(1539) Nem túlzottan szeplőtlen fogantatás

Tibor bá’ online

 

~q162Az eredetileg kitalált szeplőtlen fogantatás és annak terméke az idő múlásával egyre inkább csodálatossá vált, amit i.u. I. évszázad vége felé Lukács és Márk vetett papírra. Ez, vagyis a gyermek Jézus születése, a Nyugati Civilizáció legnagyobb lelki kincsévé vált, ami úgy kezdődött, hogy a fiatal zsidó szűznek, Máriának megjelent Gábriel arkangyal, aki közölte vele, hogy a Szent Lélek meg fogja szállni, ami után életet fog adni egy isteni gyermeknek.

„És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.  És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az õ nevét JÉZUSNAK.  Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az õ atyjának, királyi székét;  És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az õ királyságának vége nem lészen! Mondá pedig Mária az angyalnak: Mi módon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek? És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fának.” (Lukács 1-30/35)

Ez a történet évszázadokon át lenyűgözte a keresztény Európát annak ellenére, hogy ez a történet az Újszövetségben soha többé, sehol se jelenik meg, sehol se utalnak rá. Jézusról egy szót se írnak egészen 12 éves koráig. Úgy tűnik, hogy erről a csodálatos tényről a szülők tökéletesen megfeledkeztek. Amikor Jézus 12 éves, a szent család átköltözik Jeruzsálembe, ahol a gyermek Jézus három napra eltűnik a szülők szeme elől, és akkor:

És meglátván őt, elcsodálkozának, és monda néki az ő anyja: Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged. Ő pedig monda nékik: Mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-é, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, a melyek az én Atyámnak dolgai? De ők nem érték e beszédet, a mit ő nékik szóla.” (Lukács 2-48/50)

Két evangélista (Lukács és Máté) is leírja az angyal által bejelentett természetellenes eseményt, ami után a szereplők úgy tesznek, mintha semmi se történt volna. Vagyis, Jézus bejelenti, hogy a templomban az atya dolgaival foglalkozott, amit József és Mária nem értenek. Az angyali üzenetet és József besegítése nélküli gyermek világra jövetelét tökéletesen elfelejtik. Ebből levezethetjük, hogy a szeplőtlen fogantatás elég gyengén van beépítve a Bibliába, ami elgondolkoztató. Lényegében élő példája a sincretism, vagyis egyeztetésnek, amire akkor kerül sor, amikor vallások összeadódnak különböző kultúrák egymásmellé kerülésekor.

Karácsony, vagyis Jézus születése nyilvánvalóan akkor került be az Újszövetségbe, amikor a többi rész már rég a helyén volt. Ezért nincs rá sehol utalás. Jézus halála után 60-70 évvel Lukács egyszerűen kitalálta a történetet, hiszen ő Jézus halálakor még meg se születhetett.

Pál levele a Galátziabeliekhez nagy valószínűséggel i.u. 49-55 között íródhatott, vagyis fél évszázaddal korábban, mint Lukács és Máté evangéliuma. És egy árva szót se ír a szeplőtelenségről. Mindössze azt írja, hogy „Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, a ki asszonytól lett, a ki törvény alatt lett.” (Pál apostol a galátziabeliekehez írt levele 4-4) Pál apostol egy másik levelében ezt írta: „Pál, Jézus Krisztusnak szolgálja, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére. Melyet eleve megígért az ő prófétái által a szentírásokban, Az ő Fia felől, a ki Dávid magvából lett test szerint.” (Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 1-1/3) Na, most, Dávid magva ugyebár a Zsidó Dávid király spermája, ami végső fokon József világrajöveteléért felelős. Ezek szerint a Szent Lélek helyett József volt az, aki Jézust nemzette.

Akkor miről van szó? Az én megfigyeléseim szerint az Emberi hinni akarás kihasználásával a vallás különösen jó eszköz arra, hogy egyesek, bármely történelmi korban, biztosítsák maguknak az erőfeszítés mentes kellemes életet, amit a kommunisták „kizsákmányolásnak” neveztek. Ez igaz a Hit gyülekezetére, de igaz volt Saul/Pál féle vallásalapítókra is. Egy új vallást azonban nem kell az abszolút alapokról kezdeni, elég, ha változtatnak egy meglévőn, ahogy ezt ma a törpe egyházak teszik.

Végül is mi történhetett? Az ókori görög és római mitológiában mindennapi volt, hogy istenek halandó nőkkel pároztak és adtak életet híres embereknek, félisteneknek. Lukács és Máté egyszerűen ezt a tényt használták fel, és találták ki a szeplőtlen fogantatást.

Ezen a tortán már csak hab, hogy Jézus nem december 25-én született, hanem hónapokkal korábban, amire bizonyítékok egyike, hogy a decemberi hidegben a pásztorok birkái téli akolban vannak. Akkor mégis miért a december 25? Mert ez a téli napforduló dátuma, amit a pogány vallások megünnepeltek, és amit ily módon átvettek.

Ezek a tények, és ez az igazság, de ez egy cseppet se von le abból, hogy a keresztény kultúrában felnőtt emberek, vagyis én, te és ők, ne ragaszkodnánk hozzá a bennünk kialakult, hozzá kötődő érzelmek miatt.

________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________

113 gondolat erről: „(1539) Nem túlzottan szeplőtlen fogantatás

 1. Varjatok, hozok pattogatott kukoricat! Folytassaatok kerlek!
  (Boldog Uj evet a még ép elmeju szaktarsaknak! 🙂

  Tibor bá’: Sajnálom ezt a hsz-t rendszer egy hete kiszűrte.

 2. Nagyon jo erveles, Tiborba!
  Dr. Richard Carrrier filozofus es tortenesz, aki a gorog romai korok szakavatott tanulmanyozoja, tobbek kozott reszletesen ir meghalo es feltamado istenekrol a mezoptomaiai es kozelkeleti kulturturkorokbol, Egyiptomot is beleertve. Ilyenek voltak Mithrosz, Romlus, es Dionuszosz is, mindenkori hagyomanyokkal felszerelkezve, amit a keresztenyek ugyesen osszeolloztak „vadiuj” vallasukka… Romulusnak peldaul evente rendszeresn megrendezett passiojateka is volt, melyben megemlekeztek halalarol es dicsoseges feltamadadasrol.
  Carrier nagyon jo eloado, a youtube-on is szamtalan szines eloadasa talalhato meg, egyik kedvencem a teveszmesek-e a keresztenyek? c. eloadasa.
  http://www.richardcarrier.info/

 3. Igen, ez az, amit már sokszor megbeszéltünk, a tételes vallásokban mindig be vannak építve azok a gyenge elemek, amelyek miatt a logika fogást találhat rajtuk, amik miatt hitelességük kikezdhető.
  Mégis sokan vannak, akiket ez sem rendít meg, kitartanak mellettük, mert szükségük van valami transzcendentálisra, szükségük van valami kikerülhetetlen, egyértelmű indíttatásra az erkölcsök fenntartásához, vagy egyszerűen azért, mert neveltetésük során olyan mély meggyőződésük alakult ki, amit a kételyek nem tudnak kikezdeni, a lelki komfortjuknak alapvetően szükséges részét képezi.
  Tegnap szokásom szerint végigzongoráztam a TV adókon, és belefutottam egy műsorba a Hír-TV-n, amely nem éppen kedvencem, de hallva a témát leragadtam, és végignéztem a műsor hátralévő részét. Mindig érdekelt, hogy magas tudású, művelt, természettudományokkal foglalkozó emberek hogy tekintik a hit kérdését.
  Tudom, hogy Freund Tamás agykutató, az MTA elnökhelyettese neve már előfordult a korábbi viták során, de most én is beleszaladtam ebbe a műsorba, ahol vele csináltak riportot.
  Nagyon érdekes volt, hogy nézetei egyik oldalról nagyon hasonlóak ahhoz, amit Tibor bá’ is megfogalmazott az anyagi világ szerkesztettségéről a tudat kialakulása irányában, de azért ennél mégis jóval több idealista elemet is tartalmaz, mert agykutatóként sem tud elképzelni egyszerű anyagi működést az éntudat kialakulására.
  Ő bizony feltételez egy anyagi világon túli entitást, nevezzük léleknek, amelynek befogadására csupán az evolúció által létrehozott magas bonyolultságú szerv, az emberi agy volt képes.
  Ez ravasz, mert egyszerre feltételezi a spontán evolúciót, mint anyagi törvények alapján végbemenő természetes folyamatot, de ugyanakkor valamiféle külső beavatkozást is, amely ebbe a kellően fejlett emberi agyba bevitte a tudatot.
  Attól szerencsére tartózkodott, hogy a tételes vallások részleteibe belemenjen, nyilván tudja a tudomány embereként, hogy ott könnyen hasra lehet esni. Habár azért egyszer hivatkozott a bibliai megfogalmazásokra a teremtésre vonatkozóan.
  A műsor:
  http://mno.hu/magyarorszageloben/freund-tamas-1264998

 4. Tibor bá! Teljes mértékben igazad van a születés dátumát illetően, ahogy már két napja is megírtad, ezek csak a körítés, szimbólumok egy vallásban, amelyek kerekké tesznek egy történetet és érzelmileg kötődünk hozzájuk. De a lényeg az üzenetben rejlik, amit a kereszténység képvisel és ez egyben egy világlátás is: a létezés tengelye, fix pontja, értelme a szeretetkapcsolatokban örökké létező és fejlődő tudatos személyiség.

  Ehhez a világlátáshoz nem szükséges bebizonyítani a szeplőtelen fogantatást, dátumokat, indítékokat, történéseket, amelyeket a Biblia és a hagyományok tartalmaznak, mert maga az üzenet hordozza a kristálytiszta valóságot, igazságot.

  Amikor az üzenet ellenzői bizonyítékokat, magyarázatokat követelnek, ez mind csak a körítésra vonatkozik, amibe az üzenet bele van ágyazva. Teljesen mindegy, hogy ki volt Saul és milyen indítékai voltak, mert az üzenet nélküle is valóságos világlátást tartalmaz, de vele együtt teljes. Szóval csak azért nem elfogadni az üzenetet, mert nincsenek egyértelmű bizonyítékok, ez megkérdőjelezi a mindenkori tudatos személyiség döntését a világ létezésének értelmét illetően.

  Aki tudományos bizonyítékokat követel, jogos lehet az álláspontja, de helytelenül cselekszik akkor, ha bizonyítékok hiányában elveti ennek az üzenetnek a lehetséges igazságát. A meglévő tudás és ismeretanyag bőségesen elegendő ahhoz, hogy az értelmes ember döntést hozzon és ez alapján lássa a világot: a létezés célja, értelme a szeretet kapcsolatokban élő örökké fejlődő tudatos személyiség, akit Isten teremtett.

 5. hubab! Nincs is ezzel semmi baj. Valaki úgy tekint a világra, hogy anyagi eredetű, valaki meg Istent feltételezi a dolgok mögött. Ez két világlátás, mindegyikbe bele lehet kötni ezernyi ponton a körítést illetően, de ez üzenet a fontos, amit hordoznak. Más a beágyazottsága az üzeneteknek, más értelmet, távlatot adnak az emberi létnek, de vannak közös pontjaik.

 6. extragalaxis 2014. december 26. péntek – 08:48

  Én nem vagyok ilyen megbocsátó. Ha „valakik” hajlamosak csalás sorozatok hátán hirdetni az igazságot, akkor nekem ez az igazság gyanús. Más szavakkal a cél nem szente4sítheti az eszközöket, mert az hihetetlen visszaélésekre ad lehetőséget, ami a római anyaszentegyháznál be is következet. És Ferenc pápa éppen ezt próbálja most befoltozni. – Sok sikert kívánunk neki. Nem könnyű feladat 😀

 7. A mai poszt egy alapvető tévhitre épül, ugyanis a „szeplőtelen fogantatás” nem Jézus fogantatása, hanem Máriáé.
  lexikon.katolikus.hu/S/szeplőtelen%20fogantatás.html

 8. Tibor bá! Ismét igazat kell adnom Neked, jogos a felvetésed, hogy a cél nem szentesítheti az eszközt. Viszont az üzenet minden sallangoktól mentesítve is megállja a helyét: a létezés értelme és célja az örökéletű, szeretetkapcsolatokban megnyilvánuló folyamatosan fejlődő személyiség, amit Isten teremtett. Ez egy világlátás. Ez a világszemlélet éppúgy megmagyarázható logikailag és tudomáyosan egyaránt, mint bármely másik. A kereszténység és a Biblia ezt az üzenetet csak megerősíthetik, de semmiképpen nem gyengíthetik.

 9. Avatar 2014. december 26. péntek – 10:47
  Vitatkoznék veled. A fogamzás (megtermékenyítés) alatt azt értjük, amikor az érett petesejtbe behatol egy spermium, aminek következtében a petesejt osztódni kezd és a végén lesz belőle egy csecsemő. Tehát nem Mária fogant, hanem a petesejtje vagyis a leendő Jézus. — Tanulság? Engem olvass, ne a katolikus lexikont. 😀

 10. extragalaxis
  Ha már újra hitvita, annyiban pontosítalak, ez nem világlátás, hanem világképzelés. Mert, ahogy írod is :
  „valaki meg Istent feltételezi a dolgok mögött”. Hát ezért nem olyan egyértelműen könnyű azonosulni gondolkodásoddal, mint várnád. Mert a transzcendens mindig a dolgok mögött van és azok a piszok „dolgok”, amik tényszerűen láthatók, eltakarják a mögöttük lévő transzcendenst, így azt „oda kell feltételezni”. Vannak emberek, akik azzal szeretnek foglalkozni és azt fogadják el ténynek, amit látnak (a látás most szélesebben értelmezd), mások fontosabbnak tekintik, amit a látottak mögé feltételeznek. Ráadásul ezek a feltételezések különbözőek is szoktak lenni és a faltételezők gyakorta akár gyilkolnak érte, hogy a saját feltételezésüket fogadtassák el. Persze érthető, hogy ez ilyen fontos nekik, hiszen pl. a keresztény egyház is elég sok évszázadig az „adjál pénz vagy megölünk” működési elv mellett hirdette a szeretet mindenhatóságát. Bizony, ettől nem könnyebb azonosulni a „dolgok mögé képzelttel”.

  Őszintén szólva, én igényesebb gondolkodási módnak is tartom azt befogadni gondolataink közé, amiről meg is lehet győződni, mint mások valamely kiválasztott „láthatatlanba odafeltételezését” átvenni. Azt megmosolyogtatóan gyenge, igénytelen érvelésnek tartom, hogy egy láthatatlan odafeltételezés nem cáfolható…

  Nem célom, hogy téged gondolkodásra ösztönözzelek, de ne csodálkozz, ha a gondolkodók nem szívesen degradálódnának „odafeltételezővé”, még akkor sem, ha láthatjuk, sok harcos és öntelt képzelgő személyes sikereit, feltételezéseik tényként hirdetése által.

  Még fontosnak tartanám megjegyezni, a gondolkodók szeretete és erkölcse sem alacsonyabb rendű, amint az ezeket a fogalmakat kisajátító képzelgők azt gyakorta állítják.

 11. Csont 2014. december 26. péntek – 18:13

  Ha én odaképzelős lennék, akkor most nagyon elpirulnék, de az igazi odaképzelősök nem fognak. Nekik a képzelet egyenlő a valósággal.

 12. Tibor bá, elmés eszmefuttatásod gyenge pontja, hogy az Újszövetségben Jézus számtalanszor hivatkozik a teremtő Istenre mint a saját apjára, vagyis teljes tudatában van a szeplőtelen fogadtatás történetének. Hogy József és Mária hüledezik Jézus szavain, abból nem következik, hogy ne tudnának a szeplőtelen fogantatásról, csak az, hogy furcsa nekik, ahogy Jézus viselkedik és beszél.

 13. Ábel 2014. december 26. péntek – 20:28

  A szeplőtelenség a téma, nem pedig a fiú/atyaisten viszony, ami sehol máshol nem jelenik meg az új szövetségben. Hiszen idéztem Pált is. Egyértelmű, hogy Jézus élete már benne volt az Új szövetségbe, amikor Lukácséknak eszükbe jutott Jézus születése és annak előzménye.

  Máriának Gábriel megmondta, hogy a Szent lélektől fogan, és isteni fia lesz. Ezt azért nehéz elfelejteni. 12 évvel később Jézus eltűnik, és Máriának 3 napig nem jut eszébe, hogy a fiát megnézze, nincs-e az Isten házában? Ha én lennék az isten fiának a nevelőapja, akkor egyből mennék az isten házába. Hol máshol lehetne a gyerek? De mivel nem volt Gábriel, és az ács jókat kefélt a feleségével, eszükbe se jutott, hogy a gyerek a templomba lehetne.

 14. Csont! A két világlátás között óriási különbség van: Neked sokkal nagyobb a képzelőerőd, mert a világ létezését a véletlenre alapozod. Én a dolgokat úgy látom, hogy semmi sem véletlen, hanem célja és értelme van. A szeretet kapcsolatokban élő tudatos emberi személyiség létezése a világmindenségben nem lehet a véletlen műve.
  A Teremtő Istent feltételezni sokkal logikusabb, mint a véletlenbe beleképzelni mindezt. Utóbbihoz nem kell logikus gondolkodás. Persze attól még lehetsz erkölcsös.

 15. Tibor bá! Te magad mondtad már többször is, hogy a tudomány élhet az ésszerű feltételezés logikájával a meglévő tényekre alapozva. Ugyanez érvényes Istenre is. A szeretetkapcsolatokban élő tudatos emberi személyiséget vizsgálva élhetünk azzal az ésszerű feltételezéssel, hogy létezik egy hasonlóan működő transzcendens személyiség, aki mindezt megalkotta bizonyos céllal és nem véletlenül jött létre. Sőt ennek sokkal nagyobb az esélye, mint a véletlennek.

 16. extragalaxis 2014. december 26. péntek – 20:59

  Nem egészen ez a helyzet. Szerintünk a teremtő (ami/aki nem meghatározható, de egészen biztos nem a bibliai isten) megteremtette a kezdeti feltételeket, amit követve beindult a világ kialakulása. Ezen belül a véletlennek komoly szerepe volt, és ma is van, de a természeti törvények nem léphetők át. Ez az egyik legnagyobb hibája a bibliának, hogy benne a primitív emberek részére csodák vannak felsorakoztatva, amit a mai ember képtelen elfogadni. Egy többnapos, a melegben rohadásnak induló hulla nem éledhet fel. Nem csak Jézusra gondolok, de például Lázárra is, aki még a biblia szerint se volt isten fia.

 17. Tibor bá! A kezdeti feltételeket megteremtő és mindent magára hagyó isten csak egy fokkal jobb, mint a véletlenre alapozni a világmindenség kialakulását. Mi ebben a logika? Az ismert világ ellentmond ennek az elképzelésnek. Az ember is céllal teremt és alkot, sokkal logikusabb egy ilyen Istent feltételezni. A véletlennek nem lehet semmi szerepe, ezt Te is többször kijelentetted már. A kezdet meghatároz minden további történést. A fő irány adott, tervszerű és céllal történik, de a megvalósulás útja képlékeny. A Bibliában megírt csodák csak akkor történhettek meg, ha valóban létezik Isten és ezt nem zárhatjuk ki. De ezen vitatkozni szőrszálhasogatás, mert a lényeg az üzenetben van: honnan ered a világ és mi a célja? És be kell látni, a véletlenre vagy a véletlent is belekalkuláló istenre alapozni csak gyengécske képzelgés a Teremtő Isten feltételezésével szemben.

 18. Tibor bá’, a szeplőtelen fogantatás Mária fogantatása volt anyja, Szent Anna méhében. Ezen nem érdemes vitatkoznod, hiába erőlködsz, hogy kimagyarázd, rosszul tudtad. Azt jelenti, hogy Mária az áteredő bűntől mentesen fogant, nem pedig azt, dugás nélkül lett terhes. Az a „mindig szűz Mária” hittétel.

 19. extragalaxis! Én igazán nem akarlak eltéríteni attól, hogy életedet meghatározó világnézeted bárki fantáziálására bízd. Csak arra akartam rámutatni, ne várd, hogy tőled mindenki könnyen elfogadja.
  Egy gondolkodó pedig azt is megengedheti magának, hogy elismerje, a világ valamely jelenségét MÉG nem ismeri teljesen. Saját teóriáját sem fogadja el valóságnak, míg nincs bizonyosság. Mert onnan képzelgés lenne.
  Az én erkölcseimet pedig pedig szerintem nem kellene latolgatnod, hacsak nem azt akarod javamra írni, hogy nem kapkodok elfogadni egy ideológiát, amire alapozva évszázadokon keresztül követtek el irdatlan bűnöket főként hatalmi (értsd harácsolási) céllal.

 20. Csont! Minden dolog bizonyíték, ami körbevesz bennünket, amit ismerünk és tapasztalunk. Csak ebből indulhatunk ki. Az Isten hit éppen olyan dolog, ami a világmindenség létezésére és az emberi élet értelmére adott lehetséges válasz, világlátás. A gondolkodó embert éppen ez készteti kihívásra, az egyéb alternatívák eltörpülnek mellette a logikus gondolkodás mentén. (lásd: véletlen létező világ) A világ keletkezése csak három módon lehetséges: 1: Véletlenül 2: Véletlent bekalkuláló isten 3: Céllal, értelemmel teremtő személyes Isten
  Abban pedig végképp nem értek Veled egyet, hogy csak azért megkérdőjelezzek egy igazságot, mert azt valakik rosszra használták, használják fel. Nem a rossz emberek találták ki Istent, az általam felsorolt három alternatívához bármely történelmi korban bármely gondolkodó ember eljuthat. Isten nem a rossz emberek kitalációja harácsolási célból, hanem egy nagyon is logikus magyarázat a fennálló világra.

 21. Exrtagalaxis:” Valaki úgy tekint a világra, hogy anyagi eredetű, valaki meg Istent feltételezi a dolgok mögött.”
  Az anyag is Isten. Isten nem dolgok mögött álló bácsi vagy akármi. A rendszer(tehát az általunk is ismert világegyetem) forráspontjára szoktak utalni ezzel a kifejezéssel.
  Szóval nem biztos, hogy csak e két mód van ahogy a témát megközelíteni lehetséges.
  Benne, belőle, általa – ahogy írják. Tehát a téridőtől kezdve(melyet a régi tanok a mindent átható szentléleknek hívnak) a kutyaszarig minden Isten.
  Persze lehet hinni sokfélét, többek közt ezt is amit írok. De az bizonyos, hogy az a szépelgő elképzelés, mely szerint a teremtő rajtunk kívül álló és mindent elrendező, nem más mint a un. szkeptikusok agybaja, vagyis elképzelés. Mely szerint mindent meg fogunk ismerni, (még a tudatot is) a jelenlegi módszereink fejlesztésével. vagy legalábbis a „hagyományos” szemléletmódunk csűrésével-csavarásával.
  olyan nagy zsákutcában vagyunk, hogy csak na!

 22. Ez a sok száz évvel az események elött leírt prófécia is hozzátartozik a történethez:
  Ézsaiás 7,14: Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek.

 23. Tibor bá, a te tűrhető szellemi színvonalad mindig a mélybe zuhan, amikor a vallás a témád.

 24. Arma!
  Ne bátsd a Tibor ‘bá-t! Nehéz gyerekkora volt a papok között, ezt a traumát még mind a mai napig nem tudta feldolgozni! Inkább segíts neki! 🙂

 25. Vallás és hit.
  Tudomány és értelem.

  Tibor bá ha felcseréled a kettőt abból sok jó nem fog kisülni.
  A történelem során néhányszor megpróbáltak hidat verni a kettő közé, de igazán kielégítően sosem sikerült.

 26. Minden világnézet vallási jellegű világmagyarázatot ad. A messianisztikus vallási vonulat ma uralkodó képviselője számára a Messiás a Megváltó Tudomány.

 27. Nem kérted, de leírom, hátha segítek.

  Szóval először egy saját profilt kell létrehoznod, mert ez a személyes profil lesz a későbbi oldalad adminisztrátora. Ez a személyes profil sose fog látszani az oldaladon külső felhasználók számára, és ennek a profilnak a neve lehet Mekk Elek is, vagy amit akarsz, csak egy e-mail cím vagy mobilszám + jelszó kell hozzá (talán még születési év is, de ezekhez is azt írsz, amit akarsz), és utána soha többé másra nem muszáj használnod, csak az Oldaladra való belépéshez.

  Az oldalt jobb felső sarokban lévő pici kék háromszögnyílra kattintva tudsz létrehozni, az ott lenyíló menüben látni fogod az „Oldal létrehozása” linket. A 6 alapkategóriából a bal alsót, a „Előadó, közszerepló vagy zenekar” kategóriát ajánlom, azon belül az írót, vagy szerzőt. Esetleg „Ügy vagy Közösség” kategóriában is létrehozhatod az oldalad, ezt döntsd el te… A „karmester” ez esetben is te leszel, illetve ki is nevezhetsz még más adminokat is magad mellé, ennek egyetlen feltétele, hogy az illetőnek legyen egy facebook profilja. A név választását jól gondold át, mert 100 követő (ami neked kb. 1 nap alatt meglesz…) után azt már nem lehet megváltoztatni. Az URL-t (pl. facebook.com/tiborba, meg ha jól emlékszem, pedig egyáltalán nem, tehát amit megadsz a legelején, az lesz örökké.

  Amikor posztolsz, azt ajánlom, minden írás és link mellé tegyél egy képet, ha csak illusztráció, akkor is, mert a képek jobban feltűnnek a követőid üzenőfalán, és így hatékonyabbak, illetve később, ha visszakeresünk valamit, a galériákban így könnyebb dolgunk lesz, mint az idővonalat húzogatva az éveken át. Ha ezeket a képeket rögtön galériákba rendezed, akkor ezek a galériák egyben megfelelhetnek a kategóriáknak (Kutyák, Túlélés, Vissza a múltba, növénytermesztés, állattartás, stb…), ami egy jó átláthatóságot adna az egész FB-oldalnak! 😉
  Ellentétben a személyes FB profilokkal, az oldalakon be is tudod időzíteni a posztjaidat, amit érdemes is megtenned, mert a FB-ot reggel 9 és este 9 között használják a legtöbben, utána leesik, hajnali háromra közel nullára. Este a legmagasabb, de nem sokkal, mint reggel, napközben egyenletesen egyre többen használják. Ez azért fontos, mert ha reggel 6-ra teszed ki a tartalmat, a kutya nem fogja látni, míg ha mondjuk de. 9-re, akkor lehet, hogy egész álló nap osztják, lájkolják és kommentálják majd, ami majd gerjeszti a látogatottságot magától.

  No, hát dióhéjban ennyi, a többit majd meglátod és kitalálod! 😉 Ha megléped, könnyen lehet, hogy egyben az ország legidősebb facebookozója is leszel…

  Ha kérdésed van, bátran, szívesen segítek, ha időm engedi és netünk is lesz majd az úton.

  Üdv,
  Árpi

 28. Az előzőt nem ide akartam, hanem ahol erről beszéltünk, bocsánat a kavarásért…

 29. Kedves Tibor Bá’,

  miért nem ismered el, hogy Avatar-nak igaza van?

 30. gmarko 2014. december 27. szombat – 18:56

  Avatar ezt írta: „a szeplőtelen fogantatás Mária fogantatása volt anyja, Szent Anna méhében. Ezen nem érdemes vitatkoznod, hiába erőlködsz, hogy kimagyarázd, rosszul tudtad. Azt jelenti, hogy Mária az áteredő bűntől mentesen fogant.” — ami kísértetiesen hasonlít a wikipédia meghatározásához: „A szeplőtelen fogantatás egy katolikus hittétel, amely szerint Szűz Mária már édesanyja, Szent Anna méhében szeplőtelenül, vagyis eredendő (másképpen áteredő) bűn nélkül fogant. – A szeplőtelen fogantatás ezen nézet szerint tehát nem azonos azzal a hittétellel, hogy Mária Jézust szűzen foganta és szülte. Ugyanakkor szakmunkákban is előfordul az utóbbi értelmezés, pl. egyes apokrif iratok magyar fordításaiban („Szeplőtelen fogantatás: Jézus születése”)”

  Igazad van, nem léphetek át a témán. Hogy Szűz Máriára az eredendő bűn nem szállt át, az egy meglehetősen kevesek által tudott hittétel. Valójában hittudósokon kívül senki se tudja. Sokkal egyszerűbb lett volna, ha a Szent Lélekkel történő találkozása előtt megkeresztelkedik. Csak hát a evangélisták nem így döntöttek. — Szűz Mária viszont széles körben ismert, ahol a SZŰZ szón van a hangsúly. Szűz volt, és az is maradt, hiszen a Szent Lélek termékenyítette meg. Hogyan fogant tehát, szeplőtlenül, vagyis férfi közbejárása nélkül. Ez az általános felfogás a széles néptömegek körében. Ezt megtámadni Szent Annával tulajdonképpen felesleges szőrözés, főleg, hogy még a wikipédia szerint is létezik ez az értelmezés is.

  És akkor térjünk rá az általam többször kifogásolt eljárásra. Bármit írok, néhányan rohannak valamelyik meghatározóhoz, rendszerint a wikipédiához, és hatalmasakat okoskodnak ellenem. Ez Avatar esetében is tetten érhető. Annyi fáradtságot se vett, hogy átfogalmazza saját szavaira a meghatározást.

 31. Árpi 2014. december 27. szombat – 18:39

  Köszönöm Árpi. Elsőre tanulmányozom a témát, aztán lépek.

 32. Nem tisztem Avatar megvédése, de nagyon nem a wikipédiával kezdte, hanem csuklóból írta, hogy egy közkeletű félreértés áldozata vagy. Talán, mert ebben a témában jártasabb, mint te. Majd hivatkozott a Katolikus Lexikonra, amit lesöpörtél azzal, hogy téged kell olvasni és nem holmi lexikont.

  Felszínes a cikked, ami már a címből is kitűnik. De ha valaki vitatkozni mer, akkor visszatámadsz, még ha egyértelműen igaza is van.

 33. gmarko 2014. december 27. szombat – 21:10

  Na jó, egye-fene!

  „lesöpörtél azzal, hogy téged kell olvasni és nem holmi lexikont” Nem mindenkinek van humorérzéke, ezért a biztonság kedvéért tettem oda a smájlit is, de úgy látom neked ez is kevés.

  „nagyon nem a wikipédiával kezdte” – Valóban, egyáltalán nem említette a wikipédiát, de az átlagember valahogy így fogalmazott volna: „A szeplőtlen fogantatás azt jelenti, hogy Mária az eredendő bűntől mentesen fogant.” És a „Szent Anna méhét” esze ágában se lett volna megemlíteni. Viszont mind as katolikus lexikon, mind pedig a wikipédia Szent Anna méhét emlegeti. Nyilvánvaló, hogy az egyik átvette a másiktól. És persze Avatar is.

  „Felszínes a cikked, ami már a címből is kitűnik.” – Felszínes? Itt az eredeti cím:
  Not-So-Virgin Birth: Why Stories of Jesus Became More Magical Over Time — A cikken belül a szerző hivatkozik egy műre: Born of a Woman by John Shelby Spong – Bestselling author and Episcopal bishop of Newark, NJ, challenges the doctrine of the virgin birth, tracing its development in the early Christian church and revealing its legacy in our contemporary attitudes toward women and female sexuality.

  A virgin birth magyarul azt jelenti, hogy szüzen szülni, nem foganni, szülni.

  Hát csak ennyi.

 34. Kedves Tibor Bá’,

  az, hogy a cikked fordítás, számomra nem derült ki, csak most. Ilyen esetekben esetleg élhetnél a forrásmegjelölés szép hagyományával. Mondjuk hogy ki az eredeti cikk szerzője, még mindig nem árultad el.

  De a „Not-So-Virgin Birth” nem egyenlő „Nem túlzottan szeplőtlen fogantatás”, bár a te angolod nyilván jobb, mint itt bárki másé. 🙂

 35. Balázs! Egyetértek Veled, én sem úgy képzelem el Istent, mint egy világtól elvontan létező kaporszakállú bácsika, hanem éppen úgy, ahogy leírtad: minden létező forrása, fenntartója, távlata.

 36. gmarko 2014. december 27. szombat – 22:40

  Most már kezdesz szórakoztatóvá válni.
  A posztom nem fordítás. A beidézett cikk és könyv mindössze ötletadó és adatokat szolgáló. Az viszont érdekes, hogy kritikádat ez ily mértékben befolyásolja. — Hogy a többi felvetésemre nem válaszolsz, egye meg a fene. Viszont nagyon örülnék, ha idekerekítenél egy jó fordítást a “Not-So-Virgin Birth” -ra. Hadd tanuljak, mert hogy a jó pap is holtig. 😀

 37. Ezek a szerzők feltalálták a spanyolviaszt. Hogy technikailag milyen elemekből építkezik egy adott vallás ALAPÍTÓ MÍTOSZA, az sok szempontból unalmas szakmai kérdés a téma kutatóinak, biztosíthatok mindenkit, hogy a teológusok is jól ismerik ezeket az utóbbi 150 évben, de valójában már korábban is. A kulcsszó az idézett mű címéből a MÁGIA. A mágia definíciója: a tudat szándékos megváltoztatása. A vallást eszkábáló írástudók célja a vallás követőivé tett, vagy teendő emberek és társadalmaik tudatának befolyásolása. Racionális kérdésünk az egyes vallások vizsgálatakor ne az legyen, hogy vajon a Szentírásokat (bármely vallásét) történelemkönyvnek kell-e tekinteni (mert definíció szerint nyilvánvaló, hogy nem), hanem, hogy a vallás mítoszait összerakó mágus-mesteremberek a követőket jó, vagy rossz cselekedetekre befolyásolták-e vallás-termékük mintaadó, irányadó mítoszai által.

 38. Arma Gedeon 2014. december 28. vasárnap – 12:16

  Ebbe, amit írtál, nem lehet belekötni, és nem is érdemes, de te vagy nagy bajnoka annak, hogy a hivatalos történelmet a helyére kell tenni. Vagyis meg kell ismerni azt, ami adott esetben valójában történt. Miért is? Csak! Pontosan ezért örülök annak, ha sikerül felfednem némi anomáliát a vallásos tanokban. Ne feled, annak idején ezt halálos komolyan verték belénk. Ezért hatalmas gyönyör a cáfolat. És m ilyen jó olvasni a hívők erőlködését a cáfolatban.

 39. Arma Gedeon! Isten léte és az emberek világlátása nem minden esetben függ a nagy mágusok mesterkedéseitől. Ha kiderülne minden szent iratról, hogy mágusok tákolmánya, akkor is megmaradna mindenkinek az a szabadsága, hogy a világ létezését, értelmét egy személyes teremtő Istenre vezesse vissza. Mert mindig is megmaradnak az örök kérdések, mi az eredete, célja életünknek? Erre minden ember keresi és próbálja megadni a választ. Ehhez nem kellenek mágusok, habár kétségtelen, hogy a meglévő szent iratok megerősítést adhatnak világlátásunkhoz. Egyébként olyan nagyon sok lehetőség nincsen, tehát az egészen biztos, hogy a meglévő ismeretekből kideríthetjük a helyes választ.

 40. Extragalaxis, valóban, én csak Tibor bá és forrásai lelkes „leleplezésének” értelmetlenségére mutattam rá, mármint arra, hogy ezt valami Nagy Leleplezésnek tekintsék, ne pedig evidenciának. Miszerint a vallások a mítosz nyelvén szólnak a tömegekhez és a tömegeket nem zavarja, hogy a Szentírások nem történelemkönyvek és nem természettudományos tankönyvek. Hogy mi az eredete és célja életünknek, arra a választ nagyon sokan épp a mágusok által mutatott irányban fogják megtalálni vélni, és a tapasztalat szerint ezek teljesen ellenetétesek is lehetnek. Az persze a hitünkből fakad, hogy feltételezzük, illetve hisszük, hogy az egyes mágusok az általuk „kreált”, vagy inkább emberkézzel, fejjel összerakott mítoszokat VALAKIK kinyilatkoztatására rakják össze, vésik kőtáblába, írják papírra. A hitünkből fakad, hogy e kinyilatkoztatások némelyike mögött a Jóistent, másoké mögött a Gonoszt feltételezzük. Az én állításom az, hogy a zsidók és keresztények Bibliája (amennyiben közös, most koncentráljunk a közös részre) olyan, emberek által összeszerkesztett mű, melyben a Jó és Gonosz kinyilatkoztatásai vegyesen fordulnak elő. A Kinyilatkoztatót rejtő név megtévesztően ugyanaz a Jahve, de tettei, „szavai” alapján én megkülönböztethetőnek vélem, mikor melyik szereplőt nevezik ugyanezen a néven az adott írnok-mágusok. Az egy érdekes dolog,. hogy az egyes vallások, pl. a judaizmus és a kereszténység, később ez utóbbinak különféle felekezetei, a vallásukat is különböző fokban eklektikusan alapozták a Jó és a Gonosz kinyilatkoztatásaira. Pl. a Judaizmus mágusai akaratának megfelelően a követőket jobb emberekké tette a Moloch-hívő kánaáni elődöknél Ábrahám és Izsák mítosza, mint minta által, mert beszüntették a csecsemők tűzbe áldozását. De Eszter könyvének nagyerejű mágikus mintája nyomán máig a legnépszerűbb ünnepük a törzsön kívüliek preventív tömegmészárlása felett örvendezni és ezt a saját valós életükben követni, vagy legalább vágyni. (gojgyűlölet)
  stb. stb.

 41. extragalaxis 2014. december 28. vasárnap – 06:41

  Látod, itt megint arról írsz, hogy mit KÉPZELSZ. Nem hiszem, hogy ez bárkit is kellene, hogy befolyásoljon. Vagy bárki képzelődése.

 42. kedves Tibor bá´
  a felvetett problémakör, mármint a szeplötelen fogantatás, egy sokkal fontosabb kérdésnek a jelképes, de nem a legfontosabb részlete. Mármint Jézus, a Teremtö-Istennek „fia”, de a saját magyarázata szerint is ö-maga megszületve ember-alakban.
  Ha a korabeli vallásoskat nézzük, ez évezredekre vissza felbukkan, hogy párszázévekként az Isten felbukkan …
  A harmincas években, mikor egy kiásott szumir agyagtáblát megfejtettek, a régész térdreesve sírvafakadt, mikor a párezeréves táblán olvasta, hogy három bolygó együttállásakor fog megszületni az Isten emberalakban. Akkr volt az együttállás, s az egész mezpotamia hónapokon keresztül dermedt csöndben várta, hogy most mi lesz, hogy valóban az lesz-e, ami évezredek óta igérve volt, …
  Most a Bibliát hagyjuk, az úgy lett megfogalmazva, ahogy nekik kellett, politikai célok minden oldalon, menjünk vissza 400 évet, Jézus idejéig. A Biblia egy mondat erejéig sem meri leírni, hogy Maria zsidó lett volna, van egy utalás, hogy Áron lányai, de olyan nem létezett. Ha nem volt az anya, akkor a fia sem zsidó. Két éve fecsegtünk egy izraeli archeologus-rabbival, aki mellékesen említette, hogy az izraeli gyerekek azt tanulják, hogy Jézus nem volt zsidó. Nagyon izgalmas, hogy pár perccel a kereszténység kialakulás elött mi volt ezeknek az embereknek a vallása, miért volt a vízbemerítés, s miért térdelt le a sokezres tömeg, mikor Jézus vállára szállt egy fehér sólyom, (ami a zsidó fogalmak szerint kénytelen lett galambbá átalakulni, mivel a sólyom mindenkinek egyértelmüen mást jelentett…)
  Óvatosan kérdezgetve, a rabbi nem lepödött meg az Adiabene név hallatán sem, s ha nem is lelkendezve de „jóváhagyta”, hogy Maria szüleit Adiabene Nakeb hercegnek, (Joachim) és Karak-Grapte hercegnönek (Anna) hívták, s Mária születése elött a galileai kormányzó-posztot töltötték be a Partus Birodalmat képviselve. Kulcsfontosságu diplomaciai poszt volt, közvetlenül a judeai romai megfelelö poszttal szemben, ami Róma képviselete volt, Tiberius császár vejének, Pilátus lovagnak a képviseletében. (Julia, Pilatus felesége volt a császár lánya) Az Adiabene családnak az óriási Samariai és Galileai birtokán kívül voltak ingatlanai a kishatár-mozgalom keretében magában Jerusalemben (URU-Solyma) is, Jézus jerusalemi útja során Mária végig a saját villájában lakott, a villához tartozott egy közepes méretü olajfa-liget (Gecsemane-kert) s az alsó szélén terült el 3-4 kis templom, amiket még Salamon-király építtetett másvallásu feleségeinek. Ezeknek volt a gondnoka Zakar, az ugyancsak szkíta, aki Elisabethnek, Maria nagynénjének a férje volt.
  Itt szeretnék ajánlani egy kis szakirodalmat:
  http://aranylaci.freeweb.hu

 43. Csont! Ez nem képzelődés, hanem jóval több annál: a megismert és megtapasztalt dolgokból eredő világlátás. Nyilván Neked is van egy értelmezésed, amelybe beágyazottan éled az életedet.

 44. Nos…
  Mit bizonyít a precízen bizonyított, „szeplős” fogantatás ?
  Hát hogy a Biblia tudatos vagy jóhizszemű hazugságokkal és ferdítésekkel van tele.
  És ebből mi következik?
  Hát hogy az „üzenet” amit a keresztények komolyan vesznek, nem létezik.
  A szeretet, az önfeláldozás, önzetlenség, mind hülyeség, és csak az okos papok találták ki, hogy könnyebben szivassák a birka tömegeket.

  No de hála az időt, pénzt, fáradtságot nem kimélő (önzetlen? hmm… ???) erőfeszítéseknek, most már tudjuk az igazságot…

  És úgy érezzük magunkat, mint az a 4 éves gyerek, akinek a 7 éves unokabátyja megmondta, hogy nincs is Mikulás. De mi gonoszok vagyunk, és újfent át fogjuk verni a saját gyerekeinket, és Mikulást hazudunk nekik, akkor is ha a pusztán jóindulat által vezérelt unokatesvérek megint felvilágosítják őket.
  És akkor teljesen korrektül a karácsonyból is egy hatalmas globalista világvallás fő ünnepe lesz, ahol a pénztárak előtt áldozhatunk Mammon istenének.

  Köszönjük !!!!

 45. Arma,

  „Igen, Jézus Árpád-házi volt. 🙂 ”

  Az „Árpád-ház” a Habsburgok találmánya volt, hogy leválasszák a magyarságot az őstörténetéről. Hagyományosan Turul nemzetségnek hívták a magyar királyi vérvonalat.
  Ami Jézust illeti, „ideológiailag” sokkal közelebb állt a szomszédos Pártus birodalom erkölcsi, kultúrális hátteréhez, mint a zsidó mitológiához.

 46. Attila! Egy üzenet igazságtartalmát nem az határozza meg, hogy milyen környezetben tálalják. Egyébként pedig a szeplőtelen fogantatás igaz vagy hamis voltát nem lehet bizonyítani, mint ahogy a bibliai történetekét sem. A keresztény világlátásnak igenis van létjogosultsága, Jézus tanítása több mint versenyképes a világ létezésének értelmét kutató és magyarázó válaszok között. A Biblia úgy kerek és egész, ahogy van. A karácsony és Jézus jóval több, mint a Mikulás, habár az is valós történeten alapszik.
  A legnagyobbat akkor hazudsz egy gyereknek, ha elveszed tőle a hitnek és reménynek azt a szabadságát, hogy az életét úgy élje, hogy ne a véletlenre hagyatkozzon ebben az értéket vesztett világban, hanem felelősséget vállalva értelemmel és céllal töltse meg életét. Ezt pedig csak úgy teheti meg, ha olyan világlátása van, amely nem relatív igazságokból és szubjektív értékekből áll, hanem van fix pontja, amihez viszonyíthat.
  Jézus ezt a fix pontot hozta el az emberiségnek. Nem a véletlenre bazíroz, hanem kijelöl egy utat minden ember számára, amelyen járva minden érthetővé válik.

 47. Attila (PV) szerint:
  2014. december 29. hétfő – 14:17
  Abban van igazságod, hogy a régi mátrix szétverése nyomán új mátrix épült, más értékrenddel, de nem az a végkövetkeztetés, hogy akkor inkább maradjunk mátrixban, hiszen mindig az lát tisztán, aki ezektől képes függetleníteni magát, látja a mátrixot, amely körbeveszi.
  Én jó mátrixban sem szeretnék élni, mert igényem van rá, hogy lehetőleg tisztán lássak.
  Sajnos az emberek nagy részének viszont tényleg jobb lenne a régi mátrix…
  De attól az még nem objektív valóság.

 48. Attila, az Árpád-házat hogy nevezték az Árpádok kihalása és a Habsburgok trónrakerülése között? Mátyás idején ki tiltotta, hogy Turul-háznak nevezzék őket?

  Ha Jézus pártus volt, akkor a Jézus-vallás miért nem a Pártus Birodalomban (Perzsiában) terjedt el?

 49. Extragalaxis: „A Biblia úgy kerek és egész, ahogy van. ” Te tudnál valami csúnyát idézni a Bibliából? Pl. az ószövetségi Jahve tettei és szavai köréből, ami nagyon nincs összhangban a Megváltó Atyjáról élő evangéliumi képpel?

 50. Hubab

  Szerintem objektív valóság nem igazán elérhető számunkra.
  Ha lenne, akkor nem lenne a „hitvita” egyidős az emberiséggel. A valóság mindenki számára mást jelent. De szerintem ez nem baj.
  Mindenki tudja, hogy nem az a lényeg hogy járt-e Jézus a vízen, vagy Mária szúz volt-e.

  A lényeg az, hogy az emberi együttélésnek milyen alapszabályait fektetjük le.
  A következő lépés, hogy ezeket a szabályokat hogyan fogadtatjuk el azokkal a tömegekkel, akik nem ismerik ezeknek a szabályoknak a létrejötének körülményeit.

  Egy gyereknek nem lehet „igazán” őszintén elmagyarázni, hogy milyen az amikor elüti az autó.
  Ezért muszáj számára olyan „képeket” festeni, amik elég ijesztőek, és nem lép le a járdáról. Lehetsz őszinte a gyerekhez, és egy kocsi elé lököd, és akkor valóban őszintén adtad tudtára, hogy miért is veszélyes dolog a körülnézés nélküli lelépés, hogy „na látod…”.

  A mátrixból való kilépésnek is körülbelül ez az ára…

  Individuálisan lehetünk okosok, és érezhetjük úgy, hogy el tudjuk viselni az „igazságot”… De igaz ez mindenkire?
  Miért mondjuk beteg rokonainknak, hogy meg fognak gyógyulni ?

  Adjuk mindenki tudtára, hogy nincs Isten, nincs pokol, nincs megbocsátás ?
  Hogy a legmagasabb erkölcsi rendszer is emberi, és mindig emberi érdekek alapján változtatható?
  Ki vállalná a felelősséget, hogy minden kétséget kizáróan világgá kürtölje, hogy a jóság elvárása csak egy sokezeréves hazugságrendszer, egy szűk elit érdekében?
  Hogy a legfőbb szabály az erősebb kutyáé?
  Hogy a szeretet, szerelem csak egy biokémiai reakció egy kocsonyás löttyben, és mindenki „felvilágosultan” nézzen körbe a legközelebbi „gyengébb kutya” után kutatva…

 51. Arma

  A középkor óta sokféleképpen hivatkoztak a magyarok származásukra….

  Ami Jézust illeti, a kereszténység valóban a Pártus Birodalomban terjedt el…
  Az összes apostol oda ment téríteni, mert ott már ismerősek voltak az alapok.

  Egyedül Pál jött Európába a Római Birodalomba, ahol a farkastejen nevelkedett teestvérgyilkos legendájára épülő hódító katonaállamnak az Ószövetséggel felhígított variációt adta el, ami lehetőséget adott a bálványimádónak kikiáltott népek kiirtására meg a fogat-fogért koncepció alkalmazására, ha a másik orca odatartása túl rizikósnak tűnik.

  Keletről több hullámban próbált bejutni az Ószövetségtől mentes változat, de minden esetben brutális ellenállásba ütközött.

 52. Arma Gedeon! Természetesen tudom, hogy miről beszélsz, az ószövetségben sok olyan történet van, ami Jézus tanításaival nincs összhangban. Egy haragvó, regulázó, féltékeny, keménykezű Isten képe rajzolódik ki, de ha jól belegondolok, ott is az üzeneten van a lényeg, amit az ószövetségen keresztül közöl velünk. A választott népen keresztül előkészíti Jézus eljövetelét. Sokmindenbe bele lehet kötni, de ez megint a lényegről való figyelem elterelés. Mint amikor győz egy csapat a foci vb döntőjében és arról beszélünk, hogy amúgy milyen szemét a szövetségi kapitány, mert nem engedte el szórakozni a játékosokat az edzőtábor alatt és meghatározott étrendet meg kemény edzéseket követelt a játékosoktól. Az ember természetét ismerve nem lehetett könnyű feladata Istennek, amennyiben meg akarta alapozni a jövendőt és beteljesíteni tervét.

 53. Extragalaxis,

  Egyre inkább világossá válik számomra, hogy a zsidók úgy viszonyultak a kereszténységhez, hogy „ha nem tudod legyőzni, állj az élére”…
  Szóval a kereszténység szimpatikus tanításaival vitték be saját ideológiájukat a meghódítandó népek körébe.
  Tulajdonképpen semmi közös nincs ideológiailag a két „Szövetség” között.
  És azért irtották tűzzel-vassal a nem zsidó-keresztény áramlatokat, mert azok világossá tették a „csalást”.
  A zsidóság a kezdetektől fogva a „kapitalizmus”, a pénz alapú társadalom létrehozásán fáradozott, ehhez gyűjtögették a pénzt, a javakat és a hatalmat évszázadokon keresztül. Ennek szolgálatában álltak a nagy „felfedezések” a gyarmatosítás, az aranyláz, és a „tudományos-technikai forradalom” is.
  Ezért kellett a parasztot elzavarni a földjéről, bemagyarázni neki hogy nincs Isten, csak pénz, de az sajnos éppen másnál van…

 54. Attila! Az igazság, jóság, hit, remény, szeretet alapvető emberi szükséglet. Ezzel senkit nem lehet becsapni, mert ebből táplálkozunk nap, mint nap. Ezek abszolút értékek. Vagy Téged átvert egy szűk elit, hogy szeressed a hozzátartozóidat? Az meg szintén természetes, hogy biokémiai reakciókkal is leírhatóak ezek az érzések, hiszen bennünk jönnek létre és mi éljük meg ezeket. Mi ebben a furcsa, hogy a szeretet biokémiai reakcióval leírható? Szerinted melyik az erősebb „kutya”: a hatalommal, pénzzel rendelkező ember vagy egy éhező, árva gyerek? Mi alapján jelented ki az igazságot?

 55. Attila! Jézus üzenetét érdemes lenne úgy is megvizsgálni, hogy mi az igazságtartalma a saját életedben? Ha tényleg Isten Fia volt, mit akart személyesen Neked mondani? Jelenthet-e valamit az üzenete az életed értelmét illetően 2000 év távlatából?

 56. extragalaxis 2014. december 29. hétfő – 20:58
  „Az igazság, jóság, hit, remény, szeretet alapvető emberi szükséglet.” Igen, mert a faj számára evolúciós előnyt jelentenek. Ellenkező esetben ezek a viselkedési mintázatok kiszelektálódtak volna.

 57. Extragalaxis, készíti a fenét! Isten elrendeli egy sor, 78-nép kiirtását a Választottjainak. Az amálekitáknak, hettitáknak, hivvitátnak, jebuzitáknak stb. miért nem készíti elő Jézus eljövetelét, ezeket miért rendeli kiirtani, illetve miért igéri meg kedvenc népének, hogy ő maga kiirtja ezeket, hogy földjüket, házukat, gyűkmölcsöseiket, szőlőiket stb. a zsidók foglalhassák el? Jézus eljövetelét nem minden nép számára készíti elő? Pl. az egyiptomiak számára sem, hisz onnan kihozza a zsidókat, ők a gyűlölt elnyomók. Aki szerint ez a tömeggyilkos, hitleri Jahve Jézus Atyjával azonos, az nem normális… Részegen szerkesztették a Bibliát???
  Nagyon jellemző, hogy a katolikus egyház a Reformációig TELJES JOGGAL : DUGDOSTA az Ószövetséget a hívek tömege elől. A reformáció felforgató jellegét épp az adta, hogy a nép kezébe adták viselkedési mintául a népi nyelvre lefordított Ószövetséget, mint a gyűlölködő, agresszív, náci jellegű fanatikus kollektív viselkedés minta-tárát.

 58. Csont! Örülök, hogy egyetértünk. Habár sejtem, hogy az evolúciós előnyöket Te azért említed, mert azt gondolod, hogy ezzel kizárod Istent. Attila is írt arról, hogy a szeretet biokémiai reakcióként leírható. Egyik sem zárja ki az Isten általi teremtést, mert az ember egy bonyolult felépítésű élő szervezet, mely biokémiai törvények szerint is működik. Isten tervében sem véletlen, hogy előnyt jelentenek a hit, remény, szeretet, igazság, jóság. Ezek nagyon jól párosíthatóak az evolúciós szelektálódással Isten tervébe ágyazva. Csak míg az evolúció semmit nem mond a világ keletkezésének és értelmének titkáról, addig az Isten általi teremtés mindenre logikus magyarázatot ad. Tehát miért nyerő az igazságosság, jóság, szeretet? Relatíve azért, mert evolúciós előnyt jelentenek, objektíve meg azért, mert a létezés fix pontja a szeretet kapcsolatok megnyilvánulása és a személyiség fejlődése.

 59. Arma Gedeon! Isten minden nép számára készíti elő Jézus eljövetelét, éppen azzal, hogy kiválaszt egy népet, amelyen keresztül lefekteti törvényeit. Jézus viszont elhozza nekünk azt az üzenetet, hogy ne azért legyünk jók, mert Isten azt akarja, hanem azért, mert jónak lenni jó.

  De az ószövetségi Isten nélkül káosz lett volna a teremtett világban a folyamatos emberi önzés és lázadás miatt. Istennek keresztül kellett vinnie az akaratát pár együttműködő ember vezetésével egy kiválasztott közösségen, le kellett fektetnie a létezés alapjait, fejlődés távlatait. Még így is igen nyakasak voltak a próféták és a nép is, a közvetlen kapcsolat ellenére is sokszor fellázadtak, sok volt a miért.

  Isten nem véletlenül volt kapcsolatban csak bizonyos emberekkel, akik vezetőkké váltak. Csak így tudta az egyes ember szabadságába legkevésbé beavatkozva közölni a létezés alap információit. Tarthatott volna egy nagy összejövetelt a világ népeinek, ahol megismerteti magát mindenkivel személyesen és személyhez szólóan, de láthatjuk Ádám-Éva, a nyakas próféták és a választott nép viszontagságain keresztül, hogy mire ment volna vele. Isten egy embert sem akart erőszakkal megváltoztatni, a prófétákkal is közli, hogy ha akarod, nagy néppé teszlek, de akkor kövess engem.

  Mindig egy embert szólít meg. Ádámot, Noét, Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, Józsefet, Mózest és még sorolhatnánk. Választás elé állítja őket: Én teremtettelek, együttműködve sokra mehetünk, külön utakon járva semmire se jutunk. A kiválasztott emberek csak keveseket szólíthattak meg, családjukat, közvetlen környezetüket, népüket. Így lett kiválasztott a zsidó nép. Az ószövetségbeli történetek arról szólnak, hogy Isten vezetésével hogyan jut előre egy nép közös erővel hazát alapítva, törvényeket lefektetve, rengeteg lázadáson, megpróbáltatáson, viszontagságon keresztül, de mindvégig kitartva és reménykedve Isten ígéretében.

  Hogy mi van a kiirtott, elnyomott népekkel? Annyit mindenképpen tudunk róluk, hogy bálványimádók, élvhajhászok, Istentől elfordultak voltak. Azt már leírtam, hogy Isten nem akart beleavatkozni személyes szabadságukba, választásukba. Áldozatul estek a választott népnek, aki hazát keresett és törvényeket fektetett le Isten útmutatását követve. Nem tudhatjuk, hogy személy szerint az áldozatul esett, lekaszabolt népek gyermekei, asszonyai, férfiai, öregjei kik voltak, mifélék, de Isten igazságát ismerve biztosan beteljesült-beteljesül majd sorsuk, ez titok számunkra. Egész biztos, hogy személy szerint Isten őket is abba a helyzetbe hozta-hozza majd, hogy dönthetnek: Istennel együttműködnek vagy önző úton járnak.

  Jézus személyes példát mutatva hozta el üzenetét, hogy azért legyünk jók, mert arra lettünk teremtve és ezt csak Istennel együttműködve tudjuk megtenni. Ez az igazi szabadság, amikor nem lázadunk csak azért, hogy ellenkezzünk , hanem belátjuk, hogy az együttműködésben tudjuk igazán kibontakoztatni lehetőségeinket. Amennyiben a létezés fix pontja a szeretet megélése és ennek forrása Isten, akkor a Biblia és a kereszténység, Jézus tanítása rögtön a helyére kerül és minden értelmezhetővé válik. Mindennek lesz kezdete és távlata, értelme és célja. Az üzenet kristálytiszta és valóságos igazságot közöl. A körítésbe ezernyi ponton bele lehet kötni, ha szőrszálhasogatók vagyunk és nem látjuk a lényeget.

  Mi más lehetne a létezés fix pontja, mint a szeretet megélése? Van-e nagyobb ismeret annál a jelenlegi világmindenségben, mint két vagy több ember szeretet kapcsolatának megélése? Ehhez képest az evolúció csak egy eszköz, ahogy a bolygók mozgása és távoli galaxisok fényei is csak körítés.

 60. Tibor bá, ráuszíthatlak Extragalaxisra? Nyugodtan jöhet a szokott durva ledorongolás a hülyevallásosokkal szemben… 🙂

 61. Extragalaxis,

  „De az ószövetségi Isten nélkül káosz lett volna a teremtett világban a folyamatos emberi önzés és lázadás miatt.”

  Nem igaz. A teremtett világban alapvetően harmónia uralkodott. Az ősi Egyiptomban és Mezopotámiában nem a zsidó, hanem az őskeresztény erkölcsök érvényesültek. Ezért volt az, hogy Nimród jósolta meg Jézus elövetelét, és keletről jöttek a mágusok Jézust köszönteni, mert arrafelé tudták, hogy Jézus egy FOLYAMATOT jött fenntartani, amit a zsidók próbáltak kisiklatni. A zsidók kreáltak maguknak egy külön Istent, ami minden alól felmentette őket, és külön jogokat adott nekik. Ezért mondja nekik Jézus, hogy ti a Sátán gyermekei vagytok.
  És a zsidók a kereszténységet használták fel, hogy az akkor erős Római birodalomba becsempésszék a saját torz erkölcsüket, ami végül nyíltan is hatalomra segítette őket.

 62. Attila! Jézus eljövetelét megjövendölte az ószövetség és Jézus is többször hivatkozik rá. A keresztény tanokat nem kellett sehova becsempészni, mert 300 évig üldözte őket a zsidó vezetés és a rómaiak is.

  Amúgy meg egyáltalán nem uralkodott harmónia az ókorban, hiszen az egyiptomi és római uralkodókat istenítették, ezenkívül egy csomó bálvány létezett. Ebben a világban egyedülálló volt a zsidóság monoteizmusa. A harmónia tehát relatív volt, melyet az istenített uralkodók tartottak fent fegyveres erejükkel, hatalmukkal, pénzükkel. Ez a harmónia távol áll attól, amit csak Isten adhat meg az embernek.
  Ezt a harmóniát hozta el Jézus, Dávid leszármazottjaként, amit megjövendöltek az ószövetségi iratok.

 63. Arma Gedeon! Úgy viselkedsz, mint aki kifogyott az érvekből. Akkor kezdenek el általában az emberek személyeskedni. Pedig a saját életed a legjobb példa, hogy egyetlen értelmes célja van: a szeretet megélése a kapcsolataidban. A tudomány művelése is hasznos dolog, de ha választhatnál egy nagy könyvtár magánya és egy szerető kis család között, az utóbbit választanád. Ez már több, mint gyanús, hogy a világmindenség jelenleg ismert legfejlettebb lénye számára a szeretet megélése a legfontosabb, ráadásul a Biblia, a kereszténység és Jézus is ezt üzeni.

 64. Arma Gedeon 2014. december 30. kedd – 12:57

  Aki szelet vet, vihart arat. Extragalaxis a te szeleden lovagol 😀 Egy tipp: állj Attila mögé, majd ő elvégzi a piszkos munkát helyetted. Különben én úgy tippelek, hogy extragalaxis üdvözöli fog, és lesz néhány szava Szent Péterhez, hogy engedjen ki a pokolból. 😀

 65. Extragalaxis

  „Jézus eljövetelét megjövendölte az ószövetség …”

  A zsidók mégse tudtak róla… Nem őt várták… Érdekes hogy pont a nemzsidók várták az „univerzális” megváltót. A megváltó várása univerzális vallási gyakorlat volt.
  És az is kétséges, hogy a zsidók „fejlesztették” ki az „egyisten” hitet, mert Yahvera mindig úgy utaltak, hogy őt kell imádni, és nem másik isteneket…

 66. „Hol lehet szektáslövő pisztolyt kapni? 😀 ”
  Próbáld meg a siratófalnál. 😀

 67. Attila és Arma Gedeon! Az a legfontosabb, hogy mindenki a legjobb lelkiismerete szerint élje az életét. Ahogy én nem tudlak meggyőzni benneteket Jézus tanításának igazságáról, úgy ti sem tudtok meggyőzni engem arról, hogy a világ véletlenül jött létre és relatív értelme van csak az életnek. Ez két különböző világlátás, amely egyéni életutunkból ered. Ettől függetlenül a megélt élet az, ami számít és tudjunk majd elszámolni vele.

 68. extragalaxis 2014. december 30. kedd – 21:16

  Jézus tanítása nagy vonalakban OK. A csodái, feltámadása, mennybemenetele, stb. hazugságok. Az rk. anyaszentegyház Jézus nevében egy idealizált emberiséget aposztrofál, ami sose volt és sose lesz, de az elnyomott tömegek féken tartásához kitűnően volt alkalmazható.

 69. Tibor bá! Mindenkinek fel kell tennie a kérdést magának: mi az életem értelme? Jézus tanítása mit üzen nekem? Ha igaz lenne a feltámadása, megváltoztatná-e az élettel kapcsolatos nézőpontomat?

 70. extragalaxis 2014. december 30. kedd – 22:13

  Természetesen Jézus tanításait magadévá teheted az összes többi sallang elfogadása nélkül, de akkor csak annyit teszel, mint azok, akik hittek Marx tanításaiban. Semmi baj! A marxizmus zászlaja alatt gyilkoltak, a katolicizmus zászlaja alatt is. — Hihetsz benne, csak tud, hogy amiben hiszel az nem létezett és sose fog létezni.

 71. extragalaxis 2014. december 30. kedd – 08:01
  Hát, ha egyetértünk, talán abban, hogy Isten nem kizárható. Ami nem csoda, hiszen ezerévek óta köszörülik, csiszolgatják az ideológiát az érdekeltek, hogy ne lehessen cáfolni. De ez csak annyi, mint ha azt mondanám, szőrős a hátam, de te sosem láthatod. Na akkor aztán cáfold. Főleg, ha halálom után el is hamvasztottak. Szóval egy cáfolhatatlan állítás messzemenően nem bizonyíték semmire. Manapság meg már nem olyan egyszerű elégetni a kétkedőket.

  Én csak erre akartam felhívni a figyelmed, hogy ne várd, hogy mások is könnyedén hajlandóak legyenek ilyen komolytalan alapokra helyezni világnézetüket. Te attól még hihetsz bármit. Pl. hogy szőrös a hátam. Naná, hiszen majomtól származom. 🙂

 72. 76: Mert ez nem vicc, hanem tény. Az eposz műfajában pl. elmaradhatatlan kellék a deus ex machina, az isteni beavatkozás a halandók sorsába, ugyanez van a Bibliában.

 73. Csont! Az ember személyiségéből logikusan következtethetünk Istenre, mint forrásra. Mint ahogy a Te hátad mögött lehulló szőrdarabokból is logikusan következtethetnénk arra, hogy szőrös a hátad. Egyébként a Te világnézeted sokkal bizonytalanabb alapokon nyugszik, mely szerint véletlenül vagyunk itt.

 74. 73: Tibor bá! Jézus feltámadása valóságos dolog, hiszen erről sok ember tesz tanúságot, aki mindezt megéli. Ez hiteles számomra, ezt a valóságot én is tapasztalom minden nap. Teljesen hiteltelen, amit mondasz ezekről a dolgokról, mert a tapasztalati tények is engem támasztanak alá. Erre több példát is tudok mondani, ami bizonyítja igazamat. Mit mond Jézus? Felebaráti szeretet. Mit tesz Csaba testvér? Befogadja az árvákat. Teréz anya felkarolta a betegeket, szegényeket. Assisi Szent Ferenc szegénységben, tisztaságban élt. Számos példát lehetne még említeni, ami alátámasztja Jézus igazságát. Nick Vuicic a kéz és láb nélkül született ember is tanúságot tesz élete teljességéről, az újrakezdésről, mindennapi feltámadásainkról, ami igenis előremutat a személyiség folytonosságára, lényegére. Mert a megélt tanítás, élet példaértékű, mindennél erősebb bizonyíték Jézus feltámadására, tanításának igazságára. Miért Neked higgyek és ne a felsorolt személyeknek, saját tapasztalataimnak? Habár Te is megéled minden nap Jézus tanításait szeretet kapcsolataidban, újrakezdéseidben, valamiért mégsem állsz ki Jézus feltámadása mellett. Bort iszol és vizet prédikálsz.

 75. 79:
  Annak hiszel, akinek akarsz. Sose ígértem neked az örök életet ha nekem hiszel. 😀

 76. Arma Gedeon! Te egy forráselemző szobatudós vagy, ahelyett hogy a mindennapi élet valóságát tanulmányoznád. Hiszen a Te életedben is tényszerű bizonyosság Jézus minden egyes szava: minden napodat az életbe vetett hittel, reménnyel kezdesz és szeretet kapcsolataid vannak, amelyek teljessé teszik törekvéseidet. Erről beszél Jézus, ez a valóság. Miért hinnék abban, hogy mindez a véletlen játéka és nem személyes, értelmes valóság?

 77. 80: Tibor bá! Akkor viszont nem értem a hitetlenségedet. Mi vezetett Téged odáig, hogy a megélt valóságot ne Jézusra alapozd, hiszen minden jel azt mutatja, hogy ez az igazság. Már amennyiben a tapasztalat többet számít az elméletnél.

 78. Szerintem meg el kell fogadni és tiszteletben kell tartani a másik ember hitét, mert ezt a konfliktust másképp nem lehet feloldani.

  Extragalaxis
  neked is el kell fogadnod, hogy vannak emberek akik nem hisznek Istenben, Jézusban a csodákban, vagy nem úgy, ahogy az a Bibliában le van írva.

  Bármennyire is állítod semmi bizonyíték nincs a létezésére. Te is csak azért hiszel benne, mert a hitvilágodba, világlátásodba beleillik.
  Amit pedig te most csinálsz azt térítésnek hívják.

 79. Miért ne támadhatott volna fel Jézus a keresztre feszítés után? Számos utalás van az evangéliumokban is arra, hogy a halála valószínűleg csak tetszhalál volt, vagy képes lehetett életműködése leállítására, úgy, mint egy mai jógi is képes rá. Az, hogy a vallás a feltámadás fogalmat használja valamire, amire ma azt mondanád, hogy visszatért a klinikai halálból, nem jelent mást, mint azt hogy többet lehet ma már tudni azokról a biológiai történésekről, amik az első néhány órában zajlanak a szervezetben a „halál” után.

  Minap láttam egy filmet, amikor több orvos vizsgálta meg a csecsemőt születése után, megállapították, hogy meghalt. Család elsiratta, még egy ideig ölbe fogták, vigasztalták az anyukát, majd a nagymama egyszer csak azt vette észre, hogy a gyerek szürkéskék halotti színe egyszer csak eltűnik, bőre egészséges rózsaszín, szíve dobog… A halál megállapítása és az újraéledés közt eltelt másfél óra, pedig ő még csak jógi sem volt. 😀

 80. Curix! Számomra rengeteg bizonyíték létezik Isten létezésére. Ezek közé tartozik a Biblia, a kereszténység 2000 éves hagyománya, a tanúságtevő emberek sokasága és saját megélt tapasztalataim. A logikus gondolkodás is azt mondja, hogy a létező világnak és emberi létnek értelmes célja van, nem véletlenül keletkezett.

 81. Kyra! A feltámadás egészen mást jelent, mint amit Te értesz alatta. Jézus feltámadása nem azt jelenti, hogy egy tetszhalál vagy ügyeskedések után visszatér az életbe, mint ahogy Lázár feltámasztása sem egyenlő a Feltámadással. Lázár földi élete meghosszabbodott ugyan, de attól még később meghalt. Jézus feltámadása nem érhető tetten, nem történelmi esemény, hanem szétrobbantja az evilági létezés kereteit. Nem szemmel látható módon történik meg, nem vehető fel kamerára, egy egészen új dolog születik meg általa, ami számunkra nem ismert. Egy új dimenziót nyit meg, új és addig ismeretlen távlatokat, a valóságba vezet át. Természetesen test is tartozik hozzá, mert a feltámadás után megjelent, de ez a test egészen más képességekkel rendelkezik, mint a halandó földi test.

 82. Kyra! Egyébként a feltámadást sokan félreértelmezik. Jézus halála nem tetszhalál volt, hanem riasztóan valóságos, borzalmas halál- Istentől és embertől elhagyatva. Jobb inkább a feltámasztás kifejezést használni, mert ez jobban kifejezi, hogy nem Jézus önálló tettéről van szó, hanem Isten hajtja végre Jézuson, mint akit megfeszítettek, meghalt és eltemettek. Ezt a nagy fordulatot nevezik Húsvétnak és ez a döntő üzenete az egész Bibliának és kereszténységnek, amit részben már megélhetünk mindennapjainkban is, de végérvényesen csak később.

 83. 81: extra, te egyáltalán nem velem vitatkozol! Én nem vitatom a te hited jogosságát, te pedig nem bizonyítod, hogy a Bibliát történelemkönyvnek lehet tekinteni. Nem kétlem, hogy Jézus feltámadt értünk, csak azt, hogy a szó hétköznapi értelmében ilyen nevű ember ilyen cselekedetekkel, amik az Evangéliumokban szerepelnek, valaha is élt volna…
  Vallási értelemben ettől még lehet tökéletesen igaz a sztori… A vallás egy ilyen műfaj.

 84. Extragalaxis!
  Minden egyes megnyilvánulásodnál magadból indulsz ki. Így soha, senkivel se fogsz zöld ágra vergődni. Nézd meg ezt a szörnyű mondatot:

  „Mi vezetett Téged odáig, hogy a megélt valóságot ne Jézusra alapozd, hiszen minden jel azt mutatja, hogy ez az igazság.”

  1. Fogalmam sincs, mit értesz megélt valóság alatt.
  2. Mért kellene Jézusra alapozni bármit is? De ha már alapoznom kell, miért nem alapozhatok – mondjuk – Orbán Viktorra?
  3. Milyen JELEK mutatják az igazságot?
  4. A tények bizonyítása helyett, miért kell JELEKET találni?

 85. 88: Arma Gedeon! A Biblia és a kereszténység a Húsvét üzenetét hordozza, ami egy hiten alapuló világlátás. Ez egy olyan üzenet, amivel nagyon nehéz szembeállítani a véletlent, mivel a véletlen valószínűsége a nullával egyenlő. Az ember személyisége logikusan hordozza a jézusi üzenet beteljesedését, mintsem a véletlen játékából jöttünk volna létre távlatok nélkül. Ha érvekkel alátámasztanád, hogy miért a VÉLETLENBEN hiszel vagy van egyéb alternatívád Jézus üzenetével szemben, szívesen meghallgatnám, szerinted hogyan keletkezett a világ, mi erre a bizonyíték és milyen szerepe van mindebben az embernek.

 86. Tibor bá! 1.Megélt valóság alatt azt értem, hogy a Te életedben is az a legfontosabb, hogy szeretetet adhatsz és kaphatsz. Leírhatjuk a szeretetet biokémiai reakcióként és evolúciós érdekként is, ez lényegtelen. A lényeg az, hogy a szeretet megélése a legfontosabb valóság az életünkben. Jézus is ezt tanítja, hogy ez egy személyiséghez kötött megélt valóság, a létezés lényege. Ez nem lehet VÉLETLEN műve.

  2.Azért kell Jézusra alapozni, mert Ő tanít egyedül erről a megélt személyes valóságról példaértékűen és a Róla tanúságot tevők is megélik ezt a valóságot példaértékűen. Tehát mindenki, aki megéli a szeretetet, Jézusról tesz tanúságot, mégha tagadja is ezt.

  3. Az igazságot a megtapasztalt valóság mutatja. Az emberi személyiség hordozza az univerzumban azt a lehetőséget, hogy legjobban érzékelje a létezés csodáját, értelmét, feltételezve persze, hogy nem a véletlen játékából jöttünk létre. A mi életünk lényege pedig a szeretet megélése, ezt az igazságot hordozzuk. Ezzel nagyon nehéz szembeállítani bármi mást, ha őszinték vagyunk önmagunkhoz.

  4.A tényeket a megélt valósággal lehet legjobban bizonyítani, nem jeleket kell látni, hanem a megélt valóságunkat és Jézus üzenetét összevetve felismerni a létezés lényegét. Minden megélt tapasztalatunk valós bizonyíték, a legerősebb bizonyíték, mely összhangban van Jézus tanításával.

  A VÉLETLENRE nem alapozhatjuk a világmindenséget és az emberi létet. Egyetlen értelmes, logikus és valóságosan megtapasztalt, megélt magyarázat Jézus üzenetében rejlik. A véletlen keletkezésre vagy a véletlent a keletkezésbe bekalkuláló istenre és evolúcióra nem alapozhatunk.

 87. 91:
  Most már kezd idegesítő lenni, hogy állandóan a véletlent emlegeted. Nagyon sok ateista biológus, stb. állítja, hogy szó se lehet véletlenről, mert a megfelelő molekula összeállásának valószínűsége elképesztően kicsi. — Én magam azt állítom, hogy a teremtő úgy alkotta meg a létet, vagy maga a Lét úgy van öröktől fogva, hogy az anyag predesztinált az életre. Hogy ez miként történt az egyenlőre nem tudható, de ez van. Csakhogy ez a „teremtő”, nem egyenlő a Genesisben körvonalazottal. A Biblia egy tarthatatlan fércmunka, amiben a mindenkori helyzethez igazított példabeszédek ellentmondásokkal teli halmaza található. A Jézus legenda pedig evangelisták által összehordott kitaláció.

 88. Tibor bá! Az anyag predesztinált az életre, de honnan van az anyag? Egy teremtő kell hozzá. És ki kódolta be az anyagot? Ehhez egy kódoló kell. Teremtő és kódoló, akinek személyisége, akarata, célja van. Másként nem lehetséges. És mi a szerepe mindebben a szeretet megjelenésének, amely az emberi lét leglényegesebb kifejeződése? Mit akart ezzel kifejezni a kódoló? A Biblia pedig egész jól sikerült kis fércmunka lett: a legjobb magyarázatokat adja a feltett kérdésekre.

 89. 93:
  Mielőtt válaszolsz, olvasd el figyelmesebben a 92. alatt írottakat.

  Csakhogy ez a “teremtő”, nem egyenlő a Genesisben körvonalazottal.

 90. Tibor bá! Akkor határozd meg, ki ez a teremtő? Mennyivel hitelesebb, mint a bibliai?

 91. 95. extragalaxis

  Tibor bával én is egyetértek abban, hogy a Teremtő nem lehet azonos egy relatíve kis nép, a túlnyomó többség moráljával szembenálló Ószöveségének teremtőjével, aki aztán megátkozta a saját teremtését is. (Átkozott legyen a Föld temiattad)

  A Teremtő egy sokkal kevésbé ellentmondásos erő, ami nem kíván mély teológiai okoskodásokat, hogy feloldja a tömeggyilkosságokra való felbújtást meg a többi ismert Ószövetségbeli morális mélyrepülést „Isten” nevében.

  Aki akarja, lebonthatja fizikai, kémiai elemekre, de akkor is egyfajta rendszer és harmónia fogja jellemezni, mint a Jézus által lefestett „Atya” képet.
  Aki felismeri ezt a harmóniát, és aszerint próbál élni az jobban boldogul, mint például az aki mindenáron figyelmen kívül akarja hagyni mondjuk a gravitáció vagy a súrlódás törvényeit.

  Ráadásul a Teremtő definícióját nem is lehet kisajátítani, mert mindenki más szögből érzékeli a világot, és pont ez a blog a tanú arra, hogy sokkal kézzelfoghatóbb dolgokról is hányféle külön vélemény létezik.

  Én a Bibliát hasznos útmutatónak tartom a keresztények számára, de azzal a kitétellel, hogy készítőinek egyik fő szempontja a zsidó mentalitás átmentése volt amihez az Újszövetség volt az „adathordozó”. Ezzel együtt a négy evangélium korrektül leírja a kereszténység alapjait.

 92. 93:
  Nem tudod elképzelni, hogy egyszerre létezik a szükségszerűség, és a véletlen?
  A szükségszerű is véletlen elemeken keresztül valósul meg, ezért van ilyen nagy időigénye.
  Az anyag strukturálisan már évmilliárdokkal ezelőtt is magában hordozta az élőlények felépítéséhez szükséges tulajdonságokat, de ezeket megvalósulását csak a világ bizonyos kitüntetett helyein és időpontjaiban fennálló körülmények teszik lehetővé. Ezeknek a feltételeknek igen kicsi a valószínűsége, viszont a nagy számok miatt szükségszerű, hogy valahol előálljanak.
  A DNS pedig olyan végtelen kombinációs lehetőségeket tesz lehetővé, hogy az élő struktúrák bármilyen irányban képesek evolválódni. De nem előre felállított pontos terv szerint, hanem vakon tapogatva maga előtt az utat, kísérletek milliárdjain keresztül.
  Ez úgy működik, mint a labirintus feladványok, ahol el kell jutni az A oldalról a célpontba, de van sok bejárat, amelyek közül csak egy vezet a célhoz. Ha volna valaki, aki előre képes lenne átlátni az egészet, és megállapítani a megfelelő bejáratot, akkor egyszerű lenne a dolog, oda kell állítani a játékost, és elindítani. De az evolúció vak, ezért minden bejárathoz állít egy-egy játékost. Így a többség szükségszerűen kipusztul, viszont egy szükségszerűen befutó lesz. És minden egyes megváltozott körülmény újabb és újabb labirintus elé állítja a részvevőket, végig iszonyú szitálás folyik, és sokkal több a vesztes, mint a nyertes.
  Van benne szükségszerűség? Igen, mert mindig a legjobb modellek jutnak tovább, és ez a folyamatos tökéletesedés, magasabbrendűség felé vezet. Van benne véletlen? Igen, mert a körülmények változása, ami az új labirintust jelenti, mindig kaotikusan következik be előre nem látható okok miatt.
  És ha szükségszerű ezek után, hogy az értelem megjelenjen, az már egyáltalán nem szükségszerű, hogy ez éppen emberszerű legyen. Mi a testünket a főemlősöktől örököltük, ez nyilvánvaló. De alakulhatott volna úgy is az evolúció, hogy egy egész más leszármazási vonal jutott volna az értelem szintjére, és akkor a megváltónak kis zöld varangy formájában kellett volna kereszthalált halni a kis zöld népesség lelkiüdvéért, akik nyilván letették volna a nagyesküt, hogy az isten saját képmására teremtette őket. 🙂
  Szóval azt el tudom képzelni, hogy az értelem megjelenése a világegyetemben szükségszerű, de hogy ez kizárólag az ember lehessen, az kizárt…

 93. 95:
  Kis zöld békának hívják és az jellemző rá, hogy teremtett. Tehát a teremtőt én kis zöld békának nevezem, de nem zárkózok el attól, hogy más nevet adjanak neki. A lényeg, hogy ő teremtett, és úgy tűnik semmifajta követelése sincs az értelemre szert tevő teremtményekkel szemben. tehát nem kell hozzá imádkozni, nem kell neki templomokat építeni, és nem kell tőle elvárni, hogy lelkünk legyen. Szóval elég praktikus kis teremtő. 😀

 94. extragalaxis

  Ha ragaszkodsz ehhez az értelmezéshez, akkor azt én nem vitatom. Ez a hit, amihez annyira tudnak a hívők ragaszkodni, mintha valamiféle agyműtéten estek volna át. Sosem értettem, miként lehet megtiltani felnőtt embereknek a gondolkodást… Legalább azt gondold át ami azokon a zsinatokon történt, melyeken a keresztény egyházatyák a 451-es kalkedoni zsinatig bezárólag kialakították ezt a vallást. Ez volt az „isteni sugallat” 😀

  Minden dogma ebben a 420 évben alakult ki, még az is, hogy Jézus atyja YHVH, pedig Jézus nem ok nélkül jött be a szamárháton… 😀 Tehát amikor te ennyire eszelősen ragaszkodsz lehetetlen történésekhez, akkor ezeknek az egyházatyáknak az agyszüleményeit imádod, nem Jézust.

 95. 97. Ezzel az iránynélküliséggel csak az a probléma, hogy a fa szerkezet maga is egy irány. A fa ágai nem nőnek vissza a törzsébe. Teljes iránynélküliségnél valami keszekusza hálót kellene kapni, ahol többsejtűek visszaalakulnak egysejtűekké. De ilyet nem tapasztalunk az evolúciónak nevezett folyamatban. Egyre bonyolultrabb struktúrák jönnek létre. Ha vannak is általunk csökevényesedésnek nevezett folyamatok, azok csak kívülről tűnnek annak, mert egy kígyó, ha el is vesztette a lábait a törzsfejlődésben, ahogy állítják, bonyolultabban működik, mint egy földigiliszta. De egy delfin is bonyolultabb élőlény egy halnál.

 96. 97:
  Hogyne lennének értelmetlen, káros változások is. Sőt, több van, mint hasznos. Csak éppen ezek rögtön kiesnek a szűrőn, mert nem versenyképesek a prototípussal, illetve a jóirányú változásokkal szemben.
  A világ tele van kisebb-nagyobb mértékben alakilag vagy működésileg torzult élőlényekkel, habár a többségük már a születési fázis előtt elpusztul, de amelyik életben marad, az is versenyhátrányban indul.
  De jól jönnek a táplálkozási láncba újrafelhasználásra, nyersanyagként a sikeres élőlények számára…

 97. 101. Itt nem azokról a változásokról van szó, ami selejt és hibásan jön le a futószalagról. Minden termelési folyamatnak része kis mértékben a selejt is. Hanem arról, hogy ha a folyamatot csak a véletlen irányatja, akkor miért nem alakul vissza a dns egyszerűbbé. Bonyolult struktúráknak kellene ismét visszaevolválódni egyszerűvé, a fa ágai visszanőnének törzzsé, hogy aztán ismét elágazódhassanak, de a fa ágai egyre vékonyabbak és egyre több van beőlük. A folyamat egyirányú. Ráadásul a törzsfejlődés korábbi stációi itt képviseltetik magukat, nem szorítják ki őket az újabb és újabb ágak, bonyolult rendszert alkotnak együtt. A fa koronája egyre terebélyesedik, mely törzs nélkül életképtelen.

 98. 99: Vannak jóval későbbi dogmák is, pl. az átlényegülés dogmája középkor végi, ahogy a szeplőtlen fogantatás is, a pápa csalhatatlanságának dogmája pedig a 19. sz. második fele óta érvényes. De nem értek hozzá, hogy milyen alapon lehet valamit dogmának nyilvánítani. Nem ez a lényeg. Persze, hogy a vallás emberi alkotás, ezt kár is lenne vitatni. A sugallat fogalma viszont nagyon is fontos kérdés. Vagy a „kinyilatkoztatásé”.

 99. 96: Attila! 97: hubab!

  Józan paraszti ésszel a Biblia és Jézus üzenete: a létezés lényege a szeretet. Ez a Ti megélt valóságotok is az életben. Teljesen felesleges összeesküvés elméleteket gyártani és túlbonyolítani a dolgokat.

 100. 98: Tibor bá! Megint elrugaszkodsz a megélt valóságtól. A Te életedben nagyon is fontos a saját neved, személyiséged, szeretet kapcsolataid és a velük való kommunikáció. Miért gondolod, hogy Isten hozzád hasonlóan ne tartaná fontosnak ezeket a dolgokat? Akárhányszor Istenről beszélsz, mindig úgy fested le, mintha egy véletlent bekalkuláló kockajátékos lenne vagy valami kisstílű teremtő. Teljesen ellentmondasz a saját megélt valóságodnak, ami a legerősebb tapasztalat és bizonyíték.

 101. 99: Kyra! Jézus tanításában hinni azt jelenti, hogy megéled a szeretetet. Ezt tette Assisi Szent Ferenc, Teréz anya és ezt teszi Csaba testvér, de Te is a mindennapjaidban. Mindenki a saját útját járva. Jézus ígéretében hinni, mely szerint ezt a szeretetet a végtelenségig gyakorolhatjuk, csak a szeretet lényegére mutat rá, mint egyetlen valós értékre a létező világban. Aki hisz a feltámadásban, az abban hisz, hogy a szeretetet megélő, gyakorló személyiség örökéletű. Mivel a szeretet a létezés lényege, ezért elpusztíthatatlan, örökéletű, mint a szeretetet gyakorló személyiség is.
  Ez ilyen egyszerű és kristálytiszta igazság. Ezt éled meg Te is minden nap. Ez a legerősebb tapasztalat és bizonyíték Jézus tanítása és feltámadása mellett. A szeretet és a szeretetet gyakorló személy a létezés lényege, fix pontja, alfája és omegája.

 102. 105:
  Az egésznek az a lényege, hogy meg se kísérled megérte az, amiket irogatunk neked. Te csak fújod a magadét, olyan fogalmakkal teli, amit csak te értesz. pl: „A létezés lényege a szeretet.” Akkoregy giliszta nem létezik? Vagy a giliszták szeretik egymást?

 103. 107: Tibor bá! A szeretet nem önmagában létezik, hanem a Teremtő által alkotott világ sokszínűségének a csúcsinformációjaként, amit az értelmes személyiséggel megáldott ember a kapcsolataiban megél. Ez volt a teremtés célja, hogy a szintén értelmes személyiséggel bíró szeretetközösségben létező Teremtő megossza teremtményeivel, akit magához hasonlónak teremtett, ezt az igazságot. A szeretet lényege ugyanis annak megélése, továbbadása. Ezért létezünk, hogy társteremtőként megéljük és továbbadjuk mi is, akár egyedülállóként, akár családot alapítva. Ez egy perpetum mobile, örök forrás, örökké megélhető, örökké fejlődhet benne a személyiség. Ez a legfontosabb ismeretünk, vagyonunk, tapasztalatunk az életben, semmi más. A többi csak elmélet és pipafüst.

 104. 108: Ez a szeretet buli nem sikerült túl jól itt a Földön… sok kipusztított indián és egyéb törzs mesélhetne róla… , a háborúk áldozatai stb. Istenke ezt biza elbacta…

 105. 107: Nem azért, de honnan tudod, hogy a giliszták nem szeretik egymást? A rigó például szereti a gilisztát! 🙂

 106. 109: Ezzel az erővel mesélhetnek az indiánok áldozatai is, az a sok szerencsétlen a kínzócölöpökön, meg a maja templomok áldozati oltárain… 🙂

 107. 102: Pugacsov elvtárs
  Evolúció során a fajok mindig kénytelenek alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, ami új tulajdonságok kialakulásához vezet. A változó környezet fontos, talán az egyik legfontosabb eleme a körülöttük lévő bioszféra komplex változása.
  Ha egy új faj kialakul, már ezzel is felborítja az addigi viszonylagos egyensúlyt a bioszféra többi szereplői között, maga után vonva azok alkalmazkodását, evolúcióját is.
  Kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba lépni, ez itt is igaz.
  Ezért nem vehet visszafelé irányt az evolúció, hiszen a megváltozott környezet már nem teszi lehetővé a korábbi fajok tulajdonságaival rendelkező egyedeknek, hogy helytálljanak vele a megváltozott környezetben, az újabb, versenyképesebb fajok között. Ezért egy visszalépés irányú változás azonnal kiszelektálódik.
  Egyébként az is látszat, hogy az ősi típusú élőlények változatlanul élték át a kialakulásuk óta eltelt időt. Meglehet, hogy külsőre igen hasonlóak esetleg több százmillió éves elődeikhez, de etológiájuknak alkalmazkodni kellett a mai élővilág kihívásainak. Ma helyt kell álljanak a hüllő, madár, emlős versenytársak és ragadozók között is, amit őseik még nem tudtak, mert nem volt rá szükségük. Ösztönös reakcióikban óriási evolúciós utat kellett nekik is megtenni, hogy fennmaradhassanak.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük