, tökéletessége, az örök béke eljövetele, teljes biztonsága. Valóban az emberiség fényes jövője előttünk áll. Tegyünk meg mindent ennek elkövetkezésére. Éljen a spirituális lét, éljen a béke és a biztonság, éljen az igazság és a szabadság. Legyen rajtatok az isten áldása!

A fordítása folyamán iparkodtam elkerülni (nagy részben sikerült) a keleti ember ismételgetett szóvirágait, áttételes megfogalmazásait, ömlengéseit, ügyelve arra, hogy a lényegi mondanivaló megmaradjon teljes egészében.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük